C?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL cán quá tr?nh gói b?n vá và b?n ghi d?ch v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 958734 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? áp d?ng b?n c?p nh?t Microsoft SQL Server cho m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Quan tr?ng
 • N?u b?n c?p nh?t m?t SQL Server c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p vào m?t nút ch?n m?t ho?t đ?ng, SQL Server b?n ghi d?ch v? s? đư?c ng?ng l?i. Đi?u này làm cho th?i gian ch?t c?a SQL Server. Đ? tránh th?i gian ch?t, cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t lăn trên nút ch?n m?t th? đ?ng như đư?c gi?i thích trong bài vi?t này.
 • Đ? tránh m?t phiên b?n khác nhau c?a các ch? s? h?u có th? nút ch?n m?t trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, s? d?ng công c? qu?n tr? c?m (Cluadmin.exe), đ? lo?i b? các nút ch?n m?t trong danh sách nút ch?n m?t ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. B?n nên tránh có m?t phiên b?n khác nhau c?a các ch? s? h?u có th? nút ch?n m?t đ? ngăn ch?n tham nh?ng d? li?u có th?.
 • Trong Microsoft SQL Server 2008, phiên b?n m?i hơn và các b?n ghi d?ch v? c?m ki?m tra các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL cho m?t danh sách các ch? s? h?u có th?. Các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL c?ng là checkpointed. Hành vi này khác v?i Microsoft SQL Server 2005. Trong SQL Server 2005, SQL Server tài nguyên chính nó là checkpointed.

Thông tin thêm

cài đ?t chuyên bi?t SQL Server cán C?p Nh?t trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Lưu ? Thông tin trong ph?n này áp d?ng cho SQL Server 2008 và sau đó phiên b?n.
 1. Trư?c khi b?n B?t đ?u C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n thu th?p m?t danh sách các ch? s? h?u có th? cho c? th? SQL Server bó c?m ph?n. Đ? t?m m?t tên tài nguyên m?ng SQL Server c? th?, h?y ch?y l?nh sau:
  Cluster.exe tài nguyên
  B?n th?y đ?u ra gi?ng như sau:
  Resource             Group               Node       Status
  --------------------       --------------------       ----------    ------
  Cluster Disk 1          Cluster Group           NODE1       Online
  Cluster Disk 2          SQL Server (INST1)        NODE1       Online
  Cluster Disk 3          SQL Server (INST2)        NODE1       Online
  Cluster Disk 4          Available Storage         NODE1       Online
  Cluster IP Address        Cluster Group           NODE1       Online
  Cluster Name           Cluster Group           NODE1       Online
  SQL IP Address 1 (SQLVS1)     SQL Server (INST1)        NODE1       Online
  SQL Network Name (SQLVS1)     SQL Server (INST1)        NODE1       Online
  SQL Server            SQL Server (INST1)        NODE1       Online
  SQL Server Agent         SQL Server (INST1)        NODE1       Online
  SQL IP Address 2 (SQLVS2)     SQL Server (INST2)        NODE1       Online
  SQL Network Name (SQLVS2)     SQL Server (INST2)        NODE1       Online
  SQL Server            SQL Server (INST2)        NODE1       Online
  SQL Server Agent         SQL Server (INST2)        NODE1       Online
  
  Trong ví d? này, b?n có th? s? d?ng các l?nh sau đ? t?o ra m?t danh sách các ch? s? h?u có th? cho m?i tài nguyên tên m?ng SQL:
  • Cluster.exe tài nguyên "Tên m?ng SQL (SQLVS1)" /listowners > c:\SQLVS1_list_of_owners.txt
  • Cluster.exe tài nguyên "Tên m?ng SQL (SQLVS2)" /listowners > c:\SQLVS2_list_of_owners.txt
 2. Trong công c? qu?n tr? nhóm, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL tương ?ng đ? lo?i b? m?t n?a c?a các nút ch?n m?t töø danh saùch ch? s? h?u có th?, các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p mà b?n mu?n áp d?ng các b?n C?p Nh?t. Lo?i b? các nút ch?n m?t th? đ?ng đ?u tiên t? các ch? s? h?u có th?. Gi? danh sách các nút ch?n m?t b?n lo?i b? t? các ch? s? h?u có th? đ? tham kh?o trong tương lai trong quá tr?nh c?p nh?t này.

