Article ID: 967896 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

ייתכן שתבחין שדפדפן Internet Explorer נפתח, מהבהב ולאחר מכן נסגר באופן מיידי כשאתה מפעיל את Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 או Internet Explorer 10. בעיה זו עלולה להתרחש אם Internet Explorer פגום. כדי לתקן בעיה זו, בצע את השלבים שבסעיף 'פתרון הבעיה'.

פתרון הבעיה

בחר את מערכת ההפעלה שמתאימה למצב שלך ופעל בהתאם להוראות המפורטות.

Windows 8

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

שיטה 1: איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל

בעת איפוס של Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל, כל השינויים שבוצעו ב- Internet Explorer לאחר התקנתו יוסרו. עם זאת, פעולה זו לא מוחקת את המועדפים או את ההזנות. כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer לברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:

כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן זה:
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit1
  איפוס ההגדרות של Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit2
 2. בתיבת הדו-שיחהורדת קובץ, לחץ על הפעל ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
 3. בתיבת הדו-שיח איפוס ההגדרות של Internet Explorer, לחץ או הקש על אפס.

  הקש או לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מחקר הגדרות אישיות אם ברצונך להסיר גם היסטוריית גלישה, ספקי חיפוש, מאיצים, דפי בית, הגנה מפני מעקב ונתונים של ActiveX Filtering.
 4. לאחר שיסיים Internet Explorer להחיל את הגדרות ברירת המחדל, הקש או לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ שוב על סגור.
 5. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.

תן לי לאפס את Internet Explorer בעצמי


כדי להשתמש בתכונה 'איפוס הגדרות Internet Explorer' מלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer ושל Windows Explorer.
 2. הקש על "מקש Windows + R", הקלד "inetcpl.cpl" והקש על enter
 3. הקש או לחץ על הכרטיסיה "מתקדם" ועיין מתחת ל"איפוס הגדרות Internet Explorer".
 4. הקש או לחץ על הלחצן "אפס".

  הקש או לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מחקר הגדרות אישיות אם ברצונך להסיר גם היסטוריית גלישה, ספקי חיפוש, מאיצים, דפי בית, הגנה מפני מעקב ונתונים של ActiveX Filtering.
 5. לאחר שיסיים Internet Explorer לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, הקש או לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.
 6. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן פתח אותו מחדש. השינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה שתפתח את Internet Explorer.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: הפעל את פותר הבעיות של Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי להפעיל את פותר הבעיות של Internet Explorer, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הקש על מקש Windows + W.
 2. הקלד פתרון בעיות והקש enter.
 3. מתחת לתוצאות החיפוש, הקש או לחץ על הצג הכל בחלונית הימנית.
 4. בחר ביצועי Internet Explorer מהרשימה.
 5. הקש או לחץ על הבא כדי להפעיל את פותר הבעיות.
 6. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows 7

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

שיטה 1: איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

בעת איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל, כל השינויים שבוצעו ב- Internet Explorer לאחר התקנתו יוסרו. עם זאת, פעולה זו לא מוחקת את המועדפים או את ההזנות. כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer לברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:


כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן זה:
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit1
  איפוס ההגדרות של Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit2
 2. בתיבת הדו-שיחהורדת קובץ, לחץ על הפעל ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
 3. בתיבת הדו-שיח Reset Internet Explorer Settings (איפוס ההגדרות של Internet Explorer), לחץ על אפס.

  לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מחקר הגדרות אישיות אם ברצונך להסיר גם היסטוריית גלישה, ספקי חיפוש, מאיצים, דפי בית, הגנה מפני מעקב ונתונים של ActiveX Filtering.
 4. לאחר שיסיים Internet Explorer להחיל את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ שוב על סגור.
 5. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.

אני מעדיף לאפס את Internet Explorer בעצמי

כדי להשתמש בתכונה 'איפוס הגדרות של Internet Explorer' בלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer ושל Windows Explorer.
 2. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. בלוח הבקרה, פתח את אפשרויות אינטרנט.
 4. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על איפוס.
 5. בתיבת הדו-שיח איפוס ההגדרות של Internet Explorer, לחץ על אפס.
 6. לאחר שיסיים Internet Explorer לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.
 7. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן פתח אותו מחדש. השינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה שתפתח את Internet Explorer.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: הסרת התקנה והתקנה חוזרת של Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל לא פותר את הבעיה, הסר את ההתקנה של Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 והתקן אותו מחדש. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות בהתאם למערכת ההפעלה שבה אתה משתמש.

