Flight Simulator X: a xay ra li khi c gng kich hoat san phm. S c co th do qua trinh cai t ng dung cha hoan tt

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 960481 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng kich hoat Microsoft Flight Simulator X, ban co th ban nhn c thng bao li ging nh sau:
Li Kich hoat San phm: a xay ra li khi c gng kich hoat san phm. S c co th do qua trinh cai t ng dung cha hoan tt. Cai t lai ng dung co th giai quyt c s c nay. Nu khng, hay lin h vi b phn h tr san phm c tr giup.

NGUYN NHN

S co nay co th xay ra nu mt trong nhng iu kin sau ung:
 • Flight Simulator X c cai t trn ia cng ngoai.
 • C s d liu Cp phep Kich hoat bi hong.
 • Flight Simulator X c cai t khng ung.
 • Mt s tp danh cho h s ngi dung hin co bi hong.
Chu y Nu Flight Simulator X c cai t trn ia cng ngoai, hay d cai t Flight Simulator X ri cai t Flight Simulator X trn ia cng cuc b trn may tinh cua ban.

GI?I PHP

? gi?i quy?t s c ny, hay s dung cac phng phap sau y theo th t trinh bay. B?n c th? d? dng th?c hi?n theo cc b?c hn n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

Phng php 1: Kim tra tuy chon ch Tng thich


Xin lu y rng cac bc nay co th chi hiu qua trn Windows 7.

 1. M th muc C:\program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X
 2. Bm chut phai vao biu tng thc thi FSX.
 3. Bm vao Thuc tinh.
 4. Trn tab Tng thich, bm chon "Chay chng trinh nay ch tng thich danh cho".
 5. Bm OK.
 6. Khi ng lai tro chi va c gng kich hoat.

Nu vn tip tuc xay ra, hay am bao ban co ca Goi Dich vu 1 va Goi Dich vu 2 danh cho Flight Simulator X. tai xung Goi Dich vu mi nht, hay truy nhp web site sau y:http://www.microsoft.com/Products/Games/FSInsider/downloads/Pages/default.aspx
Xin lu y rng nu ban co Goi M rng Flight Simulator, goi nay a bao gm ca Goi dich vu 1 va 2.

Nu ban a cai t ca hai Goi Dich vu nhngvn vn tip tuc xay ra, hay tip tuc sang Phng phap tip theo.

Phng php 2: Sa cha cai t Flight Simulator X

Bc 1: Tai xung va cai t Cng cu t lai H thng Cp phep Phn mm

tai xung, cai t va s dung Cng cu t lai H thng Cp phep Phn mm
928080 Li 1722 khi cai t lai Flight Simulator X
Sau khi ban a s dung cng cu t lai H thng, hay lam theo cac bc trong phn "Bc 2: Sa cha cai t Flight Simulator X".

Bc 2: Sa cha cai t Flight Simulator X

sa cha cai t Flight Simulator X, hay lam theo cac bc sau y:
 1. a ia Flight Simulator X vao DVD.
 2. Chon Sa cha ri bm Tip.
 3. Lam theo chi dn cai t lai Flight Simulator X.
Nu vn tip tuc xay ra, chuyn n Phng phap 2.

Phng phap 3: Cai t lai Flight Simulator X vao tai khoan ngi dung mi

Bc 1: D cai t Flight Simulator X khoi may tinh cua ban

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , nhp appwiz.cpl vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.
 2. Trong danh sach cac chng trinh a cai t, chon Microsoft Flight Simulator X ri bm Loai bo.

  Chu y Nu ban co cac phin ban trc cua Flight Simulator trong danh sach cac chng trinh a cai t, ban se phai loai bo cac phin ban o ngoai Flight Simulator X.

Bc 2: Tao tai khoan ngi dung mi

tao tai khoan ngi dung mi, hay lam theo cac bc sau y:
 1. M hp thoai Tai khoan Ngi dung:
 2. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , nhp account vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.
 3. Bm Quan ly Tai khoan Ngi dung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Tip tuc.
 4. Trn tab Ngi dung, bm Thm hoc bm Tao tai khoan mi.
 5. Nhp tn cho tai khoan ngi dung cua ban, nhp tn y u cua ban ri nhp m ta cho tai khoan.
 6. Nu may tinh c thit lp lam mt phn cua mt vung mang, hay nhp tn min ri bm Tip.

  Chu y Nu may tinh c thit lp lam may tinh c lp khng co mang hoc mang ngang hang, ban khng phai cung cp tn min.
 7. Nhp mt khu ngi dung ri nhp lai mt khu ngi dung o xac nhn.

  Quan trong Mt khu co phn bit ch hoa, ch thng. Vi du, MatKhauCuaToi va matkhaucuatoi c coi la cac mt khu khac nhau.
 8. Bm Tip theo.
 9. Chon mc truy nhp cho tai khoan ngi dung cua ban. Thng thng, ban se chon Quan tri vin ri bm Kt thuc.
 10. C gng khi ng Flight Simulator X.

Bc 3: Cai t lai Flight Simulator X vao tai khoan ngi dung mi

 1. ng nhp bng cach s dung h s tai khoan ngi dung mi ma ban a tao phn "Bc 2: Tao tai khoan ngi dung mi".
 2. a ia Flight Simulator X vao DVD.
 3. Lam theo chi dn cai t lai Flight Simulator X.
 4. Khi ng Flight Simulator X ri lam theo hng dn trn man hinh cua ban.

THNG TIN THM

Nu vic tao tai khoan ngi dung mi khc phuc c s c, hay ng xut khoi tai khoan ngi dung mi nay ri ng nhp vao tai khoan ngi dung thng thng cua ban xem s c co xut hin lai o khng. Nu vn xay ra s c trong tai khoan ngi dung thng thng cua ban, ban co th s dung nut Khc phuc s c trong bai vit sau y khi phuc thit t bao mt mc inh trong tai khoan nay. Sau o, kim tra xem phng phap o co khc phuc c s c khng. Nu khng, ban phai di chuyn d liu cua ban t tai khoan co s c sang tai khoan ngi dung ma ban va tao ban co th truy nhp cac d liu o khi s dung tai khoan ngi dung mi.
313222 Lam cach nao khi phuc thit t bao mt thanh thit t mc inh?

bit thm thng tin v cach sao chep d liu sang h s ngi dung mi cua ban khi ban ang s dung Windows 7 hoc Windows Vista, hay bm vao tn chu sau y xem chu o trong Tr gip v H tr cua Windows:
Sa h s ngi dung bi hong

Thu?c tnh

ID c?a bi: 960481 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
T? kha:
dftsdahomeportal kbactivation kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB960481

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com