K? atsp?jot autom?tisk?s start??anas funkcionalit?ti sist?m? Windows

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 967715 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Atbalsts sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnei (SP1) tiek p?rtraukts 2011. gada 12. j?lij?. Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2). Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?o Microsoft t?mek?a lapu: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Ar ?aj? rakst? min?tajiem atjaunin?jumiem tiek nov?rsta probl?ma, kas saist?ta ar autom?tisk?s start??anas atsp?jo?anas l?dzekli. Bez ?iem atjaunin?jumiem autom?tisko start??anu t?kla diskam nevar atsp?jot. T?pat autom?tisk?s start??anas ?sin?jumizv?lnes un dubult? klik??a funkcionalit?te netika atsp?jota ar? tad, ja tika izpild?tas iepriek? nor?d?t?s darb?bas. ?? probl?ma tiks atrisin?ta ar atjaunin?jumiem, kas aprakst?ti ?aj? rakst?. Atjaunin?jumi tika izplat?ti t?l?k min?taj?s sist?m?s, izmantojot Windows atjaunin??anas un autom?tisk?s atjaunin??anas izplat??anas kan?lus.
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP 2. servisa pakotne
 • Windows XP 3. servisa pakotne
 • Windows Server 2003 1. servisa pakotne
 • Windows Server 2003 2. servisa pakotne
?aj? rakst? ir ietvertas ar? saites uz lejupiel?des viet?m, kur lietot?ji var ieg?t ?os atjaunin?jumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Atkar?b? no izmantot?s sist?mas Windows versijas ir pieejami da??di atjaunin?jumi, kas j?instal?, lai pareizi atsp?jotu autom?tisk?s start??anas funkcionalit?ti.
 • Lai atsp?jotu autom?tisk?s start??anas funkcionalit?ti sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008, j?instal? dro??bas atjaunin?jums 950582 (dro??bas bi?etens MS08-038).
 • Lai atsp?jotu autom?tisk?s start??anas funkcionalit?ti sist?m? Windows XP, Windows Server 2003 vai Windows 2000, j?instal? dro??bas atjaunin?jums 950582, 967715 vai 953252.

  Piez?me Atjaunin?jumi 950582, 967715 un 953252 nodro?ina identisku autom?tisk?s start??anas funkcionalit?ti. Atjaunin?jums 953252 tika atk?rtoti iepakots k? dro??bas atjaunin?jums 950582, lai nodro?in?tu papildu dro??bas atjaunin?jumu sist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008.

  T?l?k redzamaj? tabul? ir nor?d?tas triju atjaunin?jumu at??ir?bas.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  Dro??bas atjaunin?jums 950582Atjaunin?jums 953252Atjaunin?jums 967715
  Piem?rojam?s oper?t?jsist?masWindows Vista un Windows Server 2008Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000
  Ir iek?auti dro??bas atjaunin?jumiJ? N?N?
  Tiek nodro?in?ta autom?tisk?s start??anas funkcionalit?teJ? J? J?
  Pieg?des metodeWindows atjaunin??ana, autom?tiskie atjaunin?jumi un lejupiel?des centrs Lejupiel?des centrs Windows atjaunin??ana, autom?tiskie atjaunin?jumi un lejupiel?des centrs
  Pakotnes deta?asPakotnes, kas izveidotas, izmantojot Microsoft zin??anu b?zes rakstu 950582Pakotnes, kas izveidotas, izmantojot Microsoft zin??anu b?zes rakstu 950582Pakotnes, kas izveidotas, izmantojot Microsoft zin??anu b?zes rakstu 967715
  P?c nepiecie?amo atjaunin?jumu instal??anas varat izmantot jebkuras no t?l?k min?to sada?u darb?b?m, lai atsp?jotu autom?tisk?s start??anas l?dzekli.
  • K? izmantot grupas politikas iestat?jumus, lai atsp?jotu visus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us
  • K? izlases k?rt?b? atsp?jot konkr?tus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us
  • K? manu?li iestat?t re?istra atsl?gu HonorAutorunSetting

