M?t t?p tin phân m?nh n?ng n? trong m?t kh?i lư?ng NTFS có th? phát tri?n không vư?t quá kích thư?c nh?t đ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 967351 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

M?t t?p tin phân m?nh n?ng n? trong m?t kh?i lư?ng h? th?ng t?p NTFS có th? không phát tri?n vư?t quá kích thư?c nh?t đ?nh gây ra b?i m?t gi?i h?n th?c hi?n trong các c?u trúc đư?c s? d?ng đ? mô t? các phân b?.

Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • Khi b?n c? g?ng sao chép m?t t?p tin vào m?t v? trí m?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Trong Windows Vista ho?c trong phiên b?n m?i nh?t c?a Windows
  Thao tác yêu c?u không th? đư?c hoàn thành nh? m?t h?n ch? h? th?ng t?p tin
  Trong phiên b?n c?a Windows đư?c s?m hơn Windows Vista
  H? th?ng không đ? tài nguyên t?n t?i đ? hoàn thành các d?ch v? đư?c yêu c?u

  H? đi?u hành l?i 33 (quá tr?nh không th? truy nh?p t?p v? m?t ti?n tr?nh khác đ? khóa m?t ph?n c?a t?p tin.)
 • Khi b?n c? g?ng ghi vào m?t t?p tin thưa th?t t? Nh?t k? ?ng d?ng, Microsoft SQL Server có th? đăng nh?p m?t s? ki?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  Trong Windows Vista ho?c trong phiên b?n m?i nh?t c?a Windows
  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSSQLSERVER

  Mô t?: ...
  665 (Thao tác yêu c?u có th? không th? hoàn t?t do cho m?t t?p tin h? th?ng gi?i h?n.) đ? SQL Server trong th?i gian vi?t t?i 0x000024c8190000, trong tên t?p tin...
  Trong phiên b?n c?a Windows đư?c s?m hơn Windows Vista
  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSSQLSERVER

  Mô t?: ...
  1450 (H? th?ng không đ? tài nguyên t?n t?i đ? hoàn thành yêu c?u d?ch v?.) đ? SQL Server trong th?i gian vi?t t?i 0x000024c8190000, trong t?p tin v?i đi?u khi?n 0000000000000FE8...

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: MSSQLSERVER

  Mô t?:...
  H? đi?u hành l?i 33 (quá tr?nh không th? truy nh?p t?p v? m?t ti?n tr?nh khác đ? khóa m?t ph?n c?a t?p tin.)

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t t?p tin r?t phân m?nh, NTFS s? d?ng thêm không gian đ? ti?t ki?m các mô t? v? phân b? các k?t h?p v?i nh?ng m?nh v?. Giao thông tin đư?c lưu tr? trong m?t ho?c nhi?u t?p tin ghi. Khi giao thông tin đư?c lưu tr? trong nhi?u t?p tin h? sơ, m?t cơ c?u, đư?c g?i là ATTRIBUTE_LIST, lưu tr? thông tin v? các h? sơ t?p tin. S? lư?ng các c?u trúc c?a ATTRIBUTE_LIST_ENTRY t?p tin có th? đư?c gi?i h?n.

Chúng tôi không th? đưa ra m?t gi?i h?n kích thư?c t?p tin chính xác cho m?t nén ho?c m?t t?p tin r?t phân m?nh. M?t ư?c tính s? ph? thu?c vào cách s? d?ng m?t s? kích thư?c trung b?nh là đ? mô t? các c?u trúc. Này, l?n lư?t, xác đ?nh như th? nào nhi?u c?u trúc phù h?p trong các c?u trúc khác. N?u m?c đ? phân m?nh cao, gi?i h?n là đ?t đư?c trư?c đó. Khi gi?i h?n này đư?c đ?t t?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Windows Vista ho?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows
STATUS_FILE_SYSTEM_LIMITATION Thao tác yêu c?u không th? đư?c hoàn thành nh? m?t h?n ch? h? th?ng t?p tin
Phiên b?n c?a Windows đư?c s?m hơn Windows Vista
STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES h? th?ng không đ? tài nguyên t?n t?i đ? hoàn thành các d?ch v? đư?c yêu c?u
T?p tin nén có nhi?u kh? năng ti?p c?n v?i các gi?i h?n v? cách các t?p tin đư?c lưu tr? trên đ?a c?a. Nén t?p tin yêu c?u thêm extents đ? mô t? cách b? trí c?a h?. Ngoài ra, gi?i nén và nén các t?p tin m?t tăng phân m?nh m?t cách đáng k?. Gi?i h?n có th? đ?t đ?n khi vi?t các ho?t đ?ng x?y ra vào m?t v? trí đ? nén đo?n. Gi?i h?n c?ng có th? đư?c đ?t đ?n b?i m?t t?p tin thưa th?t. Gi?i h?n kích thư?c này thư?ng là gi?a 40 Gigabyte (GB) và 90 GB cho m?t t?p tin r?t phân m?nh.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Workaround Workaround: Cho các t?p tin mà không ph?i là nén ho?c thưa th?t, v?n đ? có th? đư?c gi?m đi b?ng cách ch?y chương tr?nh D?n li?n đ?a ho?c m?t công c? phân m?nh bên th? ba cho Windows như Diskeeper d?n li?n ? đ?a m?m. Lưu ?: Ch?y chương tr?nh D?n li?n đ?a s? gi?i quy?t v?n đ? này cho các t?p tin nén ho?c thưa th?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chương tr?nh Diskeeper, h?y truy c?p Diskeeper t?ng công ty Web site sau:

http://www.diskeeper.com/

Liên h? v?i công ty c? ph?n Diskeeper, s? d?ng thông tin liên l?c sau đây:
Diskeeper Corporation 
7590 North Glenoaks Boulevard, 2nd Floor 
Burbank, California, 91504 
(818) 771-160

Thu?c tính

ID c?a bài: 967351 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbinfo kbmt KB967351 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:967351

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com