K??das zi?ojums: Nepiecie?ams pakalpojums Autom?tisk? atjaunin??ana (WUAUSERV) nav start?ts, vai Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums (BITS) ir atsp?jots. k??da 0X8DDD0018" vai k??das kodi 0x80244019 vai 0x80070422, m??inot instal?t atjaunin...

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 959894 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Avots: Microsoft atbalsta centrs

?TRA PUBLIC??ANA

RAKSTI PAR ?TRU PUBLIC??ANU SNIEDZ INFORM?CIJU TIE?I NO MICROSOFT ATBALSTA ORGANIZ?CIJAS. ?AJOS DOKUMENTOS SNIEGT? INFORM?CIJA IR IZVEIDOTA, ATBILDOT UZ NEATLIEKAM?M VAI UNIK?L?M T?M?M, VAI AR? T? IR PAREDZ?TA K? PAPILDIN?JUMS CITAI ZIN??ANU B?ZES INFORM?CIJAI.
M??inot sken?t atjaunin?jumus vai tos lejupiel?d?t no Microsoft Windows atjaunin??anas vietnes vai no Microsoft atjaunin??anas vietnes, iesp?jams, ka sa?emsiet k??das zi?ojumu, kas l?dz?gs vienam no ?iem zi?ojumiem:

Windows Update konstat?ja k??du un nevar par?d?t piepras?to lapu. Nepiecie?amais pakalpojums Autom?tisk? atjaunin??ana (WUAUSERV) nav start?ts, vai Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums (BITS) ir atsp?jots.
K??da 0x8DDD0018

-vai-

Serveris nevar atrast piepras?to URI (vienoto resursu identifikatoru)
K??da 0x80244019


-vai-


Pakalpojumu nevar start?t, jo tas ir atsp?jots vai nav ar to saist?tu iesp?jotu ier??u.
K??da 0x80070422

Turkl?t autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums var b?t atsp?jots vai netiek darbin?ts sist?m?. Var ar? b?t neiesp?jami iesp?jot un start?t autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumu.

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja autom?tisk? atjaunin??ana ir atsp?jota j?su sist?m? vai ja fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums (BITS) pa?laik netiek darbin?ts.

Piez?me. Da?as v?rusu programmas un ?aunprogrammat?ra var atsp?jot autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumu un izrais?t ?o probl?mu. Vair?k inform?cijas par zin?majiem variantiem, kas izraisa ?o probl?mu, skatiet sada?? ?? raksta beig?s.S?k?ka inform?cija par ?o k??du kodiem skatiet ?? raksta sada?? Papildinform?cija.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet ??das metodes, s?kot ar 1. metodi.

1. metode. Lejupiel?d?jiet un palaidiet ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ku (MSRT) un p?c tam p?rliecinieties, vai tiek darbin?ti nepiecie?amie pakalpojumi

Lejupiel?d?jiet un palaidiet jaun?ko j?su sist?mai paredz?to MSRT r?ku, r?ks ir pieejams 32 bitu un 64 bitu sist?m?m. ?is r?ks p?rbauda datorus ar Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 un Windows Server 2003 sist?m?m un no?em specifisku, izplat?tu ?aunprogrammat?ru, ieskaitot programmas Blaster, Sasser un Mydoom. P?c tam, kad MSRT r?ks ir izpild?ts, nepiecie?ams izmantot 3. metodi, lai nodro?in?tu, ka pirms atk?rtota atjaunin?jumu instal??anas m??in?juma sist?m? tiek darbin?ti nepiecie?amie pakalpojumi.

Lai lejupiel?d?tu ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ka 32 bitu versiju, noklik??iniet ?eit.

Lai lejupiel?d?tu ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ka 64 bitu versiju, noklik??iniet ?eit.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ku, noklik??iniet uz t?l?k eso??s saites un skatiet rakstu korpor?cijas Microsoft vietn?.


KB890830 Microsoft Windows ?aunprogrammat?ras no?em?anas r?ks pal?dz no?emt specifisku, izplat?tu ?aunprogrammat?ru no datoriem, kuros tiek darbin?ta sist?ma Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP vai Windows 2000


Svar?gi. P?c tam, kad MSRT r?ks ir izpild?ts, nepiecie?ams izmantot 3. metodi, lai nodro?in?tu, ka pirms atk?rtota atjaunin?jumu instal??anas m??in?juma sist?m? tiek darbin?ti nepiecie?amie pakalpojumi.

