Cu?i năm đóng th? t?c cho k? toán phân tích trong Microsoft Dynamics GP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 960356 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Không ph?i là m?t th? t?c đóng cu?i năm 'riêng bi?t' cho k? toán phân tích. S? cân b?ng đ? mang v? phía trư?c (BBF) m?c đư?c t?o ra cho AA kích thư?c t? đ?ng như là m?t ph?n c?a quá tr?nh đóng cu?i năm GL, n?u b?n đ? thi?t l?p kích thư?c AA có m?t m?c nh?p BBF t?o. Các bư?c trong bài vi?t này s? h? tr? đ? ki?m tra d? li?u c?a b?n trư?c khi th?c hi?n cu?i năm GL đóng các quá tr?nh đ? ki?m tra d? li?u AA có th? gây ra l?i trong th?i gian cu?i năm GL đóng ti?n tr?nh. Bài vi?t này c?ng s? cho b?n làm th? nào đ? thi?t l?p kích thư?c AA có m?t m?c nh?p s? dư mang l?i chuy?n ti?p t?o ra trong năm m?i cho m?t kích thư?c, n?u mu?n.

Bư?c c?ng đư?c đưa ra trên làm th? nào đ? di chuy?n d? li?u l?ch s? đ? l?ch s?, mà s? gi?i quy?t l?i bài vi?t dư?i đây mà có th? đư?c kinh nghi?m trong quá tr?nh đóng cu?i năm GL: (xem bư?c 3 đ? gi?i quy?t thông báo này.)

B?n ph?i ch?y giao d?ch c?ng c? và chuy?n chi ti?t l?ch s? Ti?n ích trong nhi?u năm đóng c?a đ? tái t?o các phân tích k? toán s? dư đưa ra.

Thông tin thêm

Khi đóng cu?i năm quá tr?nh ch?y cho General Ledger trong Microsoft Dynamics GP, nó t? đ?ng di chuy?n giao d?ch k? toán phân tích t? các b?ng l?ch s? AAG30000 các AAG40000 lo?t b?ng. (Đó là không có quy tr?nh riêng bi?t cu?i cùng ph?i đư?c ch?y trong k? toán phân tích.) B?n có th? ch?n nh?ng kích thư?c mà b?n mu?n đư?c h?p nh?t trong quá tr?nh k?t thúc. Phân tích k? toán, cân b?ng mang l?i chuy?n ti?p m?c đư?c t?o ra trong b?ng AAG30000 cho nh?ng kích thư?c đ? đư?c đánh d?u ki?m đ? đư?c bao g?m trong quá tr?nh k?t thúc, và sau đó các chi ti?t đư?c di chuy?n đ?n AAG40000 lo?t b?ng.

Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng FRx báo cáo, b?n nên có FRx 6.7 SP12 (Phiên b?n 6.7.12008) ho?c cao hơn. N?u phiên b?n FRx c?a b?n th?p hơn 6.7.12008, sau đó b?n ph?i đ?u tiên áp d?ng hotfix 962862 đ? cho Microsoft FRx đ? có th? đ?c k? toán phân tích d? li?u l?ch s? trong AAG40000 lo?t b?ng.Đ? PHÂN GI?I


BƯ?C 1: XÁC Đ?NH N?U BÁO CÁO TÀI CHÍNH S? D?NG AA B?NG:


Trư?c khi b?n đóng GL ho?c làm b?t k? bư?c nào trong bài vi?t này, h?y ch?y báo cáo tài chính c?a b?n mà b?n thư?ng ch?y đ? cân b?ng đ? cân b?ng th? nghi?m GL. D?a trên nh?ng g? b?n t?m th?y, theo phương pháp thích h?p:

-Phương pháp 1 - n?u đúng: n?u báo cáo tài chính c?a b?n là chính xác và phù h?p v?i GL, sau đó b?n có th? ti?n hành v?i bư?c 2-8 trong bài vi?t này, mà v?n c?n ph?i đư?c hoàn thành v?y b?n không nh?n đư?c b?t k? l?i AA nào trong quá tr?nh đóng cu?i năm GL.

