Microsofts sikkerhetsveiledning: Et sikkerhetsproblem i SQL Server kan tillate ekstern kjøring av kode

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 961040 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Microsoft har gitt ut en sikkerhetsveiledning om et sikkerhetsproblem i Microsoft SQL Server som kan tillate ekstern kjøring av kode. Sikkerhetsveiledningen inneholder ytterligere sikkerhetsrelaterte opplysninger. Hvis du vil vise sikkerhetsveiledningen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/961040.mspx
Denne artikkelen inneholder et VB-skript som kan kjøres som en midlertidig løsning på alle forekomster av SQL Server på en lokal datamaskin.

EKSEMPEL PÅ ET VB-SKRIPT SOM KAN KJØRES HVIS DU VIL BENYTTE DEG AV DEN MIDLERTIDIGE LØSNINGEN

Det følgende VB-skriptet kan brukes til å nekte Public-rollen kjøretillatelse i den utvidede, lagrede sp_replwritetovarbin-prosedyren på alle berørte versjoner av SQL Server som kjøres på den lokale datamaskinen.

Programmeringseksemplene fra Microsoft er kun eksempler. Microsoft gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller anvendelighet for et særskilt formål. Denne artikkelen har som utgangspunkt at du er kjent med programmeringsspråket som anvendes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan være behjelpelige med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De vil imidlertid ikke endre disse eksemplene for å gi forbedret funksjonalitet eller opprette prosedyrer for å dekke dine bestemte behov.

Kopier koden til en tekstfil, lagre filen med filtypen VBS og kjør deretter skriptfilen ved hjelp av CScript.exe. Skriptet går gjennom alle åpne forekomster av SQL Server på den lokale datamaskinen, og den midlertidige løsningen anvendes på de berørte versjonene. Du må være medlem av Sysadmin-rollen for hver forekomst av SQL Server for å kunne bruke den midlertidige løsningen. Hvis du ikke har en Windows-konto som er medlem av Sysadmin-rollen på alle berørte servere der du kjører SQL Server, kan det hende du må kjøre skriptet fra flere forskjellige kontoer. Hvis du har Windows Server 2008 eller Windows Vista og bruker en Windows-administratorkonto som er medlem av Sysadmin-rollen, må du kjøre skriptet fra en ledetekst i opphøyd modus.
'*************************************************************************************
'Beskrivelse: Dette skriptet går gjennom alle SQL Server-forekomster som er i gang,
'      og nekter Public-rollen kjøretillatelse på sp_replwritetovarbin på alle
'      berørte versjoner.
'      DETTE ER EN MIDLERTIDIG LØSNING. DEN BØR IKKE BRUKES HVIS EN
'      SIKKERHETSOPPDATERING ER GJORT TILGJENGELIG OG INSTALLERT.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Constant values
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFO: Ingen forekomster er til stede."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "FEIL: Kan ikke bruke den midlertidige løsningen på " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFO: Alle SQL-forekomster som kjører, er behandlet."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "FEIL: Kan ikke lese SQL-forekomster som er installert på maskinen."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "FEIL: Kan ikke lese SQL-forekomster som er installert på maskinen."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFO: Ingen forekomster til stede."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Initialize return value
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Error checking is intentionally left to keep the code short
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Open a Connection to the master Database
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Feil: Kan ikke koble til " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Validate the version before applying the fix
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("FEIL: Kan ikke kjøre """ + strCommand + """ på " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Apply the workaround only for SQL 2000 and SQL 2005 (RTM, SP1 and SP2) versions
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("FEIL: Kan ikke kjøre """ + strCommand + """ på " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFO: Den midlertidige løsningen er tatt i bruk på " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFO: Hopper over innsamling av informasjon for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") siden denne forekomsten ikke er i faresonen." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'Connect to WMI and get an object to STDREGPROV class.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred("FEIL: Kan ikke koble til WMI-navneområdet " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' We only care about REG_MULTI_SZ
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Query Cluster service
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' If we reach here that means the machine is a clustered node.
  ' So lets query registry to determine whether the SQL instance is clustered or not.
  ' For SQL 2000 query the following value
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' Lets try querying the registry value for 2005/2008 instances
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' If this key doesnt exist, then return back as a SQL 2000 local instance
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
Hvis du vil ha mer informasjon om CScript.exe, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Obs!  Vi anbefaler ikke å bruke dette skriptet hvis en sikkerhetsoppdatering er tilgjengelig, og du har installert denne.

KJENTE PROBLEMER SOM KAN OPPSTÅ NÅR DU KJØRER DETTE SKRIPTET

Problem 1

Du kan få følgende feilmelding når du kjører skriptet:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <navn på forekomsten> (FEIL: Kan ikke kjøre "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" på <navn på forekomsten>.)
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission. (FEIL: 0x-2147217900 - Finner ikke objektet "sp_replwritetovarbin" fordi det ikke eksisterer eller du mangler tillatelse.)
ERROR: Could not apply the workaround on <navn på forekomsten> (FEIL: Kan ikke bruke den midlertidige løsningen på <navn på forekomsten>.).

Årsak 1

Du får denne feilmeldingen hvis du ikke har tillatelsene som kreves for å bruke endringen. Denne feilmeldingen betyr at påloggingen på forekomsten <navn på forekomsten> var vellykket.

