Tr?c tuy?n Microsoft b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? khai thác g? (MOSDAL)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 960625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Thông báo MOSDAL s? đư?c g? b? t? Microsoft Download Center và các Công c? và ch?n đoán wiki vào cu?i tháng 8, năm 2014. MOSDAL s? không c?n đư?c h? tr? b?i Microsoft sau khi tháng năm 2014.

GI?I THI?U

Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? kí nh?p (MOSDAL) th?c hi?n ch?n đoán m?ng và thu th?p các c?u h?nh h? th?ng, c?u h?nh m?ng, và kí nh?p thông tin cho các ?ng d?ng đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i Microsoft Office 365. Các b?n ghi và thông tin ch?n đoán mà t?o ra các công c? cung c?p d? li?u giúp các chuyên gia h? tr? k? thu?t kh?c ph?c s? c? c?u h?nh, m?ng, cài đ?t chuyên bi?t, và các v?n đ? khác liên quan đ?n b?n ghi d?ch v?. B? công c? h? tr? MOSDAL thu th?p các t?p tin kí nh?p, ki?m nh?p phím và cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh mà n?u không s? yêu c?u b? sưu t?p t?n th?i gian và lao đ?ng b?ng cách s? d?ng công c? riêng bi?t.

Bài vi?t này ch?a thông tin sau v? b? công c? h? tr? MOSDAL:

Thông tin thêm

T?i v? v? trí

Đ? t?i xu?ng b? công c? h? tr? MOSDAL, đi website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=626

Yêu c?u h? th?ng

B? công c? h? tr? MOSDAL yêu c?u Microsoft Khuôn kh? .NET 4 (ho?c phiên b?n m?i hơn) và là tương h?p v? sau v?i t?t c? các phiên b?n c?a hệ điều hành Windows (Windows XP SP3 ho?c phiên b?n m?i hơn).

Lưu ?: b?n ghi d?ch v? như b?n ghi d?ch v? "Mi?n xác minh và DNS Setup" và "Đăng nh?p đơn v?i b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động liên bang" b?n ghi d?ch v? yêu c?u b?n ph?i có các Microsoft Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Module cho Windows PowerShell đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. MOSDAL s? d?ng các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell đ? k?t n?i v?i Office 365 và thu th?p d? li?u b?ng cách s? d?ng các thông tin mà b?n cung c?p trong MOSDAL.

Lưu ý
 • T?t c? các phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a hệ điều hành Windows đư?c h? tr?. Tuy nhiên, b?n nên cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a b? công c? h? tr? MOSDAL là thích h?p cho hệ điều hành c?a b?n.
 • B? công c? h? tr? MOSDAL là hi?n nay không tương h?p v? sau v?i hệ điều hành Macintosh.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng

 1. T?i v? các gói ph?n m?m thi?t l?p MOSDAL đó là thích h?p cho các ngôn ng? và lo?i b? vi x? l? (32-bit ho?c 64-bit) c?a máy tính c?a b?n.
 2. Trích xu?t n?i dung c?a gói cài đ?t chuyên bi?t MOSDAL đ?n m?t v? trí mà b?n có th? d? dàng truy c?p.
 3. Ch?y các t?p tin Setup.exe.

  Lưu ?: Các t?p tin MOSDAL.msi ph?i t?n t?i trong cùng m?t m?c tin thư thoại như các t?p tin Setup.exe.
 4. Theo các ch? d?n t?ng bư?c đư?c cung c?p trong thu?t s? thi?t l?p.

  Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ?t b? công c? h? tr? MOSDAL trong v? trí quy đ?nh và sau đó t?o l?i t?t cho tr?nh đơn B?t đ?u và máy tính đ? bàn cho phép d? dàng truy c?p.
 5. M?t c?a s? cài đ?t chuyên bi?t hoàn toàn xu?t hi?n sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong.
Lưu ý
 • Ngư?i s? d?ng đang s? d?ng phiên b?n trư?c c?a b? công c? h? tr? MOSDAL nên g? b? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n trư?c đó trư?c khi h? c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i hơn c?a MOSDAL.
 • Đ? cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t thông tin, xem t?p README trong b? công c? h? tr? MOSDAL.

B? công c? ch?c năng

T?i sao s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL, và nh?ng g? nó có th? giúp tôi làm?