Lưu ?: n?u b?n s? d?ng m?t h? th?ng báo cáo ch? đ?c tr?c ti?p t? b?ng GL (ch?ng h?n như các nhà cung c?p di s?n trong qu?n l? phóng viên khi đ?c t? m?t công ty GL ho?c công c? báo cáo)] có cho báo cáo tài chính c?a b?n, sau đó b?n th? ti?p t?c đi đ?n bư?c 2 k? t? khi AA d? li?u không ?nh hư?ng đ?n báo cáo tài chính c?a b?n.


-Phương pháp 2 – n?u không chính xác: Tuy nhiên, n?u báo cáo tài chính c?a b?n không đúng, nó là ch? y?u là có th? do các b?ng AA đư?c s? d?ng và d? li?u AA không kh?p v?i GL d? li?u. Đ? xác minh các d? li?u AA, b?n ph?i d?ng đ?u trang tiên thông qua k?ch b?n SQL đư?c cung c?p trong KB 2910626 ngoài ph?n c?n l?i c?a các bư?c trong bài vi?t này.

Lưu ?: Data Mart trong qu?n l? phóng viên đ?c t? AA (và GL) b?ng, ho?c các nhà cung c?p di s?n đư?c s? d?ng v?i phóng viên qu?n l? có th? đ?c t? m?t công ty AA.

Bư?c cho phương pháp 2:

a.) đ?u tiên, ch?y t?t c? thescripts trong KB 2910626 đ? xác minh AA d? li?u v?i GL d? li?u.

Các báo cáo tài chính t? qu?n l? phóng viên không phù h?p v?i các báo cáo t?ng h?p cân b?ng th? nghi?m Ledger trong Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

sinh) khi b?n đ? hoàn t?t các bư?c trong KB 2910626, sau đó tr? l?i quay l?i này andcontinue KB trên v?i ph?n c?n l?i c?a các bư?c đư?c li?t kê dư?i đây. (Lưu ? r?ng bư?c 2 và bư?c 4 đ?u trong KB 2910626, nhưng chúng tôi khuyên b?n nên đ? ki?m tra đi?u này m?t l?n n?a, như h? nên không tr? l?i b?t k? k?t qu? n?u b?n đ? c? đ?nh này d? li?u.)BƯ?C 2: XÁC MINH D? LI?U AA CH?NG CHÉO NĂM


Ch?y các script đ? đ?m b?o r?ng b?n không có s? ch?ng l?n năm trong b?ng AAG30000 m? v?i b?ng l?ch s? AAG40000. M?i năm khác bi?t nên ch? t?n t?i trong m?t b?ng ho?c khác, nhưng không ph?i c? hai.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-N?u b?n t?m th?y s? ch?ng l?n năm trong c? hai b?ng, sau đó nó đư?c khuy?n khích đ? m? m?t v? vi?c h? tr? đ? đư?c tr? giúp. Các trư?ng h?p h? tr? là tính phí k? t? khi v?n đ? này thư?ng đư?c t?o ra do nh?p kh?u h? sơ. Xin lưu ? r?ng n?u s?a ch?a d? li?u c?n thi?t, đi?u này có th? c?n ph?i đư?c gi?i thi?u đ?n tư v?n, đó s? là m?t chi phí l?p hoá đơn cho b?n.


BƯ?C 3: XÁC MINH NH?NG NĂM GI?A L?CH S?/M? B?NG K?T H?P GI?A AA/GL:


Ti?p theo, h?y ch?c ch?n r?ng nh?ng năm trong AA b?ng là trong năm m? ho?c đóng c?a tương t? như c?a b?n b?ng GL. Các AAG30000 và GL20000 m? b?ng nên có cùng m?t năm. Và các b?ng AAG40000 và GL30000 l?ch s? nên ch?a năm đóng cùng.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-N?u b?n t?m th?y năm trong AAG30000 m? b?ng trư?c khi năm b?n đang đóng, b?n c?ng ph?i làm L?ch bư?c đ? di chuy?n d? li?u đ? s? dư?i đây c?ng như đ? di chuy?n d? li?u l?ch s? năm l?ch s?. B?ng AAG30000 nên ch? có d? li?u cho năm năm đang m? trong GL.N?u b?n c? g?ng đ? đóng năm GL, b?n s? đư?c nh?c v?i thông báo này:

B?n ph?i ch?y giao d?ch c?ng c? và chuy?n chi ti?t l?ch s? Ti?n ích trong nhi?u năm đóng c?a đ? tái t?o các phân tích k? toán s? dư đưa ra.

V? v?y s? d?ng các k?ch b?n ? trên đ? xác đ?nh n?u b?n c?n ph?i ch?y L?ch bư?c đ? di chuy?n d? li?u đ? s?, do đó, b?n có th? ngăn ch?n thông báo ? trên t? durng x?y ra cu?i năm GL đóng ti?n tr?nh.


CÁC BƯ?C Đ? DI CHUY?N d? li?u l?ch S?:
L?n đ?u tiên b?n đóng GL trên m?t phiên b?n cao hơn GP 10,0 SP2 ho?c cao hơn (v?i AA kích ho?t), b?n s? đư?c nh?c đ? di chuy?n d? li?u AA l?ch s? trư?c khi h? th?ng s? cho phép b?n đ? đóng năm GL. H? th?ng s? xác minh r?ng d? li?u AA là trong d?ng m?/l?ch s? tương ?ng c?a AA b?ng, như GL d? li?u n?m trong b?ng m?/l?ch s? ? GL. N?u đây không ph?i là trư?ng h?p, b?n s? nh?n đư?c m?t tin thư thoại đ? ch?y di chuy?n đ?n l?ch s? h?u ích cho AA trư?c khi b?n có th? ti?n hành v?i cu?i năm GL đóng.

H?y nh? r?ng, n?u b?n không có đóng c?a c?a b?n năm GL (v?i AA kích ho?t) sau khi cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? mu?n hơn SP2 cho phiên b?n 10,0, ho?c nâng c?p lên GP 2010, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo "B?n ph?i c?ng c? giao d?ch và chuy?n chi ti?t l?ch s? Ti?n ích đ? đóng năm". M? đ? đư?c b? sung đ? tr?nh đóng c?a s? so sánh năm trong AA m? b?ng ch?ng l?i nh?ng năm l?ch s? trong thi?t l?p th?i gian tài chính c?a công ty. N?u không có d? li?u AA trong lo?t AAG3000X b?ng cho m?t năm l?ch s?, b?n s? nh?n đư?c l?i. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? c?ng c? nh?ng năm:

1.) Trên menu Microsoft Dynamics GP , tr? đ?n công c?, đi?m đ?n các Ti?n ích, tr? đ?n tài chính, đi?m đ? K? toán phân tích, và sau đó nh?p vào di chuy?n d? li?u l?ch s?.

2.) Năm lâu đ?i nh?t s? m?c đ?nh trong đó h? th?ng t?m th?y trong b?ng AAG3000x m?. B?n s? ch? có th? di chuy?n m?t năm t?i m?t th?i đi?m.

3.) Ch?n tùy ch?n thích h?p:

Chuy?n giao d?ch chi ti?t l?ch s? -tùy ch?n này s? di chuy?n các h? sơ chi ti?t AA t? m? đ? bàn l?ch s? và m?c BBF nào s? đư?c t?o ra. B?n ph?i đ?m b?o không có m?c nào BBF trong b?ng AA n?u không b?n s? không th? ch?n tu? ch?n này. Tùy ch?n này ch? c?n di chuy?n các h? sơ t? các b?ng AAG30000 v?i các b?ng AAG40000.