2. metode. P?rstart?jiet datoru dro?aj? re??m? un p?c tam sken?jiet sist?mu, lai atkl?tu iesp?jamu v?rusu programmat?ras vai ?aunprprogrammat?ras infekciju

S?kn?jiet datoru dro?aj? re??m? un p?c tam palaidiet dator? pretv?rusu programmu, lai sken?tu un no?emtu jebkuru iesp?jamu v?rusa programmas vai ?aunprogrammat?ras infekciju. P?c tam, kad sist?ma ir sken?ta, lai p?rbaud?tu v?rusa programmu un ?aunprogrammat?ras infekcijas, nepiecie?ams izmantot 3. metodi, lai nodro?in?tu, ka pirms atk?rtota atjaunin?jumu instal??anas m??in?juma sist?m? tiek darbin?ti nepiecie?amie pakalpojumi.

Lai dator? veiktu v?rusu sken??anu, dator? j?b?t instal?tai pretv?rusu programmai. Ja pretv?rusu programma nav instal?ta, datora sken??anai var izmantot bezmaksas Windows Live dro??bas p?rbaudes r?ku. Lai palaistu Windows Live dro??bas p?rbaudes r?ku, noklik??iniet uz t?l?k redzam?s saites, lai, apmekl?tu korpor?cijas Microsoft vietni.

http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/products/security-essentials

Piez?me. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par to, k? dro?aj? re??m? palai?ams dro??bas p?rbaudes r?ks, noklik??iniet uz t?l?k redzam?s saites, lai apmekl?tu korpor?cijas Microsoft vietni.

968091 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)K? instal?t bezmaksas Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku un p?c tam sken?t datoru dro?aj? re??m?

Piez?me. Sist?mas sken??ana var b?t ilga un k?d? br?d? var izskat?ties, ka sken??ana apst?jusies vai ir neakt?va. L?dzu, ?aujiet, lai sken??ana tiktu sekm?gi pabeigta.

Varat ar? lejupiel?d?t kopiju no ??s korpor?cijas Microsoft vietnes:

http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/products/security-essentials

Katra pretv?rusu programma sken? datoru un no?em v?rusus cit?di. Par to, k? no?emami v?rusi, j?lasa pretv?rusu programmas pal?dz?bas sist?m?. Inform?ciju par pretv?rusu programmas darb?b?m parasti var atrast internet?. Lai tos atrastu, ierakstiet ?v?rusu sken??ana? un p?c tam pretv?rusu programmas nosaukumu j?su iecien?t?kaj? mekl?t?jprogramm? un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.

Svar?gi. P?c tam, kad MSRT r?ks ir izpild?ts, nepiecie?ams izmantot 3. metodi, lai nodro?in?tu, ka pirms atk?rtota atjaunin?jumu instal??anas m??in?juma sist?m? tiek darbin?ti nepiecie?amie pakalpojumi.

3. metode. P?rbaudiet, vai nepiecie?amie pakalpojumi ir konfigur?ti pareizi un tiek darbin?ti

P?rbaudiet, vai pakalpojumi, kuri nepiecie?ami atjaunin?jumu lejupiel?dei un instal??anai, ir pareizi konfigur?ti un tiek darbin?ti dator?, un p?c tam v?lreiz m??iniet lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus.


Lai liktu mums nodro?in?t, ka nepiecie?amie pakalpojumi ir pareizi konfigur?ti un tiek darbin?ti j?su lab?, atveriet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50814


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?Patst?v?g? labo?ana


Sist?m? Microsoft Windows 2000, Windows XP vai Windows Server 2003 r?kojieties ??di:

Lai nodro?in?tu, ka nepiecie?amie pakalpojumi ir konfigur?tas pareizi un tiek darbin?tas, r?kojieties ??di:

1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

2. Veiciet dubultklik??i uz Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums.

3. Lodzi?? Start??anas tips noklik??iniet uz Manu?li un p?c tam noklik??iniet uz Lietot.

4. Pieteik?an?s ciln? p?rbaudiet, vai pakalpojums ir iesp?jots katr? uzskait?taj? aparat?ras profil?

5. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz S?kt.

