B?n không th? truy nh?p tài nguyên chia s? t?p hi?n có trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 961657 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2003, b?n có th? kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây.

Lưu ? Ph?n "Workaround" c?ng áp d?ng cho các k?ch b?n không c?m nơi mà b?n không th? truy c?p m?t chia s? t?p tin.

Tri?u ch?ng 1

B?n không th? truy c?p hi?n t?i t?p tin chia s? tài nguyên ngay c? khi các tài nguyên đư?c tr?c tuy?n theo qu?n tr? viên Cluster snap-in. Ngoài ra, các l?i sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n:
Ngày: ngày tháng
Th?i gian: th?i gian
Ngu?n: ClusSvc
Lo?i: l?i
S? ki?n ID: 1055
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ServerName
Mô t?:
C?m t?p tin chia s? tài nguyên 'ShareName' đ? th?t b?i khi ki?m tra trạm đậu. Các m? l?i là 64.

Tri?u ch?ng 2

M?t trong các thông báo l?i sau đây kí nh?p Cluster.log t?p tin.

Thông báo l?i 1
00000930.00000af8::{2003/01/01 23:00:00.001} Chia s? t?p ShareName: Chia s? đ? đi ngo?i tuy?n, L?i = 64!
Chia s? t?p tin 00000930.00000934::{2003/01/01 23:00:00.001} ShareName: Chia s? đ? đi ngo?i tuy?n, l?i = 64!

Click vào Start, Run, cmd.exe
Ki?u "m?ng HelpMsg 64 "
"Tên m?ng đ? ch? r? không c?n có s?n."
Thông báo l?i 2
Mô t?: C?m t?p tin chia s? tài nguyên 'ShareName' đ? th?t b?i khi ki?m tra trạm đậu. L?i M? s? là 32.

Click vào Start, Run, cmd.exe
Ki?u "m?ng HelpMsg 32 "
"Quá tr?nh cant truy c?p vào các t?p tin v? nó đang đư?c s? d?ng c?a ngư?i khác ti?n tr?nh."

Tri?u ch?ng 3

B?n không th? truy nh?p chia s? đ?a phương.

Nguyên nhân

Khi b?n ghi d?ch v? c?m (ClusSvc.exe) không th? th?c hi?n m?t bài ki?m tra IsAlive ch?ng l?i các ngu?n tài nguyên chia s? t?p tin, t? ch?c s? ki?n ID 1055 kí nh?p. Thông thư?ng, các th? nghi?m IsAlive th?t b?i v? b?n ghi d?ch v? c?m không th? k?t n?i v?i các Máy ch? b?n ghi d?ch v? (Srv.sys). Th?t b?i này gây ra các b?n ghi d?ch v? máy ch? đ? không có kh? năng đ? theo k?p v?i nhu c?u cho vi?c m?ng ghi r?ng l?p m?ng I/O d?ng hàng đ?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các bài ki?m tra IsAlive, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
914458Hành vi c?a các ch?c năng LooksAlive và IsAlive cho các ngu?n l?c đư?c bao g?m trong Windows Server Clustering c?u ph?n c?a Windows Server 2003
B?n có th? g?p các tri?u ch?ng cho m?t ho?c nhi?u nh?ng l? do sau:
 • Gây ra m?t ch?m đ?a I/O d?ng th?i gian ph?n ?ng đ?a đ? tăng. (Đây là nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a các tri?u ch?ng.)
 • Các máy ch? dư?i t?i cao.
 • M?t ?ng d?ng ho?c m?t b?n ghi d?ch v? gây ra m?t b? t?c trong h? ph?c v? b?n ghi d?ch v?.
 • Tr?nh khi?n tr?nh trên máy ch? là l?i th?i. Ví d?, các tr?nh đi?u khi?n b? thích ?ng m?ng là l?i th?i.
 • Các ?ng d?ng s? d?ng tr?nh đi?u khi?n l?c h? th?ng t?p là ch?y trên máy ch?. Thông thư?ng, các ?ng d?ng sau s? d?ng h? th?ng t?p tr?nh đi?u khi?n l?c:
  • Ph?n m?m ch?ng vi-rút
  • Các ?ng d?ng sao lưu
  • H?n ng?ch qu?n l? ?ng d?ng
 • M?t thi?t b? băng trên m?t máy ch? g?n li?n v?i các lưu tr? cùng khu v?c m?ng (SAN) c?m đang dùng. Gi?m tr?nh khi?n tr?nh băng đ?a hàng đ?i dài trên các SAN. Hành đ?ng này ?nh hư?ng đ?n m?i máy ch? đó là g?n li?n v?i các SAN. B?n có th? tăng chi?u dài hàng đ?i đ?a đ? tránh đi?u này t?nh h?nh.