  Lưu ? Chúng tôi khuyên r?ng b?n lo?i b? m?t n?a c?a các nút ch?n m?t t? các ch? s? h?u có th? đ? duy tr? tính s?n sàng cao.
 3. Sau khi b?n đ? g? b? các nút ch?n m?t töø danh saùch ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, áp d?ng C?p Nh?t SQL Server trên các nút ch?n m?t mà b?n g? b? trong bư?c 2. Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t vào m?i nút ch?n m?t đ? đư?c g? b? t? các ch? s? h?u có th?, tham kh?o các tài li?u đư?c cung c?p trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t b?n đang áp d?ng.

  Lưu ? N?u đây là l?n đ?u tiên b?n đang áp d?ng b?n C?p Nh?t trên m?t ví d? cho m?t nút ch?n m?t, di chuy?n b?t k? nhóm ho?t đ?ng các ngu?n l?c đ?n m?t nút ch?n m?t trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t. Đi?u này giúp tránh th?i gian ch?t ho?c m?t ho?t đ?ng kh?i đ?ng l?i có th? x?y ra khi chia s? các thành ph?n đang đư?c s? d?ng đư?c C?p Nh?t.
 4. Sau khi C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng trên các nút ch?n m?t đ? đư?c g? b? t? các ch? s? h?u có th?, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm các nút ch?n m?t C?p Nh?t l?i vào danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

  Đ? đ?m b?o r?ng b?n s? thêm các nút ch?n m?t tr? l?i cho các trư?ng h?p SQL Server chính xác, s? d?ng danh sách các ch? s? h?u có th? b?n thu th?p trư?c khi b?n th?c hi?n các C?p Nh?t. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đánh d?u ki?m các nút ch?n m?t đ? đư?c C?p Nh?t trong danh sách c?a b?n.
 5. D?a trên các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL, t?m th?y chính xác tài nguyên nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? trong Windows Server 2008, và sau đó di chuy?n các nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? đó cho m?t trong các nút ch?n m?t đ? đư?c C?p Nh?t.
 6. Ki?m ch?ng r?ng t?t c? máy ch? SQL tài nguyên tr?c tuy?n trên nút ch?n m?t hi?n đang ho?t đ?ng.
 7. Trong công c? qu?n tr? nhóm, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL đ? lo?i b? các nút ch?n m?t không đư?c C?p Nh?t t? các ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 8. Áp d?ng các C?p Nh?t SQL Server đ? các nút ch?n m?t mà b?n g? b? trong bư?c 7.
 9. L?p l?i bư?c 4 đ? thêm t?t c? các nút ch?n m?t đư?c c?p nh?t v? các ch? s? h?u có th? ví d? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, b?n C?p Nh?t.
 10. Xác minh r?ng các c?m đang ch?y mà không có b?t k? v?n đ?. C? g?ng đ? di chuy?n th? hi?n c?a SQL Server gi?a các nút ch?n m?t trong c?m sao.

G? cài đ?t chuyên bi?t các b?n vá l?i SQL Server trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong m?t k?ch b?n C?p Nh?t lăn

Lưu ? Thông tin trong ph?n này áp d?ng cho SQL Server 2008 và sau đó phiên b?n.

S? d?ng các th? t?c phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:

K?ch b?n 1: B?n áp d?ng các b?n vá trên t?t c? các nút ch?n m?t c?a nhóm c?a b?n

Trong trư?ng h?p này, các th? t?c đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n vá l?i là đ?i di?n chính xác c?a vi?c cài đ?t chuyên bi?t các b?n vá, mà đư?c th?o lu?n trong ph?n ? trên. Quy tr?nh chi ti?t nào th?c hi?n như sau:
 1. Trư?c khi b?n lo?i b? b?n C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n thu th?p m?t danh sách các ch? s? h?u có th? cho c? th? SQL Server bó c?m ph?n. Đ? t?m m?t tên tài nguyên m?ng SQL Server c? th?, h?y ch?y l?nh sau:
  cluster.exe resource 
  B?n th?y đ?u ra gi?ng như sau:
  trạm đậu nút ch?n m?t ngu?n l?c nhóm------------
  C?m sao đ?a 1 c?m nhóm NODE1 tr?c tuy?n c?m sao đ?a 2 SQL Server (INST1) NODE1 tr?c tuy?n
  C?m sao đ?a 3 lưu tr? có s?n máy ch? SQL (INST2) NODE1 tr?c tuy?n c?m sao đ?a 4 NODE1 tr?c tuy?n
  Đ?a c?m IP đ?a ch? c?m nhóm NODE1 c?m tên c?m Group NODE1 tr?c tuy?n SQL IP ch? tr?c tuy?n 1 (SQLVS1)
  SQL Server SQL tr?c tuy?n (INST1) NODE1 tên m?ng (SQLVS1) SQL Server (INST1) NODE1 tr?c tuy?n SQL Server SQL Server
  (INST1) NODE1 Đ?a tr?c tuy?n SQL Server đ?i l? SQL Server (INST1) NODE1 tr?c tuy?n SQL ch? IP 2 (SQLVS2) SQL Server (INST2) NODE1 tr?c tuy?n
  SQL m?ng tên (SQLVS2) SQL Server (INST2) NODE1 tr?c tuy?n SQL Server SQL Server (INST2) NODE1 tr?c tuy?n
  SQL Server đ?i l? SQL Server (INST2) NODE1 tr?c tuy?n

