Poruka o gre?ci: Neophodna usluga Automatic Updates (WUAUSERV) nije pokrenuta ili je Background Intelligent Transfer Service (BITS) onem. Gre?ka 0x8DDD0018 ili kodovi gre?aka 0x80244019 ili 0x80070422 prilikom poku?aja instaliranja ispravki.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 959894 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

BRZO OBJAVLJIVANJE

?LANCI ZA BRZO OBJAVLJIVANJE OBEZBE?UJU INFORMACIJE DIREKTNO IZ ORGANIZACIJE ZA MICROSOFT PODR?KU. INFORMACIJE KOJE SE OVDE NALAZE KREIRANE SU KAO ODGOVOR NA NOVE ILI JEDINSTVENE TEME ILI SU PREDVI?ENE DA BUDU DODATAK DRUGIM INFORMACIJAMA IZ BAZE ZNANJA.
Kada poku?ate da skenirate ispravke ili da ih preuzmete sa Veb lokacije Microsoft Windows Update ili Microsoft Update, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci sli?nu nekoj od slede?ih:

Windows Update je nai?ao na gre?ku i ne mo?e da prika?e zahtevanu stranicu. Neophodna usluga ?Automatsko a?uriranje? (WUAUSERV) nije pokrenuta ili je usluga inteligentnog prenosa u pozadini (BITS) onemogu?ena.
Gre?ka 0x8DDD0018

-ili-

Server ne mo?e da prona?e tra?eni URI (Uniform Resource Identifier)
Gre?ka 0x80244019


-ili-


Nije mogu?e pokrenuti uslugu, zato ?to je onemogu?ena ili zato ?to nema omogu?ene ure?aje povezane sa njom.
Gre?ka 0x80070422

Pored toga, usluga Automatic Updates mo?da je onemogu?ena ili nije pokrenuta na sistemu. Mo?da ne?e mo?i ni da omogu?ite i pokrenete uslugu Automatic Updates.

Uzrok

Do ovog problema mo?e da do?e ako je usluga Automatic Updates onemogu?ena na sistemu ili ako usluga inteligentnog prenosa u pozadini (BITS) trenutno nije pokrenuta.

Napomena: Neki softver za za?titu od virusa i malvera mo?e da onemogu?i uslugu Automatic Updates i dovede do ovog problema. Pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? na dnu ovog ?lanka da biste saznali koje su poznate varijante koje uzrokuju problem.Detaljnije informacije o ovim kodovima gre?aka potra?ite u odeljku ?Vi?e informacija? u daljem tekstu ovog ?lanka.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode, po?ev?i od 1. metoda:

1. metod: preuzimanje i pokretanje alatke za uklanjanje zlonamernog softvera (MSRT), a potom provera da li su neophodne usluge pokrenute

Preuzmite najnoviju verziju MSRT-a za sistem, a zatim je pokrenite, alatka je dostupna za 32-bitne i 64-bitne sisteme. Ova alatka proverava da li su ra?unari koji koriste operativni sistem Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 ili Windows Server 2003 zara?eni odre?enim ra?irenim zlonamernim softverom, kao ?to su Blaster, Sasser i Mydoom, a potom ih uklanja. Kada pokrenete MSRT alatku, bi?e potrebno da pre?ete na 3. metod da biste se uverili da su neophodne usluge pokrenute na sistemu pre nego ?to poku?ate ponovo da instalirate ispravke.

Da biste preuzeli 32-bitnu verziju alatke za uklanjanje zlonamernog softvera, kliknite ovde.

Da biste preuzeli 64-bitnu verziju alatke za uklanjanje zlonamernog softvera, kliknite ovde

Vi?e informacija o alatki za uklanjanje zlonamernog softvera dobi?ete ako kliknete na vezu ispod da biste prikazali ?lanak na Microsoft Veb lokaciji.