B? công c? h? tr? MOSDAL nên đư?c s? d?ng như m?t công c? "ph?ng ng?a" trư?c khi b?n liên h? v?i h? tr? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a Microsoft N?u có th?, s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL lúc đó r?ng b?n g?p ph?i m?t v?n đ? ho?c m?t v?n đ? v?i Office 365.


Nh?ng lo?i b?n ghi d?ch v? có th? b? công c? h? tr? MOSDAL giúp tôi v?i?

  Office 365
  • b?c e-mail và l?ch v?i tr?
  • thư thoại tin t?c th?i t?c th?i (IM) và các cu?c h?p tr?c tuy?n v?i Lync Online
  • Văn ph?ng tr?c tuy?n
  • web site và h?p tác v?i SharePoint Online
  • Văn ph?ng chuyên nghi?p c?ng v?i
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại (ch? có qu?n tr? viên)
  • Đơn kí nh?p (SSO) v?i b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) (ch? có qu?n tr? viên)
  • Xác minh tên mi?n và DNS thi?t l?p (ch? có qu?n tr? viên)
  • Đ?i ngo?i lai c?u h?nh (ch? có qu?n tr? viên)

  Khác
  • Microsoft Live h?p

M?i trong b? công c? h? tr? MOSDAL 4.6

V?i vi?c phát hành c?a MOSDAL h? tr? b? công c? 4.6, chúng tôi gi?i thi?u m?t s? tính năng thú v? m?i và c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng nhưng m?t l?n n?a đ? ngư?i dùng (thông tin công nhân) và qu?n tr? viên có th? thu th?p d? li?u chính xác cho v?n đ? chính xác. Trong phiên b?n này, chúng tôi đ? c? g?ng đ? làm cho công c? MOSDAL và đ?u ra c?a nó thân thi?n hơn. Chúng tôi th?c hi?n c?i ti?n cho giao di?n ngư?i dùng (UI) đ? giúp hư?ng d?n ngư?i dùng thông qua quá tr?nh thu th?p d? li?u, và chúng tôi c?i thi?n d? đ?c nhi?u báo cáo MOSDAL t?o ra. MOSDAL 4.6 bao g?m nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • Thay đ?i giao di?n ngư?i dùng: M?t giao di?n ngư?i dùng m?i cho bi?t thêm thông tin đ? giúp ngư?i dùng thu th?p d? li?u thích h?p và hi?u nh?ng g? d? li?u thu th?p MOSDAL.
 • Nh? hơn t?i v?: MOSDAL t?i ch? Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0 và Windows Installer 3.0 n?u h? không có trên h? th?ng. Đi?u này làm gi?m kích thư?c c?a các gói cài đ?t chuyên bi?t nhi?u hơn m?t n?a.
 • Exchange ActiveSync ch?n đoán: Ngoài vi?c ki?m tra quá tr?nh b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n trao đ?i, MOSDAL c?ng th?c hi?n ki?m tra k?t n?i ActiveSync. Các xét nghi?m này đang ch?y theo tu?n t?, và k?t qu? c?a h? có th? xem đư?c trong m?t đ?nh d?ng web gi?ng như sau:

  https://testconnectivity.Microsoft.com/
 • Kh? năng tương h?p v? sau v?i Microsoft văn ph?ng năm 2013 và Microsoft Office Click đ? ch?y: MOSDAL thu th?p d? li?u cho Microsoft Outlook 2013 và Microsoft Lync Server 2013. Ngoài ra, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2013 thông qua B?m chu?t đ? ch?y, MOSDAL thu th?p d? li?u đ? giúp kh?c ph?c s? c? v?n đ? kích ho?t và Click đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?.
 • Kh? năng tương h?p v? sau v?i Windows 8, Windows Server 2012 và NET Framework 4.5: MOSDAL ch?y mà không có v?n đ? trên Windows 8, trên Windows Server 2012 và trên h? th?ng mà trên đó Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • WebDAV ETL thành ph?n ch?c năng ghi cho SharePoint Online: MOSDAL thu th?p các b?n ghi đ? giúp kh?c ph?c s? c? k?t n?i WebDAV và SharePoint Online.
 • Đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại, tên mi?n/DNS và đ?i ngo?i lai c?u h?nh báo cáo trong XML: Nhi?u báo cáo MOSDAL t?o ra ? đ?nh d?ng XML. Đi?u này làm cho h? d? dàng hơn đ? đ?c và làm cho nó d? dàng hơn đ? t?o ra các ch?n đoán t? đ?ng đ? giúp xác đ?nh các v?n đ? nhanh hơn.
 • Windows m?ng theo d?i đăng nh?p: Truy t?m m?ng s? d?ng khuôn kh? s? ki?n truy t?m cho Windows (ETW) có s?n trong Windows. C?u ph?n m?ng ch?ng h?n như Winsock, TCP/IP, NDIS, gói n?m b?t, và như v?y ki?m nh?p là ETW theo d?i cung c?p và phát ra các s? ki?n có liên quan đ?n ho?t đ?ng m?ng. B?t k? ho?t đ?ng ghi đư?c ? ngh?a có th? là m?t s? ki?n đư?c kí nh?p đ? ETW. Truy t?m cho các m?ng thành ph?n và gói ch?p có th? đư?c kích ho?t b?ng cách s? d?ng b?i c?nh netsh ho?t đ?ng như m?t b? đi?u khi?n ETW. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? truy t?m m?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

