Kh?c ph?c: Ki?m toán b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008 cho th?y truy v?n tiêu chí như m?t giá tr? parameterized thay v? c?a th?c t? ghi

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 967552 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 như là m?t t?p tin t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft SQL Server 2008, b?n t?o ra m?t đ?i tư?ng đ?c đi?m k? thu?t ki?m toán c?a b? máy cơ s? d? li?u vào b? máy cơ s? d? li?u. Tuy nhiên, trong s? ki?n này chi?m đư?c ki?m toán, tiêu chí truy v?n có th? hi?n th? như m?t giá tr? parameterized thay v? như các h? sơ th?c t?.

Ví d?, b?n t?o m?t b? máy cơ s? d? li?u ki?m toán đ?c t? đ?i tư?ng ki?m toán truy v?n sau đây:
ch?n * t? tbl1 nơi col1 = '123456'
Tuy nhiên, các s? ki?n ki?m toán hi?n th? các truy v?n như sau:
ch?n * t? tbl1 nơi col1 = @ 1

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

B?n phát hành c?a SQL Server 2008

Quan tr?ng B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update C?p nh?t này n?u máy tính c?a b?n đang ch?y phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2008.

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969531 Tích l?y gói 5 cho SQL Server 2008
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
956909 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 đư?c phát hành

SQL Server 2008 Service Pack 1

Quan tr?ng B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update C?p nh?t này n?u máy tính c?a b?n đang ch?y SQL Server 2008 Service Pack 1.

S?a ch?a cho v?n đ? này c?ng phát hành C?p Nh?t tích l?y 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
971491 Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

  • Vi?c s?a ch?a áp d?ng cho các truy v?n th?c hi?n trong b? máy cơ s? d? li?u v?i đơn gi?n Parameterization đư?c kích ho?t.

    Lưu ? theo m?c đ?nh, b? máy cơ s? d? li?u đ? đơn gi?n Parameterization đư?c kích ho?t.
  • Vi?c s?a ch?a không áp d?ng cho các truy v?n th?c hi?n trong b? máy cơ s? d? li?u v?i các tùy ch?n bu?c Parameterization đư?c kích ho?t.
  • Vi?c s?a ch?a không áp d?ng cho các truy v?n đư?c m?t cách r? ràng vec b?ng cách s? d?ng sp_executesql lưu tr? th? t?c.
  • Cho đ?t mà s? d?ng các bi?n đ?a phương, Nh?t k? ki?m toán s? hi?n th? bi?n đ?a phương cho các truy v?n và không th?c t? giá tr? đư?c gán cho các bi?n.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 967552 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB967552 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 967552

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com