C?ng c? giao d?ch và chuy?n chi ti?t l?ch s? -tùy ch?n này s? di chuy?n các h? sơ chi ti?t AA t? m? đ? l?ch s? b?ng, và t?o các BBF m?c. Tuy nhiên, b?n ph?i có các tùy ch?n đư?c đ? c?p trư?c đó đ? ch?n đ? cho BBF m?c đư?c t?o ra. Tùy ch?n này s? c?ng c? các cân đ?i c?a t?t c? các giao d?ch kích thư?c m? đóng c?a năm (đư?c đánh d?u ki?m đ? đư?c h?p nh?t) và chuy?n thông tin AA đ? bàn l?ch s?.

Lưu ? các cân đ?i c?ng c? đư?c đưa v? phía trư?c đ?n năm m?i. BBF m?c đư?c t?o ra t? nh?ng năm đóng c?a.

In chuy?n xem trư?c báo cáo ch? -đi?u này s? cho phép b?n xem các giao d?ch s? đư?c di chuy?n mà không th?c s? di chuy?n d? li?u. Báo cáo xem trư?c Hi?n th? h?p s? đư?c th?c hi?n.

Lưu ? tu? ch?n này không thay đ?i d? li?u.

4.) Click OK.

5.) L?p l?i quá tr?nh này cho m?i năm 'l?ch s?'. (Năm đâu trong b?ng m? AAG30000 nhưng trong b?ng l?ch s? GL30000. Năm ph?i đư?c chuy?n đ?n b?ng l?ch s? AA đ? phù h?p.)

Lưu ?: N?u b?n ch?y script riêng bi?t năm 'Bư?c 3' ? trên m?t l?n n?a, b?n s? nh?n đư?c nh?ng năm riêng bi?t đ? phù h?p v?i gi?a m? b?ng AA và GL, và l?ch s? AA và GL bàn.BƯ?C 4: KI?M TRA B?NG AA CHO TIÊU Đ? CH?NG CHÉO ID


Ch?y k?ch b?n này ch?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u công ty th?y n?u cùng m?t tiêu đ? ID c?ng t?n t?i gi?a các b?ng:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-N?u b?n t?m th?y trùng l?p tiêu đ? ID c? hai b?ng, sau đó nó đư?c khuy?n khích đ? m? m?t v? vi?c h? tr? đ? đư?c tr? giúp. Các trư?ng h?p h? tr? là tính phí. Xin lưu ? r?ng n?u s?a ch?a d? li?u c?n thi?t, đi?u này có th? c?n ph?i đư?c gi?i thi?u đ?n tư v?n, đó s? là m?t chi phí l?p hoá đơn cho b?n.

Đi?u này s? x?y ra n?u b?n Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u đ?ng l?c l?n trên đ?u trang c?a b? máy cơ s? d? li?u đ?ng l?c hi?n t?i, và v? v?y s?n s? ti?p theo đư?c lưu tr? trong b?ng AAG00102 trong b? máy cơ s? d? li?u đ?ng thái đư?c thi?t l?p tr? l?i. Bác s? gia đ?nh ti?p t?c tăng t? nh?ng giá tr? này, m?c dù h? có th? đ? đư?c s? d?ng và s? cho k?t qu? trong cùng m?t giá tr? aaGLHdrID nh?n đư?c s? d?ng cho giá tr? YEAR1 khác nhau.


BƯ?C 5: C?P NH?T AACOPYSTATUS GIÁ TR?

Ti?p theo ki?m tra cho m?t giá tr? không chính xác aacopystatus trong b?ng AAG40001. Ch?y k?ch b?n này:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

N?u đo?n m? trên tr? v? k?t qu? b?n s? mu?n C?p Nh?t aaCopyStatus '8' trư?c khi ch?y GL năm đóng: (giá tr? c?a '8' là m?t giá tr? tr?nh g?n cu?i năm s? ch?p nh?n.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


BƯ?C 6: XEM XÉT CÁC THI?T L?P CHO CÁC KÍCH THƯ?C ĐƯ?C BAO G?M TRONG CU?I NĂM

Xác minh r?ng b?n đánh d?u ki?m các AA kích thư?c mà b?n mu?n đư?c bao g?m trong cu?i năm đóng n?i AA m? đư?c liên k?t v?i s? dư đưa ra t?p chí entries.

