Microsoft Security Advisory -suojausneuvo: SQL Serverin heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 961040 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

Microsoft on julkaissut Security Advisory -suojausneuvon Microsoft SQL Serverin heikkoudesta, joka saattaa sallia koodin etäsuorittamisen. Suojausneuvo sisältää tietoturvaan liittyviä lisätietoja. Voit tarkastella suojausneuvoa seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/961040.mspx
Tässä artikkelissa on VB-komentosarja, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön kiertotapa paikallisen tietokoneen kaikille SQL Server -esiintymille.

ESIMERKKI VB-KOMENTOSARJASTA, JONKA AVULLA KIERTOTAPA VOIDAAN OTTAA KÄYTTÖÖN

Tämän VB-komentosarjan avulla voit estää kaikkien paikallisessa tietokoneessa suoritettavien SQL Server -versioiden laajennetun tallennetun sp_replwritetovarbin-toimintosarjan Public-roolin Execute-käyttöoikeuden.

Microsoftin tarjoamat ohjelmointiesimerkit ovat vain ohjeellisia, eikä niihin liity mitään nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta, mukaan lukien oletettu takuu tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Tässä artikkelissa oletetaan, että olet perehtynyt käytettyyn ohjelmointikieleen sekä työkaluihin, joita käytetään toimintosarjojen luomisessa sekä virheiden jäljittämisessä ja korjaamisessa. Microsoftin tukipalvelun asiantuntijat voivat auttaa tietyn toiminnon toteuttamisessa, mutta he eivät muokkaa näitä esimerkkejä niiden kuvaamien toimintojen parantamiseksi eivätkä esitä ratkaisuja erityistarpeita varten.

Kopioi tämä koodi tekstitiedostoon, tallenna tiedosto käyttäen .vbs-tiedostotunnistetta ja suorita tulokseksi saatava komentosarjatiedosto sitten CScript.exe-ohjelman avulla. Komentosarja käy läpi paikallisen tietokoneen käynnissä olevat SQL Server -esiintymät ja ottaa kiertotavan käyttöön heikkouden sisältävissä versioissa. Kiertotavan käyttäminen edellyttää, että olet jokaisen SQL Server -esiintymän sysadmin-roolin jäsen. Jos sinulla ei ole Windows-tiliä, joka on sysadmin-roolin jäsen kaikissa SQL Serveriä suorittavissa heikkouden sisältävissä palvelimissa, saatat joutua suorittamaan tämän komentosarjan useilta tileiltä. Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 tai Windows Vista ja käytät Windows-järjestelmänvalvojatiliä, joka on sysadmin-roolin jäsen, sinun on suoritettava tämä komentosarja järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta.
'*************************************************************************************
'Kuvaus: Tämä komentosarja käy läpi kaikki käynnissä olevat SQL Serverin esiintymät 
'      ja estää sp_replwritetovarbin-toimintosarjan Execute-käyttöoikeuden kaikissa
'      heikkouden sisältävissä versioissa.
'      TÄMÄ ON TARKOITETTU KIERTOTAVAKSI, EIKÄ SITÄ PIDÄ KÄYTTÄÄ SILLOIN, KUN KÄYTETTÄVISSÄ
'      JA ASENNETTUNA ON TIETOTURVAPÄIVITYS.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Vakioarvot
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFO: No instances are present."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "ERROR: Could not apply the workaround on " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFO: Completed processing all the running SQL instances."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFO: No instances present."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Alusta palautusarvo
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Virheentarkistus on jätetty pois tarkoituksella, jotta koodi pysyy lyhyenä
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Avaa yhteys päätietokantaan
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Tarkista versio ennen korjauksen ottamista käyttöön
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Ota kiertotapa käyttöön vain SQL 2000:n ja SQL 2005:n (RTM, SP1 ja SP2) versioille
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFO: Successfully applied the workaround on " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFO: Skipping collecting information for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") as this instance is not vulnerable." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'Yhdistä WMI:hin ja määritä objekti STDREGPROV-luokkaan.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred ("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' Vain avaimella REG_MULTI_SZ on merkitystä
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Klusteripalvelun kysely
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' Jos päädytään tähän, tietokone on klusteroitu solmu.
  ' Tämä antaa kyselyrekisterin selvittää, onko SQL-esiintymä klusteroitu vai ei.
  ' SQL 2000 -kyselylle seuraava arvo:
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<esiintymän_nimi>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' Yritetään tehdä kysely rekisteriarvosta 2005- ja 2008-esiintymille.
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' Jos tätä avainta ei ole, palataan paikallisena SQL 2000 -esiintymänä.
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
Lisätietoja CScript.exe-ohjelmasta on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Huomautus Microsoft suosittelee, että et käytä tätä komentosarjaa, jos saatavana on tietoturvapäivitys ja olet asentanut sen.

TUNNETTUJA ONGELMIA, JOITA VOI ILMETÄ TÄMÄN KOMENTOSARJAN SUORITTAMISEN YHTEYDESSÄ

Ongelma 1

Kun suoritat komentosarjan, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <esiintymän_nimi>
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission.
ERROR: Could not apply the workaround on <esiintymän_nimi>.

Syy 1

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, jos sinulla ei ole muutoksen käyttöönoton edellyttämiä käyttöoikeuksia. Tämä virhesanoma ilmaisee, että pystyit kirjautumaan esiintymään <esiintymän_nimi> onnistuneesti.

Tämä virhesanoma tulee yleensä näyttöön SQL Server Expressissä, jossa Built-In\Users-ryhmällä on oletusarvon mukaan kirjautumistunnus tietokantaan. Tämä ryhmä ei kuitenkaan ole sysadmin-roolin jäsen.

Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön myös, jos hylkäsit sp_replwritetovarbin-toimintosarjan. Tämä oli kolmannen osapuolen raportissa ollut suositus. Microsoft ei suosittele tallennetun toimintosarjan hylkäämistä. Sen sijaan Microsoft suosittelee tämän ratkaisutavan käyttämistä.

Ratkaisutapa 1

Varmista, että tili, jonka avulla muodostat yhteyden, on tietokannan kyseisen esiintymän sysadmin-roolin jäsen Jos tili ei ole jäsen, lisää sysadmin-rooliin käyttäjä, jona muodostat yhteyttä, tai käytä toista käyttäjätiliä. Jos kyseessä on SQL Server 2005 tai aiempi versio, Built-in\Administrators-ryhmä on sysadmin-roolin jäsen oletusarvon mukaan. Kun suoritat tämän komentosarjan Windows Vistassa tai Windows Server 2008:ssa, varmista, että suoritat sen järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta.

Ongelma 2

Jos suoritat tämän komentosarjan SQL Server 2005:ssä, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Error: Could not connect to <esiintymän_nimi>
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<käyttäjä>'.
ERROR: Could not apply the workaround on <esiintymän_nimi>.

Syy 2

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, jos et pystynyt muodostamaan yhteyttä esiintymään <esiintymän_nimi>, vaikka kyseinen esiintymä on olemassa.

Tämä virhesanoma tulee yleensä näyttöön, kun muodostat yhteyden Windowsin sisäiseen tietokantaan tai Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) -esiintymiin. Yleensä millään käyttäjätilillä ei ole kirjautumistunnuksia näihin tietokantoihin.

Ratkaisutapa 2

Varmista, että komentosarjan suorittamiseen käyttämälläsi tilillä on tietokantaan kirjautumistunnus, joka on sysadmin-roolin jäsen.

Microsoft ei suosittele yksittäisten käyttäjien lisäämistä Windowsin sisäiseen tietokantaan ja Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) -tietokantoihin. Jos teet tämän lisäämisen, lisäämäsi käyttäjät saattavat häiritä kyseisten tietokantojen tavallista toimintaa. Varmista tässä tapauksessa, että muodostat yhteyden tilistä, joka on sysadmin-roolin jäsen. Windowsin Built-in\Administrators-ryhmä on yleensä oletusarvon mukaan sysadmin-roolin jäsen SQL Server 2005:ssä ja aiemmissa versioissa. Kun suoritat tämän komentosarjan Windows Vistassa tai Windows Server 2008:ssa, varmista, että suoritat sen järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta.

Ongelma 3

Saatat huomata esiintymän tietokannasta nimeltä MICROSOFT##SSEE. Et kuitenkaan asentanut tätä tietokantaa.

Syy 3

Tämä tietokanta on Windowsin sisäinen tietokanta, josta käytetään myös nimiä SQL Server Embedded Edition, Windows Internal Database tai Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Se asennetaan joidenkin Microsoft-tuotteiden (kuten SharePoint Servicesin) yhteydessä.

Ratkaisutapa 3

Kiertotapakomentosarja on suunniteltu toimimaan Windowsin sisäisen tietokannan kanssa. Sinulta ei edellytetä mitään toimia.

Jotkin sovellukset eivät poista Windowsin sisäistä tietokantaa, kun niiden asennukset poistetaan. Lisätietoja Windowsin sisäisen tietokannan poistamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
920277 Windowsin sisäistä tietokantaa ei ole Lisää tai poista sovellus -työkalun luettelossa, eikä sitä poisteta, kun Windows SharePoint Services 3.0 poistetaan tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ongelma 4

Kun suoritat komentosarjan, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Error: Could not connect to .\<esiintymän_nimi>
ERROR: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied

Syy 4

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, jos seuraavat ehdot toteutuvat:
 • 32-bittinen SQL Server 2000 -versio on asennettuna käyttöjärjestelmän x64-versioon.
 • Tietokoneessa on asennettuna 64-bittinen SQL Server 2005- tai SQL Server 2008 -versio.
Tämä virhesanoma tulee näyttöön, kun komentosarja käyttää Dbmslpcn.dll-tiedoston 64-bittistä versiota. Tämä versio ei pysty vaihtamaan tietoja SQL Server 2000:n WoW-esiintymien kanssa.

Ratkaisutapa 4

Käynnistä komentosarja käyttämällä %WINDOWS%\SysWOW64-kansiossa olevaa Cscript.exe-tiedoston 32-bittistä versiota. Tämän tekeminen lataa Dbmslpcn.dll-tiedoston 32-bittisen version, joka pystyy tunnistamaan WoW-esiintymät.

Suositukset

Lisätietoja SQL Serverin version selvittämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
321185 SQL Serverin version selvittäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Enemmän tietoa

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tämän artikkelin merkittävät tekniset muutokset. Tämän artikkelin versionumero ja viimeisimmän muutoksen päivämäärä saattavat ilmaista pieniä tekstuaalisia tai rakenteellisia muutoksia artikkelin sisältöön. Nämä muutokset eivät sisälly tähän taulukkoon.
Kutista tämä taulukkoLaajenna tämä taulukko
PäivämääräMuutokset
Keskiviikko, 31.12.2008Sisältää päivitetyn komentosarjan, joka tunnistaa SQL Server -vikasietoklusterointiesiintymät.
Keskiviikko, 30.12.2008Sisältää päivitetyn komentosarjan, joka tunnistaa Windowsin 64-bittisissä versioissa suoritettavat SQL Serverin 32-bittiset versiot.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 961040 - Viimeisin tarkistus: 6. tammikuuta 2009 - Versio: 3.0
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 seuraavilla käyttöjärjestelmillä
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Hakusanat: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com