Raksta ID: 960353 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Ir pieejams Microsoft Silverlight atjaunin?jums. ?aj? atjaunin?jum? tiek pied?v?ts jauns b?v?jums, kas ir jaunin?jums iepriek??j?m Silverlight versij?m. ?is atjaunin?jums ir iek?auts pa?reiz?j?s Silverlight instal??anas programm?s. Ja spraudnis Silverlight dator? nav instal?ts, instal??anas programma tiks pied?v?ta no vietnes Microsoft atjaunin??ana vai Windows Server Update Services (WSUS).

?aj? atjaunin?jum? ir iek?auti datu nes?ju un pieejam?bas stabilit?tes uzlabojumi. ?is atjaunin?jums ir atpaka?sader?gs ar lietojumprogramm?m, kas tika izveidotas iepriek??j?m Silverlight versij?m.

Inform?cija par instal??anu

?is atjaunin?jums ir pieejams ??dos avotos.

Vietne Microsoft Silverlight

Silverlight instal??anas programm? ir iek?auts is atjaunin?jums, k? ar? visi iepriek??jie atjaunin?jumi. Lai instal?tu jaun?ko Silverlight versiju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx?v=2.0

Microsoft atjaunin??ana

?is atjaunin?jums ir pieejams ar? vietnes Microsoft atjaunin??ana lietot?jiem. Ja dator? ir instal?ta vec?ka Silverlight versija, ?is atjaunin?jums tiks pied?v?ts k? ?Microsoft Silverlight atjaunin?jums (KB 960353)?.

Spraudnim Silverlight ir autom?tisk?s atjaunin??anas meh?nisms. P?c noklus?juma ?is meh?nisms WSUS pakotn? ir atsp?jots. Turpm?kie atjaunin?jumi tiks nodro?in?ti, izmantojot WSUS atjaunin?jumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Microsoft Silverlight ir da??d?m p?rl?kprogramm?m paredz?ts spraudnis lieto?anai at??ir?g?s vid?s, k? ar? tas ir paredz?ts uz Microsoft .NET b?z?tas n?kam?s paaudzes datu nes?ju lieto?anas un bag?t?gu interakt?vu t?mek?a lietojumprogrammu nodro?in??anai. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/silverlight/faq.aspx
?aj? rakst? apskat?tos tre??s puses produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Microsoft nesniedz tie?as vai cita veida garantijas par ?o produktu darb?bu un uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 960353 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2009. gada 2. marts - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Silverlight 1.0 for Windows
  • Microsoft Silverlight 1.0 for Macintosh
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix KB960353

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com