MS09-042: פגיעות ב-Telnet עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 960859 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-042. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע נוסף על עדכון אבטחה זה

 • למה מתייחס עלון אבטחה זה?
  עלון אבטחה זה מתייחס להגנת שיקוף בפרוטוקול Telnet. לקבלת פרטים נוספים אודות הגנת שיקוף, עיין בעלון האבטחה הבא:
  http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS09-042.mspx
 • מהי הגנה מורחבת?
  עדכון אבטחה זה מכיל תיקון עומק להגנה המאפשר ללקוח ולשרת של Telnet לבחור להצטרף להגנה מורחבת. כברירת מחדל, אפשרות זו אינה זמינה. אנא עיין היטב בעדכון אבטחה זה ובמדריך האבטחה הבא המתארים את ההגנה המורחבת בפירוט אב יותר כדי לוודא שאתה מודע להשפעות שינויים אלה:
  973811 עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: הגנה מורחבת לאימות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • כיצד ניתן להפעיל הגנה מורחבת על המחשב שלי?
  לפני שתפעיל את ההגנה המורחבת, ודא שהעדכון הבא מותקן הן במחשב הלקוח והן במחשב השרת:
  968389 הגנה מורחבת לאימות
  כדי שניתן יהיה להפעיל הגנה מורחבת עבור Telnet, ודא שהעדכונים במדריך אבטחה 968389 ובמאמר זה מותקנים הן על מחשב הלקוח והן על מחשב השרת.

  הערה ההגדרה בצד הלקוח המאפשרת הגנה מורחבת היא הגדרה כלל-מערכתית. כאשר הגדרה זו מופעלת, ההגנה המורחבת מופעלת עבור כל הרכיבים במחשב הלקוח.

  בשרת, הגנה מורחבת צריכה להיות מופעלת בנפרד עבור כל רכיב. ודא שכל רכיבי הלקוח עבור שרת מסוים מעודכנים להגנה מורחבת לפני הפעלתה בשרת, אחרת עלולות להיות תקלות אימות. לאחר התקנת שני עדכוני האבטחה, יהיה עליך להפעיל את ההגנה המורחבת במחשבי הלקוח והשרת.

  כדי להפעיל הגנה מורחבת במחשב שלך, דרושים השינויים הבאים.

  חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
  • אם המחשב הוא לקוח Telnet:
   1. ודא שערכי הרישום SuppressExtendedProtection ו- LmCompatibilityLevel ממוקמים במפתח המשנה הבא של הרישום:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
   2. אם ערכי הרישום אינם קיימים, הפעל את עורך הרישום ובצע את השלבים הבאים:
    1. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
    2. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
    3. הקלד SuppressExtendedProtection, והקש על ENTER.
    4. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.
    5. הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
    6. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
    7. הקלד LmCompatibilityLevel, והקש על ENTER.
    8. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.

