MS08-067: פגיעות בשירות השרת (Server service) עלולה לאפשר הפעלה מרחוק של קוד

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 958644 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מידע על מהדורת ביתא
מאמר זה דן במהדורת ביתא של מוצר Microsoft. המידע הכלול במאמר זה מסופק כמות שהוא ועשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אין תמיכה רשמית זמינה במוצר ביתא זה מטעם Microsoft. לקבלת מידע אודות קבלת תמיכה במהדורת ביתא, עיין בתיעוד המצורף לקובצי מוצר הביתא או בדוק במיקום האינטרנט שממנו הורדת את המהדורה.

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS08-067. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft: זוהי פגיעות של ביצוע קוד מרחוק. תוקף שיצליח לנצל פגיעות זו יוכל לקבל שליטה מלאה מרחוק במערכת מושפעת. במערכות מבוססות Microsoft Windows 2000, Windows XP ו- Windows Server 2003, תוקף יכול לנצל פגיעות זו ב- RPC ללא אימות ולהפעיל קוד שרירותי. אם ניסיון לניצול נכשל, הוא עלול להוביל לקריסה ב- Svchost.exe. אם הקריסה ב- Svchost.exe מתרחשת, שירות Server יושפע. שירות Server מספק שיתוף קבצים, הדפסה ו-named pipe ברחבי הרשת.

הפגיעות נגרמת באמצעות שירות Server, אשר אינו מחזיק כראוי בקשות RPC בעלות מבנה מיוחד.

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll5.0.2195.7203310,03218-Oct-200803:11x86

פרטי קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003
 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.1.2600.3462332,80015-Oct-200816:57x86SP2SP2GDR
Netapi32.dll5.1.2600.3462339,45615-Oct-200816:53x86SP2SP2QFE
Netapi32.dll5.1.2600.5694337,40815-Oct-200816:34x86SP3SP3GDR
Netapi32.dll5.1.2600.5694339,45615-Oct-200816:25x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229603,64817-Oct-200811:44x64SP1SP1GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229350,20817-Oct-200811:44x86SP1SP1GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.3229606,72017-Oct-200811:44x64SP1SP1QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229352,76817-Oct-200811:44x86SP1SP1QFE\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392603,64817-Oct-200811:53x64SP2SP2GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392345,08817-Oct-200811:53x86SP2SP2GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392606,72017-Oct-200811:44x64SP2SP2QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392347,64817-Oct-200811:44x86SP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229350,20816-Oct-200820:09x86SP1SP1GDR
Netapi32.dll5.2.3790.3229352,76816-Oct-200821:47x86SP1SP1QFE
Netapi32.dll5.2.3790.4392345,08816-Oct-200822:18x86SP2SP2GDR
Netapi32.dll5.2.3790.4392347,64816-Oct-200823:37x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229905,21617-Oct-200811:45IA-64SP1SP1GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229350,20817-Oct-200811:45x86SP1SP1GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.3229910,84817-Oct-200811:45IA-64SP1SP1QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229352,76817-Oct-200811:45x86SP1SP1QFE\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392905,21617-Oct-200811:50IA-64SP2SP2GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392345,08817-Oct-200811:50x86SP2SP2GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392910,84817-Oct-200811:45IA-64SP2SP2QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392347,64817-Oct-200811:45x86SP2SP2QFE\WOW

מידע על קבצים של Windows Vista, Microsoft Hyper-V Server 2008 ו-Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.600 0. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6000.16764425,47216-Oct-200804:40x86
Netapi32.dll6.0.6000.20937425,98416-Oct-200804:22x86
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

לכל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008, של Hyper-V Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6000.16764607,23216-Oct-200804:43x64
Netapi32.dll6.0.6000.20937606,72016-Oct-200804:28x64
Netapi32.dll6.0.6001.18157648,70416-Oct-200805:49x64
Netapi32.dll6.0.6001.22288648,70416-Oct-200805:02x64
Netapi32.dll6.0.6000.16764425,47216-Oct-200804:40x86
Netapi32.dll6.0.6000.20937425,98416-Oct-200804:22x86
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6001.181571,080,83216-Oct-200806:21IA-64
Netapi32.dll6.0.6001.222881,080,83216-Oct-200804:59IA-64
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

מידע על קבצים בגירסת קדם-ביתא של Windows 7

קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות של גירסת קדם-הפצה של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

לכל הגירסאות הנתמכות של גירסת קדם-הפצה של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410729,18420-Oct-200823:47x64
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

לכל הגירסאות הנתמכות של גירסת קדם-הפצה של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410759,90420-Oct-200823:08IA-64
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

מידע קובץ נוסף עבור Windows Server 2008, עבור Windows Vista ועבור גירסת קדם-הפצה של Windows 7.

