Straipsnio ID: 967950 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote atidaryti ?Microsoft Office Excel? darbaknyg? (.xlsx), ?Microsoft Office Word? dokument? (.docx), arba ?Microsoft Office PowerPoint? pateikt? (.pptx), galite gauti vien? i? ?i? prane?im? ir galite neatidaryti failo:

?is failas buvo sukurtas naujesn?s ?Microsoft Excel? versijos ir jam atidaryti reikalingas keitiklis. Ar norite atsisi?sti keitikl? i? ?Microsoft Office? ?iniatinklio svetain?s?

Failo negalima atidaryti naudojant ?Microsoft Excel?. Ar norite ?Microsoft Office Online? ?iniatinklio svetain?je ie?koti keitiklio, kurio galima atidaryti fail??

Pastaba Kai bandote atidaryti ?Excel? fail?, rodomi anks?iau esantys prane?imai. Kai bandote atidaryti ?Word? arba ?PowerPoint? fail?, produkt? pavadinimai prane?ime pakei?iami atitinkamai.

Sprendimas


?Excel 2010?, ?Word 2010? arba ?PowerPoint 2010?

 1. Eikite ? ?Microsoft? atsisiuntimo centr? ir atsisi?skite bei ?diekite ?OOXML Strict Converter?, skirt? ?Office 2010?.
 2. Atidarykite fail? programoje ?Excel 2010?, ?Word 2010? arba ?PowerPoint 2010?. 
 3. Pasirod?ius toliau pateiktam prane?imui spustel?kite Atidaryti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Tai ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.
 4. Kai failas atsidarys, spustel?kite ?ra?yti kaip, kad ?ra?ytum?te fail? ?Excel 2010?, ?Word 2010? arba ?PowerPoint 2010? numatytuoju formatu. 

?Excel 2007?, ?Word 2007? arba ?PowerPoint 2007?

Jei turite program?, kuria suk?r?te fail?, pirmiausia i?bandykite 1 b?d?.
1 b?das
 1. Atsi?velgdami ? tai, kok? fail? norite atidaryti, atidarykite program? ?Excel 2007?, ?PowerPoint 2007? arba ?Word 2007?.
 2. Atidar? meniu Failas, spustel?kite Atidaryti, tada pasirinkite norim? atidaryti ?Excel? (.xlsx), ?Word? (.docx) arba ?PowerPoint? (.pptx) fail?.
 3. Jei failas atsidarys, nor?dami ?ra?yti fail? atidarykite meniu Failas, spustel?kite ?ra?yti kaip ir pasirinkite ?Excel 97?2003? (.xls), ?Word 97?2003? (.doc) arba ?PowerPoint 97?2003? (.ppt) failo format? s?ra?e ?ra?omo failo tipas.
Pastaba. Jei negalite atidaryti failo arba pakeisti failo formato ?ra?ydami fail?, i?bandykite 2 b?d?.
2 b?das
 1. Atidarykite fail? programa, kuria suk?r?te fail?.
 2. Atsi?velgdami ? failo tip?, sukurkite nauj? fail? ?Word 2007?, ?Excel 2007? arba ?PowerPoint 2007? programomis.
 3. Nukopijuokite 1 veiksmo metu atidaryto failo turin? ir j? ?klijuokite ? fail?, atidaryt? atliekant 2 veiksm?.

  Pastaba.
  Atsi?velgiant ? programos ir ?Microsoft Office 2007? produkt? suderinamum?, originalaus turinio formatavimas nukopijuotame turinyje gali suirti.
 4. ?ra?ykite fail? pasirinkdami ?Excel 97?2003? (.xls), ?Word 97?2003? (.doc) arba ?PowerPoint 97?2003? (.ppt) failo format? s?ra?e ?ra?omo failo tipas.
Svarbu. Jei neturite programos, kuria suk?r?te fail?, negal?site atidaryti failo.  

?Excel 2003?, ?Word 2003?, ?PowerPoint 2003? ir senesn?s versijos

Nor?dami ?Excel? (.xlsx), ?Word? (.docx) arba ?PowerPoint? (.pptx) fail? atidaryti naudodami ?Office 2003? ar senesn? versij?, turite ?diegti ?Office? suderinamumo paket?

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
924074 Kaip atidaryti nauj? format? failus naudojant ankstesnes ?Microsoft Office? versijas
 


Daugiau informacijos


?Excel? darbaknyg?s (.xlsx), ?Word? dokumento (.docx), arba ?PowerPoint? pateikties (.pptx) failai dabar gali b?ti kuriami ne ?Microsoft? programin?s ?rangos produkt? pagal ISO/IEC 29500 pateiktus standartus. Taigi ?Office? versijos, i?leistos po ?2007 Microsoft Office? 2 pakeitim? paketo (SP2), palaik? daugum? ISO/IEC 29500 standarto reikalavim?. Ta?iau, kai kurie standartai ?Microsoft Office? nebuvo palaikomi.

Failas, kur? bandote atidaryti, gal?jo b?ti sukurtas naudojant tre?iosios ?alies (ne ?Microsoft?) programin?s ?rangos produkt?, suderinam? su tarptautiniu ISO/IEC 29500 ?Office Open XML? (OOXML) standartu. ?Microsoft Excel 2007?, ?Excel 2010?, ?Word 2007?, ?Word 2010?, ?PowerPoint 2007? ir ?PowerPoint 2010? nepalaiko vis? ISO/IEC 29500 apibr??t? standart?.

Daugiau informacijos apie ISO 29500 standarto pri?mim? ?mon?je ?Microsoft?, rasite ?iose svetain?se:
?Microsoft? ple?ia ?Microsoft Office? palaikom? format? s?ra??
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 967950 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 25 d. - Per?i?ra: 9.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbcip KB967950

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com