Straipsnio ID: 968003 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Kai bandote ?diegti naujinimus naudodamiesi ?Microsoft Update? arba ?Windows Update?, galite gauti klaidos prane?im? 0x80070005. Galite gauti ?? klaidos prane?im?, jei neturite tinkam? teisi? konkre?iam naujinimui ?diegti.

Sprendimas

?i? problem? i?spr?site bet kuriuo i? nurodyt? b?d?. Jei pirmuoju b?du nepavyko i?spr?sti problemos, pereikite prie kito.

?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1 b?das. ?eikite administratoriaus teis?mis
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Norint ?diegti kai kuriuos naujinimus reikia tur?ti administratoriaus teises. Tod?l prisijungus kaip administratoriui gali b?ti lengviau i?spr?sti problem?.

Kad gal?tum?te prisijungti kaip administratorius, kompiuteryje turite tur?ti vartotojo abonement? su administratoriaus teis?mis. Nor?dami ?sitikinti, kad j? turite, ?eikite ? nurodyt? ?Microsoft? svetain? ir atlikite toliau nurodytus veiksmus, kurie tinka j?s? atveju.
Kaip su?inoti, ar a? prisijung?s kaip administratorius?
Kai prisijungsite kaip administratorius, dar kart? pabandykite ?diegti naujinimus.

Jei ?iuo b?du problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 2 b?do.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2 b?das. Ie?kokite kenk?ji?k? program?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?ios problemos prie?astis gali b?ti ir kenk?ji?kos programos. Tokiu atveju paleiskite ?Windows? sargyb?. Jei d?l kenk?ji?kos programos sargyba negali tinkamai dirbti, atsisi?skite ir paleiskite ?Microsoft? saugos ?valgytuv?. Nor?dami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?eikite ? svetain?
  ?Microsoft? saugos ?valgytuvas
 2. Spustel?kite Atsisi?sti dabar.
 3. Jei b?site paraginti, spustel?kite Vykdyti.
 4. Vadovaukit?s nurodymais, kaip atsisi?sti ir ?diegti saugos ?valgytuv?. Paraginti ?traukite saugos ?valgytuvo nuorod? ? darbalauk?.
 5. Darbalaukyje du kartus spustel?kite saugos ?valgytuvo piktogram?. Paleid? program? spustel?kite Nuskaitymo tipas, spustel?kite Visi?kas nuskaitymas ir tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Kai nuskaitymas bus baigtas, pa?alinkite visus aptiktus kenk?ji?k? program? ?ra?us ir v?l bandykite ?diegti naujinimus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows 7? ir ?Windows Vista?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1 b?das. ?eikite administratoriaus teis?mis
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Norint ?diegti kai kuriuos naujinimus reikia tur?ti administratoriaus teises. Tod?l ??jus kaip administratoriui gali b?ti lengviau i?spr?sti problem?.

Kad gal?tum?te ?eiti kaip administratorius, kompiuteryje turite tur?ti vartotojo abonement? su administratoriaus teis?mis. Nor?dami ?sitikinti, ar turite ?ias teises, spustel?kite toliau pateikt? nuorod? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je, tada vykdykite j?s? atveju tinkamus veiksmus.
Kaip ?eiti kaip administratoriui?
??j? kaip administratorius, i? naujo bandykite ?diegti naujinimus.

Jei ?iuo b?du problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 2 b?do.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2 b?das. Ie?kokite kenk?ji?k? program?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


?ios klaidos prie?astis gali b?ti ir kenk?ji?kos programos. Nor?dami aptikti ir pa?alinti kenk?ji?kas programas, paleiskite antivirusin? programin? ?rang? ir nuskaitykite kompiuter?. Jei kompiuteryje n?ra antivirusin?s programos, naudokite ?Microsoft? saugos ?valgytuv?. Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti ?Microsoft? saugos ?valgytuv?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Eikite ? toliau nurodyt? ?Microsoft? saugos ?valgytuv?.
  ?Microsoft? saugos ?valgytuvas
 2. Spustel?kite Atsisi?sti dabar.
 3. Jei b?site paraginti, spustel?kite Vykdyti.
 4. Vadovaukit?s nurodymais, kaip atsisi?sti ir ?diegti saugos ?valgytuv?. Paraginti ?traukite saugos ?valgytuvo nuorod? ? darbalauk?.
 5. Darbalaukyje du kartus spustel?kite saugos ?valgytuvo piktogram?. Paleid? saugos ?valgytuv? spustel?kite Nuskaitymo tipas, spustel?kite Visi?kas nuskaitymas ir tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Kai nuskaitymas bus baigtas, pa?alinkite visus aptiktus kenk?ji?k? program? ?ra?us ir v?l bandykite ?diegti naujinimus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
Windows Update
Daugiau informacijos apie administratoriaus abonement? rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
Kas yra administratoriaus abonementas?
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kenk?ji?k? program? prevencij? ir pa?alinim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
129972 Kaip i?vengti virus? ir kit? kenk?ji?k? program? ir juos pa?alinti
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 968003 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. kovo 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbrapidpub kbnomt KB968003

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com