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008, Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,445
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_36258762845e107951bd9aa6bb6e2cf2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_1b3e8fbe3df577d5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_839cbb983f595ac76fde121c813c640b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_c31a32b5eaec82f7.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_8beec6c9c4e53ad3ad4e2eefee83c7bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_24746e8695e50ab0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_cf5fc08aa887a883eefd054adf032c14_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_f5617edb87321701.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_8b10fff30496576a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8bbe0f461d98ec8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008, של Hyper-V Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_016ff16d0fb7adfd32cc8cac619f7020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_63879e5572c63a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_17b51416d1f0879bd01802235d17e183_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_059d2147a43b46c0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4a708e10febe190d564ab30203394f1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_7838dfe143478799.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67941fc4deac88f98600b6aa3d634fa5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_7700084c05e335ee.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73aa7275aac93043dad7f68b22dc689e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8d173e2dc1c0db98.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_854c9ca1f90fdf0fef990f5d99c75b11_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_48ff81aaf19bff94.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c889ea7b0835e36fc67c4ccc4ec07ed3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_c5bae36e7a056bed.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9502c7e5f482bc6c92ce8f63becff94_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_c14b7e8f3e6dce2d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_e72f9b76bcf3c8a0.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_e7dcaac9d5f65dc3.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_e923aae6ba0f89a5.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_e98dd837d3449699.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,126
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,056
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,892
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_8b10fff30496576a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8bbe0f461d98ec8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_5318e8eb9e87d0695533f066c047f96b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_82a29afb7aa0d23c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9c84e32c7f67dae6326ee85998cad9e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_9713870461709fdd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1b22e2871aa832be2376a26d588f7f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_d0e8a3e531733c64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f420bbd70e5d59529cd3c0d55fc47000_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_fa8a6023da16ba48.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d06b35901b0216b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,048
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)08:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d70e0aa1ae52e5f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,048
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

מידע קובץ נוסף עבור גירסת קדם-הפצה של Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של גירסת קדם-הפצה של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,817
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,817
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,822
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,822
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,462
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,462
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,466
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,466
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c88416a1b833ae7bf1ac5e3ba55e123_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_5d2c1db358bd7f56.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_9622219576c10955b3e5860711ff058f_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_977a59a5a18b9d73.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable


קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של גירסת קדם-הפצה של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_6c5ff7f4df12fe656967bcd9a0851cf9_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_9d8d50283e89a478.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8bb4665ee38b9909b49c6690c13a54c9_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_abaa496388f1d851.manifest
File versionNot Applicable
File size1,037
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c88416a1b833ae7bf1ac5e3ba55e123_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_b94ab937111af08c.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9622219576c10955b3e5860711ff058f_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_f398f52959e90ea9.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ac4fb3739ecadbb3fe4552a8ce044b5_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_5b9a53630b032ec0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f2e520fe3e78b2637293494b1895dead_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_88b415476ce0db7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,037
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_2230761ac011a177.manifest
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_c50a98bb08a2c330.manifest
File versionNot Applicable
File size2,189
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,832
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,832
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,814
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,814
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,474
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,474
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,475
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,475
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על ia64 של גירסת קדם-הפצה של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_063c1cfe8cbabfce3ffb0dc28ef38fc5_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_b39a525ed326a3c8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dc308b4973bef77766097858c0f07d87_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_5a453cd060e99fe3.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f556a82744118350805ca73aa737ccaa_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_ff5785ba70f128b5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,035
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f6840120760844e1cf48807bba0611b4_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_0132ac58e91cf28f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,035
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c6137e8d07b2393d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,402
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68eda12d50435af6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,040
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,040
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,469
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,469
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,472
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,472
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 958644 - Last Review: יום חמישי 08 ינואר 2009 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Pre-Beta
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB958644

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com