Hai chi nhánh ph?c v? cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 và Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 960043 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

T?t c? các b?n C?p Nh?t l?p GDR (phát hành phân ph?i chung) cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 và Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 h? tr? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép.

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix h? tr? b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 ho?c Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1. Ngoài vi?c C?p Nh?t xu?t hi?n trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t danh sách các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c trong Panel điều khiển, b?n c?ng s? th?y m?t b?n C?p Nh?t b? sung (960043). B?n c?p nh?t này b? sung đư?c g?i là baseliner và là đi?n h?nh cho t?t c? hotfixes h? tr? b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép.

Bài vi?t này mô t? b?n ghi d?ch v? chi nhánh Dual Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 và Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1.

Thông tin thêm

Dual ngành b?n ghi d?ch v? là g??

B?n c?p nh?t cho Khuôn kh? .NET và cho Microsoft Visual Studio có truy?n th?ng đư?c tích l?y. Ví d?, m?t đôi luôn luôn tàu t?t c? các thay đ?i trư?c ph?c v? trong đó nh? phân tương t?. Không có v?n đ? v?i cách ti?p c?n này b?i v? nó không c? ? k?t thúc lên đư?c phân ph?i hotfixes r?ng đ? có ngh?a là đ? gi?i h?n phân ph?i và đó đ? đư?c phát tri?n đ? gi?i quy?t m?t yêu c?u khách hàng c? th? v?i C?p Nh?t b?o m?t và tích l?y C?p Nh?t.

Có chi nhánh riêng bi?t cho hotfixes và l?p GDR chí, ch?ng h?n như C?p Nh?t b?o m?t, lo?i b? kh? năng v?n chuy?n ch?c năng s?a ch?a cho hotfixes trong GDR-l?p chí. Duy tr? chi nhánh riêng bi?t cho LDR (phát hành gi?i h?n phân ph?i, ch?ng h?n như hotfixes) và Đông Đ?c (phát hành phân ph?i chung, ch?ng h?n như thông tin C?p Nh?t, C?p Nh?t tích l?y, và C?p Nh?t b?o m?t) đư?c g?i là b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép.

Ngh?a kép ngành b?n ghi d?ch v? là g? chính xác?

V?i hai b?n ghi d?ch v? chi nhánh, b?n c?p nh?t cho b?n phát hành l?p GDR (C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t tích l?y, và C?p Nh?t b?o m?t) s? bao g?m hai phiên b?n c?a t?i tr?ng, m?t t?i tr?ng "s?ch" đó mang ch? là vi?c s?a ch?a b?o m?t nhưng không tích l?y hotfixes và m?t t?i tr?ng th? hai có ch?a hotfix tích l?y cùng v?i vi?c s?a ch?a b?o m?t.

Đ?u tiên t?i tr?ng "s?ch" s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho khách hàng nh?ng ngư?i đ? không hotfixes áp d?ng (h?u h?t khách hàng) và t?i tr?ng tích l?y th? hai s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho khách hàng nh?ng ngư?i có m?t ho?c nhi?u hotfixes đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Dual chi nhánh ph?c v? ho?t đ?ng như th? nào?

Khi m?t khách hàng cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix, b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i baseliner C?p Nh?t 960043. Baseliner này là như m?t lá c? trong máy tính cho bi?t thông tin C?p Nh?t trong tương lai cho r?ng s?n ph?m m?t hotfix là hi?n nay.

Trong tương lai, khi khách hàng cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t GDR-l?p (bao g?m c? m?t C?p Nh?t b?o m?t), C?p Nh?t mà s? cho baseliner. N?u baseliner không ph?i là hi?n nay b?i v? không có hotfix trư?c đó đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, t?i tr?ng t? các chi nhánh GDR cài đ?t chuyên bi?t đ? cho các hotfix không đư?c bao g?m.

N?u baseliner đư?c t?m th?y, sau đó t?i tr?ng t? các chi nhánh LDR, ch?ng h?n như nh? phân tích l?y bao g?m m?t hotfix, đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Mô h?nh này ngăn ch?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a GDR cho khách hàng nh?ng ngư?i đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix.

