Raksta ID: 967897 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Kad m??in?t skat?t da?as vietnes, Internet Explorer avar? vai p?rst?j rea??t.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izm??iniet t?l?k min?t?s metodes nor?d?taj? sec?b?.
Manu?la sa?snes ievad??ana
M??iniet atv?rt problem?tisko vietni, manu?li ievadot sa?sni (t?mek?a adresi), nevis noklik??inot uz vietnes saites. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz vietnes saites un p?c tam noklik??iniet uz Kop?t sa?sni.
 2. Iel?m?jiet sa?sni Internet Explorer adreses josl?.
 3. Nospiediet tausti?u Enter.
Sader?bas skata izmanto?ana
Ja nevarat manu?li piek??t problem?tiskajai vietnei, m??iniet atiestat?t Internet Explorer sader?bas skatu uz iepriek??ju p?rl?kprogrammas versiju. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Nospiediet tausti?u F12.

  Piez?me. Internet Explorer loga apak?da?? tiks atv?rta izstr?d?t?ju r?ku r?ts.
 2. Izstr?d?t?ju r?ku r?ts izv?lnes josl? noklik??iniet uz P?rl?kprogrammas re??ms: IEx.

  Piez?me. ?aj? pogas nosaukum? ?IEx? nor?da pa?reiz?j?s p?rl?kprogrammas skata iestat?juma faktisko versijas numuru.
 3. Sarakst? P?rl?kprogrammas re??ms noklik??iniet uz iepriek??j?s Internet Explorer versijas.
 4. Nospiediet tausti?u F12, lai aizv?rtu izstr?d?t?ju r?ku r?ti.
Pievienojiet sa?sni dro?o adre?u sarakstam
Ja cita p?rl?kprogrammas skata atlas??ana nenov?r? probl?mu, m??iniet pievienot problem?tisk?s vietnes sa?sini dro?o adre?u sarakstam. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Sader?bas skata iestat?jumi.
 2. Loga Sader?bas skata iestat?jumi lodzi?? Pievienot ?o vietni ievadiet problem?tisk?s vietnes sa?sini un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot.
 3. Noklik??iniet uz Aizv?rt.
Probl?mu risin?t?ja izmanto?ana
Ja probl?mu nevar nov?rst, izmantojot visas iepriek? nor?d?t?s metodes, m??iniet palaist t?kla un interneta probl?mu risin?t?ju. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?kla ikonas (
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2679538
vai
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2679539
) pazi?ojumu apgabal?, noklik??iniet uz Nov?rst probl?mas un p?c tam noklik??iniet uz Interneta savienojumi. ?? procesa laik? probl?mu risin?t?j? var tikt uzdoti da?i jaut?jumi vai atiestat?ti da?i izplat?t?kie iestat?jumi. Ja t?kla un interneta probl?mu risin?t?ja palai?ana nenov?r? ?o probl?mu, mekl?jiet konkr?to probl?mu t?l?k nor?d?taj? sarakst?.
Varu piek??t da??m, bet ne vis?m vietn?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Labot autom?tiski
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows XP, Windows Vista in Windows 7
Izmai?as Internet Explorer opcij?s var kav?t da?u viet?u skat??anu. Ja atiestat?sit p?rl?kprogrammas Internet Explorer s?kotn?jos iestat?jumus, tiks no?emtas visas izmai?as, neizdz??ot izlases vai pl?smas. Lai autom?tiski atiestat?tu Internet Explorer iestat?jumus, palaidiet labojumu Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus. Kad jums tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? redzamos nor?d?jumus.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Patst?v?g? labo?ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows+C) un p?c tam pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s. Mekl??anas lodzi?? ievadiet Interneta opcijas un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Mekl??anas rezult?tu sarakst? pieskarieties vienumam Interneta opcijas vai noklik??iniet uz t?. Pieskarieties cilnei Papildu vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties vienumam Atiestat?t? vai noklik??iniet uz t?.