  M?ng truy t?m trong Windows 7: ki?n trúc

Làm th? nào đ? thu th?p các d? li?u chính xác b?ng cách s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL

B? công c? h? tr? MOSDAL ph?i đư?c ch?y trên máy tính trên mà các v?n đ? x?y ra và trong b?i c?nh c?a ngư?i dùng đ? g?p v?n đ? v?i b?n ghi d?ch v?. N?u b?n s? d?ng MOSDAL đ? thu th?p d? li?u cho b?t k? b?n ghi d?ch v? sau đây, b?n nên ch?y MOSDAL trên máy tính mà trên đó nh?ng ?ng d?ng đư?c lưu tr? trong môi trư?ng t?i ch?:
 • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại cho Office 365
 • đăng nhập đơn v?i Thư mục Họat động liên đoàn b?n ghi d?ch v? cho Office 365
 • Xác minh tên mi?n và thi?t l?p DNS cho Office 365
 • Đ?i ngo?i lai c?u h?nh cho Office 365
Đ? B?t đ?u b? công c? h? tr? MOSDAL, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, nh?p vào B? công c? h? tr? MOSDAL, và sau đó nh?p vào B? công c? h? tr? MOSDAL. Ho?c, nh?p đúp vào bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c.

Khi MOSDAL B?t đ?u, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm bên c?nh các b?n ghi d?ch v? mà b?n đang g?p m?t v?n đ?. Tùy thu?c vào các b?n ghi d?ch v? mà b?n ch?n, MOSDAL thu th?p thông tin v? các ?ng d?ng đư?c s? d?ng b?i b?n ghi d?ch v? đó và lưu tr? d? li?u trong m?c tin thư thoại t?p trung. Đi?u này làm cho nó d? dàng hơn đ? phân tích d? li?u ho?c g?i d? li?u Microsoft support cho h? tr? b? sung. Qu?n tr? viên đ?a phương trên máy tính có các tùy ch?n b? sung cho di chuy?n đ?i Ngo?i t?, đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại và SSO. Tuy nhiên, các b?n ghi d?ch v? này nên đư?c ch?n đoán ch? trên các máy tính lưu tr? các tính năng, ch?ng h?n như qu?ng cáo FS 2.0 máy ch? ho?c máy ch? mà trên đó công c? ho?t đ?ng Azure Directory Sync đư?c cài đ?t chuyên bi?t.


Nh?p thông tin kí nh?p t?i MOSDAL

Tùy thu?c vào các b?n ghi d?ch v? mà b?n ch?n, MOSDAL có th? yêu c?u b?n nh?p ?y nhi?m c?a b?n Office 365 th?c hi?n ch?n đoán và k?t n?i v?i m?t s? b?n ghi d?ch v? Office 365. Các thông tin mà b?n nh?p vào s? đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m khác nhau. Tuy nhiên, MOSDAL s? không lưu tr? các thông tin kí nh?p b?t c? nơi nào. N?u b?n quy?t đ?nh không đ? nh?p thông tin kí nh?p, các module sau đây s? không đư?c hoàn thành.
 • Trong Tất cả các dịch vụ Office 365:
  • Văn ph?ng 365 đăng nhập đơn xác th?c ch?n đoán
 • Trong b?c e-mail và l?ch v?i trao đ?i d?ch v?:
  • B? phân tích Kết nối từ xa c?a Exchange (RCA)
  • Đ?i Ngo?i t? tr?c tuy?n DNS
 • Trong IM và các cu?c h?p tr?c tuy?n v?i Lync tr?c tuy?n d?ch v?:
  • Lync tr?c tuy?n DNS
 • Trong đơn kí nh?p v?i Thư mục Họat động liên đoàn d?ch v?:
  • ADFS SSO PowerShell
 • Trong xác minh tên mi?n và DNS thi?t l?p:
  • Xác minh tên mi?n và DNS thi?t l?p báo cáo