Cách gi?i quy?t khác

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Lưu ? Ph?n "Workaround" c?ng áp d?ng cho các k?ch b?n không c?m nơi mà b?n không th? truy c?p m?t chia s? t?p tin.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: Đi?u ch?nh các b?n ghi d?ch v? Server đ? tăng năng l?c

Lưu ? Làm theo bư?c này n?u máy ch? có hơn 1,5 Gigabyte (GB) h? th?ng b? nh?. N?u không, h?y đ? các "bư?c 2: đi?u ch?nh các b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c tăng năng l?c"ph?n.

Làm theo bư?c này, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit.exe, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Trong Registry Editor, tra c?u và sau đó B?m chu?t ph?i vào các following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. T?o m?t m?c nh?p registry MaxFreeConnections, và sau đó thi?t l?p giá tr? đ?n 1000 (h? th?p l?c phân). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i MaxFreeConnections, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i 1000 dư?i D? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. T?o m?t m?c nh?p registry MinFreeConnections, và sau đó thi?t l?p giá tr? đ?n 64 (h? th?p l?c phân). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i MinFreeConnections, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i 64 dư?i D? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. T?o m?t m?c nh?p registry MaxRawWorkItems, và sau đó thi?t l?p các giá tr? đ?n 200 (h? th?p l?c phân).
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i MaxRawWorkItems, và sau đó b?m phím ENTER.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i 200 dư?i D? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. T?o m?t m?c nh?p registry MaxWorkItems, và sau đó thi?t l?p các giá tr? đ?n 2000 (h? th?p l?c phân).
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i MaxWorkItems, và sau đó b?m phím ENTER.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i năm 2000 dư?i D? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. T?o m?t m?c nh?p registry MaxMpxCt, và sau đó thi?t l?p giá tr? 800 (h? th?p l?c phân).
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i MaxMpxCt, vaø sau ñoù baám NH?P.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i 800 dư?i D? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.

Phương pháp 2

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Sao chép các văn b?n sau đây, và sau đó dán nó vào Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
  "MaxFreeConnections"=dword:00001000
  "MinFreeConnections"=dword:00000064
  "MaxRawWorkItems"=dword:00000200
  "MaxWorkItems"=dword:00002000
  "MaxMpxCt"=dword:00000800
 3. Lưu các t?p tin như Reg ki?u t?p tin, và sau đó thoát Notepad.
 4. Trong Window Explorer, b?m đúp vào t?p đ? chuy?n nh?p chúng thi?t đ?t ki?m nh?p.

Bư?c 2: Đi?u ch?nh các b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c đ? tăng năng l?c

Làm theo bư?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit.exe, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Trong Registry Editor, tra c?u và sau đó B?m chu?t ph?i vào các following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
 3. T?o m?t m?c nh?p registry MaxCmds, và sau đó thi?t l?p giá tr? 1000 (h? th?p l?c phân).
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i MaxCmds, vaø sau ñoù baám NH?P.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i 1000 dư?i D? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.

Phương pháp 2

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Sao chép các văn b?n sau đây, và sau đó dán nó vào Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
  "MaxCmds"=dword:00001000
 3. Lưu các t?p tin như Reg ki?u t?p tin, và sau đó thoát Notepad.
 4. Trong Window Explorer, b?m đúp vào t?p đ? chuy?n nh?p chúng thi?t đ?t ki?m nh?p.

Bư?c 3: Cho phép thi?t l?p m?c ki?m nh?p SessTimeout cho các b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c

Lưu ? Làm theo bư?c này ch? n?u b?n có h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) chia s?.

Làm theo bư?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit.exe, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Trong Registry Editor, tra c?u và sau đó B?m chu?t ph?i vào các following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
 3. T?o m?t m?c nh?p registry SessTimeout, và sau đó thi?t l?p giá tr? 300 (th?p phân).
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i SessTimeout, vaø sau ñoù baám NH?P.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào Th?p phân dư?i Cơ s?, lo?i 300 dư?i D? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.