6. Veiciet dubultklik??i uz pakalpojuma Notikumu ?urn?ls.

7. Nodro?iniet, ka ir iestat?ta rekviz?ta Start??anas tips v?rt?ba Autom?tiski

8. Ja Start??anas statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

9. Veiciet dubultklik??i uz pakalpojuma Autom?tisk? atjaunin??ana.

10. Nodro?iniet, ka ir iestat?ta rekviz?ta Start??anas tips v?rt?ba Autom?tiski.

12. Ja Start??anas statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

13 Aizveriet logu Pakalpojumi un v?lreiz m??iniet instal?t sist?mas Windows atjaunin?jumus.


Sist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008 veiciet t?l?k min?t?s darb?bas.

Lai nodro?in?tu, ka nepiecie?amie pakalpojumi ir konfigur?ti pareizi un tiek darbin?ti, r?kojieties ??di:

1. Noklik??iniet uz S?kt, teksta apgabal? S?kt mekl??anu ierakstiet services.msc un p?c tam programmu sarakst? noklik??iniet uz services.msc. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.

2. Veiciet dubultklik??i uz Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums.

3. Lodzi?? Start??anas tips noklik??iniet uz Manu?li un p?c tam noklik??iniet uz Lietot.

4. Pieteik?an?s ciln? p?rbaudiet, vai pakalpojums ir iesp?jots katr? uzskait?taj? aparat?ras profil?

5. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz S?kt.

6. Veiciet dubultklik??i uz pakalpojuma Windows notikumu ?urn?ls.

7. Nodro?iniet, ka ir iestat?ta rekviz?ta Start??anas tips v?rt?ba Autom?tiski

8. Ja Start??anas statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

9. Veiciet dubultklik??i uz pakalpojuma Windows atjaunin??ana.

10. Nodro?iniet, ka ir iestat?ta rekviz?ta Start??anas tips v?rt?ba Autom?tiski.

12. Ja Start??anas statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

13. Veiciet dubultklik??i uz pakalpojuma Programmat?ras licenc??ana.

14. Nodro?iniet, ka ir iestat?ta rekviz?ta Start??anas tips v?rt?ba Autom?tiski.

15. Ja Start??anas statuss v?rt?ba ir Aptur?ts, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

16. Aizveriet logu Pakalpojumi un v?lreiz m??iniet instal?t sist?mas Windows atjaunin?jumus.

Piez?me. Ja p?c 1. metodes 3. metodes darb?bu veik?anas atkl?jat, ka v?l joproj?m nevar lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus, ir j?atgrie?as un, lai nov?stu probl?mu, j?veic 2. metodes darb?bas. Lai atrisin?tu probl?mu, ??s darb?bas izmanto pa?reiz instal?to v?rusu un ?aunprogrammat?ras sken??anas programmat?ru vai bezmaksas Microsoft Security Essentials dro??bas p?rbaudes r?ku, kad dators tiek darbin?ts dro?aj? re??m?.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDU RESURSI

K? ieg?t atbalstu saist?b? ar dro??bu vai datora v?rusu infekcijas gad?jum?Amerikas Savienot?s Valst?s un Kan?d?

Amerikas Savienotaj?s Valst?s un Kan?d? atbalsta snieg?anai saist?b? ar datora v?rusiem un citiem ar dro??bu saist?tiem jaut?jumiem 24 stundas diennakt? ir pieejama datoru dro??bas grupa.


Lai ieg?tu atbalstu saist?b? ar datoru v?rusiem un dro??bu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Pirms sazin??an?s ar atbalsta speci?listu p?rliecinieties, vai infic?taj? dator? esat palaidis atjaunin?tu pretv?rusu programmat?ru un atjaunin?tu spiegprogrammat?ras no?em?anas programmat?ru.Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t datora dro??bas bezmaksas p?rbaudi, apmekl?jiet ?o korpor?cijas Microsoft vietni:

http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/products/security-essentials

Lai ieg?tu papildinform?ciju par pretspiegprogrammat?ru, apmekl?jiet ?o korpor?cijas Microsoft vietni:

http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-prevent.aspx
Lai sazin?tos ar dro??bas atbalsta grupu, zvaniet uz numuru 1-866-PCSAFETY vai 1-866-727-2338.?rpus Zieme?amerikasLai ieg?tu atbalstu saist?b? ar datoru v?rusu un dro??bu ?rpus Zieme?amerikas, apmekl?jiet ?o korpor?cijas Microsoft vietni:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4

