Klaidos prane?imas: ?Nepaleista b?tina tarnyba Automatiniai naujinimai (WUAUSERV) arba i?jungta ?Background Intelligent Transfer Service? (BITS). Bandant ?diegti naujinimus pateikiama klaida 0x8DDD0018 arba klaidos kodai 0x80244019 arba 0x80070422.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 959894 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?altinis: ?Microsoft? palaikymas

SPARTUSIS SKELBIMAS

SPAR?IOJO SKELBIMO STRAIPSNIUOSE INFORMACIJA PATEIKIAMA TIESIAI I? ?MICROSOFT? PALAIKYMO TARNYBOS. ?IA PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA SUKURTA PAGAL NAUJAS AR SPECIALIAS TEMAS ARBA SKIRTA KITAI ?INI? BAZ?S INFORMACIJAI PAPILDYTI.
Bandydami ie?koti arba atsisi?sti naujinimus i? ?Microsoft Windows Update? svetain?s arba ?Microsoft Update? svetain?s, galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:

?Windows Update? ?vyko klaida, tod?l negalima parodyti pageidaujamo puslapio. Nepaleista b?tina tarnyba Automatiniai naujinimai (WUAUSERV) arba i?jungta tarnyba ?Background Intelligent Transfer Service? (BITS).
Klaida 0x8DDD0018

? arba ?

Serveris negali rasti pageidaujamo URI (vieningojo identifikatoriaus)
Klaida 0x80244019


? arba ?


Tarnybos nepavyksta paleisti, nes ji i?jungta arba ne?jungtas n? vienas su ja susietas ?renginys.
Klaida 0x80070422

Be to, automatini? naujinim? tarnyba gali b?ti i?jungta arba nepaleista j?s? sistemoje. Be to, jums gali nepavykti ?jungti ir paleisti automatini? naujinim? tarnybos.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei j?s? sistemoje i?jungta automatini? naujinim? tarnyba arba nepaleista tarnyba ?Background Intelligent Transfer Service? (BITS).

Pastaba. Kai kurie virusai ir kenk?ji?ka programin? ?ranga gal?jo i?jungti automatini? naujinim? tarnyb?, tod?l ir kyla ?i problema. ?io straipsnio apa?ioje esan?iame skyriuje ?Daugiau informacijos? pateikiamos ?inomos ?ios problemos prie?astys.Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?iuos klaid? kodus, ?r. toliau esant? ?io straipsnio skyri? ?Daugiau informacijos?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?bandykite toliau pateiktus b?dus. Prad?kite nuo 1 b?do.

1 b?das. Atsisi?skite ir paleiskite kenk?ji?kos programin?s ?rangos pa?alinimo ?rank? (MSRT), tada patikrinkite, ar paleistos reikiamos tarnybos

Atsisi?skite ir paleiskite naujausi? j?s? sistemai skirt? MSRT versij?. ?is ?rankis skirtas 32 bit? ir 64 bit? sistemoms. ?is ?rankis patikrina kompiuterius, kuriuose veikia ?Windows Vista?, ?Windows XP?, ?Windows 2000? ir ?Windows Server 2003?, ir padeda pa?alinti konkre?i?, labiausiai paplitusi? kenk?ji?k? programin? ?rang?, ?skaitant ?Blaster?, ?Sasser? ir ?Mydoom?. Paleid? MSRT ?rank? pereikite prie 3 b?do ir ?sitikinkite, kad prie? bandant i? naujo ?diegti naujinimus sistemoje paleistos reikiamos tarnybos.

Nor?dami atsisi?sti kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankio 32 bit? versij?, spustel?kite ?ia.

Nor?dami atsisi?sti kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankio 64 bit? versij?, spustel?kite ?ia

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rank?, spustel?kite toliau esant? sait? ir perskaitykite ?Microsoft? svetain?s straipsn?.


KB890830 ?Microsoft Windows? kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis padeda pa?alinti konkre?i?, labiausiai paplitusi? kenk?ji?k? programin? ?rang? i? kompiuteri?, kuriuose ?diegta sistema ?Windows Vista?, ?Windows Server 2003?, ?Windows Server 2008?, ?Windows XP? arba ?Windows 2000?


