PC Talk – Làm th? nào đ? s? d?ng h?nh ?nh k? thu?t s? làm h?nh n?n ho?c h?nh n?n b?o v? máy tính trong Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 960738 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
K?ch b?n c?a cu?c h?i tho?i này gi?i thích cách s? d?ng h?nh ?nh k? thu?t s? đ? làm h?nh n?n và h?nh b?o v? màn h?nh cho máy tính. Đ? kích ho?t tính năng này, b?n ph?i làm vi?c v?i thu?c tính c?a Personalize.
Question Image
K?ch b?n c?a cu?c h?i tho?i này gi?i thích cách s? d?ng h?nh ?nh k? thu?t s? đ? làm h?nh n?n và h?nh b?o v? màn h?nh cho máy tính. Đ? kích ho?t tính năng này, b?n ph?i làm vi?c v?i thu?c tính c?a Personalize. 
 Nó th?t d? dàng. B?n có bi?t không? Làm th? nào chép h?nh ?nh t? th? nh? trong Windows Vista??
answer image
Question Image
Vâng, t?t c? các h?nh ?nh yêu thích mà tôi có trên máy tính c?a tôi đ? s?n sàng. 
 OK, v?y th? b?m chu?t ph?i trên màn h?nh máy tính và ch?n Personalize trên tr?nh đơn hi?n ra.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738A
answer image
Question Image
Tôi nh?n Personalize. ?, m?t c?a s? hi?n ra. 
 Ti?p theo, b?m vào Desktop Background.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738B
answer image
Question Image
Nh?ng h?nh ?nh tôi đ? đưa vào bây gi? nó đ? hi?n th? trên danh sách! V? v?y tôi có th? ch?n m?t h?nh cho màn h?nh máy tính c?a tôi t? nó, đúng không?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738C
 
 Vâng. N?u nh?ng h?nh ?nh c?a b?n đ? đưa vào không hi?n th? ? đây, b?m chu?t vào Browse và ch?n vào thư m?c mà b?n đ? lưu nh?ng h?nh ?nh vào.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738D


Cu?i cùng, ch?n m?t v? trí t? danh sách và b?mOK.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738E
answer image
Question Image
Xin cám ơn!. Tôi có nhi?u h?nh ?nh yêu thích v? v?y tôi không th? quy?t đinh l?a ch?n ngay đư?c. Có l? tôi s? thay đ?i nó h?ng ngày. 
 Sau đó, làm th? nào đ? làm chúng tr?nh chi?u và hi?n th? như trong màn h?nh ? ch? đ? ch??
answer image
Question Image
Làm ơn nói cho tôi bi?t làm th? nào đ? làm nó. 
 Đ?u tiên, chu?t ph?i vào màn h?nh và ch?n Personalize. Đ?n bư?c này nó gi?ng như là thi?t l?p màn h?nh n?n cho máy tính nhưng sau đó, ch?n vào Screen Saver.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738F
answer image
Question Image
Tôi không quen v?i h?p h?i tho?i này. 
 Trong h?p h?i tho?i, ch?n Photos t? danh sách trong khung Screen Saver đ? đ?t h?nh ?nh c?a b?n có trong PC làm h?nh n?n b?o v?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738G


N?u b?n không th? t?m th?y h?nh ?nh c?a b?n, b?m vào Settings và ki?m tra n?u thư m?c h?nh ?nh c?a b?n đ? đư?c ch?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
960738H


Cu?i cùng, b?m OK và nó đ? xong!
answer image
Question Image
Xin cám ơn b?n. K? t? bây gi?, tôi có th? tho?i mái v?i các h?nh ?nh yêu thích c?a tôi b?t k? th?i gian nào. 

Thu?c tính

ID c?a bài: 960738 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.4
Áp d?ng
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com