  Lưu ?:Các thông tin mà b?n nh?p vào là không c?n thi?t, và h? không đư?c lưu ho?c đư?c lưu tr? ? b?t c? đâu b?i b? công c? h? tr? MOSDAL. Tuy nhiên, n?u b?n quy?t đ?nh không đ? nh?p thông tin kí nh?p, m?t s? d? li?u ch?n đoán quan tr?ng có th? không đư?c thu th?p.
Ti?p theo, MOSDAL yêu c?u b?n đ? đóng t?t c? các ?ng d?ng và sau đó kh?i đ?ng l?i ch? ?ng d?ng mà b?n đang g?p v?n đ?. Ví d?, n?u b?n g?p m?t v?n đ? v?i vi?c g?i và nh?n b?c e-mail, đóng và m? l?i Microsoft Outlook, c? g?ng đ? t?o l?i s? c?, và sau đó cho MOSDAL thu th?p t?p nh?t k? đư?c t?o ra trong khi b?n t?o l?i s? c?. MOSDAL b?t c?p thêm c?a kí nh?p cho m?t s? ?ng d?ng, ch?ng h?n như Outlook và Microsoft Lync 2010. Sau khi b?n t?o l?i s? c? và sau đó nh?p vào T?o báo cáo, các tùy ch?n ghi nh?t k? đư?c quay tr? l?i trạm đậu trư?c đó c?a h?.

Khi th? h? báo cáo hoàn t?t, nh?p vào l?i ra và hi?n th? các t?p tin đ? giao di?n báo cáo. Khi m?t báo cáo m?i đư?c t?o ra, m?t m?c tin thư thoại đư?c t?o ra trong các MOSDAL m?c tin thư thoại con trong m?c tin thư thoại My Documents c?a ngư?i dùng. m?c tin thư thoại đư?c t?o ra đư?c đ?t tên b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng sau:
BÁO CÁO-Ngày_Th?i gian
Ví d?, REPORTS_6_17_2011_10_25_21_AM cho th?y r?ng t?p tin đ? đư?c thu th?p vào ngày 17, 2011, lúc 10:25:15 ngày 05. Báo cáo biên d?ch đư?c nén vào m?t t?p tin đư?c đ?t tên MOSDALREPORT.zip.


Nh?ng lo?i d? li?u đư?c thu th?p b?i các b? công c? h? tr? MOSDAL?

B? công c? h? tr? MOSDAL t?o ra và thu th?p d? li?u ch?a t?p nh?t k? đư?c c? th? cho các ?ng d?ng có liên quan đ?n các b?n ghi d?ch v? đư?c ch?n. D? li?u c?ng ch?a thông tin v? máy tính mà trên đó MOSDAL đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Các k?t qu? đư?c t? ch?c thành m?t h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại, d?a trên các ?ng d?ng ho?c thành ph?n. B?ng dư?i đây li?t kê các ?ng d?ng mà MOSDAL thu th?p d? li?u, d?a trên các b?n ghi d?ch v? đư?c ch?n khi MOSDAL B?t đ?u.

Lưu ?:MOSDAL thu th?p thông tin v? c?u h?nh máy tính trong b?i c?nh c?a nh?ng ngư?i hi?n đang đư?c kí nh?p vào h? th?ng và ngư?i đi?u hành các công c?. MOSDAL có th? đư?c ch?y b?i m?t qu?n tr? ho?c b?i m?t ngư?i s? d?ng admin.