Autom?tisk?s start??anas nol?ks

Autom?tisk?s start??anas galvenais m?r?is ir nodro?in?t programmat?ras reakciju uz aparat?ras darb?b?m, kuras uzs?kat dator?. Autom?tiskajai start??anai ir t?l?k min?tie l?dzek?i.
 • Dubultklik??is
 • Kontekstizv?lne
 • Autom?tisk? atska?o?ana
?ie l?dzek?i parasti tiek izsaukti no no?emama datu nes?ja vai no t?kla koplietojumiem. Autom?tisk?s atska?o?anas laik? tiek pars?ts Autorun.inf fails no datu nes?ja. ?is fails nor?da, kuras komandas darbojas sist?m?. Daudzi uz??mumi izmanto ?o funkcionalit?ti, lai palaistu savas instal??anas programmas.

Autom?tisk?s start??anas un autom?tisk?s atska?o?anas noklus?juma darb?ba

Autom?tisk?s atska?o?anas noklus?juma darb?ba dator? ar sist?mu Windows XP

Tikl?dz datu nes?js ir ievietots diskdzin?, autom?tisk? atska?o?ana s?k nolas?t no diskdzi?a. T?d?? programmu un m?zikas un audio datu nes?ju uzst?d??anas fails tiek palaists nekav?joties. Pirms Windows XP SP2 bija pieejama, autom?tisk? atska?o?ana tika atsp?jota p?c noklus?juma no?emamajos diskos, piem?ram, diske?u diskdzin? (bet ne kompaktdisku dzin?) un t?kla diskos. S?kot ar Windows XP SP2, autom?tisk? atska?o?ana ir iesp?jota no?emamajiem diskiem. Tas ietver tilpdzi?us un da?as USB lielapjoma atmi?as ier?ces. Ja iesp?jojat iestat?jumus atsp?jot autom?tisko atska?o?anu (?aj? rakst? ir aprakst?tas darb?bas, k? to izdar?t), varat atsp?jot autom?tisko atska?o?anu kompaktdisku dzin?, no?emamajos diskos vai visos dzi?os.

Piez?me ?is iestat?jums ir pieejams gan map? Datora konfigur?cija, gan map? Lietot?ja konfigur?cija. Ja iestat?jumi konflikt?, datora konfigur?cijas iestat?jums domin? p?r lietot?ja konfigur?cijas iestat?jumu.

Autom?tisk?s start??anas noklus?juma darb?ba

Autom?tisk?s start??anas komandas parasti tiek glab?tas Autorun.inf failos. ??s komandas ?auj lietojumprogramm?m start?ties, start?t instal?cijas programmas vai start?t citas rut?nas. Windows versij?s, kas jaun?kas par Windows Vista, kad tiek ievietots datu nes?js, kas ietver autom?tisk?s start??anas komandu, sist?ma autom?tiski izpilda programmu bez lietot?ja pal?dz?bas. T? k? kods var tikt izpild?ts bez lietot?ja zi?as vai piekri?anas, lietot?ji var atsp?jot ?o l?dzekli dro??bas nol?kos. ?aj? rakst? aprakst?tie konfigur?cijas iestat?jumi nodro?ina administratoriem iesp?ju izv?les k?rt?b? vai piln?b? atsp?jot autom?tisk?s start??anas iesp?jas sist?m?m, kur?s tiek izmantotas sist?mas Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista un Windows Server 2008.

Sist?m?s Windows Vista un Windows Server 2008 p?c noklus?juma tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di, vai palaist autom?tisk?s start??anas komandu. ?o iestat?jumu izmai?as ir aprakst?tas t?l?k ?aj? rakst?. Administrators var piln?b? atsp?jot autom?tisk?s start??anas komandas vai atjaunot Windows Vista iepriek??jo darb?bu autom?tiski izpild?t autom?tisk?s start??anas komandu. Ja funkcija tiek konfigur?ta atsp?jot autom?tisk?s start??anas iesp?jas vai ?? politika netiek konfigur?ta, sist?ma Windows Vista un sist?ma Windows Server 2008 turpin?s r?d?t lietot?jam uzvedni ar nor?di, vai autom?tisk?s start??anas komanda ir j?izpilda.