Phương pháp 2

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Sao chép các văn b?n sau đây, và sau đó dán nó vào Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
  "SessTimeout"=dword:0000012c
 3. Lưu các t?p tin như Reg ki?u t?p tin, và sau đó thoát Notepad.
 4. Trong Window Explorer, b?m đúp vào t?p đ? chuy?n nh?p chúng thi?t đ?t ki?m nh?p.
Cho bi?t thêm thông tin v? ki?m nh?p SessTimeout m?c nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
102067SESSTIMEOUT thông tin

Bư?c 4: C?i thi?n hi?u năng đ?a i/O

Gây ra đ?a phân m?nh ổ đĩa đ? th?c hi?n b? sung d? li?u t?m ho?t đ?ng kinh doanh và ch?m t?c đ? truy?n d? li?u. Đ? c?i thi?n đ?a i/O hi?u su?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Th?c hi?n m?t phân tích phân m?nh trên cao-t?i kh?i lư?ng.

  Đ?a phân m?nh có th? gây ch?m đ?a i/O. N?u đ?a không th? duy tr? m?ng t?i, th?i gian ph?n ?ng c?a đ?a tăng. B?n có th? th?c hi?n m?t phân tích phân m?nh trên kh?i lư?ng cao-t?i đ? xác đ?nh cho dù các kh?i lư?ng nên đư?c d?n li?n.

  Đ? th?c hi?n m?t phân m?nh phân tích, h?y làm theo các bư?c sau.

  Quan tr?ng Không th?c hi?n m?t phân tích phân m?nh trên m?t ổ đĩa có ngư?i dùng ho?t đ?ng ho?t đ?ng.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Dfrg.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trong chương tr?nh D?n li?n đ?a snap-in, nh?p vào th? tích mà b?n mu?n phân tích, và sau đó nh?p vào Phân tích.
 2. N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau sau khi phân tích hoàn t?t, b?n nên ti?n đ? m?t defragmentation c?a kh?i lư?ng ho?c xây d?ng l?i các kh?i lư?ng.
  Phân tích là hoàn t?t cho: (VolumeNumber:)
  B?n nên d?n li?n đ?a này kh?i lư?ng.
  N?u b?n có 200 GB ho?c m?t s? d? li?u trên ổ đĩa, nó là nhanh hơn đ? xây d?ng l?i kh?i lư?ng hơn đ? ch?ng phân m?nh kh?i lư?ng. Đ? xây d?ng l?i kh?i lư?ng, làm theo các bư?c sau:
  1. T?o ra m?t s? h?p l? đơn v? m?i (LUN).
  2. Sao chép d? li?u trên ổ đĩa đ? LUN.
  3. Sao chép d? li?u tr? l?i vào kh?i lư?ng t? các LUN.
  Sau khi b?n xây d?ng l?i kh?i lư?ng, b?n nên ch?y m?t bên th? ba đ?a defragmenting ti?n ích đ? đ?m b?o r?ng kh?i lư?ng không ph?i là cao phân m?nh.
 3. Ch?y ti?n ích Chkdsk.exe v?i các kh?i tin.

  Lưu ? Làm theo bư?c này ch? n?u các phân tích phân m?nh hoàn t?t m?t cách nhanh chóng và không có b?t k? l?i.

  B?n không th? lên l?ch m?t tác v? ki?m tra đ?a ngày chia s? đ?a khi h? th?ng kh?i đ?ng. V? v?y, tương tác ch?y các Chkdsk.exe ti?n ích là phương pháp duy nh?t đư?c h? tr? trên m?t máy ch? Windows 2003 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

  Lưu ? r?ng n?u n?ng tham nh?ng t?n t?i trên kh?i lư?ng, ch?y ti?n ích Chkdsk.exe có th? đưa đ?a gián tuy?n và ng?t k?t n?i t?t c? ngư?i dùng. Khi b?n tương tác ch?y ti?n ích Chkdsk.exe, b?n có th? ng?ng ti?n ích n?u các ti?n ích Chkdsk.exe s?n xu?t l?i nghiêm tr?ng. N?u các Chkdsk.exe ti?n ích thoát kh?i, b?n ph?i xây d?ng l?i âm lư?ng. Tham nh?ng đ?a có th? gây ra m?t nút ch?n m?t c? chai I/O khi đ?c ho?c vi?t ho?t đ?ng x?y ra trên ổ đĩa. H?y nh? r?ng n?u b?n ch?y ti?n ích Chkdsk.exe ch?ng l?i m?t kh?i lư?ng l?n, nó có th? m?t m?t th?i gian r?t dài cho các ti?n ích Chkdsk.exe đ? k?t thúc. Th?i gian th?c t? có th? khác nhau t? m?t ngày 2-3 tu?n. V? v?y, trư?c khi b?n ch?y các Chkdsk.exe ti?n ích, b?n nên xem xét vi?c l?p k? ho?ch th?i gian ch?t cho các kh?i lư?ng.