B?ng sau hi?n th? b?n đ? c?a b?n ghi d?ch v? Office 365 Beta dành cho các mô-đun trong MOSDAL.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
b?c e-mail và l?ch v?i tr?IM và các cu?c h?p tr?c tuy?n v?i Lync tr?c tuy?nVăn ph?ng tr?c tuy?nweb site và h?p tác v?i SharePoint tr?c tuy?nVăn ph?ng chuyên nghi?p c?ng v?iĐ?ng b? hóa m?c tin thư thoạiđăng nhập đơn v?i b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động liên bangXác minh tên mi?n và DNS thi?t l?p
Đ?i ngo?i lai c?u h?nh
S?ng cu?c h?p
Thông tin Hệ thống Windows?????????
C?u h?nh net????????
Internet Explorer??????
Outlook??
Lync?
Đơn kí nh?p xác th?c ch?n đoán??????
Công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại?
b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động liên bang?
Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Sign-In Assistant????????
Mô-đun Azure Thư mục Họat động cho Windows PowerShell??
Văn ph?ng 2010 Professional Plus?
Văn ph?ng 365 thi?t l?p máy tính đ? bàn???????
c?u h?nh m?ng??????????
c?u h?nh m?ng nâng cao?????????
C?ng truy v?n???????
Tra c?u NS?????????
Ping????
Theo d?i l? tr?nh??
Đư?ng d?n Ping?????
H?i đáp HTTP Web?????????
Xác minh tên mi?n?
Đ?i Ngo?i t? tr?c tuy?n DNS Lookup???
Lync tr?c tuy?n DNS Lookup??
Đ?i ngo?i lai tri?n khai c?u h?nh?
B? phân tích Kết nối từ xa c?a Exchange?
d?u ki?m v?t m?ng?????????
WebDAV thành ph?n kí nh?p??
Văn ph?ng năm 2013 Click đ? ch?y?

c?u h?nh m?ng và ch?n đoán

Ngoài vi?c thu th?p thông tin v? máy tính hay v? ?ng d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t, b? công c? h? tr? MOSDAL c?ng l?y đư?c thông tin v? c?u h?nh m?ng c?a máy tính và v? m?ng mà máy tính đư?c k?t n?i. MOSDAL c?ng s? d?ng công c? dòng lệnh tiêu chu?n đ? th?c hi?n ch?n đoán m?ng ch?ng l?i URL c? th? trong c? khu v?c tên mi?n (ví d? như Bing.com) và tên mi?n riêng (Trung tâm d? li?u Office 365). Thông tin c?u h?nh b? b?t bao g?m đ?a ch? IP c?a máy tính, m?t n? m?ng con, c?ng m?c đ?nh, H? th?ng Tên Mi?n (DNS) máy ch?, đ?a ch? gi?i quy?t giao th?c (ARP) b?ng, máy ch? lưu tr? t?p tin, tuy?n t?nh, và thông tin tương t?.

N?i b?t các d? li?u đư?c thu th?p v? h? th?ng s? giúp kh?c ph?c s? c? mà bao g?m các thi?t đ?t tư?ng l?a c?a Windows, thi?t đ?t ?y quy?n, ?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t hotfix, b?n ghi s? ki?n, và đ?u ra Msinfo32. Cho m?i ?ng d?ng đư?c li?t kê ? b?ng trư?c đó trong bài vi?t này, MOSDAL xác nh?n r?ng các ?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t và sau đó thu th?p s? phiên b?n c?a m?t s? t?p tin chương tr?nh, khoá ki?m nh?p có liên quan, t?p tin c?u h?nh, b?n ghi, và các d? li?u c?n thi?t khác.