     הערה שלב זה משנה את דרישות האימות של NTLM. אנא עיין במאמר הבא ב- Microsoft Knowledge Base כדי לוודא שאתה מכיר התנהגות זו.
     239869 כיצד להפעיל אימות NTLM 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
    9. הקלד 3 ולאחר מכן לחץ על אישור.
    10. צא מעורך הרישום.
  • בשרת Telnet:
   לפני ביצוע השינויים הבאים, עיין במאמר MSDN הבא לפני קביעת מצבי הקשחה כלשהם:
   http://msdn.microsoft.com/he-il/library/dd767318.aspx
   1. ודא שערך הרישום ExtendedProtection ממוקם במפתח המשנה הבא של הרישום:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
   2. אם ערך הרישום אינו קיים, הפעל את עורך הרישום ובצע את השלבים הבאים:
    1. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
    3. הקלד ExtendedProtection, והקש על ENTER.
    4. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.
    5. קבע את ערך הרישום על-ידי שימוש באחד מהערכים הבאים, על סמך דרישות Telnet שלך, ואז הקש על אישור:
     • Legacy: אפשר סוגים שונים של לקוחות. קבע את ExtendedProtection ל- 0.
     • Partial: (Legacy + EP) אפשר לקוחות שאינם שולחים שם שירות (SPN), או אפשר לקוחות ששולחים SPN נכון. קבע את ExtendedProtection ל- 1.
     • Fully Hardened: (Only EP) אפשר לקוחות ששולחים SPN נכון בלבד. קבע את ExtendedProtection ל- 2.
    6. צא מעורך הרישום.
 • בעת התקנת חבילה זו
  מפתח הרישום והערך הבא נוצרים במחשבים המריצים Windows XP או בשרתים המריצים Windows Server 2003 בלבד:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\ExtendedProtection
  ערך ברירת המחדל עבור ExtendedProtection נקבע ל- 0. ב- Windows Vista, יש ליצור מפתח זה ידנית ולספק את הערך המתאים לפי מידת ההקשחה שנבחרת. כדי להוסיף את ערך הרישום, בצע את השלבים המפורטים לעיל במאמר זה תחת "כיצד ניתן להפעיל הגנה מורחבת על המחשב שלי?"
 • SPN מותרים כברירת מחדל בשרת Telnet:
  • כברירת מחדל, שרת Telnet יאפשר את רשימת השמות וכתובות IP הבאה:
   • "localhost" כמחרוזת באנגלית.
   • כל הגרסאות של IP? (IPv4 & IPv6) של השרת או המחשב שלך.
   • 127.0.0.1 & ::1
   • Hostname בתבנית NetBIOS
   • Hostname בתבנית FQDN.
  • אם המנהל מחליט לאפשר SPN נוספים, הוא יכול להוסיף שמות נוספים כמתואר להלן. השם לא יומר מ- NetBIOS ל- FQDN או מ- FQDN ל- NetBIOS:
   • אם ערך הרישום AllowedSPN אינו קיים, הפעל את עורך הרישום ובצע את השלבים הבאים:
    1. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך מרובה מחרוזות.
    3. הקלד AllowedSPN, והקש על ENTER.
    4. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.
    5. הוסף את הכינויים שברצונך לאפשר כ- SPN. הערך הבא הוא SPN תקף עבור Telnet:
     telnet/machineName
    6. לחץ על אישור ולאחר מכן צא מעורך הרישום.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • במחשבים המריצים Windows XP, או בשרתים המריצים Windows Server 2003, יתכן שתתרחש תקלת localhost הבאה בכתובות IPv6 ובכינויי מחשבים:

  לקוחות Microsoft Telnet לא יתחברו לכתובות IPv6 מקומיות ולכל כינויי localhost מלבד "localhost" ו- "hostname."

  כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות המתאימות הבאות:
  • במקרה של תקלת כתובת IPv6, בצע את השלבים בסעיף "בעיות ידועות בעדכון אבטחה זה" במאמר Knowledge Base הבא:
   960803 MS09-013: פגיעויות בשירותי HTTP של Windows עשויות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
  • במקרה של כשל כינוי localhost, השתמש בשיטה 1 בסעיף "עקיפת הבעיה" במאמר Knowledge Base הבא:
   896861 מופיעה שגיאה 401.1 בעת דפדוף באתר אינטרנט שמשתמש באימות משולב ומתארח ב- IIS 5.1 או ב- IIS 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • בעת ניסיון ליצור התקשרות Telnet לכתובת IP כלשהי בתחום הכתובות 127.*.*.*, התקשרות Telnet תיכשל מלבד עבור כתובת IP ?127.0.0.1.

  בעיה זו תתרחש ב- Windows 2000, ב- Windows XP, וב- Windows Server 2003.
 • כברירת מחדל, הגנת שיקוף אינה זמינה ב- Windows 2000.
 • הגנת ממסר (מורחבת) זמינה רק במערכות ההפעלה הבאות:
  • כל הגרסאות של Windows Vista:
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 QFE ו- Windows Server 2003 Service Pack 2 GDR
  • Windows XP Service Pack 2 QFE?, Windows XP Service Pack 2 GDR?, Windows XP Service Pack 3 QFE, ו- Windows XP Service Pack 3 GDR
 • לא ניתן להשתמש ב- Telnet בשם אשכול ו- FQDN. יהיה עליך להוסיף את שם האשכול ו- FQDN לערך הרישום AllowedSPN. עיין בסעיף "בעת התקנת חבילה זו" כדי לקבל מידע על אופן ביצוע הדבר.
 • לא ניתן להשתמש ב- Telnet לשרת באמצעות שימוש בשם כינוי. יהיה עליך להוסיף את שם הכינוי לערך הרישום AllowedSPN. עיין בסעיף "בעת התקנת חבילה זו" כדי לקבל מידע על אופן ביצוע הדבר.
 • עדכון זה אינו מוצע ללקוחות Windows 2000 אשר על המערכת שלהם מותקן Services for Unix.