  Đ? ch?y ti?n ích Chkdsk.exe ch?ng l?i m?t kh?i lư?ng tr?c tuy?n, h?y g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  Chkdsk.exe X:
  Lưu ? Gi? ch? X đ?i di?n cho ổ đĩa b?c thư. N?u b?n có nhi?u kh?i lư?ng ki?m tra, b?n ph?i ch?y l?nh riêng bi?t cho m?i t?p.

Bư?c 5: Áp d?ng hotfix m?i nh?t cho m?t s? c?u ph?n c?a Windows

Áp d?ng hotfix m?i nh?t cho các thành ph?n c?a s? sau:
 • Tr?nh đi?u khi?n máy ch? b?n ghi d?ch v?
 • H?t nhân Windows
 • SMB mini-redirector tr?nh đi?u khi?n
 • Tr?nh đi?u khi?n TCP/IP
Đ? có đư?c hotfixes m?i nh?t cho các thành ph?n, làm theo các bư?c sau:
 1. Khám phá trung tâm h? tr? c?a Microsoft. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
  http://support.Microsoft.com/
 2. S? d?ng các chu?i "Srv.sys kbfix" cùng v?i "Windows Máy ch? 2003 "chu?i đ? tra c?u các bài vi?t v? tr?nh đi?u khi?n máy ch? b?n ghi d?ch v?. Cho Ví d?, bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 950298 s? xu?t hi?n trong tra c?u k?t qu?.
 3. S? d?ng chu?i "NTOSKrnl.exe kbfix" cùng v?i các "Windows Server 2003" chu?i đ? tra c?u các bài vi?t v? h?t nhân Windows tr?nh đi?u khi?n. Ví d?, bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 942835 xu?t hi?n trong các k?t qu? tra c?u.
 4. S? d?ng chu?i "MrxSmb.sys kbfix" cùng v?i các "Windows Server 2003" chu?i đ? tra c?u các bài vi?t v? SMB tr?nh đi?u khi?n Mini-redirector. Ví d?, bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 925903 xu?t hi?n trong k?t qu? tra c?u.
 5. S? d?ng các chu?i "TCPIP.sys kbfix" cùng v?i "Windows Máy ch? 2003 "chu?i đ? tra c?u các bài vi?t v? các tr?nh đi?u khi?n TCP/IP. Cho Ví d?, bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 950224 s? xu?t hi?n trong tra c?u k?t qu?.

Bư?c 6: Có các tr?nh khi?n tr?nh m?i nh?t

Tr?nh khi?n tr?nh l?i th?i có th? làm gi?m hi?u su?t máy ch?. Do đó, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các bư?c sau:
 1. Có đư?c C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh m?i nh?t. Ví d?, có đư?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n cho máy in HP r?n nhà nư?c Drive (SSD). B?n có th? s? d?ng các IBM UpdateXpress công c? đ? c?p nh?t ph?n m?m thi?t b?. Thư?ng xuyên, các nhà s?n xu?t phát hành tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t thi?t b? đ? gi?i quy?t v?n đ? nút ch?n m?t c? chai. Liên h? v?i ph?n c?ng nhà cung c?p đ? có đư?c nh?ng C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t và xác minh r?ng b?n đang s? d?ng Phiên b?n hi?n t?i c?a các ph?n m?m thi?t b?. Nó là r?t quan tr?ng đ? làm Đi?u này cho đ?a h? th?ng ph? ph?n c?ng.
 2. N?u b?n s? d?ng SANs, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ki?m tra c?u h?nh tr?nh đi?u khi?n. Ví d?, ki?m tra các tr?nh đi?u khi?n và ph?n v?ng cho SANs và cho ch? xe bus adapter (HBAs).
  2. Ki?m ch?ng r?ng b?n có phiên b?n m?i nh?t c?a các Đi?u khi?n lưu tr? Storport (Storport.sys).
  3. Ki?m tra các m?c sau đây:
   • Thi?t l?p chi?u sâu hàng đ?i HBA
   • Multipathing ph?n m?m
   • K?t n?i Fibre Channel

Bư?c 7: Vô hi?u hoá t?p tin h? th?ng l?c tr?nh đi?u khi?n n?u có th?

