PC Talk – Cách s? d?ng ch?c năng Freeze c?a Excel đ? gi? nguyên m?t s? d?ng ho?c m?t s? c?t đ?t bi?t trong khi các v?n cu?n các d?ng ho?c c?t khác.

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 959356 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i sau s? gi?i quy?t giúp b?n m?t v?n đ? thư?ng g?p khi làm vi?c v?i m?t b?ng d? li?u quá r?ng ho?c quá dài khi?n b?n luôn ph?i dùng ch?c năng cu?n màn h?nh. B?n s? bi?t cách đ? gi? nguyên m?t s? d?ng và m?t s? c?t quan tr?ng đ? b?n có th? luôn nh?n th?y thông tin ? trong nh?ng d?ng ho?c c?t này.
 D?ng trên cùng ho?c c?t đ?u tiên ? phía bên trái c?a b?ng luôn b? ?n đi m?i khi tôi cu?n màn h?nh sang bên ph?i ho?c xu?ng phía dư?i. V? v?y tôi r?t khó đ? xác đ?nh đư?c chính xác thông tin mu?n tra c?u.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01
answer image
Question Image
B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách s? d?ng ch?c năng gi? nguyên d?ng ho?c c?t “freeze”.

Ví d? như trong b?ng dư?i đây b?n có th? gi? nguyên tiêu đ? ? d?ng đ?u tiên và c?t A có nh?ng thông tin quan tr?ng giúp xác đ?nh thông tin v? các s? li?u trong b?ng bi?u.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
02
 
 Tôi có th? làm đư?c đi?u đó không?
answer image
Question Image
Đ? gi? nguyên “freeze”m?t d?ng và m?t c?t, trư?c tiên b?n ph?i nh?p chu?t vào ô n?m ngay dư?i d?ng mu?n gi? và ngay bên ph?i c?t mu?n gi?. 
 Trong b?n này, tôi c?n nh?p chu?t vào ô B2 đúng không? B2 n?m ngay dư?i d?ng đâu tiên và n?m ngay bên c?nh c?t A.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
03
answer image
Question Image
Đúng. B?n c?n ch?c ch?n là đ? ch?n B2. Sau đó nh?p chu?t vào m?c Display, ch?n Freeze Panes.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
04
 
 OK. Đ? tôi cu?n sang ph?i và cu?n xu?ng dư?i...
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
05


?, hàng và c?t tiêu đ? v?n c? đ?nh và lúc nào tôi c?ng có th? dùng đ? đ?i chi?u d? li?u. Th?t ti?n l?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
06
answer image
Question Image
N?u b?n không mu?n gi?a nguyên các hàng và c?t này n?a, b?n ch? c?n ch?n l?i m?c Display và nh?p chu?t vào nút Unfreeze Panes..
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
07
 
 ? nhà tôi s? d?ng phiên b?n Excel 2003. Nh?ng tôi c?ng mu?n s? d?ng ch?c năng này. B?n có th? hư?ng tôi cách gi? nguyên hàng và c?t trong Excel 2003 đư?c không?
answer image
Question Image
Trong Excel 2003, b?n nh?p chu?t vào ô n?m ngay dư?i hàng c?n gi? nguyên và ngay c?nh c?t c?n gi? nguyên, nh?p chu?t vào m?c Windows và sau đó ch?n Freeze Panes. Th? là xong.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
08


N?u b?n không mu?n gi? nguyên các d?ng và c?t này n?a, nh?p chu?t vào Windows và ch?n Unfreeze panes.
 
 C?m ơn b?n. Bây gi? tôi đ? có th? làm vi?c v?i nh?ng b?ng bi?u l?n hi?u qu? hơn r?t nhi?u!
answer image

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 959356 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.5
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Standard 2007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com