Làm cho tinh th?n c?a MOSDAL đ?u ra

Các b?ng sau phác th?o nơi lưu tr? các k?t qu? c?a m?i mô-đun. Tham kh?o qua các b?ng trong ph?n trư?c đ? xem các b?n ghi d?ch v? mà b?n nên ch?n đoán đ? có đư?c k?t qu? cho các mô-đun sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô-đunm?c tin thư thoạim?c tin thư thoạim?c tin thư thoạim?c tin thư thoại
b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động liên bangMOSDALReportAdmin_ApplicationsADFSv2_Server
b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng đơn kí nh?p liên bangMOSDALReportAdmin_ApplicationsADFSv2_ServerADFS_SSO_PowerShell
Đơn kí nh?p xác th?c ch?n đoánMOSDALReportAdmin_ApplicationsSSO_Diagnostic_Tests
Công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoạiMOSDALReportAdmin_ApplicationsDirectory_Synchronization_Tool
Tên mi?n và DNSMOSDALReportAdmin_ApplicationsDomains_DNSDomain_Diagnostics
Đ?i Ngo?i t? tr?c tuy?n DNS LookupMOSDALReportAdmin_ApplicationsDomains_DNSExchange_Online_DNS
Tra c?u DNS tr?c tuy?n LyncMOSDALReportAdmin_ApplicationsDomains_DNSLync tr?c tuy?n DNS
Đ?i ngo?i lai tri?n khai c?u h?nhMOSDALReportAdmin_ApplicationsĐ?i Ngo?i t?Exchange_Hybrid_Config
B? phân tích Kết nối từ xa c?a ExchangeMOSDALReportAdmin_ApplicationsĐ?i Ngo?i t?Exchange_RCA
V?n chuy?n công c?MOSDALReportAdmin_ApplicationsĐ?i Ngo?i t?Transporter_Tool
Mô-đun Azure Thư mục Họat động cho Windows PowerShellMOSDALReportAdmin_ApplicationsO365_PowerShell
Microsoft LyncMOSDALReportUser_ApplicationsLync
Internet ExplorerMOSDALReportUser_ApplicationsInternet_Explorer
S?ng cu?c h?p 2007MOSDALReportUser_ApplicationsS?ng cu?c h?p
Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Sign-In AssistantMOSDALReportUser_ApplicationsO365_Sign_In_Assistant
Văn ph?ng 365 thi?t l?p máy tính đ? bànMOSDALReportUser_ApplicationsO365_Desktop_Setup
Văn ph?ng 2010 Professional PlusMOSDALReportUser_ApplicationsOffice_2010_Pro_Plus
Microsoft OutlookMOSDALReportUser_ApplicationsOutlook
H?i đáp HTTP WebMOSDALReportNetwork_TestsHTTPResponses
NsLookupMOSDALReportNetwork_TestsNsLookup
PathPingMOSDALReportNetwork_TestsPathPing
PingMOSDALReportNetwork_TestsPing
C?ng truy v?nMOSDALReportNetwork_TestsPortQry
Theo d?i l? tr?nhMOSDALReportNetwork_TestsTracert
c?u h?nh m?ng nâng caoMOSDALReportSystem_InformationAdvanced_Network_Diagnostics
C?u h?nh netMOSDALReportSystem_InformationDotNet
Thông tin Hệ thống WindowsMOSDALReportSystem_InformationMsInfo32
C?u h?nh h? th?ng WindowsMOSDALReportSystem_InformationSystem_Configuration
c?u h?nh m?ngMOSDALReportSystem_InformationNetwork_Configuration

Thêm k?ch b?n d?a trên tr? giúp kh?c ph?c s? c?

Bài vi?t này không bao g?m các thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng các d? li?u đư?c thu th?p b?i các b? công c? h? tr? MOSDAL đ? g? r?i các v?n đ? và t?nh hu?ng c? th?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?n đoán v?n đ? c? th? b?ng cách s? d?ng MOSDAL, t?i v? các gói đào t?o có s?n trên các web site t?i v? MOSDAL.


Microsoft Support tài s?n mà ch?ng minh b? công c? h? tr? MOSDAL

Đ? xem m?t danh sách các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft và video mà s? d?ng và ch?ng minh các b? công c? h? tr? MOSDAL, đi đ?n web site văn ph?ng 365 c?ng đ?ng folloiwng:
MOSDAL h? tr? b? công c? bài vi?t và video
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? và ch?n đoán b?n có th? s? d?ng đ? giúp kh?c ph?c s? c? v?i Office 365, h?y vào web site văn ph?ng 365 c?ng đ?ng sau đây:
http://Community.office365.com/en-US/w/diagnostic_tools/default.aspx


thông tin cá nhân (PII) đư?c thu th?p b?i MOSDAL

D? li?u đư?c thu th?p b?i các b? công c? h? tr? MOSDAL ch?a thông tin cá nhân (PII) ch?ng h?n như tên người dùng, đ?a ch? IP, c?u h?nh m?ng, và các m?t hàng khác có th? có kh? năng xác đ?nh m?t ngư?i. Các báo cáo MOSDAL đư?c không t? đ?ng truy?n cho Microsoft ho?c b?t k? b?n ghi d?ch v? nào khác. H? ph?i đư?c theo cách th? công truy?n đi. Đ? xem l?i chính sách b?o m?t c?a Microsoft Office 365, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

H? tr? và thông tin ph?n h?i cho b? công c? h? tr? MOSDAL

B?n có th? g?i ph?n h?i c?a b?n v? b? công c? h? tr? MOSDAL đ? Microsoft theo đ?a ch? email:
mosdalsup@Microsoft.com


V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Di?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 960625 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 22.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 mosdal4.5 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB960625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 960625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com