Raksta ID: 967896 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Da?reiz, start?jot p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 vai Internet Explorer 10, p?rl?kprogrammas logs tiek atv?rts, nomirgo un t?l?t tiek aizv?rts. ?? probl?ma var rasties, ja p?rl?kprogramma Internet Explorer ir boj?ta. Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet sada?? ?Risin?jums? nor?d?t?s darb?bas.

Risin?jums

Izv?lieties oper?t?jsist?mu, kas piem?rota j?su situ?cijai un izpildiet uzskait?tos nor?d?jumus.

Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1. metode. P?rl?kprogrammas Internet Explorer atiestat??ana uz noklus?juma iestat?jumiem

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

P?rl?kprogrammas Internet Explorer atiestat??ana uz noklus?juma iestat?jumiem

Atiestatot p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, tiek no?emtas visas izmai?as, kas ir veiktas p?c Internet Explorer instal??anas. ??s darb?bas rezult?t? netiek dz?sta saglab?t? izlase vai pl?smas. Lai atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Lai atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer autom?tiski, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

 1. Noklik??iniet uz ??s pogas:
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
  Microsoft Fix it 50195
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? nor?d?t?s darb?bas.
 3. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana pieskarieties vai noklik??iniet uz Atiestat?t.

  Pieskaroties vai noklik??inot, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st personiskos iestat?jumus, lai no?emtu inform?ciju par p?rl?ko?anas v?sturi, mekl??anas pakalpojumu nodro?in?t?jiem, pa?trin?t?jiem, s?kumlap?m, aizsardz?bu pret izseko?anu, k? ar? ActiveX filtr??anas datus.
 4. P?c Internet Explorer atiestat??anas uz noklus?juma iestat?jumiem pieskarieties vai noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam v?lreiz noklik??iniet uz Aizv?rt.
 5. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam restart?jiet to.

Internet Explorer iestat?jumu manu?l? atiestat??ana


Lai izmantotu vad?bas pane?a l?dzekli Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visus Internet Explorer un Windows Explorer logus.
 2. Nospiediet ?Windows tausti?u + R?, ierakstiet ?inetcpl.cpl? un nospiediet tausti?u Enter.
 3. Sada?? ?Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus? pieskarieties vai noklik??iniet uz cilnes ?Papildu?.
 4. Pieskarieties vai noklik??iniet uz pogas ?Atiestat?t?.

  Pieskaroties vai noklik??inot, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st personiskos iestat?jumus, lai no?emtu inform?ciju par p?rl?ko?anas v?sturi, mekl??anas pakalpojumu nodro?in?t?jiem, pa?trin?t?jiem, s?kumlap?m, aizsardz?bu pret izseko?anu, k? ar? ActiveX filtr??anas datus.
 5. Kad p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir pabeigta noklus?juma iestat?jumu atjauno?ana, pieskarieties vai noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 6. Aizveriet Internet Explorer un p?c tam atveriet to no jauna. N?kamreiz, atverot Internet Explorer, izmai?as b?s st?ju??s sp?k?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. Internet Explorer probl?mu risin?t?ja palai?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai palaistu Internet Explorer probl?mu risin?t?ju, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Nospiediet tausti?u Windows + W.
 2. Ievadiet Probl?mu nov?r?ana un nospiediet tausti?u Enter.
 3. Mekl??anas rezult?tu kreisaj? r?t? pieskarieties vai noklik??iniet uz Skat?t visu.
 4. Sarakst? atlasiet Internet Explorer veiktsp?ja.
 5. Lai palaistu probl?mu risin?t?ju, pieskarieties vai noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Sekojiet instrukcij?m uz ekr?na.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1. metode. Internet Explorer atiestat??ana uz noklus?juma iestat?jumiem

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Atiestatot p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, tiek no?emtas visas izmai?as, kas ir veiktas p?c Internet Explorer instal??anas. ??s darb?bas rezult?t? netiek dz?sta saglab?t? izlase vai pl?smas. Lai atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.


Lai autom?tiski atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s pogas.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
  Microsoft Fix it 50195
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? nor?d?t?s darb?bas.
 3. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t.

  Noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st personiskos iestat?jumus, lai no?emtu inform?ciju par p?rl?ko?anas v?sturi, mekl??anas pakalpojumu nodro?in?t?jiem, pa?trin?t?jiem, s?kumlap?m, aizsardz?bu pret izseko?anu, k? ar? ActiveX filtr??anas datus.
 4. P?c Internet Explorer atiestat??anas uz noklus?juma iestat?jumiem noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam v?lreiz noklik??iniet uz Aizv?rt.
 5. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam restart?jiet to.