KB890830 Microsoft Windows alatka za uklanjanje zlonamernog softvera poma?e da se ukloni odre?eni rasprostranjeni zlonamerni softver sa ra?unara koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP ili Windows 2000


Va?no Kada pokrenete MSRT alatku, bi?e potrebno da pre?ete na 3. metod da biste se uverili da su neophodne usluge pokrenute na sistemu pre nego ?to poku?ate ponovo da instalirate ispravke.

2. metod: ponovno pokretanje ra?unara u bezbednom re?imu, a zatim skeniranje sistema u potrazi za virusnim i malverskim zarazama

Pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu, a zatim pokrenite antivirusni softver na ra?unaru da biste skenirali i uklonili mogu?e virusne i malverske zaraze. Kada skenirate sistem u potrazi za virusnim i malverskim zarazama, bi?e potrebno da pre?ete na 3. metod da biste se uverili da su neophodne usluge pokrenute na sistemu pre nego ?to poku?ate ponovo da instalirate ispravke.

Da biste skenirali ra?unar u potrazi za virusima, antivirusni program mora da bude instaliran na ra?unaru. Ako antivirusni program nije instaliran, mo?ete da koristite besplatni Windows Live bezbednosni skener da biste obavili skeniranje ra?unara. Da biste pokrenuli Windows Live bezbednosni skener, kliknite na vezu ispod da biste posetili Microsoft Veb lokaciju.

http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials

Napomena: Vi?e informacija o na?inu pokretanja besplatnog bezbednosnog skenera u bezbednom re?imu dobi?ete ako kliknete na vezu ispod da biste posetili Microsoft Veb lokaciju.

968091 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)Instaliranje besplatnog Microsoft bezbednosnog skenera, a zatim skeniranje ra?unara u bezbednom re?imu

Napomena: Skeniranje sistema mo?e da traje veoma dugo, a ponekad mo?e da izgleda kao da je blokirano ili neaktivno. Omogu?ite da se skeniranje uspe?no zavr?i.

Kopiju mo?ete da preuzmete i sa slede?e Microsoft Veb lokacije:

http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials

Na?in skeniranja ra?unara i uklanjanja virusa je druga?ije za svaki antivirusni program. Trebalo bi da pogledate sistem pomo?i antivirusnog programa da biste saznali koje korake treba preduzeti za uklanjanje virusa. Obi?no mo?ete da prona?ete korake za antivirusni program na Internetu. Da biste ih prona?li, otkucajte ?skeniranje virusa?, a zatim otkucajte ime antivirusnog programa u omiljenu ma?inu za pretra?ivanje Interneta, a zatim kliknite na dugme ?Pretra?i?.

Va?no Kada pokrenete MSRT alatku, bi?e potrebno da pre?ete na 3. metod da biste se uverili da su neophodne usluge pokrenute na sistemu pre nego ?to poku?ate ponovo da instalirate ispravke.

3. metod: provera da li su neophodne usluge ispravno konfigurisane i da li su pokrenute

Proverite da li su usluge neophodne za preuzimanje i instaliranje ispravki konfigurisane ispravno i da li su pokrenute na ra?unaru, a zatim ponovo poku?ajte da ih preuzmete i instalirate.


Da bismo umesto vas proverili da li su neophodne usluge ispravno konfigurisane i pokrenute, idite u odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50814


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm


Za Microsoft Windows 2000, za Windows XP ili za Windows Server 2003, sledite ove korake:

Da biste se uverili da su neophodne usluge ispravno konfigurisane i pokrenute, sledite ove korake:

1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte services.msc i zatim kliknite na dugme U redu.

