Khi ban khi ng Internet Explorer, trinh duyt nay m ra, loe sang ri ong lai ngay lp tc

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 967896 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Ban co th thy Internet Explorer m, le sng va ong lai ngay lp tc khi ban khi ng Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ho?c Internet Explorer 10. iu nay co th xay ra nu Internet Explorer bi hong. ? s?a l?i ny, h?y lm theo cc b?c trong ph?n Giai phap d?i y.

Gi?i php

H?y ch?n h? i?u hnh ph h?p v?i tr?ng h?p c?a b?n v lm theo nh?ng ch? d?n ?c li?t k.

Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Phng php 1: ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh

Khi b?n ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, t?t c? thay ?i ?c th?c hi?n v?i Internet Explorer sau khi tr?nh duy?t ny ?c ci ?t s? b? xa. Tuy nhin, hnh ?ng ny s? khng xo cac muc a thch ho?c ngu?n c?p d? li?u c?a b?n. t lai Internet Explorer v thit t mc inh, hay lam theo cac bc sau:

t ng t lai Internet Explorer, hay lam theo cac bc sau:

 1. Bm nut nay:
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit1
  t lai thit t Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit2
 2. Trong h?p tho?i T?i Tp xu?ng, bm Chay, ri lam theo cc b?c trong thu?t sy ny.
 3. Trong h?p tho?i ?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer, h?y ch?m ho?c b?m vo ?t l?i.

  Ch?m ho?c b?m ? ch?n h?p ki?m Xa thi?t ?t c nhn n?u b?n c?ng mu?n xa l?ch s? duy?t, t?m ki?m nh cung c?p, Tr?nh tng t?c, trang ch?, Ch?ng Theo d?i v d? li?u L?c ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hon t?t p d?ng thi?t ?t m?c ?nh, h?y ch?m ho?c b?m ng r?i ch?m ho?c b?m l?i vo ng.
 5. ong Internet Explorer, sau o khi ng lai.

ti t t lai Internet Explorer


s dung tinh nng t lai Thit t Internet Explorer t Pa-nen iu khin, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca cac ca s Internet Explorer va Windows Explorer.
 2. Nh?n phm "Windows + R" r?i g? "inetcpl.cpl", sau nh?n Enter
 3. Ch?m ho?c b?m vo tab "Nng cao" d?i "?t l?i Thi?t ?t Internet Explorer".
 4. Ch?m ho?c b?m vo nt "?t l?i".

  Ch?m ho?c b?m ? ch?n h?p ki?m Xa thi?t ?t c nhn n?u b?n c?ng mu?n xa l?ch s? duy?t, t?m ki?m nh cung c?p, Tr?nh tng t?c, trang ch?, Ch?ng Theo d?i v d? li?u L?c ActiveX.
 5. Khi Internet Explorer hon t?t khi ph?c thi?t ?t m?c ?nh, h?y ch?m ho?c b?m vo ng, sau ch?m ho?c b?m OK hai l?n.
 6. ong Internet Explorer ri khi ng lai no. Cac thay i co hiu lc vao ln tip theo ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Kh?i ch?y tr?nh g? r?i Internet Explorer

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? kh?i ch?y tr?nh g? r?i Internet Explorer, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?n phm Windows + W.
 2. G? Troubleshooting r?i b?m Enter.
 3. Bn d?i k?t qu? t?m ki?m, h?y ch?m ho?c b?m Xem T?t c? trong ngn bn tri.
 4. H?y ch?n Hi?u nng Internet Explorer t? danh sch.
 5. Ch?m ho?c b?m vo Ti?p theo ? ch?y tr?nh g? r?i.
 6. Lm theo h?ng d?n trn mn h?nh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Phng php 1: ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Khi b?n ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, t?t c? thay ?i ?c th?c hi?n v?i Internet Explorer sau khi tr?nh duy?t ny ?c ci ?t s? b? xa. Tuy nhin, thao tc ny s? khng xa cac muc a thch ho?c ngu?n c?p d? li?u c?a b?n. t lai Internet Explorer v thit t mc inh, hay lam theo cac bc sau:


t ng t lai Internet Explorer, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm nut nay:
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit1
  t lai thi?t t Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit2
 2. Trong h?p tho?i T?i Tp xu?ng, h?y bm Chay, sau o lam theo cc b?c trong thu?t s?.
 3. Trong hp thoai t lai Thit t Internet Explorer, bm t lai.