Internet Explorer iestat?jumu manu?l? atiestat??ana

Lai vad?bas panel? izmantotu Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anas l?dzekli, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visus Internet Explorer un Windows Explorer logus.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Vad?bas panelis.
 3. Vad?bas panel? atveriet Interneta opcijas.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?c tam noklik??iniet uz Atiestat?t.
 5. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t.
 6. Kad p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir pabeigta noklus?juma iestat?jumu atjauno?ana, noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet Internet Explorer un p?c tam atveriet to no jauna. N?kamreiz, atverot Internet Explorer, izmai?as b?s st?ju??s sp?k?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. P?rl?kprogrammas Internet Explorer atinstal??ana un atk?rtota instal??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja, atiestatot p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, probl?ma netiek atrisin?ta, atinstal?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 un p?c tam instal?jiet to atk?rtoti. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas atbilsto?i dator? instal?tajai oper?t?jsist?mai.

Windows 7

Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Noklik??iniet uz Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows l?dzek?us.
 4. Windows l?dzek?u sarakst? no?emiet izv?les r?ti?as Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 atz?mi.
 5. Par?d?taj? uzvedn? noklik??iniet uz J?.
 6. Noklik??iniet uz Labi. P?rl?kprogramma Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 tiks atinstal?ta. P?c instal??anas sist?ma tiks restart?ta.
Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Noklik??iniet uz Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows l?dzek?us.
 4. Windows l?dzek?u sarakst? atz?m?jiet izv?les r?ti?u Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9.
 5. Noklik??iniet uz Labi un uzgaidiet, l?dz sist?ma tiks restart?ta.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1. metode. Internet Explorer atiestat??ana uz noklus?juma iestat?jumiem

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Atiestatot p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, tiek no?emtas visas izmai?as, kas ir veiktas p?c Internet Explorer instal??anas. ??s darb?bas rezult?t? netiek dz?sta saglab?t? izlase vai pl?smas. Lai atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Lai autom?tiski atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s pogas.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
  Microsoft Fix it 50195
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? nor?d?t?s darb?bas.
 3. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t.

  Noklik??inot, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st personiskos iestat?jumus, lai no?emtu inform?ciju par p?rl?ko?anas v?sturi, mekl??anas pakalpojumu nodro?in?t?jiem, pa?trin?t?jiem, s?kumlap?m, aizsardz?bu pret izseko?anu, k? ar? ActiveX filtr??anas datus.
 4. P?c Internet Explorer atiestat??anas uz noklus?juma iestat?jumiem noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam v?lreiz noklik??iniet uz Aizv?rt.
 5. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam restart?jiet to.

Internet Explorer iestat?jumu manu?l? atiestat??ana

Lai vad?bas panel? izmantotu Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anas l?dzekli, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visus Internet Explorer un Windows Explorer logus.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Vad?bas panelis.
 3. Vad?bas panel? atveriet Interneta opcijas.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?c tam noklik??iniet uz Atiestat?t.
 5. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t.
 6. Kad p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir pabeigta noklus?juma iestat?jumu atjauno?ana, noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet Internet Explorer un p?c tam atveriet to no jauna. N?kamreiz, atverot Internet Explorer, izmai?as b?s st?ju??s sp?k?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. P?rl?kprogrammas Internet Explorer atinstal??ana un atk?rtota instal??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Piez?me. ?o metodi nevar izmantot probl?mas risin??anai p?rl?kprogramm? Internet Explorer 7, jo p?rl?kprogramma Internet Explorer 7 ir da?a no oper?t?jsist?mas Windows Vista un to nevar atinstal?t.

Windows Vista

Lai atinstal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ? uz Vad?bas panelis.
 3. Noklik??iniet uz Programmas un p?c tam ? uz Atinstal?t programmu.
 4. Uzdevumu r?t? noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus.
 5. Instal?to atjaunin?jumu sarakst? veiciet dubultklik??i uz Windows Internet Explorer 8 vai Windows Internet Explorer 9 un par?d?taj? apstiprin?juma uzvedn? noklik??iniet uz J?.
Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  Windows Internet Explorer 8 oper?t?jsist?mai Windows Vista vai Windows Server 2008
 2. Lai s?ktu lejupiel?di, lap? noklik??iniet uz pogas Lejupiel?d?t. Vai ar? atlasiet citu valodu sarakst? Main?t valodu un p?c tam noklik??iniet uz Aiziet!.
 3. Izpildiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m.
  • Lai nekav?joties palaistu instal?ciju, noklik??iniet uz Palaist.
  • Lai saglab?tu lejupiel?di dator? un instal?tu to v?l?k, noklik??iniet uz Saglab?t.
  • Lai atceltu instal?ciju, noklik??iniet uz Atcelt.
Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, apmekl?jot Microsoft vietni:
www.microsoft.com/ie9

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows XP

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1. metode. Internet Explorer atiestat??ana uz noklus?juma iestat?jumiem

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atiestatot p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, tiek no?emtas visas izmai?as, kas ir veiktas p?c Internet Explorer instal??anas. ??s darb?bas rezult?t? netiek dz?sta saglab?t? izlase vai pl?smas. Lai atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.


