Mô t? Forefront Security cho Exchange Server v?i Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 960465 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? Microsoft Forefront Security cho Exchange Server l?i đ? đư?c vá trong Microsoft Forefront Security cho Exchange Server v?i Service Pack 2 (SP2).

Thông tin thêm

Các tính năng m?i trong Service Pack 2

 • M?i sau đây quét đ?ng cơ hi?u su?t qu?y đư?c thêm vào cho giao thông v?n t?i, th?i gian th?c và hư?ng d?n s? d?ng quét công vi?c:
  • S? thư quét m?i giây b?ng b?t k? đ?ng cơ, Trung b?nh
  • Th?i gian trung b?nh đ? quét thư b?t k? đ?ng cơ
 • Service Pack 2 bao g?m m?t tính năng m?i cung c?p cho khách v?i ch?ng ph?n m?m gây h?i, đ?t b?ng cách m? r?ng kh? năng C?p Nh?t c?a b?o m?t máy ch? Forefront (FSS). Tính năng này có th? nhanh chóng thông báo cho ngư?i dùng c?a s? s?n có c?a m?t m?i đe d?a m?i quét cơ ho?c thay đ?i k? ho?ch đ?ng cơ quét s?n có. Nh?ng thông báo tư v?n cho các qu?n tr? viên làm th? nào đ? th?c hi?n thay đ?i thích h?p đ? c?u h?nh s?n ph?m trư?c khi b?t k? thay đ?i có hi?u l?c. Thông báo đang kí nh?p các m?c Nh?t k? s? ki?n FSS. H? c?ng có th? đư?c c?u h?nh đ? g?i e-mail thông qua nhóm thông báo "Virus ngư?i qu?n tr?". Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Forefront/serversecurity/dd940095.aspx

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh

Gói b?n ghi d?ch v? này s?a ch?a các v?n đ? sau:
961429 B?n không th? đ?t c?u h?nh l?c trong Forefront Security cho Exchange Server
961431 Đ?ng cơ quét không C?p Nh?t ? Forefront Security cho Exchange Server và m?t l?i đư?c ghi trong t?p tin ProgramLog.txt
961929 Quá tr?nh GetEngineFiles.exe sai xóa m?t s? t?p tin trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Forefront Security cho Exchange Server
961440 Các mô t? c?a c?i ti?n ho?t đ?ng m?c tin thư thoại truy v?n di?n trong Forefront Security cho Exchange Server v?i Service Pack 2
961926 Forefront Security cho Exchange Server có th? phát hi?n các t?p tin văn ph?ng 2007 ch?a m?t virus UnwritableCompressedFile
961868 Ph?n đính kèm không chính xác đư?c phát hi?n như m?t t?p tin RAR trong Forefront Security cho Exchange Server
961434 B?n không th? quét các m?c tin thư thoại công c?ng trong Forefront Security cho Exchange Server, và t? ch?c s? ki?n ID 5014 đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng
961936 Sâu đư?c g? b?, nhưng không thanh tr?ng trong Forefront Security cho Exchange Server khi b?n t?o m?t danh sách cu?c thanh tr?ng tùy ch?nh sâu và thi?t l?p giá tr? ki?m nh?p MaxCompressedFileInfections 0
967071 Tr?nh FSCStarter.exe, Forefront Security cho Exchange Server ng?ng đáp ?ng và m?t v? tai n?n Dr. Watson x?y ra mà tài li?u nhóm tham chiếu ID 1051284231
967075 Thông báo e-mail trong Forefront Security cho Exchange Server đư?c g?i t? đ?a ch? sai
967051 Đ?ng cơ quét không th? C?p Nh?t Forefront Security cho Exchange Server và m?t l?i "Không th? gi?i nén t?p" đư?c ghi trong t?p tin ProgramLog.txt
967052 Tr?nh Getenginefiles.exe, Forefront Security cho Exchange Server ng?ng đáp ?ng và m?t v? tai n?n Dr. Watson x?y ra mà tài li?u nhóm tham chiếu ID 796835995
967072 Tr?nh FSCStatsServ.exe, Forefront Security cho Exchange Server ng?ng đáp ?ng và m?t v? tai n?n Dr. Watson x?y ra mà tài li?u nhóm tham chiếu ID 1085186554
967938 Quá tr?nh FSCController.exe t?t máy và sau đó kh?i đ?ng l?i, và thông báo b?ng e-mail ng?ng ho?t đ?ng t?i Forefront Security cho Exchange Server
971434 Sau khi đ?ng cơ quét không C?p Nh?t ? Forefront Security cho Exchange Server, t?t c? e-mail đư?c lưu tr?
961385 M?t s? m?c đ?nh xóa tin thư thoại trong Forefront Security cho Exchange Server có th? đánh l?a ngư?i dùng ho?c ngư?i qu?n tr? đ? gi? đ?nh r?ng m?t l?i ho?c m?t lo?i virus đ? đư?c t?m th?y
961394 Các b? l?c t? khoá ? Forefront Security cho Exchange Server ng?ng làm vi?c khi danh sách t? khóa ch?a hơn 32,767 m?c
961428 Microsoft Forefront Security cho Exchange Server qu?n tr? tai n?n và x?y ra m?t l?i Dr Watson g?u ID 604195725
961432 b?c e-mail có th? x?p hàng khi Forefront Security cho Exchange Server t?o ra s? lư?ng l?n các truy v?n LDAP
961425 Microsoft Forefront Security cho Exchange Server ng?ng đáp ?ng, và m?t ti?n s? Watson, v?i m?t thùng 668683526 ID tài li?u tham kh?o m?t v? tai n?n c?a quá tr?nh FSCController.exe l?i đư?c t?o ra
961397 kí nh?p b? sung đư?c th?c hi?n trong Forefront Security cho Exchange Server Service Pack 1 Rollup 3 có th? gây hàng đ?i trong thư cao môi trư?ng d?ng ch?y trong Exchange
968253 Forefront Security cho Exchange Server không th? B?t đ?u công vi?c quét th?i gian th?c lúc kh?i đ?ng, và kí nh?p l?i m? "0x80030020" và "0x80030021"
968260 Mô t? vi?c s? d?ng các ngu?n l?c đư?c c?i thi?n t?i ưu hóa hi?u su?t trong Forefront Security cho Exchange Server v?i Service Pack 2
961728 Các b?n ghi d?ch v? v?n chuy?n MSExchange và MSExchangeIS không B?t đ?u sau khi m?t máy ch? kh?i đ?ng l?i
963029 Forefront Security cho Exchange Server không m?t cách chính xác phát hi?n t?p tin nh?c sau khi b?n t?o m?t b? l?c t?p tin b?ng cách s? d?ng các loại tệp đ? ch?n