Priek?nosac?jumi autom?tisk?s start??anas iesp?ju atsp?jo?anai

Lai atsp?jotu autom?tisk?s start??anas iesp?jas, jums j?instal? t?l?k min?tie atjaunin?jumi. P?c priek?nosac?jumu instal??anas izpildiet t?l?k nor?d?tas darb?bas autom?tisk?s start??anas atsp?jo?anai.

K? izmantot grupas politikas iestat?jumus, lai atsp?jotu visus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us sist?m? Windows Server 2008 vai Windows Vista

Izmantojiet jebkuru no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  the Start button
  , ierakstiet Gpedit.msc lodzi?? S?kt mekl??anu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet savu paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 2. Sada?? Datora konfigur?cija izv?rsiet Administrat?v?s veidnes, Windows komponenti un p?c tam noklik??iniet uz Autom?tisk?s atska?o?anas politikas.
 3. R?t? Detaliz?ti veiciet dubultklik??i uz Izsl?gt autom?tisko atska?o?anu.
 4. Noklik??iniet uz Iesp?jots un p?c tam lodzi?? Izsl?gt autom?tisko atska?o?anu atlasiet Visi diski, lai atsp?jotu autom?tisko start??anu visos diskos.
 5. Restart?jiet datoru.
2. metode
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  the Start button
  , ierakstiet Gpedit.msc lodzi?? S?kt mekl??anu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet savu paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 2. Sada?? Datora konfigur?cija izv?rsiet Administrat?v?s veidnes, Windows komponenti un p?c tam noklik??iniet uz Autom?tisk?s atska?o?anas politikas.
 3. R?t? Detaliz?ti veiciet dubultklik??i uz Autom?tisk?s start??anas noklus?juma darb?ba.
 4. Noklik??iniet uz Iesp?jots un p?c tam lodzi?? Autom?tisk?s start??anas noklus?juma darb?ba atlasiet Neizpild?t nevienu autom?tisk?s start??anas komandu, lai atsp?jotu autom?tisko start??anu visos diskos.
 5. Restart?jiet datoru.

K? izmantot grupas politikas iestat?jumus, lai atsp?jotu visus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us sist?m?s Windows Server 2003, Windows XP Professional un Windows 2000

 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet Gpedit.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Sada?? Datora konfigur?cija izv?rsiet Administrat?v?s veidnes un p?c tam noklik??iniet uz Sist?ma.
 3. R?t? Iestat?jumi ar peles labo pogu noklik??iniet uz Izsl?gt autom?tisko atska?o?anu un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

  Piez?me Sist?m? Windows 2000 politikas iestat?juma nosaukums ir Atsp?jot autom?tisko atska?o?anu.
 4. Noklik??iniet uz Iesp?jots un p?c tam lodzi?? Izsl?gt autom?tisko atska?o?anu atlasiet Visi diski, lai atsp?jotu autom?tisko start??anu visos diskos.
 5. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Izsl?gt autom?tisk?s atska?o?anas rekviz?tus.
 6. Restart?jiet datoru.

K? atsp?jot vai iesp?jot visus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us sist?m? Windows 7 un cit?s oper?t?jsist?m?s

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 vai Windows XP

Autom?tisk? labo?ana
Lai autom?tiski iesp?jotu vai atsp?jotu autom?tisko start??anu, noklik??iniet uz atbilsto??s saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Atsp?jot autom?tisko start??anuIesp?jot autom?tisko start??anu

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50471

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50475


Piez?me
?ie ved?i, iesp?jams, b?s pieejami tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k palaistu dator?, kur? rad?s probl?ma.


