Microsoft Güvenlik Danışma Belgesi: SQL Server'daki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 961040 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

GİRİŞ

Microsoft, Microsoft SQL Server'da uzaktan kod yürütülmesine izin verebilecek bir güvenlik açığına yönelik bir güvenlik danışma belgesi yayımladı. Güvenlik danışma belgesi, güvenlikle ilgili ek bilgiler içerir. Güvenlik danışma belgesini görüntülemek için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/961040.mspx
Bu makale, bir yerel bilgisayarda çalıştırılan tüm SQL Server örneklerine geçici çözümü uygulamak üzere kullanabileceğiniz bir VB komut dosyası içermektedir.

GEÇİCİ ÇÖZÜMÜ UYGULAMAK İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ VB KOMUT DOSYASI ÖRNEĞİ

SQL Server'ın yerel bilgisayarda çalışan ve bu sorundan etkilenen tüm sürümlerinde sp_replwritetovarbin genişletilmiş saklı yordamına ilişkin Genel rolünün Yürütme iznini reddetmek için bu VB komut dosyasını kullanabilirsiniz.

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Bu kodu bir metin dosyasına kopyalayın, dosyayı kaydederken .vbs dosya adı uzantısını kullanın ve ardından CScript.exe'yi kullanarak komut dosyasını çalıştırın. Komut dosyası SQL Server'ın yerel bilgisayarda çalışan örneklerini tek tek inceleyerek etkilenen sürümlere geçici çözümü uygular. Bu geçici çözümü uygulamak için SQL Server'ın her bir örneğinde sysadmin rolünün üyesi olmanız gerekmektedir. SQL Server çalıştıran ve sorundan etkilenen tüm sunucularda sysadmin rolünün üyesi olan bir Windows hesabınız yoksa, bu komut dosyasını birden fazla hesap kullanarak çalıştırmanız gerekebilir. Windows Server 2008 ve Windows Vista'da, sysadmin rolünün üyesi olan bir Windows yönetici hesabınız varsa, bu komut dosyasını “yükseltilmiş” komut isteminden çalıştırmanız gerekir.
'*************************************************************************************
'Açıklama: Bu komut dosyası SQL Server'ın tüm çalışan örneklerini sırayla dolaşır
'      ve tüm etkilenen sürümlerde Public rolü için sp_replwritetovarbin genişletilmiş
'      saklı yordamındaki Execute iznini reddeder.
'      BU BİR GEÇİCİ ÇÖZÜM OLARAK SAĞLANMAKTADIR VE BİR GÜVENLİK GÜNCELLEŞTİRMESİ
'      SAĞLANMIŞ VE YÜKLENMİŞSE KULLANILMAMALIDIR.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Sabit değerler
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "BİLGİ: Hiçbir örnek yok.
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "HATA: Geçici çözüm şu örnekte uygulanamadı: " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "BİLGİ: Çalışır durumdaki tüm SQL örneklerinin işlenmesi tamamlandı."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "HATA: Makinede yüklü SQL örnekleri okunamadı."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "HATA: Makinede yüklü SQL örnekleri okunamadı."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "BİLGİ: Örnek yok."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Döndürülen değeri başlatın
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Kodu kısa turmak için hata denetimi yapılmamaktadır
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Ana Veritabanı için bir Bağlantı açın
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Hata: " + strInstance örneğine bağlanılamadı) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Düzeltmeyi uygulamadan önce sürümü doğrulayın
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("HATA: """ + strCommand + """ yürütülemedi (" + strInstance üzerinde)) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Geçici çözümü yalnızca SQL 2000 ve SQL 2005 (RTM, SP1 ve SP2) sürümlerine uygulayın
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("HATA: """ + strCommand + """ yürütülemedi (" + strInstance üzerinde)) = FALSE Then
      WScript.Echo "BİLGİ: Geçici çözüm, " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") üzerine başarıyla uygulandı." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "BİLGİ: " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") örneği güvenlik açığından etkilenmediği için bilgi toplama işlemi atlanıyor." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'WMI'ya bağlanıp STDREGPROV sınıfı için bir nesne alın.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred ("HATA: WMI ad alanına bağlanılamadı: " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' Yalnızca REG_MULTI_SZ önemlidir
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "HATA: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Query Cluster service
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' Buraya ulaşıldığında makinenin kümelenmiş bir düğüm olduğu anlaşılır.
  ' Bu yüzden SQL örneğinin kümelenmiş olup olmadığını anlamak için kayıt defterini sorgulamak gerekir.
  ' SQL 2000 için şu değeri sorgulayın
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' 2005/2008 örnekleri için kayıt defteri değerini sorgulamayı deneyelim
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' Bu anahtar yoksa, SQL 2000 yerel örneği olarak geri dönülsün
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
CScript.exe hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Not Bir güvenlik güncelleştirmesi sağlandıysa ve bu güncelleştirmeyi yüklediyseniz bu komut dosyasını kullanmanızı önermiyoruz.