Papildinform?cija


Simptomi, kurus redz klienti, ja tos ietekm? Trojas koda darb?ba, at??iras atkar?b? no oper?t?jsist?mas un Trojas koda. ?o probl?mu gad?jum? bie??k lietotie scen?riji balst?ti uz sist?mas Windows versij?m un ir ??di:

Sist?ma Windows XP un Windows Server 2003


K??da 0x8DDD0018 var rasties atjaunin?jumu sken??anas vai lejupiel?des gait?.K??das kods: 0x8DDD0018

K??das virkne: ErrorAUDisabled

Apraksts: Vietnes k??da:??s k??das apraksts: ?Programma izdeva komandu, bet komandas garums ir nepareizs?. ?o k??du atgrieza sist?mas Windows atjaunin??anas serveri, nor?dot, ka Windows atjaunin??anas klients nav konfigur?ts autom?tiskai atjaunin??anai.1. scen?rijs: Iesp?jams, ka autom?tisko atjaunin??anu nevar?s iesl?gt.Past?v vair?ki scen?riji, kuros izpaud?sies ?is simptoms:

1. Lietot?ji, iesp?jams, paman?s, ka autom?tisk? atjaunin??ana nav iesp?jota.

2. Windows dro??bas centrs var br?din?t lietot?jus, ka autom?tisk? atjaunin??ana nav iesp?jota.

3. Dro??bas programmat?ra, piem?ram, Microsoft Security Essentials, var inform?t lietot?jus par to, ka autom?tisk? atjaunin??ana nav iesp?jota.

4. Kad autom?tisk? atjaunin??ana ir atsp?jota, tr?s nepiecie?ami pakalpojumi ir atsp?joti (fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums (BITS), notikumu re?istr??anas pakalpojums un autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums). Ja lietot?js m??ina iesp?jot ?os tr?s pakalpojumus, iestatot pakalpojumu k? autom?tisku, BITS pakalpojumu un notikumu re?istr??anas pakalpojumu var atiestat?t, kam?r autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums r?da notikuma k??du 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? pakalpojumu nevar start?t, jo tas ir atsp?jots vai nav ar to saistitu iesp?jotu ier??u).PIEZ?ME. lietot?ji parasti iesp?jo autom?tisko atjaunin??anu, tom?r vi?i var neapzin?ties, ka autom?tisko atjaunin??anu iesp?joju?as ar AU EULA licenci apg?d?tas lietojumprogrammas, lai nodro?in?tu, ka sist?ma tiek atjaunin?ta ar jaun?kajiem dro??bas iel?piem.2. scen?rijs: Autom?tisk? atjaunin??ana, iesp?jams, visu laiku izsl?dzasLietot?ji var v?lreiz iesp?jot autom?tisko atjaunin??anu, bet, kad sist?ma tiek ats?kn?ta, autom?tisk?s atjaunin??anas iestat?jums tiek atkal atsp?jots. Tas notiek, ja dator? v?l joproj?m atrodas Trojas kods, kas atsp?jo autom?tisk?s atjaunin??anas iestat?jumu, un atkal aktiviz?jas, kad dators tiek ats?kn?ts.Windows Vista & Windows Server 20081. scen?rijs: K??da 0x80244019 tika sa?emta, m??inot lejupiel?d?t atjaunin?jumusK??das kods: 0x80244019

K??das virkne: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

Apraksts: HTTP statuss 407 - nepiecie?ama starpniekservera autentific??anaM??inot lejupiel?d?t atjaunin?jumus, tiek sa?emta k??da: ?Serveris nevar atrast piepras?to URI (vienoto resursu identifikatoru)?. Tas parasti ir saist?ts ar nepareiziem ugunsm?ra vai starpniekservera iestat?jumiem. ?aj? gad?jum? ??iet, ka Trojas kods apzin?ti trauc? atjaunin??anas vietnes nosaukuma atpaz??anu. Viens piem?rs (lai gan nesaist?ts ar AU jaut?jumu) b?tu Trojas kods DNSChanger (Trojan:Win32 / Dnschanger).

