?Office 2008 for Mac? klaida: ?Microsoft Office 2008? nepavyksta paleisti, nes programa jau naudojama?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 959253 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote paleisti bet kuri? ?Microsoft Office 2008 for Mac? program?, gaunate ma?daug tok? klaidos prane?im?:
?Microsoft Office 2008? nepavyksta paleisti, nes programa jau naudojama. ?Office? program? naudoja (pavadinimas), j?s? ?diegtis vir?ija licencijos sutartyje leid?iam? ?dieg?i? skai?i?. Spustel?kite nor?dami daugiau su?inoti apie ?Microsoft Office? licencijavim?

Prie?astis

?i problema galima esant ?ioms s?lygoms:
 • ?Microsoft Office 2008 for Mac? ?diegiate keliuose kompiuteriuose.
 • ?diegiate produkt? naudodami t? pat? ankstesni? ?Microsoft Office 2008 for Mac? ?dieg?i? produkto rakt?.
Galim? scenarij? pavyzd?iai:
 • ?Office 2008 for Mac Home and Student Edition? ?diegiate keliuose kompiuteriuose naudodami t? pat? produkto rakt?.

  Pastaba ?ioje ?Office for Mac? versijoje yra trys atskiri produkto raktai; ?iame scenarijuje kiekvienai ?dieg?iai reik?t? naudoti skirting? produkto rakt?.
 • Esate prisijung? prie didelio tinklo, pvz., mokyklos tinklo. Kas nors tame tinkle naudoja t? pat? produkto rakt?.

  Pastaba Jums gal?jo b?ti pateiktas produkto raktas, kur? naudoja kitas vartotojas; tokiu atveju tur?tum?te kreiptis ? mokyklos administratori? arba IT skyri?, kad gautum?te nauj? produkto rakt?.
Kai paleid?iate ?Office 2008 for Mac? program?, programa per tinkl? i?siun?ia u?klaus?. U?klausa ie?ko kit? ?Office 2008 for Mac? program?, kurios naudojamos kituose prie tinklo prijungtuose kompiuteriuose. Jei naudojamos kitos ?Office 2008 for Mac? programos, jos palygina produkto ID numerius su pageidaujamos programos numeriu. Jei kuris nors i? ?i? produkto ID numeri? sutampa, pageidaujama programa nepaleid?iama. Be to, pasirodo ?sp?jimo prane?imas, nurodytas skyriuje ?Po?ymiai?.

Pastaba ?ios problemos n?ra naudojant ?Office for Mac 2011?. Galite atsisi?sti ?Office for Mac 2011? bandom?j? versij? ir i?bandyti 30 dien? nemokamai arba galite ?Office for Mac 2011? ?sigyti.

Nor?dami atsisi?sti bandom?j? versij? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Office for Mac 2011? bandomoji versija
Nor?dami ?sigyti ?Office for Mac 2011? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Office for Mac 2011

Sprendimas

Kai kurios licencijos leid?ia viename kompiuteryje ?diegti ir suaktyvinti tik vien? ?Office for Mac 2008? kopij?. Ta?iau kai kurios licencijos leid?ia atlikti daugiau ?dieg?i?. Nor?dami su?inoti savo licencijos leid?iam? ?dieg?i? skai?i? ?r. ?i? lentel?:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?Office for Mac Edition?Licencija
?Microsoft Office 2008 for Mac?Du asmeniniai kompiuteriai (vienas ne?iojamasis ir vienas stalinis kompiuteris)
?Microsoft Office 2008 for Mac Home and Student Edition?Trys asmeniniai kompiuteriai viename nam? ?kyje
?Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition?Du asmeniniai kompiuteriai (vienas ne?iojamasis ir vienas stalinis kompiuteris)
?Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition?Du asmeniniai kompiuteriai (vienas ne?iojamasis ir vienas stalinis kompiuteris)

Jeigu licencija viename kompiuteryje leid?ia ?diegti ir suaktyvinti tik vien? ?Office for Mac 2008? kopij?, turite ?sigyti kit? produkto kopij?, jei norite ?diegti daugiau nei viename kompiuteryje. Be to, kitam kompiuteriui galite ?sigyti ?Office for Mac 2011?.

Nor?dami ?sigyti ?Office for Mac 2011? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Office for Mac 2011
Jeigu licencija leid?ia ?diegti ir suaktyvinti ?Office for Mac? keliuose kompiuteriuose, turite patikrinti, ar tas pats produkto ID nenaudojamas daugiau nei viename kompiuteryje. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.

1 veiksmas: atsijunkite nuo interneto arba tinklo

Atlikite taikomam tinklo ry?io b?dui tinkamus veiksmus.