  Bm chon hp kim Xoa thit t ca nhn nu ban cung mun xoa lich s duyt, tim kim nha cung cp, Trinh tng tc, trang chu, Chng Theo doi va d liu Loc ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hoan tt ap dung thit t mc inh, bm ong ri bm lai ong.
 5. ong Internet Explorer, sau khi ng lai.

ti t t lai Internet Explorer

s dung tinh nng t lai Thit t Internet Explorer t Pa-nen iu khin, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca cac ca s Internet Explorer va Windows Explorer.
 2. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , sau o bm Pa-nen iu khin.
 3. Trong Pa-nen iu khin, m Ty chon Internet.
 4. Bm tab Nng cao, sau o b?m t lai.
 5. Trong hp thoai t lai Thit t Internet Explorer, h?y bm t lai.
 6. Khi Internet Explorer hoan tt khi phuc thit t mc inh, h?y bm ong ri bm OK hai ln.
 7. ong Internet Explorer r?i kh?i ?ng lai n. Cac thay i co hiu lc vao ln tip theo ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: D? ci ?t r?i ci ?t l?i Internet Explorer

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u vi?c ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh khng kh?c ph?c ?c s? c?, h?y d? ci ?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9, sau ci ?t l?i. thc hin iu nay, hay lam theo cac bc nay, tuy theo h iu hanh ban ang s dung.

Windows 7

? d? ci ?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 kh?i my tnh ang ch?y Windows 7, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. ong tt ca chng trinh.
 2. Bm Bt u, sau o bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Chng trinh ri bm Bt hoc tt tinh nng cua Windows.
 4. Trong danh sach cac tinh nng cua Windows, hay bm xoa hp Internet Explorer 8 hoc Internet Explorer 9 .
 5. Bm Co khi ban c nhc.
 6. Bm OK. Internet Explorer 8 hoc Internet Explorer 9 gi y se c d cai t. H thng se khi ng lai sau khi cai t.
cai t Internet Explorer 8 hoc Internet Explorer 9 trn may tinh ang chay Windows 7, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca chng trinh.
 2. Bm Bt u, sau o bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Chng trinh ri bm Bt hoc tt tinh nng cua Windows.
 4. Trong danh sach cac tinh nng cua Windows, hay chon hp Internet Explorer 8 hoc Internet Explorer 9 .
 5. Bm OK va i h thng khi ng lai.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows Vista

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Phng php 1: ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Khi b?n ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, t?t c? thay ?i ?c th?c hi?n v?i Internet Explorer sau khi tr?nh duy?t ny ?c ci ?t s? b? xa. Tuy nhin, thao tc ny s? khng xa cac muc a thch ho?c ngu?n c?p d? li?u c?a b?n. t lai Internet Explorer v thit t mc inh, hay lam theo cac bc sau:

t ng t lai Internet Explorer, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm nut nay:
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit1
  t lai thi?t t Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit2
 2. Trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng, h?y bm Chay, sau o lam theo cc b?c trong thu?t s?.
 3. Trong hp thoai t lai Thit t Internet Explorer, h?y bm t lai.