N?u b?n không có đóng c?a General Ledger chưa, h?y làm theo các bư?c sau đ? đ?m b?o r?ng kích thư?c đư?c đánh d?u ki?m m?t cách chính xác đ? đư?c bao g?m trong quá tr?nh đóng:
 1. Đánh d?u ki?m tùy ch?n thi?t l?p bao g?m k? toán phân tích trong cu?i năm đóng như sau:
  1. Trên menu Microsoft Dynamics GP , đi?m đ?n công c?, đi?m đ?n thi?t l?p, tr? đ?n công ty, tr? t?i K? toán phân tích, và sau đó b?m vào tu? ch?n.
  2. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm bao g?m trong năm cu?i cùng đóng , và sau đó nh?p vào OK.

   Lưu ? Tùy ch?n này là ch? đ? cho phép các ch?c năng đ? t?o ra s? cân b?ng đ? chuy?n ti?p m?c vào các kích thư?c. K? toán phân tích d? li?u v?n s? di chuy?n v?i các lo?t AAG40000 b?ng khi General Ledger đư?c đóng l?i b?t k? cho dù tùy ch?n này đư?c đánh d?u ki?m.
 2. Cá nhân đánh d?u ki?m các kích thư?c đư?c bao g?m trong cu?i năm như sau:
  1. Trên menu th? , tr? đ?n tài chính, tr? t?i K? toán phân tích, và sau đó nh?p vào Kích thư?c c?a giao d?ch.
  2. Trong danh sách Kích thư?c SG , nh?p vào kích thư?c mà b?n mu?n bao g?m trong quá tr?nh đóng cu?i năm.
  3. Trong khu v?c Năm k?t thúc đóng , b?m đ? ch?n hộp kiểm bao g?m trong năm cu?i cùng đóng , và sau đó nh?p vào lưu.
  4. L?p l?i bư?c b và c cho m?i kích thư?c mà b?n mu?n bao g?m trong quá tr?nh đóng cu?i năm.


Bư?c 7 - ch?y GL cu?i năm đóng tr?nh đ? di chuy?n s? dư AA và t?o BBF c?a.

Luôn luôn làm m?t sao lưu trư?c khi B?t đ?u quá tr?nh đóng cu?i năm GL. Đó khuy?n cáo đ? th? nghi?m ch?y GL cu?i năm đóng trong m?t công ty ki?m tra đ?u tiên đ? đ?m b?o b?n không nh?n đư?c b?t k? l?i nào. Quá tr?nh đóng GL cu?i năm là nh?ng g? th?c s? t?o ra s? cân b?ng đ? mang v? phía trư?c t?p chí entries (BBF) và di chuy?n các h? sơ cho năm mà b?n đang đóng trong b?ng General Ledger và k? toán phân tích. BBF m?c đư?c t?o ra trong b?ng GL và AA. Đ? c?p đ?n quá tr?nh đư?c nêu trong KB 888003 cho th? t?c đóng c?a cu?i năm cho General Ledger.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
888003 Th? t?c đóng c?a cu?i năm cho General Ledger trong Microsoft Dynamics GP


BƯ?C 8 - KI?M TRA BÁO CÁO B?NG CÂN Đ?I

Đó khuy?n cáo đ? so sánh báo cáo b?ng cân đ?i trong qu?n l? phóng viên báo cáo t?ng h?p Ledger cân b?ng th? nghi?m t? Microsoft Dynamics GP, xác minh r?ng s? dư tài kho?n mang v? phía trư?c cho năm m?i là chính xác. N?u các s? dư không phù h?p v?i, khôi ph?c đ?ng g?i lưu c?a b?n và liên h? v?i Microsoft Dynamics GP h? tr? đ? m? m?t v? vi?c h? tr? cho h? tr? b? sung.Thu?c tính

ID c?a bài: 960356 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 0.13
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics GP 2013
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Analytical Accounting
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 960356

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com