Poruka o gre?ci prilikom poku?aja kori??enja softvera Street & Trips ili MapPoint: ?Nije mogu?e preuzeti informacije o razvoju puteva?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 958844 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu promene registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga promenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i promeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Opis poruke o gre?ci

Kada poku?ate da koristite Microsoft Streets & Trips ili MapPoint, mo?ete primiti poruku o gre?ci koja li?i na slede?u poruku:
Nije mogu?e preuzeti informacije o razvoju puteva. Poku?ajte kasnije ponovo da preuzmete nove informacije o razvoju

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene (samo za Streets & Trips 2008)

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Popravi ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Popravi ovaj problem
Microsoft Fix it 50160


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disk ili CD, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Da biste proverili da li je ovaj metod re?io problem, pogledajte odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu promene registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga promenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i promeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Preuzmite i pokrenite datoteku ST08 ConstructionPatch.reg da biste dodali vrednost koja nedostaje.

Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste preuzeli i pokrenuli datoteku ST08 ConstructionPatch.reg:
http://download.microsoft.com/download/b/d/b/bdbb2d58-bd40-4cd9-968f-5555e3d20625/ST08_ConstructionPatch.reg

2. metod: Ru?no uredite Windows registrator da biste dodali vrednost koja nedostaje.

 1. Ako koristite Windows XP ili stariju verziju, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako koristite operativni sistem Windows Vista, kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim sa liste Programi izaberite stavku regedit.
 2. Prona?ite slede?i potklju? i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\15.0\USA
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Vrednost niske.
 4. Zamenite tekst Nova vrednost tekstom ConstructionFileSite.

  Napomena Imajte u vidu da u tekstu ?ConstructionFileSite? nema razmaka.
 5. Kliknite dvaput na stavku ConstructionFileSite i otkucajte slede?e kao podatke o vrednosti:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129215
 6. Kliknite na dugme U redu i iza?ite iz alatke Ure?iva? registratora.
Da biste proverili da li je ovaj metod re?io problem, pogledajte odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Streets & Trips 2009 i MapPoint 2009: Ure?ivanje registratora

Upozorenje Ako pogre?no promenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Promene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.
 1. Ako koristite Windows XP ili stariju verziju operativnog sistema Windows, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako koristite operativni sistem Windows Vista, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , otkucajte regedit u polju Zapo?ni pretragu i izaberite stavku Regedit sa liste Programi.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  Streets and Trips
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\16.0\USA


  Mappoint
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Mappoint\16.0\USA
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Vrednost niske.
 4. Zamenite tekst ?Nova vrednost? tekstom ConstructionFileSite.

  Napomena U tekstu ?ConstructionFileSite? nema razmaka.
 5. Kliknite dvaput na stavku ConstructionFileSite i unesite slede?i tekst kao podatke o vrednosti:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91188&clcid=0x409
 6. Kliknite na dugme U redu i iza?ite iz alatke ?Ure?iva? registratora?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 958844 - Poslednji pregled: 29. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with Connected Services
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbfixme kbmsifixme kbenduser kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB958844

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com