Svarbu. Paleid? MSRT ?rank? pereikite prie 3 b?do ir ?sitikinkite, kad prie? bandant i? naujo ?diegti naujinimus sistemoje paleistos reikiamos tarnybos.

2 b?das. Paleiskite kompiuter? i? naujo saugiuoju re?imu, tada patikrinkite sistem?, ar joje n?ra virus? ir kenk?ji?k? program?

Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu, tada kompiuteryje paleiskite antivirusin? programin? ?rang?, kad pa?alintum?te galimus virusus ir kenk?ji?kas programas. Patikrin?, ar sistemoje n?ra virus? ir kenk?ji?k? program?, pereikite prie 3 b?do ir ?sitikinkite, kad prie? bandant i? naujo ?diegti naujinimus sistemoje paleistos reikiamos tarnybos.

Kad gal?tum?te patikrinti, ar kompiuteryje n?ra virus?, kompiuteryje turi b?ti ?diegta antivirusin? programa. Jei kompiuteryje ne?diegta antivirusin? programa, kompiuter? galite nuskaityti naudodami nemokam? ?Windows Live? saugos ?valgytuv?. Nor?dami paleisti ?Windows Live? saugos ?valgytuv?, spustel?kite toliau esant? sait? ir apsilankykite ?Microsoft? svetain?je.

http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/products/security-essentials

Pastaba. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip paleisti nemokam? saugos ?valgytuv? saugiuoju re?imu, spustel?kite toliau pateikt? sait? ir apsilankykite ?Microsoft? svetain?je.

968091 (gali b?ti angl? k.)Kaip ?diegti nemokam? ?Microsoft? saugos ?valgytuv? ir nuskaityti kompiuter? saugiuoju re?imu

Pastaba. Sistemos nuskaitymas gali u?trukti nema?ai laiko. Kartais gali atrodyti, kad procesas sustojo arba n?ra aktyvus. Palaukite, kol procesas bus atliktas.

Be to, galite atsisi?sti kopij? i? ?ios ?Microsoft? svetain?s:

http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/products/security-essentials

Kompiuterio nuskaitymo ir virus? ?alinimo procesai skiriasi; jie priklauso nuo naudojamos antivirusin?s programos. Konkre?i? nurodym?, kaip pa?alinti virusus, ie?kokite antivirusin?s programos ?inyno sistemoje. Paprastai veiksmus, nurodan?ius, kaip pa?alinti virusus naudojant turim? antivirusin? program?, galima rasti internete. Nor?dami juos rasti, ie?kos sistemoje ?veskite ?ie?koti virus?? ir savo antivirusin?s programos pavadinim?, tada spustel?kite Ie?koti.

Svarbu. Paleid? MSRT ?rank? pereikite prie 3 b?do ir ?sitikinkite, kad prie? bandant i? naujo ?diegti naujinimus sistemoje paleistos reikiamos tarnybos.

3 b?das. Patikrinkite, ar reikiamos tarnybos yra tinkamai sukonfig?ruotos ir paleistos

Patikrinkite, ar tarnybos, kuri? reikia naujinimams atsisi?sti ir ?diegti, yra tinkamai konfig?ruotos ir paleistos kompiuteryje. Tada pabandykite i? naujo atsisi?sti ir ?diegti naujinimus.


Jei norite, kad patikrintume, ar teisingai sukonfig?ruotos ir paleistos reikiamos tarnybos, eikite ? skyri? Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vadovaukit?s vedlio Fix it nurodymais.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50814


Pastabos.
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti konkre?iame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leiskite taisyti pa?iam


Jei naudojate ?Microsoft Windows 2000?, ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?, atlikite ?iuos veiksmus.

Nor?dami ?sitikinti, kad reikiamos tarnybos tinkamai sukonfig?ruotos ir paleistos, atlikite ?iuos veiksmus.

1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite services.msc, tada spustel?kite Gerai.