2. Kliknite dvaput na Usluga inteligentnog prenosa u pozadini.

3. U polju Tip pokretanja izaberite stavku Ru?no, a zatim kliknite na dugme Primeni.

4. Na kartici ?Prijavljivanje? proverite da li je usluga omogu?ena u svakom hardverskom profilu koji je naveden

5. Na kartici ?Op?ti podaci? kliknite na Pokreni.

6. Kliknite dvaput na uslugu Evidencija doga?aja

7. Uverite se da je Tip pokretanja pode?eno na Automatski

8. Ako Status pokretanja navodi Zaustavljeno, kliknite na Pokreni, a zatim na U redu.

9. Kliknite dvaput na Automatic Update.

10. Uverite se da je Tip pokretanja pode?eno na Automatski.

12. Ako Status pokretanja navodi Zaustavljeno, kliknite na Pokreni, a zatim na U redu.

13 Zatvorite prozor Usluge i ponovo poku?ajte da instalirate Windows ispravke.


Za Windows Vista i Windows Server 2008 pratite korake navedene u nastavku:

Da biste se uverili da su neophodne usluge dostupne i pokrenute, sledite ove korake:

1. Kliknite na dugme Start, u polju za tekst Zapo?ni pretragu unesite services.msc, a zatim na listi programa izaberite stavku services.msc. Ako od vas bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.

2. Kliknite dvaput na Usluga inteligentnog prenosa u pozadini.

3. U polju Tip pokretanja izaberite stavku Ru?no, a zatim kliknite na dugme Primeni.

4. Na kartici ?Prijavljivanje? proverite da li je usluga omogu?ena u svakom hardverskom profilu koji je naveden

5. Na kartici ?Op?ti podaci? kliknite na Pokreni.

6. Kliknite dvaput na uslugu Windows evidencija doga?aja

7. Uverite se da je Tip pokretanja pode?eno na Automatski

8. Ako Status pokretanja navodi Zaustavljeno, kliknite na Pokreni, a zatim na U redu.

9. Kliknite dvaput na uslugu Windows Update

10. Uverite se da je Tip pokretanja pode?eno na Automatski.

12. Ako Status pokretanja navodi Zaustavljeno, kliknite na Pokreni, a zatim na U redu.

13. Kliknite dvaput na uslugu Licenciranje softvera.

14. Uverite se da je Tip pokretanja pode?eno na Automatski.

15. Ako Status pokretanja navodi Zaustavljeno, kliknite na Pokreni, a zatim na U redu.

16. Zatvorite prozor Usluge i ponovo poku?ajte da instalirate Windows ispravke.

Napomena: Ako nakon obavljanja koraka iz metoda 1 i metoda 3 otkrijete da i dalje ne mo?ete da preuzmete i instalirate ispravke, bi?e potrebno da se vratite na metod 2 i da pratite korake iz njega kako biste re?ili problem. Ti koraci podrazumevaju kori??enje trenutno instaliranog softvera za skeniranje na prisustvo virusa i malvera ili besplatnog Microsoft Security Essentials Safety Scanner dok ra?unar radi u bezbednom re?imu radi re?avanja problema.


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNI RESURSI

Kako da dobijete podr?ku u vezi sa ra?unarskim virusima i bezbedno??uZa Sjedinjene Dr?ave i Kanadu

Tim za bezbednost ra?unara dostupan je za podr?ku u vezi sa ra?unarskim virusima i za drugu podr?ku u vezi sa bezbedno??u 24 sata dnevno u Sjedinjenim Dr?avama i Kanadi.


Da biste dobili podr?ku u vezi sa ra?unarskim virusima i bezbedno??u, sledite ove korake:

Pre nego ?to se obratite in?enjeru podr?ke, uverite se da ste pokrenuli a?urirani antivirusni softver i a?urirani softver za uklanjanje ?pijunskog softvera na zara?enom ra?unaru.Informacije o dobijanju besplatnog skeniranja bezbednosti ra?unara potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials

Za vi?e informacija o softveru za borbu protiv ?pijunskog softvera posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-prevent.aspx
Pozovite broj 1-866-PCSAFETY ili broj 1-866-727-2338 da biste se obratili podr?ci za bezbednost.Za lokacije van Severne AmerikeDa biste dobili podr?ku za ra?unarske viruse i podr?ku u vezi sa bezbedno??u za lokacije van Severne Amerike, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4