Patst?v?g? labo?ana

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana sist?m? Windows

Lai j?s pats atsp?jotu autom?tisko start??anu oper?t?jsist?m?s, kur?m nav Gpedit.msc, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Re?istr? atrodiet ??du ierakstu un noklik??iniet uz t?:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz NoDriveTypeAutoRun un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 4. Lai atsp?jotu visus disku tipus, lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 0xFF. Lai izlases k?rt?b? atsp?jotu konkr?tus diskus, izmantojiet v?rt?bas, kas nav aprakst?tas sada?? K? izlases k?rt?b? atsp?jot konkr?tus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us.
 5. Noklik??iniet uz Labi un aizveriet re?istra redaktoru.
 6. Restart?jiet datoru.

K? izlases k?rt?b? atsp?jot konkr?tus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us

Lai izv?les k?rt?ba atsp?jotu konkr?tus autom?tisk?s start??anas l?dzek?us, jums ir j?maina ieraksts NoDriveTypeAutoRun vien? no t?l?k min?taj?m re?istra atsl?gu apak?atsl?g?m.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

T?l?k redzamaj? tabul? ir ietverti re?istra ieraksta NoDriveTypeAutoRun iestat?jumi.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
V?rt?baNoz?me
0x1 vai 0x80Atsp?jo autom?tisko start??anu visos nezin?m? tipa diskos
0x4Atsp?jo autom?tisko start??anu no?emamajos diskos
0x8Atsp?jo autom?tisko start??anu fiks?tajos diskos
0x10Atsp?jo autom?tisko start??anu t?kla diskos
0x20Atsp?jo autom?tisko start??anu CD-ROM diskdzi?os
0x40Atsp?jo autom?tisko start??anu RAM diskos
0xFFAtsp?jo autom?tisko start??anu visa veida diskos
Re?istra ieraksta NoDriveTypeAutoRun v?rt?ba nosaka, kuram diskam vai diskiem autom?tisk?s start??anas funkcionalit?te tiks atsp?jota. Ja, piem?ram, v?laties atsp?jot autom?tisko start??anu tikai t?kla diskiem, jums ir j?iestata re?istra ieraksta NoDriveTypeAutoRun v?rt?ba uz 0x10.

Ja, piem?ram, v?laties atsp?jot autom?tisko start??anu vair?kiem diskiem, jums ir j?pievieno atbilsto??s heksadecim?l?s v?rt?bas v?rt?bai 0x10. Ja, piem?ram, v?laties atsp?jot autom?tisko start??anu no?emamajiem diskiem un t?kla diskiem, jums j?pievieno 0x4 un 0x10, kas ir matem?tisks pielikums 2 heksadecim?laj?m v?rt?b?m, lai noteiktu izmantojamo v?rt?bu. 0x4 + 0x10 = 0x14. T?d?? ?aj? piem?r? j?s iestat?sit ieraksta NoDriveTypeAutoRun v?rt?bu uz 0x14.

Re?istra ieraksta NoDriveTypeAutoRun noklus?juma v?rt?ba at??iras da??d?m Windows oper?t?jsist?m?m. ??s noklus?juma v?rt?bas ir nor?d?tas t?l?k ietvertaj? tabul?.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maNoklus?juma v?rt?ba
Windows Server 2008 un Windows Vista0x91
Windows Server 20030x95
Windows XP0x91
Windows 20000x95

Re?istra ieraksts, kas tiek izmantots, lai kontrol?tu pa?reiz?j? atjaunin?juma darb?bu

Visi pa?reiz?j? atjaunin?juma labojumi sist?mai Windows XP un sist?mai Windows Server 2003 ir iek?auti re?istra ierakst? HonorAutorunSetting t?l?k nor?d?tajai apak?atsl?gai.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Re?istra v?rt?ba
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
V?rt?baDatu tipsDiapazonsNoklus?juma v?rt?ba
HonorAutorunSettingREG_DWORD 0x0?0xFF 0x01

Piez?me Sist?mai Windows Server 2003 un sist?mai Windows XP visas ?? atjaunin?juma izmai?as kontrol? re?istra ieraksts HonorAutorunSetting, t?d?j?di p?c nepiecie?am?bas varat atjaunot iepriek??jo konfigur?ciju. ?is ieraksts nav der?gs sist?mas Windows 2000, Windows Vista vai Windows Server 2008 lietot?jiem.

