Mô t? c?a c?a s? nh? Business Server 2008 Update Rollup 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 960911 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? (Windows SBS) 2008 Update Rollup 2 là bây gi? có s?n. Gói rollup này đ?a ch? các v?n đ? sau trong Windows Small Business Server 2008.

Issue 1
Sau khi b?n c?u h?nh Windows Small Business Server 2008, b?n s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm đ? t? thay đ?i các thi?t l?p yêu thích và các liên k?t cho Windows Internet Explorer trong thi?t đ?t chính sách nhóm mi?n m?c đ?nh. Tuy nhiên, khi b?n ch?y thu?t s? qu?n l? đ?a ch? Internet, thu?t s? đóng b?t ng?.

S? phát hành 2
Khi b?n c? g?ng truy c?p vào web site http://companyweb t? m?t máy ch? đang ch?y Windows Small Business Server 2008, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?I HTTP 401.1
V?n đ? 3
Trong Add thu?t s? tài kho?n ngư?i dùng m?i, th? t? c?a các Tên cu?i cùng l?nh v?c và các Tên đ?u tiên l?nh v?c đ?o ngư?c. V?n đ? này x?y ra trong các phiên b?n ngôn ng? sau đây c?a Windows Small Business Server 2008:
 • Ti?ng Trung (gi?n th?)
 • Trung Qu?c (truy?n th?ng)
 • Ti?ng Nh?t
 • Cộng hòa Hàn Quốc
Issue 4
Trong phiên b?n đ?ng ? Windows Small Business Server 2008, khi b?n nh?p vào K?t n?i v?i m?t máy tính t?i nơi làm vi?c web site t? xa, b?n duy?t đ?n m?t web site không h?p l?.

V?n đ? 5
Bàn đi?u khi?n Windows SBS d?ng đáp ?ng khi m?c trùng l?p c?a các chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c báo cáo trong b? máy cơ s? d? li?u WMI khách hàng.

S? 6
Bàn đi?u khi?n Windows SBS báo cáo "không bi?t" cho m?t s? các chương tr?nh tư?ng l?a đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính khách.

Lưu ? Update rollup này bao g?m các b?n c?p nh?t sau đây cho b?n phát hành c?a Windows Small Business Server 2008:
958715 Mô t? c?a c?a s? nh? Business Server 2008 Update Rollup 1

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này có s?n t? Microsoft Update Web site sau:
http://Update.Microsoft.com

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính, ra kh?i m?i ?ng d?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Đi?u này bao g?m thoát ra t? bàn đi?u khi?n SBS.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t k? C?p Nh?t nào khác.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Addmultipleusers.exe6.0.5601.84259,99231 Tháng ba, 200920: 07x 64
AddUser.exe6.0.5601.84186,26431 Tháng ba, 200920: 07x 64
Console.exe6.0.5601.845,531,54431 Tháng ba, 200920: 07x 64
Sbssetup.exe6.0.5601.84980,88831 Tháng ba, 200920: 20x 64

Lo?i b? thông tin

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, ch? đ? xác th?c c?a các web site http://companyweb đư?c thay đ?i t? NTLM xác th?c đ? xác th?c Kerberos. Microsoft r?t khuy?n cáo Xác thực Kerberos thay v? c?a NTLM xác th?c.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? g? b? nó t? chương tr?nh và tính năng -theo trong Panel điều khiển. Tuy nhiên, s? thay đ?i v?i ch? đ? xác th?c c?a các web site http://companyweb s? t? đ?ng tr? l?i đ? thi?t l?p trư?c đó c?a nó là khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t này. Tr? l?i ch? đ? xác th?c trư?c đó cho web site http://companyweb, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính quy?n trung ương SharePoint 3,0.
 2. Trên các ?ng d?ng qu?n l? tab, b?m vào Các nhà cung c?p xác th?c.
 3. Trong các ứng dụng web danh sách, ch?n ứng dụng web mà b?n mu?n thay đ?i ch? đ? xác th?c.
 4. B?m vào các M?c đ?nh khu v?c.
 5. Trên trang xác th?c ch?nh s?a, nh?p NTLM cho Thi?t đ?t xác th?c IIS, sau đó b?m Ti?t ki?m.

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong b?n c?p nh?t này

Issue 1

TRI?U CH?NG
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
M? 6BA Windows Update g?p ph?i và l?i không xác đ?nh.
NGUYÊN NHÂN
V?n đ? này x?y ra cho m?t ho?c nhi?u nh?ng l? do sau:
 • Khu v?c cho các web site http://companyweb thay đ?i trong giao di?n đi?u khi?n chính quy?n trung ương SharePoint.
 • Tên mi?n bên ngoài là không xác đ?nh, ho?c giá tr? cho các m?c nh?p registry PublicFQDNPrefix không đư?c thi?t l?p.
  Lưu ? Các m?c nh?p registry PublicFQDNPrefix là theo sau registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SmallBusinessServer\Networking
 • Các web site http://companyweb b? h?ng.
G? r?i
Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y truy c?p web site Microsoft TechNet Blog sau đây: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 152658

S? phát hành 2

TRI?U CH?NG
B?n m? m?t tài li?u t? web site http://companyweb sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. B?n nh?n th?y r?ng các tài li?u có th? đư?c m? ra ? ch? đ? ch? đ?c trong Windows Internet Explorer.

WORKAROUND WORKAROUND
Kích ho?t tính năng tích h?p khách hàng trong SharePoint 3.0 chính quy?n trung ương. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c đ? kích ho?t tính năng tích h?p khách hàng, xem ph?n "Gi?i quy?t" c?a web site Microsoft TechNet Blog sau đây: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 152659

V?n đ? 3

TRI?U CH?NG
Khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? đư?c nh?c đ? chèn cài đ?t chuyên bi?t Windows Small Business Server 2008 DVD.

WORKAROUND WORKAROUND
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t t? Windows nh? Business Server 2008 DVD2 vào m?t đ?a c?ng đ?a phương.
 2. Trong hộp thoại đó s? nh?c b?n n?p đ?a DVD, nh?p vào Tr?nh duy?t.
 3. Xác đ?nh v? trí các t?p tin SBS.msi trong m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t trên đ?a c?ng c?c b?.
 4. Ti?p t?c quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t liên hi?p qu?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 960911 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbhowto atdownload kbinfo kbmt KB960911 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:960911

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com