m? l?i khi b?n s? d?ng các web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update Web đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: "0x8007066A"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 958049 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? Windows Update ho?c Microsoft Update Web web site, b?n nh?n đư?c l?i m? sau đây:
0x8007066A

Quan tr?ng:
n?u b?n nh?n đư?c l?i 0x8007066A khi cài đ?t chuyên bi?t.NET Framework C?p Nh?t th? các bư?c đư?c li?t kê trong bài KB sau trư?c khi theo các bư?c dư?i đây đ? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n:
2507641 m? l?i "0x8007066A" khi b?n s? d?ng các web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update Web cài đ?t chuyên bi?t.NET Framework C?p Nh?t

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update xác đ?nh r?ng có nh?ng v?n đ? có liên quan đ?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây. B?t đ?u b?ng cách s? d?ng phương pháp 1. N?u phương pháp 1 nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 1: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t th? công

B?ng tay t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào Microsoft Update Web site sau:
  http://Update.Microsoft.com
 2. Nh?p vào Xem l?i l?ch s? C?p Nh?t c?a b?n đ? xem l?ch s? C?p Nh?t và ki?m tra các thông báo l?i xác đ?nh b?n c?p nh?t b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Windows/Downloads/Default.aspx
 4. G? s? bài vi?t ki?n th?c cơ s? (KB) trong c?a s? tra c?u trên các T?i xu?ng Trang, và sau đó nh?p vào ĐI.

  Ví d?, n?u s? lư?ng bài KB đư?c li?t kê cho các C?p Nh?t là KB123456, g? 123456 trong h?p tra c?u, và sau đó nh?p vào ĐI.
 5. Trong các K?t qu? tra c?u danh sách, xác đ?nh v? trí bài KB mà b?n tra c?u, và sau đó tr?nh duy?t bài vi?t đó.
 6. tra c?u thông qua các bài KB, và sau đó nh?p vào liên k?t tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  T?i v? các gói bây gi?
  Lưu ? N?u b?n b? nh?c đ? "xác nh?n Windows", làm theo hư?ng d?n xác nh?n Windows, và sau đó ti?p t?c v?i vi?c t?i xu?ng.
 7. Nh?p vào T?i v?, sau đó b?m Ti?t ki?m trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại.
 8. Trong các Lưu vào danh sách, b?m vào Máy tính đ? bàn, sau đó b?m Ti?t ki?m.
 9. Trên desktop c?a b?n, xác đ?nh v? trí t?p tin b?n đ? t?i v?, và sau đó nh?p đúp vào t?p tin cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

  Lưu ? N?u b?n C?p Nh?t là không thích h?p cho máy tính c?a b?n, cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t có th? v?n không.

Cách 2: Cho phép ghi s? Microsoft tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó liên l?c v?i h? tr? c?a Microsoft

N?u phương pháp 1 nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, b?n nên liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft đ? đư?c tr? giúp. Đ? ti?t ki?m th?i gian trong vi?c gi?i quy?t v?n đ?, b?n có th? cho phép và t?o ra m?t kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t Microsoft trư?c khi b?n liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft. Cho phép ghi s? Microsoft tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và đ? t?o ra các t?p tin log, h?y làm theo các bư?c sau.

Cho máy tính ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, sau đó b?m Ok.
 2. G? dòng lệnh sau vào c?a s? Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=dword:voicewarmupx
  "Debug"=dword:00000007
  
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 4. Ch?n các Máy tính đ? bàn l?a ch?n t? các Lưu vào danh sách th? xu?ng.
 5. Lo?i LoggingOn.reg trong các Tên t?p h?p, ch?n các T?t c? các t?p l?a ch?n t? các Lưu như ki?u danh sách th? xu?ng, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 6. Trên máy tính, b?m đúp vào các LoggingOn.reg t?p đ? thêm các khóa registry đ? Windows registry
 7. Nh?p vào Ok trên hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t thành công.
 8. Th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a đ? n?m b?t thông tin b? sung l?i trong tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Microsoft log file.
Lưu ? Thu th?p các Nh?t k? có th? m?t vài phút và có th? quá tr?nh C?p Nh?t có v? không th? ho?t đ?ng đúng, xin vui l?ng dành th?i gian c?n thi?t cho quá tr?nh hoàn thành.

Quan tr?ng Như s?m như Windows Update ho?c Microsoft Update đ? hoàn t?t, b?n nên vô hi?u hoá cài đ?t chuyên bi?t Microsoft đang kí nh?p, đ? l?i các khai thác g? kích ho?t có th? yêu c?u quá nhi?u th?i gian m?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, làm ch?m máy tính c?a b?n và t?o t?p tin kí nh?p l?n mà yêu c?u m?t lư?ng l?n không gian đ?a.