Instal?jot atjaunin?jumu 967715, re?istra atsl?ga HonorAutorunSetting tiek izveidota tikai re?istra strop? HKEY_LOCAL_MACHINE. Re?istra atsl?gai ir noklus?juma v?rt?ba 0x1. ?? v?rt?ba nodro?ina funkcionalit?ti, kas ir iek?auta pa?reiz?j? atjaunin?jum?. Pirms pa?reiz?j? atjaunin?juma instal??anas ?? re?istra atsl?ga nav pieejama sist?m?. Varat ieg?t iepriek??jas pakotnes instal?cijas autom?tisk?s start??anas darb?bu, manu?li iestatot re?istra atsl?gu uz 0. Lai to izdar?tu, ierakstiet 0, nevis 1, t?l?k min?t? procesa 6. darb?b?, lai manu?li iestat?tu re?istra atsl?gu. HonorAutorunSetting vienm?r tiek nolas?ta no re?istra stropa HKEY_LOCAL_MACHINE ar? tad, ja ieraksts HonorAutorunSetting ar? ir konfigur?ts re?istra strop? HKEY_CURRENT_USER.

K? iestat?t HonorAutorunSetting re?istra atsl?gu manu?li

Windows Server 2003 un Windows XP

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet lab?s puses r?t?, novietojiet peles kursoru uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 5. Ierakstiet HonorAutorunSetting un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1, noklik??iniet uz Heksadecim?l? sist?ma (ja t? nav jau atlas?ta) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Restart?jiet sist?mu, lai jaunie iestat?jumi st?tos sp?k?.

K? nov?rst Autorun.inf failu izveidi koplietojumos

Lai autom?tisk?s start??anas l?dzeklis netiktu izsaukts un neviena programma neveiktu Autorun.inf failu ierakst??anu kart?tos t?kla diskos, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Dz?siet visus Autorun.inf failus no kart?t? t?kla diska saknes.
 2. Nepie??iriet nevienam izveides ties?bas uz kart?ta t?kla diska sakni.
Piez?me P?c ?? procesa ievie?anas autom?tisk?s start??anas l?dzek?i neb?s pieejami no t?kla diskiem.

K? ne?aut lietot?jiem izveidot savienojumu ar USB atmi?as ier?c?m

?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? ir nor?d?tas divas metodes, k? ne?aut lietot?jiem izveidot savienojumu ar USB atmi?as ier?ci:
823732 K? ne?aut lietot?jiem izveidot savienojumu ar USB atmi?as ier?ci?
Piez?me P?c viena ?? procesa ievie?anas sist?m? USB atmi?as ier?ces vairs nefunkcion? sist?m?.

Bie?i uzdotie jaut?jumi

Vai ?is atjaunin?jums maina pa?reiz?jos autom?tisk?s start??anas iestat?jumus?
N?. Atjaunin?jums nemaina pa?reiz?jos autom?tisk?s start??anas iestat?jumus sist?m?. T? viet? atjaunin?jums ?auj lietot?jiem pareizi ieviest autom?tisk?s start??anas iestat?jumus.

Vai ir izmai?as lietot?ju pieredz? p?c ?? atjaunin?juma instal??anas?
P?c atjaunin?juma 967715 instal??anas, iesp?jams, paman?sit, ka autom?tisk?s start??anas l?dzek?i t?kla diskos vairs nedarbojas. Tas ir t?p?c, ka p?c noklus?juma re?istr? autom?tisk?s start??anas l?dzeklis t?kla diskos ir atsp?jots. P?c atjaunin?juma instal??anas re?istra atsl?ga, kas jau tika iestat?ta autom?tisk?s start??anas atsp?jo?anai t?kla diskos, tiek iestat?ta pareizi. ?? ir vien?g? funkcionalit?te, kas p?c atjaunin?juma instal??anas tiks main?ta. Ja pirms atjaunin?juma instal??anas lietot?js ir atsp?jojis autom?tisko start??anu citiem diskiem, p?c atjaunin?juma instal??anas vi??, iesp?jams, paman?s dubultklik??a un kontekstizv?lnes darb?bas izmai?as.