2. Dukart spustel?kite tarnyb? Background Intelligent Transfer Service.

3. Lauke Paleisties tipas spustel?kite Rankinis, tada spustel?kite Taikyti.

4. Skirtuke ?eiti ?sitikinkite, kad tarnyba ?jungta kiekviename pateiktos aparat?ros profilyje.

5. Skirtuke Bendra spustel?kite Prad?ti.

6. Dukart spustel?kite tarnyb? ?vyki? ?urnalas.

7. ?sitikinkite, kad ?vesties tipas nustatytas kaip Automatinis.

8. Jei Paleisties b?sena yra Sustabdyta, spustel?kite Prad?ti ir dar kart? spustel?kite Gerai.

9. Dukart spustel?kite tarnyb? Automatiniai naujinimai.

10. ?sitikinkite, kad ?vesties tipas nustatytas kaip Automatinis.

12. Jei Paleisties b?sena yra Sustabdyta, spustel?kite Prad?ti ir tada spustel?kite Gerai.

13 U?darykite lang? Tarnybos ir pabandykite i? naujo ?diegti ?Windows? naujinimus.


Jei naudojate ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?, atlikite ?iuos veiksmus.

Nor?dami ?sitikinti, kad reikiamos tarnybos yra pasiekiamos ir paleistos, atlikite ?iuos veiksmus.

1. Spustel?kite Prad?ti, teksto srityje Prad?ti ie?k? ?veskite services.msc ir program? s?ra?e spustel?kite services.msc. Jei j?s? pra?o ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.

2. Dukart spustel?kite tarnyb? Background Intelligent Transfer Service.

3. Lauke Paleisties tipas spustel?kite Rankinis, tada spustel?kite Taikyti.

4. Skirtuke ?eiti ?sitikinkite, kad tarnyba ?jungta kiekviename pateiktos aparat?ros profilyje.

5. Skirtuke Bendra spustel?kite Prad?ti.

6. Dukart spustel?kite tarnyb? ?Windows? ?vyki? ?urnalas.

7. ?sitikinkite, kad ?vesties tipas nustatytas kaip Automatinis.

8. Jei Paleisties b?sena yra Sustabdyta, spustel?kite Prad?ti ir dar kart? spustel?kite Gerai.

9. Dukart spustel?kite tarnyb? Windows Update.

10. ?sitikinkite, kad ?vesties tipas nustatytas kaip Automatinis.

12. Jei Paleisties b?sena yra Sustabdyta, spustel?kite Prad?ti ir tada spustel?kite Gerai.

13. Dukart spustel?kite tarnyb? Sistemos apsauga.

14. ?sitikinkite, kad ?vesties tipas nustatytas kaip Automatinis.

15. Jei Paleisties b?sena yra Sustabdyta, spustel?kite Prad?ti ir tada spustel?kite Gerai.

16. U?darykite lang? Tarnybos ir pabandykite i? naujo ?diegti ?Windows? naujinimus.

Pastaba. Jei atlikus 1 ir 3 b?do veiksmus vis tiek nepavyksta atsisi?sti ir ?diegti naujinim?, norint i?spr?sti problem? reik?s gr??ti ir atlikti 2 b?do veiksmus. Atliekant ?iuos veiksmus, kompiuteriui veikiant saugiuoju re?imu naudojama ?diegta antivirusin? ir nuo kenk?ji?k? program? apsauganti programin? ?ranga arba nemokamas ?Microsoft Security Essentials? saugos ?valgytuvas.


Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

PAPILDOMI I?TEKLIAI

Kaip gauti su kompiuterio virusais ir sauga susijusios pagalbosJungtin?se Amerikos Valstijose ir Kanadoje

Kompiuterio saugos komanda 24 valandas per par? Jungtin?se Amerikos Valstijose ir Kanadoje teikia su kompiuterio virusais ir sauga susijusi? pagalb?.


Jei reikia pagalbos d?l kompiuterio virus? ir saugos, atlikite ?iuos veiksmus.