Thông thư?ng, các ?ng d?ng qu?n l? h?n ng?ch, m? đ?i l? t?p tin, và t?p tin sao chép các ?ng d?ng s? d?ng t?p tin h? th?ng l?c tr?nh đi?u khi?n. V? v?y, n?u b?n vô hi?u hóa các ?ng d?ng này, b?n vô hi?u hoá các t?p tin h? th?ng l?c tr?nh đi?u khi?n. Sau khi b?n có hành đ?ng này, b?n có th? xác đ?nh v?n đ? gi?i quy?t.

B?n c?ng có th? c?u h?nh ph?n m?m ch?ng vi-rút trên máy ch? đ? vô hi?u hóa th?i gian th?c quét c?a t?t c? các file. N?u b?n không th? vô hi?u hóa th?i gian th?c quét t?t c? các t?p tin, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n c?u h?nh ph?n m?m ch?ng vi-rút do đó nó quét ch? đ?n t?p tin và không quét b?t k? sau đây t?p tin:
 • T?p tin trang
 • .VHD t?p tin
 • .tmp t?p tin
 • .SHD t?p tin
 • .SPL t?p tin

Bư?c 8: Hi?u t?i trên các máy ch?, và thu th?p Thông tin Hệ thống trong trư?ng h?p v?n đ? này x?y ra m?t l?n n?a

Sau khi b?n th?c hi?n b?y bư?c trư?c đó, v?n đ? nên gi?i quy?t. Tuy nhiên, b?n nên ch?c ch?n r?ng b?n có m?t ? tư?ng v? t?i v? các máy ch? sau khi máy ch? tr? l?i trong s?n xu?t. Ngoài ra, b?n nên H?y ch?c ch?n r?ng b?n thu th?p Thông tin Hệ thống trong trư?ng h?p v?n đ? này x?y ra m?t l?n n?a.

B?n có th? thu th?p d? li?u hi?u su?t chung t? máy ch? đ? có đư?c m?t ? tư?ng v? t?i tr?ng trên máy ch?.

Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? b?n thu th?p d? li?u cho ít nh?t ba gi? m?i ngày.

Đ? thu th?p d? li?u hi?u su?t chung t? máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. Có đư?c m?t đ?u ra t? l?nh Net Files và t? l?nh Net Phiên . Đ? làm đi?u này, t?i m?t th?i gian, g? các l?nh sau đây t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ? Trong các l?nh sau đây, vi?c gi? ch?ServerName đ?i di?n cho tên c?a h? ph?c v? trên v?n đ? này x?y ra. Gi? ch? MMDDYEARđ?i di?n cho ngày trong các đ?nh d?ng MMDDYear. Ví d?, b?n g?01012008 cho MMDDYEAR.
  T?p tin net.exe > C:\NetFiles_ServerName_MMDDYEARlog

  Net.exe bu?i > C:\NetSessions_ServerName_MMDDYEARlog
 2. Thu th?p các kí nh?p màn h?nh hi?u su?t.

  Lưu ? Làm theo các bư?c thích h?p, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows Server 2003 đang ch?y trên máy tính.

  Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n
  1. Có đư?c các ti?n ích PerfWiz.exe. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p các Microsoft t?i v? Web site sau:
   http://Download.Microsoft.com/Download/b/0/e/b0e8dae9-b8ba-49a8-8ae7-5a967a7421a1/PerfWiz.ZIP
  2. T? m?t máy tính t? xa, ch?y theo d?i hi?u su?t Ti?n ích thu?t s? (PerfWiz.exe), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  3. C?nh Giám sát máy tính, lo?i các tên c?a máy tính đ?a phương, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. Nh?p vào T?o m?i kí nh?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Nh?p vào Tiêu chu?n Perfmon, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. G? tên c?a máy ch? mà g?p các v?n đ?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  7. C?nh tên đăng nhập, g? tên mà b?n mu?n s? d?ng cho vi?c kí nh?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. B?n có th? s? d?ng Kích c? m?c đ?nh c?a 200 MB xu?t hi?n bên c?nh Kích c? t?p nh?t kícho kích c? s? ghi. N?u b?n ch? đ?nh m?t kích thư?c khác nhau, h?y ch?c ch?n r?ng b?n không ch? đ?nh m?t kích thư?c l?n hơn 250 MB. N?u c? s? ghi là l?n hơn 250 MB, nó là h?u như không th? cho h? th?ng, đ? đ?c Nh?t k? ghi v? s? ch?m tr? mà xu?t hi?n khi h? th?ng đang t?i các qu?y hi?u su?t.
  8. M?t m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
   • Dư?i Th?i gian trung b?nh đ?n v?n đ?, lo?i 6 gi?.
   • Dư?i M?u th?i đo?n, lo?i 300 giây.
  9. Nh?p vào Ti?p theo.
  10. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  11. Nh?p vào K?t thúc.
  12. Ch?y ti?n ích PerfWiz.exe đ? t?o ra m?t Hi?u su?t màn h?nh kí nh?p. Đ? làm đi?u này, s? d?ng h? sơ kí nh?p tiêu chu?n, và s? d?ng các thi?t đ?t sau:
   • Thi?t l?p Kích c? t?p nh?t kí t?i 150 MB.
   • Thi?t l?p Th?i gian trung b?nh đ?n v?n đ? 1 gi?.
  Windows Server 2003, x 64 d?a trên và Itanium d?a trên các phiên b?n
  1. T? m?t máy tính t? xa, nh?n vào đây B?t đ?u, Nh?p vào Ch?y, lo?i PerfMon, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trong hi?u su?t snap-in, m? r?ng Hi?u su?t Các b?n ghi và c?nh báo.
  3. B?m chu?t ph?i S? lư?t truy c?p nh?t k?, và sau đó Nh?p vào Thi?t đ?t kí nh?p m?i.
  4. Trong các Thi?t đ?t kí nh?p m?i hộp thoại, g? tên cho kí nh?p m?i, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Trong các LogName hộp thoại h?p, b?m vào Thêm b? đ?m.