Vi?e informacija


Simptomi koje korisnici vide ako su pogo?eni ovim trojancem razlikuju se u zavisnosti od operativnog sistema i trojanca u pitanju. Uobi?ajeni scenariji za te probleme zasnovani su na verzijama operativnog sistema Windows i obuhvataju slede?e:

Windows XP, Windows Server 2003


Do gre?ke 0x8DDD0018 mo?e da do?e prilikom skeniranja ili preuzimanja ispravki.Kôd gre?ke: 0x8DDD0018

Niska gre?ke: ErrorAUDisabled

Opis: Gre?ka lokacije:Opis gre?ke za ovu gre?ku: ?Program je izdao komandu, ali je du?ina komande neispravna?. Ovo je gre?ka koju vra?aju Windows Update serveri i koja ukazuje na to da Windows Update klijent nije ispravno konfigurisan za automatske ispravke.Scenario 1: Automatske ispravke se mo?da ne uklju?uju.Postoji nekoliko scenarija u kojima mo?e da do?e do ovog simptoma:

1. Korisnici mogu da primete da automatske ispravke nisu omogu?ene.

2. Windows Security Center mo?e da upozori korisnike da automatske ispravke nisu omogu?ene.

3. Bezbednosni softver kao ?to je Microsoft Security Essentials mo?e da upozori korisnike da automatske ispravke nisu omogu?ene.

4. Kada su automatske ispravke onemogu?ene, onemogu?ene su i tri neophodne usluge (Background Indigent Transfer Service (BITS), Event Log i Automatic Updates). Kada korisnik poku?a da omogu?i te tri usluge tako ?to ?e ih podesiti na automatsko pokretanje; usluge BITS i Event Log mogu?e je ponovo postaviti, ali se za uslugu Automatic Update prikazuje gre?ka doga?aja 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? uslugu nije mogu?e pokrenuti zato ?to je onemogu?ena ili zato ?to nema omogu?enih ure?aja koji su povezani sa njom).NAPOMENA: Korisnici ?e uobi?ajeno omogu?iti automatske ispravke, ali korisnici mogu da budu nesvesni ?injenice da su automatske ispravke omogu?ile AU EULA aplikacije koje to obavljaju kako bi obezbedile a?uriranje sistema najnovijim bezbednosnim zakrpama.Scenario 2: Automatske ispravke se stalno isklju?ujuKorisnici mogu ponovo da omogu?e automatske ispravke, ali se nakon ponovnog pokretanja sistema postavka za automatske ispravke ponovo onemogu?ava. Do toga dolazi kada je na ra?unaru jo? uvek prisutan trojanac koji onemogu?ava automatske ispravke, a aktivira se nakon ponovnog pokretanja sistema.Windows Vista i Windows Server 2008Scenario 1: Gre?ka 0x80244019 se javlja prilikom poku?aja preuzimanja ispravkiKôd gre?ke: 0x80244019

Niska gre?ke: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

Opis: HTTP status 407 ? potrebna je proxy potvrda identitetaDobijate slede?u gre?ku prilikom poku?aja preuzimanja ispravki: ?Server ne mo?e da prona?e tra?eni URI (Uniform Resource Identifier)?. Uzrok tome su obi?no neispravne postavke za?titnog zida ili proxy servera. Taj problem se manifestuje tako ?to trojanac namerno ometa razre?avanje imena za lokaciju za a?uriranje. Primer (nije povezan sa AU problemom) je trojanac DNSChanger (Trojan:Win32/Dnschanger).

