K??das kods 0X80248007, kad j?s m??in?t izmantot Windows Update vai Microsoft Update, lai instal?tu atjaunin?jumus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 958046 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot izveidot savienojumu ar Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas Web vietu, j?s sa?emat ??du k??das kodu:
0X80248007

IEMESLS

?? probl?ma rodas ??du iemeslu d??:
 • Windows Update vai Microsoft Update nosaka Windows atjaunin??anas datu kr?tuv? ir tr?ksto?os datus.
 • Windows Update vai Microsoft Update nevar atrast Microsoft programmat?ras licences noteikumus.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu probl?mu, izmantojiet ??das metodes t?d? sec?b?, k?d? tie uzdoti.

1. Metode: Windows Update pagaidu lejupiel?d?t mapes p?rd?v??ana

Windows Update pagaidu lejupiel?d?t mapes p?rd?v??ana izpildiet darb?bas, kas ir piem?rots j?su oper?t?jsist?mu.

Svar?gi P?c tam, kad p?rd?v?sit mapi pagaidu lejupiel?d?t, atjaunin?jumus, kurus j?s jau ir lejupiel?d?ti, bet v?l nav instal?ti ir v?lreiz lejupj?iel?d? no Windows Update vai Microsoft Update.

Sist?m? Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000, veiciet ??das darb?bas:
 1. Palaidiet Bloknotu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kums, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Kop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) komandu, Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  Piez?mjbloks
 3. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ??du komandu rindas uz Notepad logu:
  net stop wuauserv
  CD %systemroot%\SoftwareDistribution
  Ren Download Download.old
  net start wuauserv
 4. Par Failu izv?lni, noklik??iniet uz Saglab?t k?, un p?c tam ierakstiet Rename.bat.
 5. Noklik??iniet uz Saglab?t k? tipu, un p?c tam noklik??iniet uz Visi faili.
 6. Rename.bat failu saglab?jiet sav? dator?.
 7. Veiciet dubultklik??i uz Rename.bat failu lejupiel?d?t mapes p?rd?v??ana.
 8. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
 9. Ja probl?ma ir nov?rsta, dz?siet Rename.bat failu, kuru izveidoj?t, veicot iepriek??j?s darb?bas.
Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, p?rejiet pie 2. metodi.

Piez?me P?c tam, kad jums var veiksm?gi lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus, var dz?st Download.old mapi, lai atg?tu vietu disk?.

Sist?m? Windows Vista un Windows Server 2008, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  , un p?c tam ierakstiet Piez?mjbloks attiec?b? uz S?kt mekl??anu lodzi??.
 2. Attiec?b? uz Programmas sarakstu, noklik??iniet uz Piez?mjbloks.
 3. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ??du komandu rindas uz Notepad logu:
  net stop wuauserv
  CD %systemroot%\SoftwareDistribution
  Ren Download Download.old
  net start wuauserv
 4. Par Failu izv?lni, noklik??iniet uz Saglab?t k?, un p?c tam ierakstiet Rename.bat.
 5. Noklik??iniet uz Saglab?t k? tipu, un p?c tam noklik??iniet uz Visi faili (*. *).
 6. Rename.bat failu saglab?jiet sav? dator?.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Rename.bat failu un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t. Tas maina lejupiel?des mapi.
 8. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
 9. Ja probl?ma ir nov?rsta, dz?siet Rename.bat failu, kuru izveidoj?t, veicot iepriek??j?s darb?bas.
Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, p?rejiet pie 2. metodi.

Piez?me P?c tam, kad jums var veiksm?gi lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus, var dz?st Download.old mapi, lai atg?tu vietu disk?.

2. Metode: P?rd?v?t mapes Windows atjaunin??anas programmat?ras izplat??ana

P?rd?v?t mapi Windows Update pagaidu SoftwareDistribution, izpildiet darb?bas, kas ir piem?rots j?su oper?t?jsist?ma.

Svar?gi ??das lietas tiek ietekm?tas, veicot 2. metodi:
 • Atjaunin?jumus, kas jau ir lejupiel?d?ti, bet tas v?l nav instal?ta ir v?lreiz lejupj?iel?d? no Windows Update vai Microsoft Update.
 • Dz??ot mapi SoftwareDistribution, no?ems lejupiel?des v?sturi.
Ja j?s ?obr?d sa?emt atjaunin?jumus no Microsoft atjaunin??anu un Windows Update, jums b?s v?lreiz atlasiet ?o opciju, Windows Update. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Apmekl?jiet ?o Windows atjaunin??anas Web vietu:
  http://www.Update.Microsoft.com/windowsupdate
 2. Par Esiet sveicin?ts Windows Update pie ekr?na Ieg?t Microsoft Update ?odien, noklik??iniet uz Iet.
 3. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai konfigur?tu l?dzekli Microsoft Update, kas darbojas dator?.
Sist?m? Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000, veiciet ??das darb?bas:
 1. Palaidiet Bloknotu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kums, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Kop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) komandu, Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  Piez?mjbloks
 3. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ??du komandu rindas uz Notepad logu.
  net stop wuauserv
  CD % systemroot %
  Ren programmat?ras izplat??ana SoftwareDistribution.old
  net start wuauserv
 4. Par Failu izv?lni, noklik??iniet uz Saglab?t k?, un p?c tam ierakstiet Rename.bat.
 5. Noklik??iniet uz Saglab?t k? tipu, un p?c tam noklik??iniet uz Visi faili.
 6. Rename.bat failu saglab?jiet sav? dator?.
 7. Veiciet dubultklik??i uz faila Rename.bat, lai p?rd?v?tu mapes programmat?ras izplat??ana.
 8. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
 9. Ja probl?ma ir nov?rsta, dz?siet Rename.bat failu, kuru izveidoj?t, veicot iepriek??j?s darb?bas.
Piez?me P?c tam, kad jums var veiksm?gi lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus, var dz?st SoftwareDistribution.old mapi, lai atg?tu vietu disk?.

Sist?m? Windows Vista un Windows Server 2008, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Poga S?kt
  , un p?c tam ierakstiet Piez?mjbloks attiec?b? uz S?kt mekl??anu lodzi??.
 2. Attiec?b? uz Programmas sarakstu, noklik??iniet uz Piez?mjbloks.
 3. Nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) darb?bas programm? Notepad logu.
  net stop wuauserv
  CD % systemroot %
  Ren programmat?ras izplat??ana SoftwareDistribution.old
  net start wuauserv
 4. Par Failu izv?lni, noklik??iniet uz Saglab?t k?, un p?c tam ierakstiet Rename.bat.
 5. Noklik??iniet uz Saglab?t k? tipu, un p?c tam noklik??iniet uz Visi faili (*. *).
 6. Rename.bat failu saglab?jiet sav? dator?.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Rename.bat failu un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t. Tas maina mapes programmat?ras izplat??ana.
 8. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
 9. Ja probl?ma ir nov?rsta, dz?siet Rename.bat failu, kuru izveidoj?t, veicot iepriek??j?s darb?bas.
Piez?me P?c tam, kad jums var veiksm?gi lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus, var dz?st SoftwareDistribution.old mapi, lai atg?tu vietu disk?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 958046 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 16. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
Atsl?gv?rdi: 
kbupdateissue kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB958046 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 958046

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com