   Lưu ? Gi? ch? LogName đ?i di?n cho các tên đăng nhập mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c.
  6. Trong các Thêm b? đ?m hộp thoại h?p, b?m vào Ch?n b? đ?m t? máy tính, và sau đó ch? đ?nh tên c?a máy ch? g?p v?n đ?. Ch? đ?nh tên máy (ứng dụng) phục vụ trong các h?nh th?c sau đây:
   \\ServerName
  7. Dư?i Đ?i tư?ng hi?u su?t, ch?n Quá tr?nh.
  8. Nh?p vào T?t c? các qu?y, b?m T?t c? trư?ng h?p, và sau đó nh?p vào Thêm.
  9. L?p l?i bư?c hai trư?c đó đ? thêm sau đây đ?i tư?ng:
   • B? nh? cache
   • B? nh?
   • Các đ?i tư?ng
   • tệp trang
   • LogicalDisk
   • NBT k?t n?i
   • Giao di?n m?ng
   • PhysicalDisk
   • B? x? l?
   • Redirector
   • H? ph?c v?
   • Hàng đ?i công vi?c ph?c v?
   • H? th?ng
   • Ch? đ?
   Lưu ? Đ?i v?i m?t s? đ?i tư?ng, các T?t c? các trư?ng h?p tùy ch?n nào không áp d?ng.
  10. Trong các Thêm b? đ?m hộp thoại h?p, b?m vào Đóng.
  11. Trong các LogName hộp thoại, lo?i 600 C?nh Kho?ng th?i gian, và ch?n giây C?nh Đơn v?.
  12. B?m vào các T?p tin kí nh?p tab, ch?n t?p nh? phân tr?n dư?i loại tệp nh?t kí, và sau đó b?m C?u h?nh.
  13. Trong các C?u h?nh t?p tin kí nh?p hộp thoại, lo?i 250 dư?i Gi?i h?n, và sau đó nh?p vào Ok

   Lưu ? N?u b?n thi?t l?p gi?i h?n kích thư?c đ?n 250 MB, b?n có th? xem l?ch s? đ? đ? nh?n ra m?t xu hư?ng. Chú ? r?ng các b?n ghi có th? tr? nên r?t l?n. Tuy nhiên, các kí nh?p s? đư?c t? đ?ng nén đ?n kho?ng 20 ph?n trăm c?a kích thư?c ban đ?u c?a nó. V? v?y, n?u các kí nh?p đ?t t?i kích thư?c t?i đa, các kí nh?p s? t? đ?ng nén đ?n kho?ng 50 MB.
  14. Trong các LogName hộp thoại h?p, b?m vào Ok.
  15. L?p l?i bư?c c thông qua o c?a ti?u m?c này đ? t?o ra kí nh?p khác. Tuy nhiên, g? 5 C?nh Kho?ng th?i gian trong bư?c k.
 3. Có đư?c các mô t? v? các t?p tin mà thư?ng m? ra trên máy ch? và các mô t? v? vai tr? c?a máy ch?. Cho Ví d?, m?t máy ch? có th? hành đ?ng như m?t máy ch? t?p tin ho?c như m?t máy ch? đ?u cu?i.
B?n có th? s? d?ng ti?n ích giám sát m?ng đ? n?m b?t các m?ng giao thông ? trư?ng h?p v?n đ? này x?y ra m?t l?n n?a.