Lai autom?tiski atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s pogas.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
  Microsoft Fix it 50195
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? nor?d?t?s darb?bas.
 3. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t.

  Noklik??inot, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st personiskos iestat?jumus, lai no?emtu inform?ciju par p?rl?ko?anas v?sturi, mekl??anas pakalpojumu nodro?in?t?jiem, pa?trin?t?jiem, s?kumlap?m, aizsardz?bu pret izseko?anu, k? ar? ActiveX filtr??anas datus.
 4. P?c Internet Explorer atiestat??anas uz noklus?juma iestat?jumiem noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam v?lreiz noklik??iniet uz Aizv?rt.
 5. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam restart?jiet to.

Internet Explorer iestat?jumu manu?l? atiestat??ana

Lai vad?bas panel? izmantotu Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anas l?dzekli, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visus Internet Explorer un Windows Explorer logus.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Vad?bas panel? atveriet Interneta opcijas.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?c tam noklik??iniet uz Atiestat?t.
 5. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t.
 6. Kad p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir pabeigta noklus?juma iestat?jumu atjauno?ana, noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet Internet Explorer un p?c tam atveriet to no jauna. N?kamreiz, atverot Internet Explorer, izmai?as b?s st?ju??s sp?k?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. P?rl?kprogrammas Internet Explorer atinstal??ana un atk?rtota instal??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows XP

Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ? uz Vad?bas panelis.
 2. Noklik??iniet uz Pievienot vai no?emt programmas.
 3. P?rliecinieties, vai ir atz?m?ta izv?les r?ti?a R?d?t atjaunin?jumus.
 4. Noklik??iniet uz Windows Internet Explorer 7 vai Windows Internet Explorer 8.
 5. Noklik??iniet uz No?emt.
Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atkar?b? no t?, kuru versiju v?laties instal?t, atveriet k?du no ??m Microsoft t?mek?a vietn?m:
  Windows Internet Explorer 8 oper?t?jsist?mai Windows XP

  Windows Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows XP
 2. Lai s?ktu lejupiel?di, lap? noklik??iniet uz pogas Lejupiel?d?t. Vai ar? atlasiet citu valodu sarakst? Main?t valodu un p?c tam noklik??iniet uz Aiziet!.
 3. Izpildiet k?du no ??m darb?b?m:
  • Lai nekav?joties palaistu instal?ciju, noklik??iniet uz Palaist.
  • Lai saglab?tu lejupiel?di dator? un instal?tu to v?l?k, noklik??iniet uz Saglab?t.
  • Lai atceltu instal?ciju, noklik??iniet uz Atcelt.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Server 2008 R2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Lai atinstal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas serveris Windows Server 2008 R2, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Noklik??iniet uz Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows l?dzek?us.
 4. Windows l?dzek?u sarakst? no?emiet izv?les r?ti?as Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 atz?mi.
 5. Par?d?taj? uzvedn? noklik??iniet uz J?.
 6. Noklik??iniet uz Labi. P?rl?kprogramma Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 tiks atinstal?ta. P?c instal??anas sist?ma tiks restart?ta.
Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas serveris Windows Server 2008 R2, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Noklik??iniet uz Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows l?dzek?us.
 4. Windows l?dzek?u sarakst? atz?m?jiet izv?les r?ti?u Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9.
 5. Noklik??iniet uz Labi un uzgaidiet, l?dz sist?ma tiks restart?ta.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Server 2008

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai atinstal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas serveris Windows Server 2008, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Noklik??iniet uz Programmas un p?c tam ? uz Atinstal?t programmu.
 4. Uzdevumu r?t? noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus.
 5. Instal?to atjaunin?jumu sarakst? veiciet dubultklik??i uz Windows Internet Explorer 8 vai Windows Internet Explorer 9 un par?d?taj? apstiprin?juma uzvedn? noklik??iniet uz J?.
Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Server 2008, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: Windows Internet Explorer 8 oper?t?jsist?mai Windows Vista vai Windows Server 2008
 2. Lai s?ktu lejupiel?di, lap? noklik??iniet uz pogas Lejupiel?d?t. Vai ar? atlasiet citu valodu sarakst? Main?t valodu un p?c tam noklik??iniet uz Aiziet!
 3. Izpildiet k?du no t?l?k min?t?m darb?b?m.
  • Lai nekav?joties palaistu instal?ciju, noklik??iniet uz Palaist.
  • Lai saglab?tu lejupiel?di dator? un instal?tu to v?l?k, noklik??iniet uz Saglab?t.
  • Lai atceltu instal?ciju, noklik??iniet uz Atcelt.
Lai instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas serveris Windows Server 2008, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, apmekl?jot Microsoft vietni: www.microsoft.com/ie9
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Rekviz?ti

Raksta ID: 967896 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com