2. scen?rijs: K??da, lejupiel?d?jot atjaunin?jumus, 0x80070422.K??das kods: 0x80070422

K??das virkne: ERROR_SERVICE_DISABLED

Apraksts: Pakalpojums nav s?ktsM??inot savienoties ar Windows atjaunin??anu, lietot?ji, iesp?jams, var sa?emt k??du 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? pakalpojums nav s?kts). K??da zi?o, ka fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums (BITS), notikumu re?istr??anas pakalpojumi un autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums j?iestata k? autom?tisks. BITS pakalpojums un notikumu re?istr??anas pakalpojumu var atiestat?t, kam?r autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums atgrie? k??du 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? pakalpojumu nevar start?t, jo tas ir atsp?jots vai nav ar to saist?tu iesp?jotu ier??u).Da?i lietot?ji var pieredz?t, ka programmat?ras licenc??anas pakalpojums nes?kas, neskatoties uz lietot?jam pie??irto ties?bu sp?ku.Notikumu ?urn?l? var b?t ??ds k??das zi?ojums:Application Error (Lietojumprogrammas k??da)

Programmat?ras licenc??anas pakalpojumam nes?k?s. h = 0xD0000022, [2, 4] licences aktiviz??anas pl?not?js (SLUINotify. dll) neizdev?s, k??das kods:0xC0000022

Autom?tisko atjaunin??anu, iesp?jams, atsp?jojis v?russ vai ?aunprogrammat?raDa?as v?rusu programmas un ?aunprogrammat?ras var atsp?jot autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumu un izrais?t ?o probl?mu.

Zin?mi patog?ni, kas izrais?s ?o aktivit?ti:

· TrojanDownloader:Win32 / Zlob saime

· Trojan:Win32/Vundo.gen!T

· Trojan:Win32/Vundo.gen!R

· Trojan:Win32/Vundo.gen!E

· T?rps: Win32/conflicker.B· T?rps: Win32/Conflicker.CPiez?me. Lai ieg?tu papildinform?ciju par v?rusu vai ?aunprogrammat?ru, noklik??iniet uz vienuma, lai skat?tu inform?ciju korpor?cijas Microsoft vietni.

Lai skat?tu inform?ciju par liel?kajiem v?rusu un ?aunprogrammat?ras rad?tajiem draudiem, noklik??iniet uz zem?k redzam?s saites, lai apmekl?tu korpor?cijas Microsoft vietni.

Liel?ko draudu noteik?ana


Lai mekl?tu inform?ciju par cit?m v?rusu un ?aunprogrammat?ras infekcij?m, noklik??iniet uz zem?k redzam?s saites, lai apmekl?tu korpor?cijas Microsoft vietni.

Microsoft centrs aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru

ATRUNA

MICROSOFT UN/VAI T? ATTIEC?GIE PIEG?D?T?JI NEIZDARA PAZI?OJUMUS UN NESNIEDZ GARANTIJAS PAR INFORM?CIJAS, KAS ATRODAS DOKUMENTOS UN AR TIEM SAIST?TAJ?S GRAFIK?S, KAS PUBLIC?TAS ?AJ? VIETN? (?MATERI?LI?), PIEM?ROT?BU, PRECIZIT?TI VAI ATBILST?BU JEBK?DIEM NOL?KIEM. MATERI?LOS VAR TIKT IETVERTAS TEHNISKAS NEPRECIZIT?TES VAI TIPOGR?FISKAS K??DAS, K? AR? TIE VAR TIKT P?RSKAT?TI JEBKUR? LAIK? BEZ BR?DIN?JUMA.

LIKUMOS MAKSIM?LI PIE?AUJAM? APJOM? MICROSOFT UN/VAI T? ATTIEC?GIE PIEG?D?T?JI ATTIEC?B? UZ MATERI?LIEM ATSAK?S UN IZSL?DZ VISUS SKAIDRI IZTEIKTUS, IZRIETO?US VAI AR LIKUMU NOTEIKTUS PAZI?OJUMUS, GARANTIJAS UN NOSAC?JUMUS, IESKAITOT, BET NEAPROBE?OJOTIES AR PAZI?OJUMIEM, GARANTIJ?M UN NOSAC?JUMIEM ATTIEC?B? UZ ?PA?UMTIES?B?M, TIES?BU NEP?RK?P?ANU, APMIERINO?IEM KVALIT?TES NOSAC?JUMIEM, PIEM?ROT?BU P?RDO?ANAI UN DER?GUMU NOTEIKTAM M?R?IM.

Rekviz?ti

Raksta ID: 959894 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com