L?i th? c?a mô h?nh này là r?ng n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t Đông Đ?c đ?u tiên, t?i tr?ng GDR s? sau đó đư?c áp d?ng. N?u b?n sau đó cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix, và baseliner là hi?n nay, GDR s? đư?c t? đ?ng chuy?n t? t?i tr?ng chi nhánh GDR sang tr?ng t?i chi nhánh LDR. Đi?u này ngăn c?n m?t h?i quy c?a các hotfix.

câu h?i thư?ng g?p

Q1: Dual chi nhánh b?n ghi d?ch v? s? có s?n cho Visual Studio 2008 SP1?

A1:
h? tr? cho các mô h?nh b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép là hi?n nay gi?i h?n Khuôn kh? .NET 2.0 SP2, Khuôn kh? .NET 3,0 SP2 và Khuôn kh? .NET 3.5 SP1. Không có không có k? ho?ch đ? m? r?ng tính năng này cho Visual Studio 2008 SP1.

Q2: Đi?u g? v? các phiên b?n c? c?a Khuôn kh? .NET (1.0, 1.1, 2.0 RTM/SP1) và Visual Studio (2002, 2003, 2005)?

A2:
, các mô h?nh b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép có s?n B?t đ?u v?i Khuôn kh? .NET 2.0 SP2, Khuôn kh? .NET 3,0 SP2 và Khuôn kh? .NET 3.5 SP1 và nó s? có s?n trong t?t c? các phiên b?n tương lai c?a NET Framework. Không có không có k? ho?ch đ? h? tr? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? này cho các phiên b?n di s?n s?n ph?m.

Q3: S? ph?c v? chi nhánh kép đư?c h? tr? cho Khuôn kh? .NET 4,0?

A3:
, Khuôn kh? .NET 4.0 s? h? tr? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép.

Q4: S? làm mang hai d? li?u trong b?n c?p nh?t cho các b?n c?p nh?t l?n hơn?

A4:
v? C?p Nh?t l?p GDR h? tr? b?n ghi d?ch v? chi nhánh Dual mang hai d? li?u: m?t trong nh?ng t? các chi nhánh LDR và khác t? các chi nhánh GDR, các b?n C?p Nh?t là hơi l?n hơn equivalent C?p Nh?t mà không h? tr? b?n ghi d?ch v? chi nhánh kép. Trong h?u h?t trư?ng h?p, s? gia tăng này kích thư?c t?p tin là danh ngh?a và gi?i h?n đ?i v?i m?t vài megabyte (MB).

Q5: Tôi ph?i làm g? đ? ch? ra cho dù LDR hay ch?t t?i GDR nên đư?c áp d?ng?

A5:
trong trư?ng h?p đi?n h?nh, không có hành đ?ng đư?c yêu c?u b?i ngư?i s? d?ng, máy tính s? t? đ?ng đánh d?u ki?m s? hi?n di?n c?a m?t hotfix trên máy tính b?ng cách s? d?ng baseliner. Trong tương lai GDRs s? t? đ?ng xác đ?nh li?u LDR ho?c GDR tr?ng nên đư?c áp d?ng d?a trên s? hi?n di?n c?a baseliner.

Q6: Tôi ph?i làm g? khi tôi g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t GDR-l?p (C?p Nh?t, tích l?y C?p Nh?t ho?c c?p nh?t b?o m?t)?

A6:
không, b?n không ph?i làm b?t c? đi?u g? đ?c bi?t khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t GDR-l?p.

Q7: Tôi ph?i làm g? khi tôi g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix?

A7:
không, b?n không ph?i làm b?t c? đi?u g? đ?c bi?t khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix.

H8: Nh?ng g? s? x?y ra n?u tôi g? b? baseliner?

A8:
không uninstall C?p Nh?t Baseliner 960043 b?ng tay b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển. Đây là m?t k?ch b?n không đư?c h? tr?, và thông tin C?p Nh?t trong tương lai có th? không đư?c áp d?ng đúng n?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t baseliner.

H9: Làm th? nào làm tôi mang l?i cho h? th?ng c?a tôi tr? l?i đ? nhà nư?c trong đó GDR ch? t?i tr?ng áp d?ng sau khi tôi cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t GDR?

A9: B?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các s?n ph?m mang l?i cho h? th?ng c?a b?n quay l?i nhà nư?c trong GDR mà d? li?u B?t đ?u áp d?ng. Sau khi b?n làm đi?u này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n áp d?ng t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t áp d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 960043 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
T? khóa: 
kbhowto kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB960043 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 960043

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com