Prie? kreipdamiesi ? technin?s pagalbos specialist? u?kr?stame kompiuteryje paleiskite atnaujint? antivirusin? program? ir atnaujint? ?nipin?jimo program? ?alinimo programin? ?rang?.Daugiau informacijos, kaip atlikti nemokam? kompiuterio nuskaitym?, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/products/security-essentials

Jei norite gauti daugiau informacijos apie nuo ?nipin?jimo program? apsaugan?i? programin? ?rang?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-prevent.aspx
Nor?dami susisiekti su saugos palaikymo tarnyba, skambinkite 1-866-PCSAFETY arba 1 866 727 2338.Ne ?iaur?s AmerikojeNor?dami gauti su kompiuterio virusais ir sauga susijusios pagalbos u? ?iaur?s Amerikos rib?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4

Daugiau informacijos


Po?ymiai, kuriuos gali pasteb?ti vartotojai, kuri? kompiuteryje yra Trojos arklys, skiriasi, atsi?velgiant ? operacin? sistem? ir konkret? Trojos arklio tip?. Toliau pateikiami bendrieji scenarijai, sukurti pagal ?Windows? versijas.

?Windows XP?, ?Windows Server 2003?


Ie?kant naujinim? arba juos atsisiun?iant gali kilti klaida 0x8DDD0018.Klaidos kodas: 0x8DDD0018

Klaidos eilut?: ErrorAUDisabled

Apra?as: svetain?s klaida:?ios klaidos apra?as: ?Programa pateik? komand?, ta?iau komandos ilgis neteisingas?. ?i? klaid? pateikia ?Windows Update? serveriai, nurodydami, kad ?Windows Update? klientas nesukonfig?ruotas gauti automatinius naujinimus.1 scenarijus. Automatini? naujinim? tarnyba ne?sijungia.Yra keli scenarijai:

1. Vartotojai gali pasteb?ti, kad automatini? naujinim? tarnyba n?ra ?galinta.

2. ?Windows? saugos centras gali ?sp?ti vartotojus, kad automatini? naujinim? tarnyba ne?galinta.

3. Saugos programin? ?ranga, pvz., ?Microsoft Security Essentials?, gali informuoti vartotojus, kad automatini? naujinim? tarnyba ne?galinta.

4. I?jungus automatini? naujinim? tarnyb? i?jungiamos trys reikalingos tarnybos (?Background Indigent Transfer Service? (BITS) tarnyba, ?vyki? ?urnalo tarnyba ir automatini? naujinim? tarnyba). Kai vartotojas bando ?galinti tris tarnybas nustatydamas, kad tarnybos b?t? paleid?iamos automati?kai, BITS tarnyb? ir ?vyki? ?urnalo tarnyb? galima nustatyti i? naujo, ta?iau automatini? naujinim? tarnyba pateikia ?vykio klaid? 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? tarnybos nepavyksta paleisti, nes ji i?jungta arba ne?jungtas n? vienas su ja susietas ?renginys).PASTABA. Vartotojai paprastai ?galina automatini? naujinim? tarnyb?, ta?iau jie gali ne?inoti, kad automatini? naujinim? tarnyb? gal?jo ?galinti AU EULA taikomosios programos, kurios taip bando u?tikrinti, kad sistema b?t? nuolat atnaujinama ?diegiant naujausias saugos pataisas.2 scenarijus. Automatini? naujinim? tarnyba nuolat i?sijungia.Vartotojai gali i? naujo ?galinti automatini? naujinim? tarnyb?, ta?iau i? naujo paleidus sistem? automatini? naujinim? tarnybos parametras i?jungiamas. Taip gali atsitikti, jei kompiuteryje esantis Trojos arklys, i?jungiantis automatini? naujinim? parametr?, suaktyvinamas paleidus sistem? i? naujo.?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?1 scenarijus. Bandant atsisi?sti naujinimus gauta klaida 0x80244019Klaidos kodas: 0x80244019

Klaidos eilut?: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

Apra?as: Http b?sena 407 ? reikia tarpinio serverio autentifikavimoBandant atsisi?sti naujinimus pateikiama klaida: ?Serveris negali rasti pageidaujamo URI (vieningojo identifikatoriaus).? Tai paprastai b?na susij? su neteisingais u?kardos arba tarpinio serverio parametrais. ?iuo atveju atrodo, kad Trojos arklys specialiai trukdo atlikti vard? vertimo proces? ir pasiekti naujinimo svetain?. Vienas pavyzd?i? (nors tai nesusij? su AU problema) ? ?DNSChanger? Trojos arklys (Trojan:Win32/Dnschanger).

