PC Talk – H? đi?u hành 32-bit so v?i 64-bit như th? nào?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 958406 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
K?ch b?n này đàm tho?i gi?i thích làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a h? đi?u hành trong máy tính c?a b?n.
Question Image
Tôi nghe nói r?ng có các phiên b?n 32 bit và 64 bit c?a Windows. S? khác nhau gi?a chúng là g?? 
 Khái ni?m “bit” là s? đơn v? d? li?u. 32 bit có ngh?a là nó có th? x? l? d? li?u c?a hai m? 32(2^(32)) và 64 bit có ngh?a là có th? x? l? d? li?u c?a hai m? 64 (2^(64)) trong m?t kho?ng th?i gian.
answer image
Question Image
Đi?u đó có ngh?a là m?t h? th?ng 64 bit có s?c m?nh x? l? cao hơn m?t h? th?ng máy tính 32 bit. 
 Đôi khi, 32 bit đư?c vi?t là “32-bit” ho?c “x86” và 64 bit đư?c vi?t là “64-bit” ho?c “x64” v? v?y nó ch? là nh?ng ? ni?m đư?c gi? l?i.
answer image
Question Image
V? v?y có ki?u 32 bit và 64 bit c?a máy tính và do đó ph?i có 32 bit ho?c 64 bit c?a Windows đ? phù h?p nhau? 
 Đúng r?i. Máy tính cá nhân đ? đư?c phát tri?n t? 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit. T? cu?i năm 2008, h? máy tính cá nhân 64 bit b?t đ?u thâm nh?p th? trư?ng.
answer image
Question Image
Tôi không bi?t phiên b?n máy tính c?a tôi là g?. 
 R?t d? dàng đ? ki?m tra. Đ?u tiên, b?m vào nút Start và ch?n Control Panel.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
958406A


Khi b?ng đi?u khi?n hi?n ra, ch?n vào System and Security.
answer image
Question Image
OK, tôi đ? ch?n vào System and Security.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
958406B
 
 Ti?p theo, ch?n vào System.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
958406C
answer image
Question Image
Màn h?nh “View basic information about your computer” xu?t hi?n. 
 Ki?m tra nh?ng g? b?n th?y trên System type.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
958406D
answer image
Question Image
Nó th? hi?n “32-bit Operationg System”. Đi?u đó có ngh?a là PC c?a tôi đang ch?y phiên b?n Windows 32 bit. 
 Đúng r?i. Bư?c này th?c hi?n trên Windows 7 nhưng trong Windows Vista và Windows XP, b?n có th? ki?m tra phiên b?n c?a h? đi?u hành v?i các bư?c tương t?.

RXem xét l?i các bư?c đ? làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n h? th?ng trên Windows Vista v?i các h?nh ch?p màn h?nh!
Xem xét l?i các bư?c đ? làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n h? th?ng trên Windows XP v?i các h?nh ch?p màn h?nh!
answer image

Xem xét l?i các bư?c

Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n h? th?ng trên Windows Vista
 1. Ch?n vào nút Start và b?m ch?n Control Panel.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406E
 2. B?m chu?t vào System and Maintenance.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406F
 3. B?m vào System.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406G
 4. Check the System type.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406H
Quay tr? l?i đo?n h?i tho?i

Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n h? th?ng trên Windows XP
 1. Click vào nút Start và ch?n Control Panel.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406I
 2. Ch?n vào Performance and Maintenance.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406J
 3. Ch?n vào System.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406K
 4. Ki?m tra m?c System trong th? General.
  N?u nó là phiên b?n 64 bit, b?n s? th?y “x64” như là “Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Version 2002”.
  N?u b?n không th?y “x64”, có ngh?a đây là phiên b?n 32 bit. (Phía bên dư?i là m?t ví d? h?nh ch?p màn h?nh c?a phiên b?n 32 bit)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  958406L
Quay tr? l?i đo?n trao đ?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 958406 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.3
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com