  Piez?me
  . Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st personiskos iestat?jumus, ja v?laties no?emt ar? p?rl?ko?anas v?stures, mekl??anas nodro?in?t?ju, pa?trin?t?ju, s?kumlapu, aizsardz?bas pret izseko?anu un ActiveX filtr??anas datus.
 3. Log? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana pieskarieties vienumam Atiestat?t vai noklik??iniet uz t?.

  Piez?me. Lai dz?stu visus personiskos iestat?jumus, pieskarieties izv?les r?ti?ai Dz?st personiskos iestat?jumus vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Aizveriet un p?c tam restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, lai izmai?as st?tos sp?k?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows XP, Windows Vista un Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Videoklips: k? atiestat?t iestat?jumus p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9 (videoklips ir ang?u valod?)


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=c989d6d8-f8f9-4cb5-a2f1-da6a7e89f18b VideoUrl=http://aka.ms/c3kzhf
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

 1. Aizveriet visas programmas, tostarp Internet Explorer.
 2. Ja izmantojat sist?mu Windows XP noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet inetcpl.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Ja izmantojat sist?mu Windows 7 vai Windows Vista noklik??iniet uz pogas S?kt. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet inetcpl.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Tiek atv?rts dialoglodzi?? Interneta opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 4. Sada?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t. P?c tam atkal noklik??iniet uz Atiestat?t.

  Noklik??iniet uz izv?les r?ti?as Dz?st personiskos iestat?jumus, lai to atz?m?tu, ja v?laties no?emt ar? p?rl?ko?anas v?stures, mekl??anas nodro?in?t?ju, pa?trin?t?ju, s?kumlapu, aizsardz?bas pret izseko?anu un ActiveX filtr??anas datus.
 5. Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anai beidzoties, dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Aizv?rt.
 6. Atk?rtoti start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Ja joproj?m nevarat piek??t da??m vietn?m, mekl?jiet pal?dz?bu Microsoft kopien? tie?saist?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Nevaru piek??t savas bankas vai cit?m dro??m vietn?m.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Izveidojot savienojumu ar dro?u vietni, p?rl?kprogramma Internet Explorer lieto ?ifr?tu kan?lu, kur? tiek izmantota dro?ligzdu sl??a (Secure Sockets Layer ? SSL) tehnolo?ija, lai ?ifr?tu transakcijas. Ja SSL satur boj?tu inform?ciju, vietnes var netikt iel?d?tas pareizi. Probl?mu var nov?rst, not?rot SLL statusu. Lai to paveiktu, veiciet darb?bas atbilsto?i izmantotajai Windows versijai.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows logotipa tausti??+C) un p?c tam pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s. Mekl??anas lodzi?? ievadiet Interneta opcijas un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Mekl??anas rezult?tu sarakst? pieskarieties vienumam Interneta opcijas vai noklik??iniet uz t?. Pieskarieties cilnei Saturs vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties vienumam Dz?stSSL statusu vai noklik??iniet uz t?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows Vista un Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt, mekl??anas lodzi?? ierakstiet Internet Explorer un p?c tam rezult?tu sarakst? noklik??iniet uz Internet Explorer.
 2. P?rl?kprogramm? Internet Explorer noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Saturs un p?c tam noklik??iniet uz Not?r?t SSL statusu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Ja SSL statusa not?r??ana nenov?r? probl?mu, iesp?jams, nav pareizi datora datuma un laika iestat?jumi. Da??s dro??s vietn?s datora datuma un laika iestat?jumiem ir j?sakr?t ar vietnes datumu un laiku. Lai p?rbaud?tu datumu un laiku, veiciet ??s darb?bas atbilsto?i izmantotajai Windows versijai.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows+C) un p?c tam pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s. Mekl??anas lodzi?? ievadiet datums un laiks un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Mekl??anas rezult?tos pieskarieties vienumam Datums un laiks vai noklik??iniet uz t? un p?c tam pieskarieties vienumam Main?t datumu un laiku vai noklik??iniet uz t?.
 3. Log? Datuma un laika iestat?jums iestatiet pa?reiz?jo datumu un laiku.
 4. Noklik??iniet uz Labi, noklik??iniet uz Lietot un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows Vista un Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. Vad?bas panel? atveriet sada?u Datums un laiks. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz pogas S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet datums un laiks un p?c tam sarakst? Programs noklik??iniet uz Datums un laiks.
 2. Noklik??iniet uz Main?t datumu un laiku.
 3. Dialoglodzi?? Datuma un laika iestat?jumi iestatiet pareizas datuma un laika v?rt?bas.
 4. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ja joproj?m nevarat piek??t dro??m vietn?m, mekl?jiet pal?dz?bu Microsoft kopien? tie?saist?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Nevaru piek??t sava e-pasta vietnei vai izmantot to
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Nepareizs datums un laika iestat?jumi dator? var rad?t probl?mas, piek??stot t?mek?a e-pasta serveriem. P?rliecinieties, vai dator? ir pareizi datuma un laika iestat?jumi. Lai p?rbaud?tu datumu un laiku, veiciet ??s darb?bas atbilsto?i izmantotajai Windows versijai.
Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows+C) un p?c tam pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s. Mekl??anas lodzi?? ievadiet datums un laiks un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Mekl??anas rezult?tos pieskarieties vienumam Datums un laiks vai noklik??iniet uz t? un p?c tam pieskarieties vienumam Main?t datumu un laiku vai noklik??iniet uz t?.
 3. Log? Datuma un laika iestat?jums iestatiet pa?reiz?jo datumu un laiku.
 4. Noklik??iniet uz Labi, noklik??iniet uz Lietot un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows Vista un Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. Vad?bas panel? atveriet sada?u Datums un laiks. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2679540
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet datumu un laiku un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Datums un laiks.
 2. Noklik??iniet uz Main?t datumu un laiku.
 3. Dialoglodzi?? Datuma un laika iestat?jumi iestatiet pareizas datuma un laika v?rt?bas.
 4. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Ja datora datuma un laika iestat?jumi ir pareizi, vietnes darb?bu, iesp?jams, trauc? nesader?gas vai boj?tas Internet Explorer pievienojumprogrammas. ?o probl?mu, iesp?jams, var nov?rst, izsl?dzot ??s pievienojumprogrammas. Lai autom?tiski atsp?jotu sarakstu ar zin?m?m nesavietojam?m lietojumprogramm?m, palaidiet Internet Explorer pievienojumprogrammu Fix it. Kad jums tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? redzamos nor?d?jumus.