Windows 7

כדי להסיר את התקנת Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 ממחשב שבו פועל Windows 7, בצע פעולות אלה:
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעל או בטל תכונות Windows.
 4. ברשימת התכונות של Windows, נקה את התיבה של Internet Explorer 8 או של Internet Explorer 9.
 5. לחץ על כן בהתאם להנחיה.
 6. לחץ על אישור. Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 יוסרו כעת. לאחר ההתקנה תתבצע הפעלה מחדש של המערכת.
כדי להתקין את Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 במחשב שבו פועל Windows 7, בצע את השלבים הבאים:
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעל או בטל תכונות Windows.
 4. ברשימת התכונות של Windows, סמן את התיבה של Internet Explorer 8 או של Internet Explorer 9.
 5. לחץ על אישור והמתן להפעלה מחדש של המערכת.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows Vista

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

שיטה 1: איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

בעת איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל, כל השינויים שבוצעו ב- Internet Explorer לאחר התקנתו יוסרו. עם זאת, פעולה זו לא מוחקת את המועדפים או את ההזנות. כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer לברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:

כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן זה:
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit1
  איפוס ההגדרות של Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit2
 2. בתיבת הדו-שיחהורדת קובץ, לחץ על הפעל ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
 3. בתיבת הדו-שיח איפוס ההגדרות של Internet Explorer, לחץ על אפס.

  לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מחקר הגדרות אישיות אם ברצונך להסיר גם היסטוריית גלישה, ספקי חיפוש, מאיצים, דפי בית, הגנה מפני מעקב ונתונים של ActiveX Filtering.
 4. לאחר שיסיים Internet Explorer להחיל את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ שוב על סגור.
 5. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.

אני מעדיף לאפס את Internet Explorer בעצמי

כדי להשתמש בתכונה 'איפוס הגדרות של Internet Explorer' בלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer ושל Windows Explorer.
 2. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. בלוח הבקרה, פתח את אפשרויות אינטרנט.
 4. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על איפוס.
 5. בתיבת הדו-שיח איפוס ההגדרות של Internet Explorer, לחץ על אפס.
 6. לאחר שיסיים Internet Explorer לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.
 7. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן פתח אותו מחדש. השינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה שתפתח את Internet Explorer.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: הסרת התקנה והתקנה חוזרת של Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הערה לא ניתן להשתמש בשיטה זו עבור Internet Explorer 7 מכיוון ש- Internet Explorer 7 הוא חלק מ- Windows Vista ולא ניתן להסיר את התקנתו.

Windows Vista

כדי להסיר את התקנת Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 ממחשב שבו פועל Windows Vista, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר התקנת תוכנית.
 4. בחלונית משימות, לחץ על הצג עדכונים מותקנים.
 5. ברשימת העדכונים המותקנים, לחץ פעמיים על Windows Internet Explorer 8 או על Windows Internet Explorer 9 ולאחר מכן לחץ על כן כאשר תוצג לך הנחיה לאשר.
כדי להתקין את Internet Explorer 8 במחשב שבו פועל Windows Vista או Windows Server 2008 R2, בצע את השלבים הבאים:
 1. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  Windows Internet Explorer 8 עבור Windows Vista או עבור Windows Server 2008
 2. לחץ על לחצן הורדה בדף כדי להתחיל את ההורדה. לחלופין, בחר שפה אחרת ברשימה שנה שפה ולחץ על בצע.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להתחיל בהתקנה מיד, לחץ על הפעל.
  • כדי לשמור את ההורדה במחשב שלך להתקנה במועד מאוחר יותר, לחץ על שמור.
  • כדי לבטל את ההתקנה לחץ על ביטול.
כדי להתקין את Internet Explorer 9 במחשב שבו פועל Windows Vista, בצע את הפעולות הבאות, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
www.microsoft.com/ie9

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows XP

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

שיטה 1: איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
בעת איפוס Internet Explorer להגדרות ברירת המחדל, כל השינויים שבוצעו ב- Internet Explorer לאחר התקנתו יוסרו. עם זאת, פעולה זו לא מוחקת את המועדפים או את ההזנות. כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer לברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:


כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן זה:
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit1
  איפוס ההגדרות של Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets fixit2
 2. בתיבת הדו-שיחהורדת קובץ, לחץ על הפעל ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
 3. בתיבת הדו-שיח איפוס ההגדרות של Internet Explorer, לחץ על אפס.

  לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מחקר הגדרות אישיות אם ברצונך להסיר גם היסטוריית גלישה, ספקי חיפוש, מאיצים, דפי בית, הגנה מפני מעקב ונתונים של ActiveX Filtering.
 4. לאחר שיסיים Internet Explorer להחיל את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ שוב על סגור.
 5. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.

אני מעדיף לאפס את Internet Explorer בעצמי

כדי להשתמש בתכונה 'איפוס הגדרות של Internet Explorer' בלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer ושל Windows Explorer.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. בלוח הבקרה, פתח את אפשרויות אינטרנט.
 4. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על איפוס.
 5. בתיבת הדו-שיח איפוס ההגדרות של Internet Explorer, לחץ על אפס.
 6. לאחר שיסיים Internet Explorer לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.
 7. סגור את Internet Explorer ולאחר מכן פתח אותו מחדש. השינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה שתפתח את Internet Explorer.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: הסרת התקנה והתקנה חוזרת של Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

Windows XP

כדי להסיר את התקנת Internet Explorer 7 או Internet Explorer 8 ממחשב שבו פועל Windows XP, בצע פעולות אלה:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.
 3. ודא שסימנת את תיבת הסימון הצג עדכונים.
 4. לחץ על Windows Internet Explorer 7 או על Windows Internet Explorer 8.
 5. לחץ על Remove (הסר).
כדי להתקין את Internet Explorer 7 או Internet Explorer 8 במחשב שבו פועל Windows XP, בצע את השלבים הבאים:
 1. בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft, בהתאם לגירסת Internet Explorer שברצונך להתקין:
  Windows Internet Explorer 8 עבור Windows XP

  Windows Internet Explorer 7 עבור Windows XP
 2. לחץ על לחצן הורדה בדף כדי להתחיל את ההורדה. לחלופין, בחר שפה אחרת ברשימה שנה שפה ולחץ על בצע.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להתחיל בהתקנה מיד, לחץ על הפעל.
  • כדי לשמור את ההורדה במחשב שלך להתקנה במועד מאוחר יותר, לחץ על שמור.
  • כדי לבטל את ההתקנה לחץ על ביטול.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

כדי להסיר את התקנת Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 ממחשב שבו פועל Windows Server 2008 R2, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעל או בטל תכונות Windows.
 4. ברשימת התכונות של Windows, נקה את התיבה של Internet Explorer 8 או של Internet Explorer 9.
 5. לחץ על כן בהתאם להנחיה.
 6. לחץ על אישור. Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 יוסרו כעת. לאחר ההתקנה תתבצע הפעלה מחדש של המערכת.
כדי להתקין את Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 במחשב שבו פועל Windows Server 2008 R2, בצע את השלבים הבאים:
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעל או בטל תכונות Windows.
 4. ברשימת התכונות של Windows, סמן את התיבה של Internet Explorer 8 או של Internet Explorer 9.
 5. לחץ על אישור והמתן להפעלה מחדש של המערכת.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows Server 2008 

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי להסיר את התקנת Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 ממחשב שבו פועל Windows Server 2008, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר התקנת תוכנית.
 4. בחלונית משימות, לחץ על הצג עדכונים מותקנים.
 5. ברשימת העדכונים המותקנים, לחץ פעמיים על Windows Internet Explorer 8 או על Windows Internet Explorer 9 ולאחר מכן לחץ על כן כאשר תוצג לך הנחיה לאשר.
כדי להתקין את Internet Explorer 8 במחשב שבו פועל Windows Server 2008, בצע את הפעולות הבאת:
 1. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: Windows Internet Explorer 8 עבור Windows Vista או עבור Windows Server 2008
 2. לחץ על לחצן הורדה בדף כדי להתחיל את ההורדה. לחלופין, בחר שפה אחרת ברשימה שנה שפה ולחץ על בצע.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להתחיל בהתקנה מיד, לחץ על הפעל.
  • כדי לשמור את ההורדה במחשב שלך להתקנה במועד מאוחר יותר, לחץ על שמור.
  • כדי לבטל את ההתקנה לחץ על ביטול.
כדי להתקין את Internet Explorer 9 במחשב שבו פועל Windows Server 2008, בצע את הפעולות הבאות, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: www.microsoft.com/ie9
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed


מאפיינים

Article ID: 967896 - Last Review: יום שלישי 06 אוגוסט 2013 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 9
מילות מפתח 
kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com