Vai ?? ir t? dro??bas ievainojam?ba, k?p?c Microsoft izlai? ?o dro??bas atjaunin?jumu?
N?. Autom?tisk?s start??anas l?dzek?a atsp?jo?ana ir neoblig?ta konfigur?cija, kuru da?i lietot?ji var izmantot. Atjaunin?jums 967715 tikai atrisina probl?mu ar autom?tisk?s start??anas funkcionalit?ti.

K?p?c es tieku novirz?ts uz atjaunin?jumu 967715, kad mekl?ju atjaunin?jumu 953252?
Atjaunin?jums 953252 un atjaunin?jums 967715 ietver vienus un tos pa?us atjaunin?jumus. At??iras tikai to pieg?des kan?li. Atjaunin?jums 953252 tikai izlaists tikai lejupiel?des centram, bet atjaunin?jums 967715 tika izlaists Windows atjaunin??anai, autom?tiskajiem atjaunin?jumiem un lejupiel?des centram. Lai viena un t? pati inform?cija netiktu dubl?ta, j?s tiekat novirz?ts uz atjaunin?jumu 967715, kam ir visa jaun?k? inform?cija par ?iem atjaunin?jumiem.

Vai man atk?rtoti tiks pied?v?ts atjaunin?jums 967715, ja dator? ir instal?ts atjaunin?jums 950582 vai atjaunin?jums 953252?
N?. Atjaunin?jums 967715 ir tas pats atjaunin?jums, kas 953252, bet tas tika iepakots k? atjaunin?jums 950582. T?d??, ja sada?? Pievienot vai no?emt programmas ir redzams, ka atjaunin?jums 950582 vai atjaunin?jums 953252 ir instal?ts, atjaunin?jums 967715 nav nepiecie?ams un Windows atjaunin??ana vai autom?tiskie atjaunin?jumi to nepied?v?s.

Vai ?ie atjaunin?jumi atsp?jo autom?tisk?s start??anas iesp?jas?
N?. Pied?v?tie atjaunin?jumi pareizi ?em v?r? re?istra atsl?gas v?rt?bas, kas atsp?jo autom?tisk?s start??anas iesp?jas. ?ie atjaunin?jumi nemaina re?istra atsl?gu v?rt?bas un turpin?s ?emt v?r? v?rt?bas, kas tika iestat?tas pirms ?o atjaunin?jumu instal??anas. Ja pirms ?o atjaunin?jumu instal??anas re?istra v?rt?bas netika iestat?tas, re?istra atsl?gas iestat?jumi b?s atbilsto?i j?iestata, lai atsp?jotu autom?tisk?s start??anas iesp?jas.

Kur ir pieejami atjaunin?jumi sist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008?
Atjaunin?jumi sist?m?m Windows Vista un Windows Server 2008 tika izlaisti kop? ar dro??bas atjaunin?jumiem dro??bas atjaunin?jum? 950582 (dro??bas bi?etens MS08-038). Lai izmantotu re?istra atsl?gas iestat?jumu priek?roc?bas, kas atsp?jo autom?tisko start??anu, lietot?jiem, kuri lieto datorus ar sist?mu Windows Vista or Windows Server 2008, ir j?instal? dro??bas atjaunin?jums 950582.

Zin?m?s probl?mas, kas saist?tas dro??bas atjaunin?jumu

 • Atjaunin?jums 967715 tiek pied?v?ts vair?kas reizes

  Atjaunin?jums 967715 var tikt atk?rtoti pied?v?ts, ja re?istra iestat?jums HonorAutorunSetting, kas aprakst?ts ?aj? rakst?, netiek pievienots re?istra stropam. ?? probl?ma var rasties, ja k?da cita programma, kas tiek instal?ta dator?, blo?? atjaunin?jumu ierakst??anu re?istra ierakst?. ??da programmat?ra var blo??t atjaunin?jumu t? instal??anas laik? vai var no?emt re?istra ierakstu p?c datora restart??anas.

  Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet atjaunin?jumu dro?aj? re??m?. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
   1. Apmekl?jiet Microsoft lejupiel?des vietni:
    http://www.microsoft.com/downloads
   2. Lodzi?? Mekl?t lejupiel?di ierakstiet Zin??anu b?zes raksta numuru, kur? aprakst?ts atjaunin?jums, un noklik??iniet uz Aiziet.
   3. Lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu un p?c tam saglab?jiet to dator?.
  2. Instal?jiet atjaunin?jumu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
   1. Veiciet dubultklik??i uz lejupiel?d?t? faila, lai to instal?tu.

    Ja tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di restart?t datoru, dariet to.
   2. Apmekl?jiet Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietni, lai noteiktu, vai atjaunin?jums tiek pied?v?ts v?lreiz. Ja atjaunin?jums tiek pied?v?ts v?lreiz, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas.
  3. Instal?jiet atjaunin?jumu dro?aj? re??m?. Dro?ais re??ms atsp?jo liel?ko da?u darbojo?os procesu un pakalpojumu. ?ie pakalpojumi ietver Windows atjaunin??anas pakalpojumu. Instal?jot atjaunin?jumu dro?aj? re??m?, iesp?jams ?tri noteikt, vai k?da lietojumprogramma vai process trauc? instal??anai. Lai instal?tu atjaunin?jumu dro?aj? re??m?, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
   1. Restart?jiet datoru.
   2. Datoram start?joties, nospiediet tausti?u F8.
   3. Lietojot bulttausti?us, izv?lieties Dro?ais re??ms un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
   4. Veiciet dubultklik??i uz 1. darb?b? lejupiel?d?t? faila, lai instal?tu to.
   5. Kad instal??ana ir pabeigta, restart?jiet datoru.
   6. Apmekl?jiet Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietni, lai noteiktu, vai atjaunin?jums tiek pied?v?ts. Vai uzgaidiet, l?dz autom?tisk? atjaunin??ana tiek palaista v?lreiz.

FAILA INFORM?CIJA

Ar ?o programmat?ras atjaunin?jumu ang?u valodas (ASV) versij? tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k redzamaj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.

Inform?cija par Windows 2000 failu

Visiem Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotnes atbalst?tajiem izdevumiem

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll5.0.3900.715515-Apr-200823:132,362,640

Inform?cija par failu sist?m?m Windows XP un Windows Server 2003

 • Faili, kas attiecas uz noteiktu atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (QFE, GDR), ir nor?d?ti kolonn?s SP nepiecie?am?ba un Pakalpojuma joma.
 • GDR pakalpojuma jom?s iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. QFE pakalpojuma jom?s iek?auti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • Ar ?o programmat?ras atjaunin?jumu tiek instal?ti ne tikai ?aj?s tabul?s nor?d?tie faili, bet ar? saist?tais dro??bas kataloga fails (KBnumurs.cat), kas parakst?ts ar Microsoft ciparparakstu.

Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows XP x86 versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:468,454,656SP2GDR
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:338,460,800SP2QFE
xpsp3res.dll5.1.2600.331414-Feb-200819:36351,744SP2QFE
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:328,461,312SP3GDR
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:348,461,824SP3QFE

Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2003 x64 platformas versij?m un sist?mas Windows XP Professional x64 izdevumam

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,502,144X64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:138,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,506,240X64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1230,208X64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:2110,508,288X64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:228,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1210,508,800X64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow

Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2003 x86 versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:138,384,000SP1GDR
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:428,386,560SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309013-Feb-200820:1129,696SP1QFE
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200806:388,360,960SP2GDR
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200807:228,361,472SP2QFE

Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2003 IA-64 versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,238,272IA-64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,243,904IA-64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1228,672IA-64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:5313,244,928IA-64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:548,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1213,246,464IA-64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 967715 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbPubTypeKC kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbfixme kbmsifixme KB967715

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com