  Trong ví d? này, b?n có th? s? d?ng các l?nh sau đ? t?o ra m?t danh sách các ch? s? h?u có th? cho m?i tài nguyên tên m?ng SQL:
  • Cluster.exe tài nguyên "Tên m?ng SQL (SQLVS1)" /listowners > c:\SQLVS1_list_of_owners.txt
  • Cluster.exe tài nguyên "Tên m?ng SQL (SQLVS2)" /listowners > c:\SQLVS2_list_of_owners.txt
 2. Trong công c? qu?n tr? nhóm, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL tương ?ng đ? lo?i b? m?t n?a c?a các nút ch?n m?t töø danh saùch ch? s? h?u có th?, các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p mà b?n mu?n lo?i b? các b?n C?p Nh?t. Lo?i b? các nút ch?n m?t th? đ?ng đ?u tiên t? các ch? s? h?u có th?. Gi? danh sách các nút ch?n m?t b?n lo?i b? t? các ch? s? h?u có th? đ? tham kh?o trong tương lai trong quá tr?nh lo?i b? b?n c?p nh?t này.
  Lưu ?Chúng tôi khuyên r?ng b?n lo?i b? m?t n?a c?a các nút ch?n m?t t? các ch? s? h?u có th? đ? duy tr? tính s?n sàng cao.
 3. Sau khi b?n đ? g? b? các nút ch?n m?t töø danh saùch ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, lo?i b? b?n C?p Nh?t SQL Server trên nút ch?n m?t mà b?n g? b? trong bư?c 2. Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t vào m?i nút ch?n m?t đ? đư?c g? b? t? các ch? s? h?u có th?, tham kh?o các tài li?u đư?c cung c?p trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t b?n đang áp d?ng.

  Lưu ?N?u đây là l?n đ?u tiên b?n ph?i lo?i b? các C?p Nh?t trên m?t ví d? cho m?t nút ch?n m?t, di chuy?n b?t k? nhóm ho?t đ?ng các ngu?n l?c đ?n m?t nút ch?n m?t trư?c khi b?n lo?i b? b?n C?p Nh?t. Đi?u này giúp tránh th?i gian ch?t ho?c m?t ho?t đ?ng kh?i đ?ng l?i có th? x?y ra khi chia s? các thành ph?n đang đư?c s? d?ng đư?c C?p Nh?t.
 4. Sau khi C?p Nh?t đ? đư?c g? b? trên các nút ch?n m?t đ? đư?c g? b? t? các ch? s? h?u có th?, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm các nút ch?n m?t y?u tr? l?i danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

  Đ? đ?m b?o r?ng b?n s? thêm các nút ch?n m?t tr? l?i cho các trư?ng h?p SQL Server chính xác, s? d?ng danh sách các ch? s? h?u có th? b?n thu th?p trư?c khi b?n th?c hi?n các C?p Nh?t. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đánh d?u ki?m các nút ch?n m?t đ? b? h? xu?ng trong danh sách c?a b?n.
 5. D?a trên các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL, t?m th?y chính xác tài nguyên nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? trong Windows Server 2008, và sau đó di chuy?n các nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? đó cho m?t trong các nút ch?n m?t đ? b? h? c?p.
 6. Ki?m ch?ng r?ng t?t c? máy ch? SQL tài nguyên tr?c tuy?n trên nút ch?n m?t hi?n đang ho?t đ?ng.
 7. Trong công c? qu?n tr? nhóm, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL đ? lo?i b? các nút ch?n m?t không b? h? xu?ng t? các ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 8. Lo?i b? C?p Nh?t SQL Server đ? các nút ch?n m?t mà b?n g? b? trong bư?c 7.
 9. L?p l?i bư?c 4 đ? thêm t?t c? các nút ch?n m?t đ? đư?c h? c?p tr? l?i cho ch? s? h?u có th? ví d? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, b?n h? c?p.
 10. Xác minh r?ng các c?m đang ch?y mà không có b?t k? v?n đ?. C? g?ng đ? di chuy?n th? hi?n c?a SQL Server gi?a các nút ch?n m?t trong c?m sao.