  Bm chon hp kim Xa thit t ca nhn nu ban cung mun xa lich s duyt, tim kim nha cung cp, Trinh tng tc, trang chu, Chng Theo doi va d liu Loc ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hoan tt ap dung thit t mc inh, h?y bm ong ri bm lai ong.
 5. ong Internet Explorer, sau o khi ng lai.

ti t t lai Internet Explorer

s dung tinh nng t lai Thit t Internet Explorer t Pa-nen iu khin, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca cac ca s Internet Explorer va Windows Explorer.
 2. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , sau o bm Pa-nen iu khin.
 3. Trong Pa-nen iu khin, m Ty chon Internet.
 4. Bm tab Nng cao, sau o b?m t lai.
 5. Trong hp thoai t lai Thit t Internet Explorer, h?y bm t lai.
 6. Khi Internet Explorer hoan tt khi phuc thit t mc inh, h?y bm ong ri bm OK hai ln.
 7. ong Internet Explorer r?i kh?i ?ng lai n. Cac thay i co hiu lc vao ln tip theo ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: D? ci ?t r?i ci ?t l?i Internet Explorer

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ch ? Khng th? s? d?ng phng php ny cho Internet Explorer 7 v? Internet Explorer 7 l m?t ph?n c?a Windows Vista v khng th? d? ci ?t ?c.

Windows Vista

? d? ci ?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 kh?i my tnh ang ch?y Windows Vista, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. ong tt ca chng trinh.
 2. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Chng trinh ri bm D cai t Chng trinh.
 4. Trong ngn Tac vu, bm Xem cac cp nht a cai t.
 5. Trong danh sach cac ban cp nht a cai t, bm up Windows Internet Explorer 8 hoc Windows Internet Explorer 9 ri bm Co khi ban c nhc xac nhn.
cai t Internet Explorer 8 trn mt may tinh ang chay Windows Vista hoc Windows Server 2008, hay lam theo cac bc sau:
 1. Gh thm trang web sau c?a Microsoft:
  Windows Internet Explorer 8 danh cho Windows Vista hoc Windows Server 2008
 2. Bm nut Tai xung trn trang bt u tai xung. Hoc, chon mt ngn ng khac trong danh sach Thay i ngn ng, ri bm i.
 3. Thc hin mt trong cac thao tac sau:
  • bt u cai t ngay lp tc, bm Chay.
  • lu phn tai xung vao may tinh cua ban cai t sau, bm Lu.
  • huy cai t, bm Huy.
cai t Internet Explorer 9 trn may tinh ang chay Windows Vista, hay lam theo cac bc sau, gh thm trang web sau cua Microsoft:
www.microsoft.com/ie9

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Phng php 1: ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Khi b?n ?t l?i Internet Explorer v? thi?t ?t m?c ?nh, t?t c? thay ?i ?c th?c hi?n v?i Internet Explorer sau khi tr?nh duy?t ny ?c ci ?t s? b? xa. Tuy nhin, thao tc ny s? khng xa cac muc a thch ho?c ngu?n c?p d? li?u c?a b?n. t lai Internet Explorer v thit t mc inh, hay lam theo cac bc sau:


t ng t lai Internet Explorer, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm nut nay:
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit1
  t lai thi?t t Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets fixit2
 2. Trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng, h?y bm Chay, sau o lam theo cc b?c trong thu?t s?.
 3. Trong hp thoai t lai Thit t Internet Explorer, h?y bm t lai.

  Bm chon hp kim Xa thit t ca nhn nu ban cung mun xa lich s duyt, tim kim nha cung cp, Trinh tng tc, trang chu, Chng Theo doi va d liu Loc ActiveX.
 4. Khi Internet Explorer hon tt ap dung thit t mc inh, h?y bm ong ri bm lai ong.
 5. ong Internet Explorer, sau o khi ng lai.

ti t t lai Internet Explorer

s dung tinh nng t lai Thit t Internet Explorer t Pa-nen iu khin, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong tt ca cac ca s Internet Explorer va Windows Explorer.
 2. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Trong Pa-nen iu khin, m Ty chon Internet.
 4. Bm tab Nng cao, sau o b?m t lai.
 5. Trong hp thoai t lai Thit t Internet Explorer, h?y bm t lai.
 6. Khi Internet Explorer hoan tt khi phuc thit t mc inh, h?y bm ong ri bm OK hai ln.
 7. ong Internet Explorer r?i kh?i ?ng lai n. Cac thay i co hiu lc vao ln tip theo ban m Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: D? ci ?t r?i ci ?t l?i Internet Explorer