Lưu ? B?t lưu lư?ng m?ng c?ng đư?c bi?t đ?n như b?t m?ng sniffer water.

Đ? t?i v? các ti?n ích m?ng lư?i giám sát, truy c?p vào các Microsoft t?i v? Web site sau:
Microsoft Network Monitor 3,4
Đ? bi?t thêm thông tin v? các ti?n ích giám sát m?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
933741Thông tin v? m?ng lư?i giám sát 3
Đ? s? d?ng ti?n ích giám sát m?ng đ? n?m b?t m?ng lư?i giao thông, làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Các bư?c sau đây đư?c d?a trên m?ng lư?i giám sát 3.2.1303.0.
 1. Thi?t l?p các ti?n ích giám sát m?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u các ti?n ích giám sát m?ng.
  2. Dư?i Ch?n m?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các Local Area Connection hộp kiểm.
  3. Nh?p vào M?i ch?p.
  4. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
  5. Trong các Tùy ch?n hộp thoại h?p, b?m vào các N?m b?t tab.
  6. Dư?i T?p tin t?m th?i b?t gi?, thay đ?i các Kích thư?c cài đ?t chuyên bi?t t? 20 đ? 30.
  7. Nh?p vào Ok.
 2. Khi b?n đ? s?n sàng đ? tái t?o v?n đ?, ping các khách hàng t? các máy ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i m?t l?nh nh?c nh?, và sau đó nh?n ENTER:
  Ping <ClientName></ClientName>
 3. Trong ti?n ích giám sát m?ng, b?mB?t đ?u đ? B?t đ?u ch?p.

  Lưu ? Trong daïng, lưu ? th?i gian khi b?n B?t đ?u các d?u ki?m v?t.
 4. B?t đ?u các ?ng d?ng thư?ng ch?y trên các h? ph?c v?.
 5. Khi v?n đ? này x?y ra, lưu ? th?i gian trong HH:MM:SS đ?nh d?ng.
 6. Ngăn ch?n các ?ng d?ng.
 7. Trong ti?n ích giám sát m?ng, b?mD?ng.
 8. Lưu v?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m Như.
  2. Trong các Tên t?p h?p, ch? ra tên đ?nh d?ng sau:
   ProblemDescription_ServerName_tên người dùng_HHMM_MMDDYear
   Lưu ? Gi? ch? ProblemDescriptionđ?i di?n cho m?t mô t? ng?n g?n c?a v?n đ?. Gi? ch? ServerName đ?i di?n cho tên c?a máy ch? mà g?p v?n đ?. Gi? ch? tên người dùngđ?i di?n cho các tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? kí nh?p vào h? ph?c v?. Gi? ch? HHMM đ?i di?n cho th?i gian khi b?n ng?ng v?t. Gi? ch? MMDDYear đ?i di?n cho ngày khi b?n ngăn ch?n v?t.
  3. Nh?p vào Ti?t ki?m.
Quan tr?ng B?n nên c?ng thu th?p đ?a ch? IP c?a máy ch? và IP Đ?a ch? c?a khách hàng.

Làm th? nào đ? t?i ưu hóa t?i m?ng mà t?o ra các khách hàng

Sau khi b?n phân tích c? hai lo?i t?i trên các máy ch? và các m?ng d?u ki?m v?t mà b?n n?m b?t, b?n có th? t?i ưu hóa m?ng t?i r?ng các khách hàng t?o ra. Đ? làm đi?u này, tinh ch?nh Registry đ? gi?m m?ng k?t n?i t?i tài nguyên chia s? t?p tin trên máy ch?.

Sau khi b?n phân tích c? hai lo?i t?i trên các máy ch? và m?ng theo d?i mà b?n b?t gi?, b?n có th? t?i ưu hóa t?i m?ng mà t?o ra các khách hàng. Đ? làm đi?u này, tinh ch?nh Registry trên các máy tính khách hàng đ? làm gi?m m?ng k?t n?i t?i tài nguyên chia s? t?p tin trên máy ch?. Các khách hàng máy tính b?n ph?i làm đi?u này trên bao g?m:
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 ph?c v? đ?u cu?i
Đ? tinh ch?nh registry, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Phương pháp 1