K?ch b?n 2: B?n đang ? gi?a cán quá tr?nh C?p Nh?t và ch? m?t s? nút ch?n m?t đư?c C?p Nh?t.


Có th? các hoán v? khác nhau cho vi?c này như đư?c th?o lu?n dư?i đây:

Lưu ?Các cu?c th?o lu?n sau đây gi? đ?nh r?ng b?n đang theo d?i các th? t?c th?o lu?n trong ph?n "Cài đ?t SQL Server cán C?p Nh?t trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" c?a bài vi?t này và b?n đang ? gi?a C?p Nh?t m?t n?a đ?u tiên ho?c th? hai, m?t n?a c?a các nút ch?n m?t.

Các k?ch b?n cho n?a đ?u-(ngư?i đ?u tiên m?t n?a c?a các nút ch?n m?t đư?c g? b? t? ch? s? h?u có th?)

Trư?ng h?p 1A: b?n quy?t đ?nh không ti?n hành thêm v?i các b?n vá l?i C?p Nh?t quá tr?nh.
S? d?ng các th? t?c sau đây:
 1. Lo?i b? C?p Nh?t vào m?i nút ch?n m?t đ? đư?c vá và s? d?ng tên m?ng SQL tài nguyên trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm chúng tr? l?i vào danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 2. Xác minh r?ng các c?m đang ch?y mà không có b?t k? v?n đ?. C? g?ng đ? di chuy?n th? hi?n c?a SQL Server gi?a các nút ch?n m?t trong c?m sao.

Trư?ng h?p 2A. Sau khi áp d?ng các b?n vá trên vài nút ch?n m?t, b?n khám phá ra (b?ng cách tra c?u các web site ho?c khi làm vi?c v?i Microsoft CSS) mà có đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i các mi?ng vá và do đó không th? ti?n xa hơn.
 1. N?u không có m?t phiên b?n m?i c?a b?n c?p nh?t này s?a v?n đ?, dùng nó k?t h?p v?i bư?c 3 đ?n 10 c?a các th? t?c di?n t? trong ph?n "Cài đ?t SQL Server 2008 cán C?p Nh?t trên m?t chuy?n đ?i d? ph?ng c?m" c?a bài vi?t này đ? ti?n hành quá tr?nh C?p Nh?t.
 2. N?u phiên b?n m?i hơn có s?n ho?c b?n không th? nâng c?p lên phiên b?n m?i hơn ngay l?p t?c, s? d?ng các th? t?c là tài li?u cho trư?ng h?p 1A trên.

Trư?ng h?p 3A. Qu? v? không th? áp d?ng các b?n vá trên m?t ho?c nhi?u nút:

Trong trư?ng h?p này đ? ngh? s? là ti?p t?c kh?c ph?c s? c? l? do t?i sao các b?n C?p Nh?t là không vào nút ch?n m?t đó và ti?p t?c vá các nút ch?n m?t khác v?i b?n C?p Nh?t. Khi thêm các nút ch?n m?t tr? l?i là ch? s? h?u có th? đ?n máy ch? SQL tài nguyên, đ? l?i các nút ch?n m?t có v?n đ? ho?c nút ch?n m?t ra kh?i danh sách đó.

N?u x? l? s? c? không ph?i là m?t l?a ch?n và b?n c?n t?t c? các nút ch?n m?t c?a b?n đ? có s?n cho các ho?t đ?ng nhóm c?a b?n, b?n có th? s? d?ng các th? t?c là tài li?u cho trư?ng h?p 1A trên.

K?ch b?n cho n?a th? hai: (m?t n?a đ?u tiên c?a các nút ch?n m?t đ? đư?c C?p Nh?t và thêm vào danh sách ch? s? h?u có th? và b?n đang có ho?c đang trong quá tr?nh lo?i b? ho?c đ? b? lo?i b? n?a t? danh sách các ch? s? h?u có th?):

Trư?ng h?p 1B: b?n nh?n th?y r?ng b?n đang không th? di chuy?n các nhóm SQL Server đ? các nút ch?n m?t C?p Nh?t (#5 bư?c c?a quá tr?nh C?p Nh?t) do m?t v?n đ? có th? v?i các mi?ng vá (SQL máy ch? nhóm cơ b?n không tr? l?i m?t nút ch?n m?t đ? không đư?c C?p Nh?t).