2 scenarijus. Atsisiun?iant naujinimus ?vyko klaida 0x80070422.Klaidos kodas: 0x80070422

Klaidos eilut?: ERROR_SERVICE_DISABLED

Apra?as: tarnyba nepaleistaBandant prisijungti prie ?Windows Update? vartotojams pateikta klaida 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? tarnyba nepaleista). Klaida nurodo, kad reikia nustatyti tarnybos ?Background Indigent Transfer Service? (BITS), ?vyki? ?urnalo tarnybos ir automatini? naujinim? tarnybos parametr? Automatinis. BITS tarnyb? ir ?vyki? ?urnalo tarnyb? galima nustatyti i? naujo, ta?iau automatini? naujinim? tarnyba pateikia klaid? 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? tarnybos nepavyksta paleisti, nes ji i?jungta arba ne?jungtas n? vienas su ja susietas ?renginys).Kai kuriems vartotojams gali nepavykti paleisti programin?s ?rangos licencijavimo tarnybos, neatsi?velgiant ? vartotojo turimas teises.?vyki? ?urnalas gali pateikti ?i? klaid?:Programos klaida

Nepavyko paleisti programin?s ?rangos licencijavimo tarnybos. hr=0xD0000022, [2, 4] Licencijos aktyvinimo planavimo programos (SLUINotify.dll) paleisti nepavyko, pateiktas ?is klaidos kodas: 0xC0000022

Automatini? naujinim? tarnyba i?jungta d?l viruso arba kenk?ji?kos programosKai kurie virusai ir kenk?ji?ka programin? ?ranga gal?jo i?jungti automatini? naujinim? tarnyb?, tod?l ir kyla ?i problema.

?inomos kenk?ji?kos programos:

· TrojanDownloader:Win32/Zlob Family

· Trojan:Win32/Vundo.gen!T

· Trojan:Win32/Vundo.gen!R

· Trojan:Win32/Vundo.gen!E

· Worm: Win32/Conflicker.B· Worm: Win32/Conflicker.CPastaba. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie virusus arba kenk?ji?kas programas, spustel?kite element? ir per?i?r?kite informacij? ?Microsoft? svetain?je.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie labiausiai paplitusius virusus ir kenk?ji?kas programas, spustel?kite toliau esant? sait? ir apsilankykite ?Microsoft? svetain?je.

Labiausiai paplitusi? kenk?ji?k? program? aptikimas


Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kitus virusus ir kenk?ji?kas programas, spustel?kite toliau esant? sait? ir apsilankykite ?Microsoft? svetain?je.

?Microsoft? apsaugos nuo kenk?ji?k? program? centras

ATSAKOMYB?S ATSISAKYMAS

?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NESUTEIKIA JOKI? GARANTIJ? D?L ?IOJE SVETAIN?JE SKELBIAMUOSE DOKUMENTUOSE IR SUSIJUSIUOSE GRAFINIUOSE ELEMENTUOSE PATEIKIAMOS INFORMACIJOS (TOLIAU ? MED?IAGOS) TINKAMUMO. MED?IAGOJE GALI B?TI TECHNINI? ARBA SPAUSDINIMO KLAID?, BE TO, JI GALI B?TI PER?I?RIMA BET KURIUO METU I? ANKSTO NEPRANE?US.

KIEK LEID?IA TAIKOMI ?STATYMAI, ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NEPRISIIMA ATSAKOMYB?S D?L JOKI? PRETENZIJ? IR NESUTEIKIA JOKI? TIESIOGINI?, NUMANOM? AR ?STATYM? NUSTATYT? GARANTIJ?, ?SKAITANT PRETENZIJAS, GARANTIJAS ARBA S?LYGAS D?L MED?IAGOS NUOSAVYB?S TEISI?, PA?EIDIMO NEBUVIMO, PATENKINAMOS B?KL?S AR KOKYB?S, GALIMYB?S PARDUOTI IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 959894 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 27 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Rakta?od?iai: 
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com