V?n đ? đ? bi?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Forefront Security cho Exchange Server 10.2.942.0 như là m?t nâng c?p trên m?t máy ch? mà đư?ng b? máy cơ s? d? li?u và các đư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t là khác nhau, b?n s? nh?n đư?c các l?i sau đây:
Gi?y phép: Không có th? ph?t ti?n ELI t?i ELI đư?ng d?n (% Databasepath%\Engines\). S? d?ng đư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t (% InstallPath %)
L?i: SybLicense: không th? n?p t?p cab: (%InstallPath%)\EngineInfo.cab
N?u b?n có m?t máy ch? có giá tr? khác nhau cho các thi?t l?p DatabasePath và cài đ?t chuyên bi?t InstallPath, trư?c khi b?n ch?y ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i t? gi?i nén các t?p tin EngineInfo.cab t? các gói cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó sao chép nó vào máy ch? c?a b?n trong m?c tin thư thoại "% DatabasePath%\Engines". B?i v? các t?p tin Engineinfo.cab đư?c nhúng vào trong t?p tin th?c thi cài đ?t chuyên bi?t, b?n nên sao chép Setup.exe đ?n m?t v? trí t?m th?i trên đ?a, và sau đó làm theo các bư?c sau đ? trích xu?t n?i dung c?a nó:
 1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh.
 2. Lo?i Setup.exe /x, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Khi b?n đư?c h?i cho m?t con đư?ng mà b?n mu?n gi?i nén các t?p tin, nh?p đư?ng d?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Sau khi các t?p tin Engineinfo.cab đư?c chi?t xu?t, sao chép nó vào m?c tin thư thoại chính xác %Database%\Engine. vị trí mặc định cho m?c tin thư thoại %Database%\Engine là như sau:
  Lái xe: \Program files (x 86) \Microsoft hàng đ?u Security\Exchange Server\Data\Engines
Ghi chú
 • Đư?ng d?n sau đây là đư?ng d?n b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh: Lái xe: \Program files (x 86) \Microsoft hàng đ?u Security\Exchange Server\data
 • Đư?ng d?n sau đây là đư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh:Lái xe:\ Chương tr?nh t?p tin (x 86) \Microsoft Forefront Security\Exchange Server

Thông tin thêm

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

Đ? đư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? trên Windows Server 2008, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=126289


Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Đi?u ki?n tiên quy?t

Có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói b?n ghi d?ch v? này thay th? t?t c? trư?c b?n ghi d?ch v? gói và hotfix rollups.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các gói b?n ghi d?ch v? này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào đ? s? ki?m nh?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 960465 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 2
T? khóa: 
fpe2010sweptdoesnotapply kbqfe kbinfo kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB960465 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 960465

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com