BU KOMUT DOSYASINI ÇALIŞTIRDIĞINIZDA OLUŞABİLECEĞİ BİLİNEN SORUNLAR

Sorun 1

Komut dosyasını çalıştırdığınızda, şu hata iletisini alıyorsunuz:
HATA: "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" yürütülemedi (<örnekadı> üzerinde)
HATA: 0x-2147217900 - 'sp_replwritetovarbin' nesnesi var olmadığı veya izniniz olmadığı için bulunamadı.
HATA: Geçici çözüm <örnekadı> üzerinde uygulanamıyor.

Neden 1

Değişikliği uygulamak için gerekli izinlere sahip değilseniz bu hata iletisini alırsınız. Bu hata iletisi, "<örnekadı>" örneğinde oturum açma girişiminizin başarısız olduğunu gösterir.

Bu hata iletisi genellikle "Built-In\Users" grubunun varsayılan olarak veritabanında oturum açma izninin bulunduğu SQL Server Express'te ortaya çıkar. Ancak, bu grup sysadmin rolünün üyesi değildir.

Bu hata iletisi, sp_replwritetovarbin yordamını sonlandırdıysanız da oluşabilir. Bu, üçüncü taraflara ait bir bildirimdeki öneriydi. Saklı yordamın sonlandırılmasını önermiyoruz. Bunun yerine bu çözümü uygulamanızı öneriyoruz.

Çözüm 1

Bağlanırken kullandığınız hesabın veritabanının ilgili örneğinde sysadmin rolünün üyesi olduğundan emin olun. Hesap bir üye değilse, bağlanmak için kullandığınız kullanıcıyı sysadmin rolüne ekleyin veya başka bir kullanıcı hesabı kullanın. SQL Server 2005 ve önceki sürümler için, "Built-in\Administrators" grubu varsayılan olarak sysadmin rolünün bir üyesidir. Bu komut dosyasını Windows Vista veya Windows Server 2008 üzerinde çalıştırırken, “yükseltilmiş” komut istemini kullandığınızdan emin olun.

Sorun 2

Bu komut dosyasını SQL Server 2005'te çalıştırdığınızda şu hata iletisini alıyorsunuz:
Hata: <örnekadı> örneğine bağlanılamadı
HATA: 0x-2147217843 - '<user>' kullanıcısı için oturum açma başarısız oldu.
HATA: Geçici çözüm <örnekadı> üzerinde uygulanamıyor.

Neden 2

Bu hata iletisini, "<örnekadı>" örneği var olmasına karşın bu örneğe bağlanamazsanız alırsınız.

Bu hata iletisi genelde Windows Internal Database veya Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) örneklerine bağlanırken oluşur. Genellikle hiçbir kullanıcı hesabının bu veritabanlarında oturum açma izni yoktur.