S? d?ng các th? t?c sau đây:

 1. Ki?m tra n?u m?t phiên b?n m?i hơn c?a b?n vá s?a ch?a các v?n đ? có s?n. N?u nó có s?n, s? d?ng r?ng k?t h?p v?i các th? t?c di?n t? trong ph?n "Cài đ?t SQL Server 2008 cán C?p Nh?t trên m?t chuy?n đ?i d? ph?ng c?m" c?a bài vi?t này đ? ti?p t?c v?i toàn b? C?p Nh?t quá tr?nh.

  Lưu ?B?n không c?n ph?i lo?i b? các b?n vá l?i regressed t? m?t n?a đ?u tiên. B?n ch? c?n lo?i b? nh?ng ngư?i đ?u tiên m?t n?a c?a các nút ch?n m?t đư?c C?p Nh?t, töø danh saùch ch? s? h?u có th? có cho trư?ng h?p c?a SQL Server và sau đó ti?n hành n?u như b?n đang c?p nh?t toàn b? c?m v?i m?t mi?ng vá m?i b?ng cách s? d?ng quá tr?nh C?p Nh?t lăn th?o lu?n t?i đ?u c?a bài vi?t này.
 2. N?u phiên b?n m?i hơn có s?n ho?c b?n không th? nâng c?p lên phiên b?n m?i hơn ngay l?p t?c, s? d?ng các th? t?c sau đây:
  1. S? d?ng danh sách mà b?n thu th?p đư?c ? đ?u c?a quá tr?nh C?p Nh?t, lo?i b? ngư?i đ?u tiên m?t n?a c?a các nút ch?n m?t đư?c vá làm ch? s? h?u có th? cho tên m?ng SQL Server.
  2. Thêm l?n th? hai m?t n?a "Xoá" nút ch?n m?t quay l?i các ch? s? h?u có th? tên m?ng SQL Server.
   Lưu ?Chuy?n đ?i d? ph?ng th?t b?i, nhưng b?n có th? đ? g? b? m?t s? ho?c t?t c? các nút ch?n m?t vào n?a th? hai. C?ng thông báo r?ng không ai trong s? các nút ch?n m?t vào n?a th? hai đ? đư?c C?p Nh?t đư?c nêu ra.
  3. Sau khi C?p Nh?t đ? đư?c g? b?, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm các nút ch?n m?t quay l?i danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
  4. Xác minh r?ng các c?m đang ch?y mà không có b?t k? v?n đ?. C? g?ng đ? di chuy?n th? hi?n c?a SQL Server gi?a các nút ch?n m?t trong c?m sao.
Trư?ng h?p 2B: sau khi áp d?ng các b?n vá trên vài nút ch?n m?t, b?n khám phá ra (b?ng cách tra c?u các web site ho?c khi làm vi?c v?i Microsoft CSS) mà có đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i các mi?ng vá và do đó không th? ti?n xa hơn.(Nhóm SQL Server là m?t trong các nút ch?n m?t đ?u tiên m?t n?a đ? đư?c c?p nh?t tr?c tuy?n).

S? d?ng các th? t?c sau đây:
 1. Ki?m tra n?u m?t phiên b?n m?i hơn c?a b?n vá s?a ch?a các v?n đ? có s?n. N?u nó có s?n, s? d?ng r?ng trong k?t h?p v?i các th? t?c di?n t? trong ph?n "Cài đ?t SQL Server C?p Nh?t lăn trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" c?a bài vi?t này đ? ti?p t?c v?i toàn b? C?p Nh?t quá tr?nh, nhưng B?t đ?u hoàn thành n?a th? hai trong danh sách c?a b?n.