פרטי קבצים

הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86
Telnet.exe5.0.33670.480,65608-Jan-200916:20x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגרסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גרסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגרסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגרסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגרסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:52Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868206,84810-Jun-200911:41x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065206,84810-Jun-200911:36x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:58Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270206,33610-Jun-200911:45x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200915:25Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447206,33610-Jun-200911:33x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:23Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804971,16810-Jun-200909:43x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:27Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215071,16810-Jun-200909:46x86
Tlntsess.exe6.0.6000.1686888,57610-Jun-200910:06x86
Tlntsess.exe6.0.6000.2106588,57610-Jun-200909:54x86
Tlntsess.exe6.0.6001.1827088,57610-Jun-200909:56x86
Tlntsess.exe6.0.6001.2244788,57610-Jun-200910:02x86
Tlntsess.exe6.0.6002.1804988,57610-Jun-200909:43x86
Tlntsess.exe6.0.6002.2215088,57610-Jun-200909:46x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:03Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868211,45610-Jun-200911:54x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:01Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065211,45610-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:12Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270211,96810-Jun-200912:01x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:02Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447211,96810-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:39Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804978,84810-Jun-200910:10x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:46Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215078,84810-Jun-200910:11x64
Tlntsess.exe6.0.6000.16868103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6000.21065103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270103,42410-Jun-200910:28x64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447103,42410-Jun-200910:31x64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049103,42410-Jun-200910:10x64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150103,42410-Jun-200910:11x64

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270178,68810-Jun-200910:17IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:33Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447178,68810-Jun-200910:11IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:09Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.18049178,68810-Jun-200909:58IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:16Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.22150178,68810-Jun-200910:01IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270208,89610-Jun-200910:17IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447208,89610-Jun-200910:11IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049208,89610-Jun-200909:58IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150208,89610-Jun-200910:01IA-64

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista


קבצים נוספים עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

Windows6.0-x86-FileManifest-table #2-->
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,212
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,932
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,736
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,444
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,745
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,462
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,892
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,603
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,901
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,621
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,734
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,441
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,743
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,460
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,734
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,443
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,369
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ3,093
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,902
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,627
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,211
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,931
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,744
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,465
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,859
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,894
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,777
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,812
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,939
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,978
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,961
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,004
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,393
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,412
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,673
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,700
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,679
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,710
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,855
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,892
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,939
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,978
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,691
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,722
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץUpdate-bf.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ3,308
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_0692b945fd320aed15b1edf921aaec6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_eb291da0d006ffc0.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ701
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_18872908ca1baf0791282f07bfa09ee0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_ea8b26b46c9a787e.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ701
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_280024dc6a6feae1dafa129fdfca0a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_af13247d0a792f85.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ710
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_6a724dfd2ff7289faf40aeab3ba50741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_81c672c8f8020ad0.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ710
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_7d36bdc541ed767d96a3b0c23803cea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8ad0c91291ca82e2.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ701
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_89d1caf447370a024b3132525f7342cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f6446a8a1a7480ee.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ701
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_a464920530db1d589ec6a6f0957b3e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a1639f4ab75bc037.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ710
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_c3879de56a6cec830fbde4e3c7cc354b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_6f817f7d00e00e55.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ710
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_d77b36a32e033e736d098f29ace65daa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e0b225df80680b34.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ710
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_d981385b372396f18827890b08104cd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_07f301771f5f1a47.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ701
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_f0765db7e5e83328b75ae002310c364c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_27597141aef09e3a.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ710
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_f473da7d7bcb87585efbefe2495a3de1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2affef2a83028d24.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ701
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_b6127953280d4641.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,311
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:59
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b698ed62412dcd48.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,311
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:47
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e5e5bd2543286b.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,330
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:09
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b896f6383e4222ea.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,330
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)15:44
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f5cbe922490af2.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,311
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:32
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6b962e3b76e29e.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,311
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:28
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_a7d7e7e38b82194a.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,854
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:05
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_a85e5bf2a4a2a051.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,854
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:52
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9ab544d88b7fb74.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,854
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:13
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5c64c8a1b6f5f3.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,854
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)15:48
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbb3a7985bdddfb.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,854
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:37
פלטפורמהלא ישים
שם קובץX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac3104be9eebb5a7.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,854
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:34
פלטפורמהלא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגרסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