Feilmeldingen vises vanligvis i SQL Server Express, der gruppen Built-In\Users som standard har brukernavn til databasen. Denne gruppen er imidlertid ikke medlem av Sysadmin-rollen.

Feilmeldingen kan også forekomme hvis du hoppet over sp_replwritetovarbin-prosedyren. Dette var anbefalingen fra en tredjepartsrapport. Vi anbefaler ikke å hoppe over den lagrede prosedyren. I stedet anbefaler vi å bruke denne løsningen.

Løsning 1

Forsikre deg om at kontoen du kobler deg til, er medlem av Sysadmin-rollen på den aktuelle forekomsten av databasen. Hvis kontoen ikke er medlem, må du enten legge til brukeren du kobler deg til som, til Sysadmin-rollen, eller bruke en annen konto. For SQL Server 2005 og tidligere versjoner er gruppen Built-in\Administrators medlem av Sysadmin-rollen som standard. Når du kjører dette skriptet på Windows Vista eller Windows Server 2008, må du kjøre det fra en ledetekst i opphøyd modus.

Problem 2

Hvis du kjører dette skriptet i SQL Server 2005, får du følgende feilmelding:
Error: Could not connect to <instancename> (Feil: Kan ikke koble til <forekomstens navn>.)
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<bruker>'. (FEIL: 0x-2147217843 ? Pålogging mislyktes for brukeren <bruker>.)
ERROR: Could not apply the workaround on <navn på forekomsten> (FEIL: Kan ikke bruke den midlertidige løsningen på <navn på forekomsten>.).

Årsak 2

Du får denne feilmeldingen hvis du ikke kan koble deg til forekomsten <navn på forekomsten> selv om denne forekomsten eksisterer.

Feilmeldingen vises som oftest når du kobler deg til forekomster av Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Som oftest har ingen brukerkontoer brukernavn til disse databasene.

Løsning 2

Kontroller at kontoen du bruker til å kjøre skriptet fra, har et brukernavn i databasen som er medlem av Sysadmin-rollen.

Vi anbefaler ikke å legge til individuelle brukere til databaser basert på Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Hvis du gjør dette, kan brukerne du legger til, forstyrre den vanlige driften av disse databasene. I slike tilfeller må du sørge for å koble deg til fra en konto som er medlem av Sysadmin-rollen. For SQL Server 2005 og tidligere versjoner er vanligvis gruppen Built-in\Administrators i Windows medlem av Sysadmin-rollen som standard. Når du kjører dette skriptet på Windows Vista eller Windows Server 2008, er det viktig at du kjører det fra en ledetekst i opphøyd modus.

Problem 3

Det kan hende du oppdager en forekomst av en database som heter MICROSOFT##SSEE. Du har imidlertid ikke installert denne databasen.

Årsak 3

Denne databasen er Windows Internal-databasen, også kjent som SQL Server Embedded Edition og noen ganger også Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Den installeres sammen med enkelte Microsoft-produkter, inkludert SharePoint Services.

Løsning 3

Skriptet er laget for å fungere med Windows Internal-databasen. Du trenger ikke foreta deg noe.

Enkelte programmer fjerner ikke Windows Internal-databasen når de avinstalleres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner Windows Internal-databasen, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
920277 Windows Internal-databasen er ikke oppført i verktøyet Legg til eller fjern programmer og slettes ikke når du fjerner Windows SharePoint Service 3.0 fra datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)

Problem 4

Du får følgende feilmelding når du kjører skriptet:
Error: Could not connect to <instancename> (Feil: Kan ikke koble til <forekomstens navn>.)
ERROR: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied (FEIL: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Serveren finnes ikke eller ingen tilgang.)

Årsak 4

Du får denne feilmeldingen hvis følgende betingelser er oppfylt:
 • En 32-biters versjon av SQL Server 2000 er installert på et x64-biters operativsystem.
 • En 64-biters versjon av SQL Server 2005 eller SQL Server 2008 er installert på datamaskinen.
Denne feilmeldingen vises når skriptet bruker 64-biters versjonen av dbmslpcn.dll-filen Denne versjonen kan ikke kommunisere med WoW-forekomstene av SQL Server 2000.

Løsning 4

Start skriptet ved hjelp av 32-biters versjonen av cscript.exe-filen i mappen %WINDOWS%\SysWOW64. Da lastes 32-biters versjonen av dbmslpcn.dll-filen som kan oppdage WoW-forekomster, inn.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner ut hvilken versjon og utgave av SQL Server du har, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
321185 Identifisere versjon og utgave av SQL Server (denne artikkelen kan være på engelsk)

Mer informasjon

Tabellen nedenfor er en oversikt over viktige tekniske revisjoner av denne artikkelen. Revisjonsnummer og dato for siste gjennomgang av denne artikkelen kan vise til mindre redaksjonelle eller strukturelle endringer i artikkelen, som ikke er tatt med i tabellen.
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
DatoRevisjoner
31. desember 2008Inneholder et oppdatert skript som oppdager forekomster av SQL Server failover-klynging.
30. desember 2008Inneholder et oppdatert skript som oppdager 32-biters versjoner av SQL Server som kjøres i 64-biters versjoner av Windows.

Egenskaper

Artikkel-ID: 961040 - Forrige gjennomgang: 6. januar 2009 - Gjennomgang: 3.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 på følgende plattformer
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Nøkkelord: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com