M?t s? thông s? TCP/IP trong s? đăng k? đư?c thay đ?i đ? các giá tr? không chính xác khi b?n s? d?ng l?nh netsh đ? thay đ?i các tham s? toàn c?u TCP/IP trên m?t máy tính đang ch?y Windows Serv...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 967224 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng các Netshl?nh s?a đ?i TCP/IP toàn c?u thông s? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista, m?t s? thông s? TCP/IP trong s? đăng k? đư?c thay đ?i đ? không chính xác các giá tr?.

Chú ý Các tham s? đư?c lưu vào v? trí sau:
{HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters}


Đi?u này v?n đ? có th? ?nh hư?ng đ?n các m?c sau đây:
 • DisableTaskOffload
 • EnablePMTUBHDetect
 • EnablePMTUDiscovery
 • KeepAliveInterval
 • KeepAliveTime
 • Tcp1323Opts
 • TcpFinWait2Delay
 • TcpMaxDataRetransmissions
 • TcpTimedWaitDelay
 • TcpUseRFC1122UrgentPointer
Ví d?, b?n ch?y l?nh sau đây đ? thay đ?i m?t TCP/IP toàn c?u tham s?:
{netsh in tcp set global autotuninglevel=normal}
Sau khi ch?y l?nh, các giá tr? c?a các cài đ?t không liên quan sau đây là thay đ?i đ? 0xFFFFFFFF:
 • KeepAliveInterval
 • KeepAliveTime
 • TcpTimedWaitDelay
Ngoài ra, "TcpMaxDataRetransmissions" đư?c thay đ?i đ? 0xFF.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? chính xác ch? problemP1 P2 mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p problemP1 mô t? ? đây bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không nghiêm b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Quan tr?ng Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, duy nh?t c?a các s?n ph?m có th? đư?c li?t kê trên trang "yêu c?u Hotfix". Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Vista và Windows Máy ch? năm 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính c?a b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? khác trư?c đây phát hành Hotfixes.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? tab trong các Ngaøy giôø m?c ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các t?p tin MUM (.mum) mà đ? đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM và B?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
ARP.exe6.0.6001.2242519,96811 Tháng năm, 200910: 32x86SP1
Finger.exe6.0.6001.2242510.240 ngư?i11 Tháng năm, 200910: 32x86SP1
Hostname.exe6.0.6001.224258.704 ngư?i11 Tháng năm, 200910: 32x86SP1
Mrinfo.exe6.0.6001.2242511,26411 Tháng năm, 200910: 32x86SP1
Netiohlp.dll6.0.6001.22425103,42411 Tháng năm, 200912: 20x86SP1
Netstat.exe6.0.6001.2242527,13611 Tháng năm, 200910: 32x86SP1
Route.exe6.0.6001.2242517,92011 Tháng năm, 200910: 32x86SP1
Tcpsvcs.exe6.0.6001.224259,72811 Tháng năm, 200910: 32x86SP1
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
ARP.exe6.0.6002.2212819,96811 Tháng năm, 200910: 18x86SP2
Finger.exe6.0.6002.2212810.240 ngư?i11 Tháng năm, 200910: 18x86SP2
Hostname.exe6.0.6002.221288.704 ngư?i11 Tháng năm, 200910: 18x86SP2
Mrinfo.exe6.0.6002.2212811,26411 Tháng năm, 200910: 18x86SP2
Netiohlp.dll6.0.6002.22128104,96011 Tháng năm, 200910: 17x86SP2
Netstat.exe6.0.6002.2212827,13611 Tháng năm, 200910: 18x86SP2
Route.exe6.0.6002.2212817,92011 Tháng năm, 200910: 18x86SP2
Tcpsvcs.exe6.0.6002.221289,72811 Tháng năm, 200910: 18x86SP2
Dành cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 chạy Itanium được hỗ trợ
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
ARP.exe6.0.6001.2242545,56811 Tháng năm, 200910: 55IA-64SP1
Finger.exe6.0.6001.2242522,52811 Tháng năm, 200910: 55IA-64SP1
Hostname.exe6.0.6001.2242515,87211 Tháng năm, 200910: 55IA-64SP1
Mrinfo.exe6.0.6001.2242525.60011 Tháng năm, 200910: 55IA-64SP1
Netiohlp.dll6.0.6001.22425259,07211 Tháng năm, 200912: 28IA-64SP1
Netstat.exe6.0.6001.2242564,00011 Tháng năm, 200910: 55IA-64SP1
Route.exe6.0.6001.2242545,05611 Tháng năm, 200910: 55IA-64SP1
Tcpsvcs.exe6.0.6001.2242520,48011 Tháng năm, 200910: 55IA-64SP1
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
ARP.exe6.0.6002.2212845,56811 Tháng năm, 200910: 31IA-64SP2
Finger.exe6.0.6002.2212822,52811 Tháng năm, 200910: 31IA-64SP2
Hostname.exe6.0.6002.2212815,87211 Tháng năm, 200910: 31IA-64SP2
Mrinfo.exe6.0.6002.2212825.60011 Tháng năm, 200910: 31IA-64SP2
Netiohlp.dll6.0.6002.22128262,14411 Tháng năm, 200912: 11IA-64SP2
Netstat.exe6.0.6002.2212864,00011 Tháng năm, 200910: 31IA-64SP2
Route.exe6.0.6002.2212845,05611 Tháng năm, 200910: 31IA-64SP2