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Windows XP

? d? ci ?t Internet Explorer 7 ho?c Internet Explorer 8 kh?i my tnh ang ch?y Windows XP, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm Thm hoc Loai bo Chng trinh.
 3. am bao rng hp kim Hin thi cac ban cp nht c chon.
 4. Bm Windows Internet Explorer 7 hoc Windows Internet Explorer 8.
 5. Bm Loai bo.
cai t Internet Explorer 7 hoc Internet Explorer 8 trn mt may tinh ang chay Windows XP, hay lam theo cac bc sau:
 1. Gh thm m?t trong hai trang web sau c?a Microsoft ty theo phin b?n Internet Explorer b?n mu?n ci ?t:
  Windows Internet Explorer 8 danh cho Windows XP

  Windows Internet Explorer 7 danh cho Windows XP
 2. Bm nut Tai xung trn trang bt u tai xung. Hoc, chon mt ngn ng khac trong danh sach Thay i ngn ng, ri bm i.
 3. Thc hin mt trong cac thao tac sau:
  • bt u cai t ngay lp tc, bm Chay.
  • lu phn tai xung vao may tinh cua ban cai t sau, bm Lu.
  • huy cai t, bm Huy.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

? d? ci ?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 kh?i my tnh ang ch?y Windows Server 2008 R2, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. ong tt ca chng trinh.
 2. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Chng trinh, sau bm Bt hoc tt tinh nng cua Windows.
 4. Trong danh sach cac tinh nng cua Windows, hay bm b? ch?n hp Internet Explorer 8 hoc Internet Explorer 9.
 5. Bm Co khi ban c nhc.
 6. Bm OK. Internet Explorer 8 hoc Internet Explorer 9 gi y se c d cai t. H thng se khi ng lai sau khi cai t.
? ci ?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 trn my tnh ang ch?y Windows Server 2008 R2, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. ong tt ca chng trinh.
 2. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Chng trinh, sau bm Bt hoc tt tinh nng cua Windows.
 4. Trong danh sach cac tinh nng cua Windows, hay chon hp Internet Explorer 8 hoc Internet Explorer 9.
 5. Bm OK r?i i h thng khi ng lai.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? d? ci ?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 kh?i my tnh ang ch?y Windows Server 2008, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. ong tt ca chng trinh.
 2. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Chng trinh, sau bm D cai t Chng trinh.
 4. Trong ngn Tac vu, h?y bm Xem cac cp nht a cai t.
 5. Trong danh sch cc b?n c?p nh?t ? ci ?t, h?y b?m p vo Windows Internet Explorer 8 ho?c Windows Internet Explorer 9, sau b?m C khi b?n ?c nh?c ? xc nh?n.
? ci ?t Internet Explorer 8 trn my tnh ang ch?y Windows Server 2008, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Gh thm trang web sau c?a Microsoft: Windows Internet Explorer 8 danh cho Windows Vista hoc Windows Server 2008
 2. Bm vao nut Tai xung trn trang bt u tai xung. Hoc chon mt ngn ng khac trong danh sach Thay i ngn ng ri bm i.
 3. Thc hin mt trong cac thao tac sau:
  • bt u cai t ngay lp tc, h?y bm Chay.
  • lu n?i dung tai xung vao may tinh cua ban cai t sau, h?y bm Lu.
  • h?y cai t, h?y bm H?y.
? ci ?t Internet Explorer 9 trn my tnh ang ch?y Windows Server 2008, h?y lm theo cc b?c sau, gh thm trang web sau c?a Microsoft: www.microsoft.com/ie9
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Thu?c tnh

ID c?a bi: 967896 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com