Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach programu SQL Server umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 961040 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała dokument Security Advisory dotyczący luki w zabezpieczeniach programu Microsoft SQL Server umożliwiającej zdalne wykonywanie kodu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/technet/security/advisory/961040.mspx
Niniejszy artykuł zawiera skrypt w języku Visual Basic umożliwiający zastosowanie obejścia problemu we wszystkich działających wystąpieniach programu SQL Server na komputerze lokalnym.

PRZYKŁADOWY SKRYPT VISUAL BASIC UMOŻLIWIAJĄCY OBEJŚCIE PROBLEMU

Ten skrypt w języku Visual Basic odmawia uprawnienia do wykonywania roli publicznej (Public) w rozszerzonej procedurze składowanej sp_replwritetovarbin dla wszystkich wersji programu SQL Server, których dotyczy ten problem, uruchomionych na komputerze lokalnym.

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.

Należy skopiować poniższy kod do pliku tekstowego, zapisać plik z rozszerzeniem vbs, a następnie uruchomić skrypt za pomocą programu CScript.exe. Skrypt będzie wykonywany (jako iteracja) kolejno dla wszystkich wystąpień programu SQL Server na komputerze lokalnym i spowoduje zastosowanie obejścia problemu w odpowiednich wersjach. Aby można było zastosować obejście, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora systemu (rola sysadmin) w poszczególnych wystąpieniach programu SQL Server. W przypadku braku dostępu do konta systemu Windows z uprawnieniami roli sysadmin na wszystkich serwerach z uruchomionym programem SQL Server, których dotyczy problem, może być konieczne uruchomienie tego skryptu z kilku różnych kont. W systemach Windows Server 2008 i Windows Vista uruchomienie tego skryptu za pomocą konta administratora systemu Windows z uprawnieniami roli sysadmin wymaga podniesienia poziomu uprawnień w wierszu polecenia.
'*************************************************************************************
'Opis: Ten skrypt będzie wykonywany (jako iteracja) kolejno dla wszystkich uruchomionych wystąpień programu SQL Server
'      i odmówi uprawnienia do wykonywania roli publicznej w procedurze sp_replwritetovarbin
'      dla wszystkich wersji, których dotyczy ten problem.
'      JEST TO TYLKO OBEJŚCIE PROBLEMU I NIE NALEŻY GO UŻYWAĆ W PRZYPADKU
'      UDOSTĘPNIENIA I ZAINSTALOWANIA AKTUALIZACJI ZABEZPIECZEŃ.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Wartości stałych
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFORMACJA: Brak wystąpień."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "BŁĄD: nie można zastosować obejścia dla wystąpienia " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFORMACJA: Przetwarzanie wszystkich uruchomionych wystąpień programu SQL zostało zakończone."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "BŁĄD: nie można odczytać wystąpień programu SQL zainstalowanych na komputerze."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "BŁĄD: nie można odczytać wystąpień programu SQL zainstalowanych na komputerze."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFORMACJA: Brak wystąpień."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Inicjowanie wartości zwracanej
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Sprawdanie błędów zostało celowo pominięte, aby nie przedłużać kodu
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Otwieranie połączenia z wzorcem bazy danych
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Błąd: nie można nawiązać połączenia z " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Sprawdzanie wersji przed zastosowaniem poprawki
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("BŁĄD: nie można wykonać polecenia """ + strCommand + """ dla " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Zastosowanie obejścia tylko dla wersji SQL 2000 i SQL 2005 (RTM, SP1 i SP2)
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("BŁĄD: nie można wykonać polecenia """ + strCommand + """ dla " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFORMACJA: pomyślnie zastosowano obejście dla wystąpienia " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFORMACJA: pomijanie gromadzenia informacji dla wystąpienia " + strInstance + " (" + strBuildVersion + "), ponieważ nie dotyczy go problem." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'Połączenie z usługą WMI i pobranie obiektu do klasy STDREGPROV.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred("BŁĄD: nie można nawiązać połączenia z obszarem nazw WMI " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' Chodzi tylko o wartość REG_MULTI_SZ
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "BŁĄD: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Query Cluster service
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' Osiągnięcie tego miejsca oznacza, że komputer jest węzłem klastrowanym.
  ' Dlatego należy wykonać kwerendę w rejestrze sprawdzającą, czy wystąpienie programu SQL jest klastrowane.
  ' Dla wersji SQL 2000 kwerenda powinna dotyczyć następującej wartości:
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<nazwa_wystąpienia>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' Kwerenda zwracająca wartości rejestru dla wystąpień programu SQL 2005/2008
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' Jeśli ten klucz nie istnieje, przyjmowane jest założenie, że jest to lokalne wystąpienie programu SQL 2000
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
Aby uzyskać więcej informacji o programie CScript.exe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Uwaga Nie zaleca się korzystania z tego skryptu w przypadku zainstalowania wydanej aktualizacji zabezpieczeń.

ZNANE PROBLEMY MOGĄCE WYSTĄPIĆ PO URUCHOMIENIU TEGO SKRYPTU

Problem 1

Komunikat o błędzie po uruchomieniu skryptu:
BŁĄD: nie można wykonać polecenia "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" dla <nazwa_wystąpienia>
BŁĄD: 0x-2147217900 - Nie można odnaleźć obiektu „sp_replwritetovarbin”, ponieważ obiekt nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień dostępu.
BŁĄD: nie można zastosować obejścia dla wystąpienia <nazwa_wystąpienia>.

Przyczyna 1

Ten komunikat o błędzie pojawia się w przypadku braku uprawnień wymaganych do wprowadzenia zmiany. Oznacza on, że udało się pomyślnie zalogować do wystąpienia <nazwa_wystąpienia>.