 1. B?t đ?u Registry Editor.
  • Trong Windows Vista, Windows 7, và trong Windows Server năm 2008, b?m B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
   , lo?i regedit trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng

					 mức cấp phép
   N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
  • Trong Windows XP và Windows Server 2003, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đây registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer
 3. T?o m?t m?c nh?p registry NoRemoteRecursiveEvents, và sau đó thi?t l?p giá tr? 1 (h? th?p l?c phân). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i NoRemoteRecursiveEvents, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i .
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s? , lo?i 1 trong các D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. T?o m?t m?c nh?p registry NoRemoteChangeNotify, và sau đó thi?t l?p giá tr? 1 (h? th?p l?c phân). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i NoRemoteChangeNotify, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i 1 trong các D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters t?o ra m?t M?c nh?p InfoCacheLevel ki?m nh?p, và sau đó thi?t l?p giá tr? cho m?t (h? th?p l?c phân). Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
  2. Lo?i InfoCacheLevel, và sau đó b?m phím ENTER.
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Ch?nh s?a giá tr? DWORD hộp thoại, Nh?p vào H? th?p l?c phân dư?i Cơ s?, lo?i 10 trong các D? li?u giá tr? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Phương pháp 2

 1. B?t đ?u Notepad.
  • Trong Windows Vista, Windows 7, và trong Windows Server năm 2008, b?m B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
   , lo?i Notepad.exe trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  • Trong Windows XP và Windows Server 2003, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad.exe trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 2. Sao chép các văn b?n sau đây, và sau đó dán nó vào Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer]
  "NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001
  "NoRemoteChangeNotify"=dword:00000001
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters]
  "InfoCacheLevel"=dword:000000010
 3. Lưu các t?p tin như Reg ki?u t?p tin, và sau đó thoát Notepad.
 4. Trong Window Explorer, b?m đúp vào t?p đ? chuy?n nh?p chúng thi?t đ?t ki?m nh?p.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tinh ch?nh các Cơ quan ki?m nh?p, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292504Thi?t đ?t chính sách cho tr?nh đơn Start trong Windows XP
306850 Chương tr?nh B?t đ?u t? t? ho?c làm ch?m kí nh?p n?u k?t n?i m?ng đ?n m?c tin thư thoại nhà c?a b?n là ch?m
330929 Windows XP có th? gây ra thêm SMB thông báo thay đ?i lưu lư?ng truy c?p
829700 Làm ch?m hi?u su?t m?ng khi b?n m? m?t t?p tin n?m trong m?c tin thư thoại đư?c chia s? trên máy tính m?ng t? xa
830903 M?t t?p tin trong m?t m?c tin thư thoại m?ng m? như ch?-đ?c ho?c tr? v? m?t thông báo l?i r?ng các lo?i t?p tin không th? đư?c công nh?n
831129 C?p cây flickers khi b?n xem m?t ổ đĩa mạng đ? ánh x? trong Microsoft Window Explorer
834350 C?a b?n truy nh?p tài nguyên m?ng là ch?m hơn trong Windows XP hơn trong phiên b?n trư?c c?a Windows
840309 Duy?t c?p Tài li?u c?a tôi trên m?t m?ng chia s? v?i Window Explorer t? m?t máy tính d?a trên Windows XP m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n
905890 M?t chương tr?nh có th? ch?y r?t ch?m n?u k?t n?i m?ng đ?n m?c tin thư thoại nhà c?a b?n là ch?m trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows XP

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Cho thông tin thêm, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317249Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? ki?n ID 2021 và t? ch?c s? ki?n ID 2022
818894 Thay đ?i đ? tăng s? lư?ng các t?p đang m? trong Windows 2000, Windows Server 2003, và trong Windows XP
822219 B?n có kinh nghi?m ch?m t?p tin máy ch? hi?u su?t và s? ch?m tr? x?y ra khi b?n làm vi?c v?i các t?p đư?c đ?t trên m?t máy ch? t?p tin
830901 T? ch?c s? ki?n ID 2022 đư?c kí nh?p, và Windows 2000 d?a trên máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng
843584 Các ?ng d?ng ASP ho?c ASP.NET có th? kh?i đ?ng l?i ho?c b?n có th? m?t các đ?i tư?ng k? h?p khi yêu c?u SMB b? t?n t?i so v?i các Máy ch? Web có th? x? l?
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
892422 T?ng quan v? s? ki?n ID 1123 và t? ch?c s? ki?n ID 1122 kí nh?p trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên máy ch? c?m
923360 B?n có th? g?p v?n đ? khác nhau khi b?n làm vi?c v?i các t?p tin qua m?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Server d?a trên

Thu?c tính

ID c?a bài: 961657 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB961657 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 961657

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com