Scenario 2: Gre?ka pri preuzimanju ispravki 0x80070422.Kôd gre?ke: 0x80070422

Niska gre?ke: ERROR_SERVICE_DISABLED

Opis: Usluga nije pokrenutaPrilikom poku?aja povezivanja na Windows Update korisnici mogu da dobiju gre?ku 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? usluga nije pokrenuta). U gre?ci se navodi da bi usluge Background Indigent Transfer Service (BITS), Event Log i Automatic Updates trebalo da budu pode?ene na ?Automatski?. Usluge BITS i Event Log mogu?e je ponovo postaviti, ali se za uslugu Automatic Update prikazuje gre?ka 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED ? uslugu nije mogu?e pokrenuti zato ?to je onemogu?ena ili zato ?to nema omogu?ene ure?aje povezane sa njom).Neki korisnici mogu da nai?u i na problem sa nemogu?no??u pokretanja usluge Software Licensing, bez obzira na nivo dozvola korisnika.U evidenciji doga?aja mo?e da se prikazuje slede?a gre?ka:Gre?ka aplikacije

Nije uspelo pokretanje usluge Software Licensing. hr=0xD0000022, [2, 4] License Activation Scheduler (SLUINotify.dll) nije uspeo i dao je slede?i kôd gre?ke: 0xC0000022

Automatske ispravke je mo?da onemogu?io virus ili malverNeki softver za za?titu od virusa i malvera mo?e da onemogu?i uslugu Automatic Updates i dovede do ovog problema.

Poznati virusi koji dovode do ove aktivnosti:

· TrojanDownloader:Win32/Zlob porodica

· Trojan:Win32/Vundo.gen!T

· Trojan:Win32/Vundo.gen!R

· Trojan:Win32/Vundo.gen!E

· Crv: Win32/Conflicker.B· Crv: Win32/Conflicker.CNapomena: vi?e informacija o virusu ili malveru potra?ite tako ?to ?ete kliknuti na stavku kako biste je prikazali na Microsoft Veb lokaciji.

Da biste prikazali informacije o najve?im pretnjama virusa i malvera, kliknite na donju vezu kako biste posetili lokaciju u okviru Microsoft Veb lokacije.

Najve?e pretnje


Da biste pretra?ili informacije o drugim infekcijama virusima i malverom, kliknite na donju vezu kako biste posetili lokaciju u okviru Microsoft Veb lokacije.

Microsoft Malware Protection Center

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

KORPORACIJA MICROSOFT I/ILI NJENI DOBAVLJA?I NE ZASTUPAJU, NITI GARANTUJU ODR?IVOST, POUZDANOST ILI TA?NOST INFORMACIJA NAVEDENIH U OVIM DOKUMENTIMA I ONIH KOJE SE ODNOSE NA POVEZANU OBJAVLJENU GRAFIKU NA OVOJ VEB LOKACIJI (?MATERIJALI?) U BILO KOJE SVRHE. MATERIJALI MOGU DA UKLJU?UJU TEHNI?KE NEPRECIZNOSTI ILI GRE?KE U PISANJU I MOGU SE U BILO KOM TRENUTKU PROMENITI BEZ PRETHODNOG OBAVE?TENJA.

U NAJVE?EM MOGU?EM STEPENU DOZVOLJENOM VA?E?IM ZAKONOM, KORPORACIJA MICROSOFT I/ILI NJENI DOBAVLJA?I ODRI?U SE ODGOVORNOSTI I ISKLJU?UJU SVA PREDSTAVLJANJA, GARANCIJE I USLOVE BEZ OBZIRA DA LI SU IZRI?ITO NAVEDENI, PODRAZUMEVANI ILI ZAKONSKI, UKLJU?UJU?I, ALI NE OGRANI?AVAJU?I SE NA PREDSTAVLJANJA, GARANCIJE ILI USLOVE PRAVA, NEKR?ENJE TU?IH PRAVA, ZADOVOLJAVAJU?E STANJE ILI KVALITET, MOGU?NOST PRODAJE I PRIKLADNOST ZA ODRE?ENU NAMENU U VEZI SA MATERIJALIMA.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 959894 - Poslednji pregled: 27. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com