Ja pievienojumprogrammas Fix it palai?ana nenov?rsa probl?mu, da?u viet?u skat??anu, iesp?jams, kav? Internet Explorer instal?cij? veikt?s izmai?as. Varat atiestat?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz s?kotn?jiem iestat?jumiem, lai no?emtu visas izmai?as, neizdz??ot izlases vai pl?smas. Lai autom?tiski atiestat?tu Internet Explorer iestat?jumus, palaidiet t?l?k nor?d?to risin?jumu Fix it Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anai. Kad tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? redzamos nor?d?jumus.
Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atsp?jojiet pievienojumprogrammas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows+C) un p?c tam pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s. Mekl??anas lodzi?? ievadiet Interneta opcijas un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Mekl??anas rezult?tu sarakst? pieskarieties vienumam Interneta opcijas vai noklik??iniet uz t?. Pieskarieties cilnei Programmas vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties vienumam P?rvald?t pievienojumprogrammas vai noklik??iniet uz t?.
 3. Loga Pievienojumprogrammu p?rvald?ba sada?? R?d?t pieskarieties nolai?amajai izv?lnei vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties vienumam Visas pievienojumprogrammas vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Pieskarieties katrai pievienojumprogrammai vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties vienumam Atsp?jot vai noklik??iniet uz t?. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pogai Labi vai noklik??iniet uz t?s.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Internet Explorer atiestat??ana uz s?kotn?jiem iestat?jumiem
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows+C) un p?c tam pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s. Mekl??anas lodzi?? ievadiet Interneta opcijas un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Mekl??anas rezult?tu sarakst? pieskarieties vienumam Interneta opcijas vai noklik??iniet uz t?. Pieskarieties cilnei Papildu vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties vienumam Atiestat?t? vai noklik??iniet uz t?.