Đ? vô hi?u hoá cài đ?t chuyên bi?t Microsoft kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, sau đó b?m Ok.
 2. G? dòng lệnh sau vào c?a s? Notepad m?:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=-
  "Debug"=-
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 4. Trong các Lưu vào danh sách, b?m vào Máy tính đ? bàn.
 5. Trong các Tên t?p h?p, lo?i LoggingOn.reg, b?m T?t c? các t?p trong các Lưu như ki?u danh sách và b?m Ti?t ki?m.
 6. Trên máy tính, b?m đúp vào các LoggingOn.reg t?p tin đ? lo?i b? giá tr? đ?ng k? t? Windows registry.
 7. Khi b?n b? nh?c v?i nh?ng thông tin mà chi?n d?ch thành công, nh?p vào Ok.
 8. Xóa các t?p tin LoggingOn.reg và LoggingOff.reg t? máy tính đ? bàn.
Liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft đ? đư?c giúp đ?, và tham kh?o bài KB này khi b?n nói chuy?n v?i các đ?i l? h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Vista và Windows Server 2008

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , r?i g? Notepad trong các B?t đ?u tra c?u h?p.
 2. Trong các Các chương tr?nh danh sách, b?m vào Notepad.
 3. G? dòng lệnh sau vào c?a s? Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=dword:voicewarmupx
  "Debug"=dword:00000007
 4. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 5. Trong các Lưu vào danh sách, b?m vào Máy tính đ? bàn.
 6. Trong các Tên t?p h?p, lo?i LoggingOn.reg, b?m T?t c? các t?p trong các Lưu như ki?u danh sách và b?m Ti?t ki?m.
 7. Trên máy tính, b?m đúp vào t?p tin LoggingOn.reg đ? thêm giá tr? đ?ng k? vào Windows registry.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n truy nh?p ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
 8. Trong hộp thoại xác nh?n, nh?p vào , sau đó b?m Ok.
 9. Th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a đ? n?m b?t thông tin b? sung l?i trong tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Microsoft log file.
Lưu ? Thu th?p các Nh?t k? có th? m?t vài phút, và có th? quá tr?nh C?p Nh?t có v? không th? ho?t đ?ng đúng. Xin vui l?ng dành th?i gian c?n thi?t cho quá tr?nh hoàn thành.

Quan tr?ng Ngay sau khi k?t thúc quá tr?nh c?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update, vô hi?u hóa kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t Microsoft. N?u b?n đ? khai thác g? đư?c kích ho?t, đi?u này s? làm ch?m máy tính c?a b?n và t?o ra t?p nh?t k? l?n đó có yêu c?u m?t lư?ng l?n không gian đ?a m?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Đ? vô hi?u hoá cài đ?t chuyên bi?t Microsoft kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , r?i g? Notepad trong các B?t đ?u tra c?u h?p.
 2. Trong các Các chương tr?nh danh sách, b?m vào Notepad.
 3. G? dòng lệnh sau vào c?a s? Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  "Logging"=-
  "Debug"=-
 4. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 5. Trong các Lưu vào danh sách, b?m vào Máy tính đ? bàn.
 6. Trong các Tên t?p h?p, lo?i LoggingOff.reg, b?m T?t c? các t?p trong các Lưu như ki?u danh sách và b?m Ti?t ki?m.
 7. Trên máy tính, b?m đúp vào t?p tin LoggingOff.reg đ? lo?i b? giá tr? đ?ng k? t? Windows registry.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n truy nh?p ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
 8. Trong hộp thoại xác nh?n, nh?p vào , sau đó b?m Ok.
 9. Xóa các t?p tin LoggingOn.reg và LoggingOff.reg t? máy tính đ? bàn.
Liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft đ? đư?c giúp đ?, và tham kh?o bài KB này khi b?n nói chuy?n v?i các đ?i l? h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

THÔNG TIN THÊM

Thông thư?ng, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Microsoft t?p nh?t k? B?t đ?u v?i "msi," k?t thúc v?i m?t "log" ph?n m? r?ng tên t?p, và có m?t nhân v?t nhóm ? gi?a. Ví d?, kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t Microsoft có tên t?p đó tương t? như dư?i đây:
msib3a6g.log
T?p này có th? đư?c t?m th?y trong các đ?a đi?m sau đây.

Trên máy tính ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003

kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại sau:
C:\Documents and Settings\ {UserName} \Local Settings\Temp
Đ? m? m?c tin thư thoại này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i % temp %, sau đó b?m Ok.

Lưu ? Thông tin này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t ? vị trí mặc định, ? C. N?u đi?u này không ph?i là trư?ng h?p, s?a đ?i kí t? đ?i di?n ổ đĩa đ? phù h?p v?i kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a ổ đĩa cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n.

Trên các máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008

kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại sau:
C:\Users\{UserName\AppData\Local\Temp
Đ? m? m?c tin thư thoại này, nh?p vào B?t đ?u
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
nút ch?n m?t B?t đ?u
, lo?i % temp % trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.

Lưu ? Thông tin này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t ? vị trí mặc định, ? C. N?u đi?u này không ph?i là trư?ng h?p, s?a đ?i kí t? đ?i di?n ổ đĩa đ? phù h?p v?i kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a ổ đĩa cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cho phép ghi s? Microsoft tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314852Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng Windows Installer kí nh?p vào Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 958049 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
T? khóa: 
kbpubtypekc kbtshoot kbprb kbmt KB958049 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:958049

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com