  Lưu ?V? cơ b?n, khi quá tr?nh C?p Nh?t đư?c hoàn t?t, t?t c? các nút ch?n m?t t? các đ?u tiên m?t n?a c?ng như các nút ch?n m?t đư?c C?p Nh?t trong n?a th? hai c?a danh sách c?a b?n s? nh?n đư?c hai t?p h?p thông tin C?p Nh?t - l?n đ?u tiên v?i các b?n vá l?i v?n đ? và l?n th? hai v?i m?t b?n vá s?a ch?a.
 2. N?u phiên b?n m?i hơn có s?n ho?c b?n không th? nâng c?p lên phiên b?n m?i hơn ngay l?p t?c, s? d?ng các th? t?c sau đây:
  1. H?y b? các b?n vá trên m?i ngư?i trong s? các nút ch?n m?t đư?c C?p Nh?t trong n?a th? hai b?ng cách tham kh?o các tài li?u đư?c cung c?p trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t b?n đang áp d?ng.
  2. S? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm n?a th? hai c?a nút ch?n m?t quay l?i danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

   Đ? đ?m b?o r?ng b?n s? thêm các nút ch?n m?t tr? l?i cho các trư?ng h?p SQL Server chính xác, s? d?ng danh sách các ch? s? h?u có th? b?n thu th?p trư?c khi b?n th?c hi?n các C?p Nh?t. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đánh d?u ki?m các nút ch?n m?t đ? đư?c C?p Nh?t trong danh sách c?a b?n.
  3. D?a trên các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL, t?m th?y chính xác tài nguyên nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? trong Windows Server 2008, và sau đó di chuy?n nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? đó cho m?t trong các nút ch?n m?t t? n?a th? hai.
  4. S? d?ng danh sách mà b?n thu th?p đư?c ? đ?u c?a quá tr?nh C?p Nh?t, lo?i b? ngư?i đ?u tiên m?t n?a c?a các nút ch?n m?t đư?c vá làm ch? s? h?u có th? cho tên m?ng SQL Server.
  5. Lo?i b? b?n C?p Nh?t trên m?i ngư?i trong s? nh?ng nút ch?n m?t b?ng cách đ? c?p đ?n các tài li?u đư?c cung c?p trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t b?n đang áp d?ng.
  6. Sau khi C?p Nh?t đ? đư?c g? b?, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm các nút ch?n m?t quay l?i danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
  7. Xác minh r?ng các c?m đang ch?y mà không có b?t k? v?n đ?. C? g?ng đ? di chuy?n th? hi?n c?a SQL Server gi?a các nút ch?n m?t trong c?m sao.
Trư?ng h?p 3B: b?n quy?t đ?nh không ti?n hành thêm v?i các b?n vá l?i C?p Nh?t quá tr?nh: s? d?ng các th? t?c sau đây.
 1. H?y b? các b?n vá trên m?i ngư?i trong s? các nút ch?n m?t mà có th? đ? có đư?c C?p Nh?t trong n?a th? hai b?ng cách tham kh?o các tài li?u đư?c cung c?p trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t b?n đang áp d?ng.
 2. S? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm n?a th? hai c?a nút ch?n m?t quay l?i danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 3. Đ? đ?m b?o r?ng b?n s? thêm các nút ch?n m?t tr? l?i cho các trư?ng h?p SQL Server chính xác, s? d?ng danh sách các ch? s? h?u có th? b?n thu th?p trư?c khi b?n th?c hi?n các C?p Nh?t. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đánh d?u ki?m các nút ch?n m?t đ? đư?c C?p Nh?t trong danh sách c?a b?n.
 4. D?a trên các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL, t?m th?y chính xác tài nguyên nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? trong Windows Server 2008, và sau đó di chuy?n nhóm, ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? đó cho m?t trong các nút ch?n m?t t? n?a th? hai.
 5. S? d?ng danh sách mà b?n thu th?p đư?c ? đ?u c?a quá tr?nh C?p Nh?t, lo?i b? ngư?i đ?u tiên m?t n?a c?a các nút ch?n m?t đư?c vá làm ch? s? h?u có th? cho tên m?ng SQL Server.
 6. Lo?i b? b?n C?p Nh?t trên m?i ngư?i trong s? nh?ng nút ch?n m?t b?ng cách đ? c?p đ?n các tài li?u đư?c cung c?p trong các gói ph?n m?m C?p Nh?t b?n đang áp d?ng.
 7. Sau khi C?p Nh?t đ? đư?c g? b?, s? d?ng các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL trên công c? qu?n tr? nhóm đ? thêm các nút ch?n m?t quay l?i danh sách ch? s? h?u có th? trong trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 8. Xác minh r?ng các c?m đang ch?y mà không có b?t k? v?n đ?. C? g?ng đ? di chuy?n th? hi?n c?a SQL Server gi?a các nút ch?n m?t trong c?m sao.

Thu?c tính

ID c?a bài: 958734 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB958734 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 958734

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com