Ten błąd występuje zwykle w programie SQL Server Express, w którym grupa „Built-In\Users” ma domyślnie uprawnienia do logowania w bazie danych. Nie ma ona jednak uprawnień roli sysadmin.

Ten komunikat o błędzie może także pojawić się po porzuceniu procedury sp_replwritetovarbin. Takie zalecenie zostało zgłoszone zewnętrznie. Firma Microsoft nie zaleca porzucania tej procedury składowanej. Zamiast tego zaleca się zastosowanie następującego rozwiązania.

Rozwiązanie 1

Upewnij się, że konto, z którego nawiązujesz połączenie, ma uprawnienia roli sysadmin w tym wystąpieniu bazy danych. Jeśli tak nie jest, dodaj nazwę użytkownika konta do grupy roli sysadmin lub użyj innego konta. W przypadku programu SQL Server 2005 i starszych wersji grupa „Built-in\Administrators” domyślnie należy do roli sysadmin. W systemach Windows Server 2008 i Windows Vista pamiętaj, aby uruchamiać ten skrypt z podniesionym poziomem uprawnień w wierszu polecenia.

Problem 2

Komunikat o błędzie po uruchomieniu skryptu w programie SQL Server 2005:
Błąd: nie można nawiązać połączenia z <nazwa_wystąpienia>
BŁĄD: 0x-2147217843 - Logowanie użytkownika <użytkownik> nie powiodło się.
BŁĄD: nie można zastosować obejścia dla wystąpienia <nazwa_wystąpienia>.

Przyczyna 2

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy nie można połączyć się z wystąpieniem <nazwa_wystąpienia>, nawet jeśli to wystąpienie istnieje.

Ten błąd występuje zwykle w przypadku połączenia z wystąpieniem wewnętrznej bazy danych systemu Windows lub bazy danych programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Najczęściej żadne konta użytkowników nie mają uprawnień do logowania do tych baz danych.

Rozwiązanie 2

Upewnij się, że konto, z którego uruchamiasz skrypt, ma uprawnienia do logowania w bazie danych na poziomie roli sysadmin.

Nie zaleca się dodawania pojedynczych użytkowników do wewnętrznej bazy danych systemu Windows lub do bazy danych programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Dodanie użytkowników może zakłócić normalne działanie tych baz danych. W takim przypadku należy pamiętać, aby nawiązywać połączenie z konta należącego do grupy roli sysadmin. W programie SQL Server 2005 i starszych wersjach grupa „Built-in\Administrators” w systemie Windows zazwyczaj domyślnie należy do roli sysadmin. W systemach Windows Server 2008 i Windows Vista pamiętaj, aby uruchamiać ten skrypt z podniesionym poziomem uprawnień w wierszu polecenia.

Problem 3

Może pojawić się wystąpienie bazy danych o nazwie MICROSOFT##SSEE. Taka baza danych nie została jednak zainstalowana.

Przyczyna 3

Ta baza danych to wewnętrzna baza danych systemu Windows (inne jej nazwy to SQL Server Embedded Edition lub Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition). Jest ona instalowana wraz z niektórymi produktami firmy Microsoft, na przykład z programem SharePoint Services.

Rozwiązanie 3

Skrypt obejścia został zaprojektowany pod kątem współpracy z wewnętrzną bazą danych systemu Windows. Nie jest wymagana żadna akcja ze strony użytkownika.

Niektóre aplikacje podczas dezinstalacji nie usuwają wewnętrznej bazy danych systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania wewnętrznej bazy danych systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
920277 Wewnętrzna baza danych systemu Windows nie jest wymieniona na liście narzędzia Dodaj lub usuń programy i nie jest usuwana po usunięciu z komputera programu Windows SharePoint Services 3.0 (j. ang.)

Problem 4

Komunikat o błędzie po uruchomieniu skryptu:
Błąd: nie można nawiązać połączenia z .\<nazwa_wystąpienia>
BŁĄD: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Serwer SQL nie istnieje lub odmówiono do niego dostępu.

Przyczyna 4

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy są spełnione następujące warunki:
 • W 64-bitowym systemie operacyjnym jest zainstalowana 32-bitowa wersja programu SQL Server 2000.
 • Na komputerze jest zainstalowana 64-bitowa wersja programu SQL Server 2005 lub SQL Server 2008.
Ten błąd występuje, gdy skrypt używa 64-bitowej wersji pliku dbmslpcn.dll. Ta wersja nie komunikuje się z wystąpieniami programu SQL Server 2000 w trybie WoW.

Rozwiązanie 4

Należy uruchomić skrypt przy użyciu 32-bitowej wersji pliku cscript.exe z folderu %WINDOWS%\SysWOW64. Zostanie wówczas załadowana 32-bitowa wersja pliku dbmslpcn.dll, która wykrywa wystąpienia w trybie WoW.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji i wydania programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321185 JAK: Identyfikowanie wersji i wydania dodatku Service dla programu SQL Server

Więcej informacji

W poniższej tabeli wymieniono ważne poprawki techniczne w tym artykule. Numer poprawki i data ostatniej korekty tego artykułu mogą dotyczyć drobnych poprawek redakcyjnych lub strukturalnych, które nie zostały wymienione w tabeli.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
DataPoprawki
31 grudnia 2008Zaktualizowany skrypt wykrywa wystąpienia programu SQL Server w ramach klastra pracy awaryjnej.
30 grudnia 2008Zaktualizowany skrypt wykrywa 32-bitowe wersje programu SQL Server działające w 64-bitowych wersjach systemu Windows.

Właściwości

Numer ID artykułu: 961040 - Ostatnia weryfikacja: 6 stycznia 2009 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Słowa kluczowe: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com