Windows6.0-x64-FileManifest-table #2-->
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץAmd64_1c04a05feffffcc28023b62d40903b45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ff2b4b505038a39d.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ705
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_322e0c8179e944ef9df79174ba9cfa09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9b351f396ee071f2.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ705
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_349336b4f1cab8d5df00c8cbd4adfded_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_7976e0941daddcba.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ714
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_4156244f23ab3ad31ab04b89c8ce7d2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_d473a5810ce12973.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ714
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_74501dd1c7a506e8a99525fe321538bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_8e18c8ad1a06fdc6.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ705
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_7af3e16d768dc95baa5abb2e05b4e620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_46c067f9d685c323.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ714
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_828a349db4fac6812433bbc06c51bc15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_38ebb2651a73ff0c.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ714
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_865c07a609b6264640118cface8ea5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b6ea9da2c2a66935.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ705
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_a763b6cfcb73293993719d1ffe8f640a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0798174a9aeabdf8.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ705
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_b70b944d8fd07f8569643ad7c17274c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_693b91a89b60ccd0.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ714
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_be871ec12298ac24fa43581205eb5ec2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1a8da268e1ece301.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ705
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_fd6877188c47977aaffd5a83096e0bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cef06ba5d789baed.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ714
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_123114d6e06ab777.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,345
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:01
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_12b788e5f98b3e7e.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,345
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:02
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_14048140dda099a1.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,364
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:11
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_14b591bbf69f9420.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,364
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:07
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1614676cdaa67c28.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,345
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:58
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_168a31b1f3d453d4.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ9,345
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)13:57
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_03f6836743df8a80.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,890
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:08
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_047cf7765d001187.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,890
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:09
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_05c9efd141156caa.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,890
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:16
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_067b004c5a146729.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,890
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:12
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_07d9d5fd3e1b4f31.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,890
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:03
פלטפורמהלא ישים
שם קובץAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_084fa042574926dd.manifest
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ6,890
תאריך (UTC)10 ביוני 2009
שעה (UTC)14:02
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,228
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,952
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,746
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,458
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,755
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,476
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,904
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,619
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,913
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,637
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,744
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,455
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,753
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,474
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,744
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,457
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,387
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ3,115
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,914
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,643
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,227
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,951
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,754
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,479
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,871
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,906
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,789
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,824
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,953
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,992
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,973
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ2,016
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,401
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,420
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,685
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,712
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,689
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,720
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,867
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,904
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,953
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,992
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,701
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים
שם קובץPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,732
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:25
פלטפורמהלא ישים
שם קובץUpdate-bf.mum
גרסת קובץלא ישים
גודל קובץ3,336
תאריך (UTC)11 ביוני 2009
שעה (UTC)12:26
פלטפורמהלא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

Windows6.0-IA64-FileManifest-table #2-->
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_07c934a87bfdfa676f50e58436174d70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_21599a84c54a0126.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10de77af4e4ca43eb78d92091463d2f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_3a5fd8c4bf927e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29517820bfb68a1b5da92b48ca1f6c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_aeeb2a99b55907db.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3335c10183b99d32aa34e29a7f96adf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2f7b8e4fceceac95.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65fc7d3039556964c8a91dc69135c41c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d187593929c1981e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9a028255a8e514f1ea09a220b79303b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_d9ad236f3403d8c3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4c787814362b3f2c096e2e725c4d785_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_dbded1deff63ee39.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e1dbfbab7066140287e6f87fff526b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_28a16e0b72c5b1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e789b325413167.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b8989a2e3e402be6.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f76fdf224713ee.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6d3a243b74eb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9acf84388b60470.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5e08bea1b4feef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbcde6f85bbe6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac32a8b49ee9bea3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,861
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,624
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 960859 - Last Review: יום שלישי 18 אוגוסט 2009 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB960859

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com