Çözüm 2

Komut dosyasını çalıştırmak için kullandığınız hesabın sysadmin rolünün üyesi olduğundan ve veritabanında oturum açma izni bulunduğundan emin olun.

Windows İç Veritabanı'na ve Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) veritabanlarına kullanıcı eklemenizi önermiyoruz. Bunu yaparsanız eklediğiniz kullanıcılar bu veritabanlarının olağan çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda sysadmin rolünün üyesi olan bir hesabı kullanarak bağlandığınızdan emin olun. Windows'daki "Built-in\Administrators" grubu SQL Server 2005'te ve önceki sürümlerde genellikle varsayılan olarak sysadmin rolünün üyesidir. Bu komut dosyasını Windows Vista veya Windows Server 2008 üzerinde çalıştırdığınızda, "yükseltilmiş" komut istemini kullandığınızdan emin olun.

Sorun 3

MICROSOFT##SSEE adında bir veritabanı örneği bulunduğu dikkatinizi çekebilir. Ancak bu veritabanını siz yüklemediniz.

Neden 3

Bu veritabanı Windows İç Veritabanı'dır, aynı zamanda "SQL Server Embedded Edition" olarak bilinir veya bazen "Windows İç Veritabanı" veya "Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)" olarak da adlandırılır. SharePoint Services gibi bazı Microsoft ürünleriyle birlikte yüklenir.

Çözüm 3

Geçici çözümde kullanılan komut dosyası, Windows Internal Database ile birlikte çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

Bazı uygulamalar kaldırıldığında Windows Internal Database de kaldırılmaz. Windows Internal Database'i kaldırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
920277 Windows İç Veritabanı Program Ekle veya Kaldır aracında listelenmez ve Windows SharePoint Services 3.0'ı bilgisayarınızdan kaldırdığınızda kaldırılmaz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Sorun 4

Komut dosyasını çalıştırdığınızda, aşağıdaki hata iletisini alıyorsunuz:
Hata: .\<örnekadı> örneğine bağlanılamadı
HATA: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server yok veya erişim reddedildi.

Neden 4

Aşağıdaki koşullar doğru olduğunda bu hata iletisini alabilirsiniz:
 • SQL Server 2000'in x64-bit işletim sistemine yüklü 32 bit sürümünü kullanıyorsunuz.
 • Bilgisayarınızda SQL Server 2005'in veya SQL Server 2008'in 64-bit sürümü yüklü.
Bu hata iletisi, komut dosyası dbmslpcn.dll dosyasının 64 bit sürümünü kullanıyorsa ortaya çıkar. Bu sürüm SQL Server 2000'in WoW örnekleriyle iletişim kuramaz.

Çözüm 4

Komut dosyasını başlatmak için cscript.exe dosyasının %WINDOWS%\SysWOW64 klasöründeki 32 bit sürümünü başlatın. Bu işlemde dbmslpcn.dll dosyasının WoW örnekleri algılayabilen 32 bit sürümü yüklenir.

Referanslar

SQL Server sürümünüzü belirleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
321185 SQL Server sürümünüzü nasıl belirleyebilirsiniz

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki tabloda, bu makalede yapılan önemli teknik düzenlemeler listelenmektedir. Bu makalenin sürüm numarası ve son düzenleme tarihi, tabloda yer almayan içerik için bu makalede küçük düzenlemeler veya yapısal değişiklikler içerebilir.
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
TarihDüzenlemeler
31 Aralık 2008SQL Server yük devretme kümelemesi örneklerini algılayan güncelleştirilmiş bir komut dosyası içerir.
30 Aralık 2008SQL Server'ın Windows'un 64 bit sürümlerinde çalışan 32 bit sürümlerini algılayan güncelleştirilmiş bir komut dosyası içerir.

Özellikler

Makale numarası: 961040 - Last Review: 6 Ocak 2009 Salı - Gözden geçirme: 3.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Anahtar Kelimeler: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com