PC Talk – Cách trang trí tài li?u c?a b?n v?i Clip Art trong Office 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 959355 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i sau s? hư?ng d?n cách trang trí tài li?u v?i Clip Art, bao g?m m?t t?p h?p các h?nh ?nh, bi?u tư?ng và h?nh đ?ng mi?n phí dành cho ngư?i s? d?ng Microsoft Office.
 Tôi đang chu?n b? m?t b?n đ? cương b?ng Word 2007. Có cách nào đ? tài li?u c?a tôi nh?n sinh đ?ng và b?t m?t hơn không? Ư?c g? tôi có thêm đư?c m?t s? h?nh ?nh minh h?a nhưng tôi không có năng khi?u làm h?a s? .
answer image
Question Image
OK, b?n có th? th? dùng thư vi?n h?nh ?nh Clip Art. 
 Clip Art là g??
answer image
Question Image
Clip Art là m?t thư vi?n các h?nh ?nh mi?n phí đ? b?n dùng cho các tài li?u Microsoft Office. Nó c?ng cung c?p m?t s? tư li?u thú v? khác như h?nh đ?ng ho?c âm thanh.

Clip Art đư?c tích h?p s?n trong các ?ng d?ng Office đư?c cài trên máy tính c?a b?n. Nh?ng n?u b?n truy c?p vào thư vi?n tr?c tuy?n c?a Microsoft Office Online, b?n có th? t?m th?y hơn 110 ngh?n d? li?u n?a, t?t c? đ?u mi?n phí đ? b?n t?i v? và s? d?ng.
 
 Th?t tuy?t! N?u tôi s? d?ng Clip Art cho các tài li?u thương m?i kinh doanh, tôi có ph?i tr? phí không?
answer image
Question Image
Không. N?u b?n s? d?ng Clip Art đ? minh h?a trong các văn b?n c?a b?n, b?n s? không ph?i tr? phí. 
 R?t h?u ích! B?n có th? hư?ng d?n tôi cách chèn thêm Clip Art vào tài li?u đư?c không?
answer image
Question Image
Đ?u tiên, nh?p chu?t vào m?c Insert, sau đó ch?n Clip Art trong nhóm Shape đ? m? c?a s? Clip Art.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01
 
 Tôi s? th? ch?n Clip Art trong c?a s? này.
answer image
Question Image
Đúng r?i. H?y nh?p t? khóa vào h?p t?m ki?m và nh?p chu?t vào Search. N?u b?n mu?n t?m ki?m m?t h?nh ?nh minh h?a cho máy bay, b?n có th? nh?p m?t trong s? các t? khóa "airplane", "passenger plane", "jet plane", và "Aircraft" .

M?t danh sách các h?nh ?nh liên quan trong thư vi?n Clip Art s? xu?t hi?n, nh?p chu?t đ? ch?n m?t h?nh ?nh b?n th?y phù hơp nh?t… Th?y không, h?nh minh h?a đ? đư?c chèn vào tài li?u c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
02
 
 ?, c?ng không khó l?m! Tôi th?y m?t s? h?nh ?nh có k? hi?u qu? đ?a c?u nh? ? phía góc trái. K? hi?u này ngh?a là g??
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
00 03
answer image
Question Image
Nh?ng h?nh ?nh n?m trong thư vi?n tr?c tuy?n Office Online s? có k? hi?u qu? c?u nh? này.

Khi b?n l?a ch?n t?t c? thư vi?n All colletions ? trong m?c đ?a ch? t?m ki?m Look in: b?n có th? t?m đư?c c? nh?ng d? li?u Clip Art n?m trong th? vi?n tr?c tuy?n Office Online trên Internet.
 
 Tôi th?y r?i. Đó là l? do t?i sao tôi có th? t?m đư?c r?t nhi?u h?nh ?nh minh h?a trong m?t l?n t?m ki?m
answer image
Question Image
N?u b?n nh?p chu?t vào Clip art on Office Online ? dư?i cùng c?a c?a s? Clip Art
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
03


b?n s? truy c?p th?ng đ?n trang web c?a Clip Art tr?c tuy?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
04
 
 Thư vi?n này th?t là h?u ích đ?i v?i tôi. Tôi ngh? là tôi có th? làm cho b?n đ? cương c?a tôi thuy?t ph?c hơn r?t nhi?u v?i vi?c s? d?ng thêm h?nh ?nh minh h?a t? Clip Art. C?m ơn b?n!
answer image
Question Image
Clip Art c?ng đư?c tích h?p s?n trong các chương tr?nh Office khác như Excel 2007 hay PowerPoint 2007. H?y th? ?ng d?ng khi Clip Art khi b?n ch?y các chương tr?nh này. 

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 959355 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.4
Áp d?ng
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Standard 2007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com