  Piez?me
  . Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st personiskos iestat?jumus, ja v?laties no?emt ar? p?rl?ko?anas v?stures, mekl??anas nodro?in?t?ju, pa?trin?t?ju, s?kumlapu, aizsardz?bas pret izseko?anu un ActiveX filtr??anas datus.
 3. Log? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana pieskarieties vienumam Atiestat?t vai noklik??iniet uz t?.

  Piez?me. Lai dz?stu visus personiskos iestat?jumus, pieskarieties izv?les r?ti?ai Dz?st personiskos iestat?jumus vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Aizveriet un p?c tam restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, lai izmai?as st?tos sp?k?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows 7 un Windows Vista
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft automatiz?t?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi: P?rl?kprogramma Internet Explorer sastingst vai avar?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ja joproj?m nevarat piek??t dro??m vietn?m, mekl?jiet pal?dz?bu Microsoft kopien? tie?saist?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Nevaru piek??t nevienai vietnei
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja nevarat skat?t nevienu vietni, dators dro?i vien ir atvienots no interneta. M??iniet palaist t?kla un interneta probl?mu risin?t?ju. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?kla ikonas (
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2679538
vai
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2679539
) pazi?ojumu apgabal?, noklik??iniet uz Nov?rst probl?mas un p?c tam noklik??iniet uz Interneta savienojumi. ?? procesa laik? probl?mu risin?t?j? var tikt uzdoti da?i jaut?jumi vai atiestat?ti da?i izplat?t?kie iestat?jumi.

Ja datora datuma un laika iestat?jumi ir pareizi, vietnes darb?bu, iesp?jams, trauc? nesader?gas vai boj?tas Internet Explorer pievienojumprogrammas. ?o probl?mu, iesp?jams, var nov?rst, izsl?dzot ??s pievienojumprogrammas. Lai autom?tiski atsp?jotu sarakstu ar zin?m?m nesavietojam?m lietojumprogramm?m, palaidiet Internet Explorer pievienojumprogrammu Fix it. Kad jums tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet Palaist un p?c tam izpildiet vedn? redzamos nor?d?jumus atbilsto?i izmantotajai Windows versijai.
Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Pavelciet no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows+C) un p?c tam pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Probl?mu nov?r?ana un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Mekl??anas rezult?tu r?t? pieskarieties vienumam Probl?mu nov?r?ana vai noklik??iniet uz t?.
 3. Loga Probl?mu nov?r?ana pieskarieties vienum? Skat?t visu vai noklik??iniet uz t?.
 4. Pieskarieties vienumam Internet Explorer veiktsp?ja vai noklik??iniet uz t? un log? Internet Explorer veiktsp?ja pieskarieties vienumam T?l?k vai noklik??iniet uz t?.
 5. Lai palaistu probl?mu risin?t?ju, izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows Vista un Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft automatiz?t?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi: P?rl?kprogramma Internet Explorer sastingst vai avar?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Ja pievienojumprogrammas risin?juma Fix it palai?ana nenov?r? probl?mu, da?u viet?u skat??anu, iesp?jams, kav? Internet Explorer instal?cij? veikt?s izmai?as. Varat atiestat?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz s?kotn?jiem iestat?jumiem, lai no?emtu visas izmai?as, neizdz??ot izlases vai pl?smas. Lai autom?tiski atiestat?tu Internet Explorer iestat?jumus, palaidiet t?l?k nor?d?to risin?jumu Fix it Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anai. Kad jums tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? redzamos nor?d?jumus.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Ja joproj?m nevarat piek??t vietn?m, mekl?jiet pal?dz?bu Microsoft kopien? tie?saist?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Uzzi?as

Ja p?c ?aj? rakst? atrodamo darb?bu veik?anas joproj?m nevarat piek??t da??m vietn?m, varat izmantot t?l?k nor?d?tos resursus, lai ieg?tu papildu atbalstu.

Pal?dz?ba no Microsoft kopienas tie?saist?:
Microsoft kopiena
Microsoft atbalsts:
Atbalsta pal?dz?ba tie?saist?
Citi Microsoft raksti tie?saist?:
mekl?jiet citus ar ?o probl?mu saist?tus rakstus tie?saist?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 967897 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com