S?a ch?a: Khi b?n ch?y l?nh "dbcc dbreindex" ho?c "thay đ?i ch? s?" l?nh, m?t s? giao d?ch đư?c sao không chép cho các thuê bao trong nhân r?ng giao d?ch trong SQL Server 2005 ho?c SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 959032 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?i #: 50003736 (SQL Hotfix)
L?i #: 50003555 (SQL Hotfix)

SQL Server 2008

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 s?a ch?a như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành.

SQL Server 2005

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2005 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây. Trong Microsoft SQL Server 2005 ho?c trong Microsoft SQL Server 2008, b?n c?u h?nh nhân r?ng giao d?ch trên m?t b? máy cơ s? d? li?u. B?n k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2005 ho?c th? hi?n c?a SQL Server 2008, và sau đó b?n xây d?ng l?i các ch? s? cho b?ng đư?c xu?t b?n. Cùng lúc đó, b?n chèn m?t s? hàng trong b?ng đư?c xu?t b?n. Trong trư?ng h?p này, b?n g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây khi b?n ch?y vi?c xây d?ng l?i ch? s?:
  Sao chép b? qua lư?c đ? Phiên b?n kí nh?p v? b?ng systranschemas không ph?i là hi?n di?n trong b? máy cơ s? d? li?u '1'. Đây là m?t bài vi?t thông tin ch?. Không có hành đ?ng ngư?i dùng đư?c yêu c?u.
 • Trong trư?ng h?p này, thay đ?i s? đư?c áp d?ng trên ngư?i ki?m nh?p có th? b? m?t. Khi đ?ng b? hóa h? sơ, các đ?i l? phân ph?i đ?ng g?i có th? th?t b?i. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n nh?n đư?c m? l?i 20598 và thông báo l?i sau:


  Hàng không t?m th?y t?i các thuê bao khi áp d?ng l?nh sao chép.

Gi?i pháp

Cho SQL Server 2008

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
958186 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956909 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 đư?c phát hành

Cho SQL Server 2005

Lưu ? Nhi?u v?n đ? đ? đư?c t?m th?y v?i xây d?ng l?i các ch? s? trong SQL Server 2005. Chúng tôi khuyên b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t và C?p Nh?t tích l?y đ? tránh các v?n đ? v?i xây d?ng l?i các m?c ch? d?n trên b? máy cơ s? d? li?u đư?c xác đ?nh trong nhân r?ng giao d?ch.

SQL Server 2005 Service Pack 2

Quan tr?ng B?n ph?i s? d?ng s?a ch?a này n?u b?n đang ch?y SQL Server 2005 Service Pack 2.

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 10 cho SQL Server 2005 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956854 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2005 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
937137 SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 2. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 3

Quan tr?ng B?n ph?i s? d?ng s?a ch?a này n?u b?n đang ch?y SQL Server 2005 Service Pack 3.

S?a ch?a cho v?n đ? này sau đó c?ng đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2005 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
959195 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2005 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
960598 SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2005 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2005 Service Pack 3. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Cho SQL Server 2008

Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng t?p tin đư?c thay đ?i và đ? thông tin v? b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng các gói C?p Nh?t tích lu? có ch?a hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
958186 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008

Cho SQL Server 2005

Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng t?p tin đư?c thay đ?i và đ? thông tin v? b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng các gói C?p Nh?t tích lu? có ch?a hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956854 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2005 Service Pack 2

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? danh sách xây d?ng có s?n sau khi phát hành SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956909SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 đư?c phát hành
Đ? bi?t thêm thông tin v? danh sách xây d?ng có s?n sau khi phát hành SQL Server 2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
937137SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2 đư?c phát hành
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2005 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
913089Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2005
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng m?i và c?i ti?n trong SQL Server 2005 Service Pack 2, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 959032 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbsql2005repl kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB959032 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 959032

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com