Tcpsvcs.exe6.0.6002.2212820,48011 Tháng năm, 200910: 32IA-64SP2
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
ARP.exe6.0.6001.2242523,04011 Tháng năm, 200910: 56x64SP1
Finger.exe6.0.6001.2242511,26411 Tháng năm, 200910: 56x64SP1
Hostname.exe6.0.6001.2242510.240 ngư?i11 Tháng năm, 200910: 56x64SP1
Mrinfo.exe6.0.6001.2242512.80011 Tháng năm, 200910: 56x64SP1
Netiohlp.dll6.0.6001.22425139,26411 Tháng năm, 200912: 39x64SP1
Netstat.exe6.0.6001.2242532,25611 Tháng năm, 200910: 56x64SP1
Route.exe6.0.6001.2242521,50411 Tháng năm, 200910: 56x64SP1
Tcpsvcs.exe6.0.6001.2242510,75211 Tháng năm, 200910: 56x64SP1
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
ARP.exe6.0.6002.2212823,04011 Tháng năm, 200910: 34x64SP2
Finger.exe6.0.6002.2212811,26411 Tháng năm, 200910: 34x64SP2
Hostname.exe6.0.6002.2212810.240 ngư?i11 Tháng năm, 200910: 34x64SP2
Mrinfo.exe6.0.6002.2212812.80011 Tháng năm, 200910: 34x64SP2
Netiohlp.dll6.0.6002.22128141,31211 Tháng năm, 200912: 17x64SP2
Netstat.exe6.0.6002.2212832,25611 Tháng năm, 200910: 34x64SP2
Route.exe6.0.6002.2212821,50411 Tháng năm, 200910: 34x64SP2
Tcpsvcs.exe6.0.6002.2212810,75211 Tháng năm, 200910: 34x64SP2

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Package_for_kb967224_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.367 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.694 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.713 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.421Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.690Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1,701Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1,425Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.694 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.713 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1,422Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.430Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
X86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_333ff7c168077087.manifestKhông Áp d?ng17,14311 Tháng năm, 200914: 04Không Áp d?ng
X86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_35296a87652b11b0.manifestKhông Áp d?ng17,14311 Tháng năm, 200914: 06Không Áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Amd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_8f5e93452064e1bd.manifestKhông Áp d?ng17,19311 Tháng năm, 200914: 22Không Áp d?ng
Amd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_9148060b1d8882e6.manifestKhông Áp d?ng17,19311 Tháng năm, 200913: 38Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.375Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.706 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.723Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.429 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1,702Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.711Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1,433Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.706 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.723Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.430Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.438Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Ia64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_33419bb768057983.manifestKhông Áp d?ng17,16811 Tháng năm, 200913: 54Không Áp d?ng
Ia64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_352b0e7d65291aac.manifestKhông Áp d?ng17,16811 Tháng năm, 200913: 25Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1,425Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.530Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.706 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.429 ngư?iSáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.533Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1,718Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.426Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng
Package_for_kb967224_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông Áp d?ng1.434Sáu tháng năm, 200909: 28Không Áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 967224 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB967224 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:967224

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com