Oro uosto ry?ys
 1. Meniu Apple spustel?kite Sistemos nuostatos.
 2. Skyriuje Internetas ir belaidis ry?ys, esan?iame Sistemos nuostatos, spustel?kite Tinklas.
 3. Kairiojoje juostoje pa?ym?kite Oro uostas. Jei B?sena yra ?jungta, spustel?kite mygtuk? I?jungti oro uost?.
 4. U?darykite lang? Tinklas. Eikite ? skyri? ?2 veiksmas: palyginkite savo produkto ID numer??.
Eterneto ry?ys
 1. Meniu Apple spustel?kite Sistemos nuostatos.
 2. Skyriuje Internetas ir belaidis ry?ys, esan?iame Sistemos nuostatos, spustel?kite Tinklas.
 3. Atkreipkite d?mes? ? savo tinklo ry?io eterneto parametrus. ?i informacija apima IP adres?, potinklio kauk?, kelved? ir kt.
 4. U?darykite lang? Tinklas.
 5. Meniu Apple spustel?kite I?jungti.
 6. I?traukite eterneto kabel? i? eterneto prievado, esan?io kompiuterio galin?je dalyje. Tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
 7. Eikite ? skyri? ?2 veiksmas: palyginkite savo produkto ID numer??.

2 veiksmas: palyginkite savo produkto ID numer?

 1. Paleiskite vien? i? ?Office? program?, pvz., ?Microsoft Word? arba ?Microsoft Excel?. Atliekant ?iuos veiksmus laikoma, kad paleid?iate ?Word?.
 2. Spustel?kite Word, tada spustel?kite Apie ?Word?.
 3. Produkto ID nurodomas lango apa?ioje. Jis rodomas tokiu formatu:
  XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX.
  U?sira?ykite pirmuosius 15 produkto ID skaitmen?.
 4. Pakartokite 1?3 veiksmus kitame kompiuteryje, kuriame naudojama ?Office for Mac 2008?.
 5. Palyginkite dvi produkto ID serijas.
Produkto ID yra skirtingi

Jei produkto ID dviejuose arba daugiau kompiuteri? skiriasi, bet vis tiek gaunate klaidos prane?im?, nurodyt? skyriuje ?Po?ymiai?, atlikite nurodytus veiksmus:
 1. atsijunkite nuo interneto.
 2. Pa?alinkite ?Office 2008 for Mac?.
 3. I? naujo ?diekite ?Office 2008 for Mac?.
Daugiau informacijos, kaip pa?alinti ir i? naujo ?diegti ?Office for Mac?, gausite spustel?j? nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2025907 Klaida ?Microsoft Office? netinkamai ?diegta? ?diegus ?Office 2008?
Sutampa produkto ID

Jeigu produkto ID sutampa, o j?s? licencija leid?ia ?diegti ir suaktyvinti ?Office for Mac? keliuose kompiuteriuose, turite pa?alinti licencijavimo informacij? i? kurio nors kompiuterio. Tada ?veskite vien? i? kit? produkto rakt?, ?traukt? ? ?Microsoft Office 2008 for Mac? paket?. Nor?dami pa?alinti licencijavimo informacij? atlikite ?iuos veiksmus:
 1. meniu Eiti spustel?kite Programos.
 2. Atidarykite aplank? Microsoft Office 2008, tada atidarykite aplank? Office.
 3. Nuvilkite OfficePID.plist ? ?iuk?lin?.
 4. U?darykite visus langus.
 5. Meniu Eiti spustel?kite Pagrindinis.
 6. Atsidarykite Biblioteka.
  Pastaba Aplankas Biblioteka operacin?je sistemoje ?MAC OS X Lion? yra pasl?ptas. Nor?dami pamatyti ?? aplank?, klavi?? OPTION laikykite nuspaud?, kai spustelite meniu Eiti.
 7. Atidarykite aplank? Nuostatos, tada ? aplank? Microsoft.
 8. Nuvilkite aplank? Office 2008 ? ?iuk?lin?.
 9. I? naujo paleiskite ?Office 2008?, tada paraginti ?veskite nauj? arba nenaudot? CD rakt?.
Nor?dami daugiau su?inoti, kaip pakeisti licencijavimo informacij? skirtinguose kompiuteriuose, spustel?kite pateikt? straipsnio numer? nor?dami perskaityti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2394111 Pakeiskite programin?s ?rangos licencijos registravimo informacij? (?mon?, pavadinimas), skirt? ?Office for Mac?

Daugiau informacijos

?Microsoft Office for Mac Standard?, ?Microsoft Office for Mac Business? ir ?Microsoft Office for Mac Media Edition? licencijuotos vienam naudotojui naudoti ne daugiau kaip dviejuose asmeniniuose kompiuteriuose (viename ne?iojamajame ir viename staliniame kompiuteryje). ?Microsoft Office for Mac Home and Student Edition? licencijuota naudoti ne daugiau kaip trijuose vieno nam? ?kio asmeniniuose kompiuteriuose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 959253 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugpj??io 30 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbregistration kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB959253

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com