Identifikator ?lanka: 968003 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Pri poku?aju instaliranja ispravki pomo?u usluge Microsoft Update ili Windows Update, mo?da ?ete dobiti gre?ku 0x80070005. Mo?da ?ete dobiti ovu gre?ku ako nemate odgovaraju?e dozvole za instaliranje odre?ene ispravke.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda. Ako prvi metod ne re?i gre?ku, pre?ite na slede?i.

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
1. metod: Prijavite se kao administrator
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Za neke ispravke potrebne su administrativne dozvole za instaliranje. Zato prijavljivanje kao administrator mo?e pomo?i u re?avanju problema.

Da biste se prijavili kao administrator, morate da imate korisni?ki nalog na ra?unaru sa administratorskim dozvolama. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju, a zatim sledite korake za svoju situaciju:
Kako znam da sam prijavljen kao administrator?
Kada budete prijavljeni kao administrator, poku?ajte ponovo da instalirate ispravke.

Ako ovo ne re?i problem, pre?ite na 2. metod.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
2. metod: Tra?enje malvera skeniranjem
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Do ove gre?ke mo?e da do?e i ako ste zara?eni malverom. U ovom slu?aju, pokrenite Windows Defender. Ako malver spre?ava Defender da ispravno funkcioni?e, preuzmite i pokrenite Microsoft Safety Scanner. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Idite na slede?u Veb lokaciju:
  Microsoft Safety Scanner
 2. Kliknite na dugme Preuzmi sada.
 3. Ako se od vas zatra?i, kliknite na dugme Pokreni.
 4. Pratite uputstva da biste preuzeli i instalirali Safety Scanner. Kada se od vas zatra?i, dodajte pre?icu za Safety Scanner na radnu povr?inu.
 5. Dvaput kliknite na ikonu Microsoft Safety Scanner na radnoj povr?ini. Kada se program pokrene, kliknite na Tip skeniranja, kliknite na Skeniraj ?itav ra?unar, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Nakon ?to je pregled dovr?en, uklonite sve otkrivene stavke malvera a zatim ponovo poku?ajte da instalirate ispravke.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows 7 i Windows Vista

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
1. metod: Prijavite se kao administrator
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Za neke ispravke potrebne su administrativne dozvole za instaliranje. Zato prijavljivanje kao administrator mo?e pomo?i u re?avanju problema.

Da biste se prijavili kao administrator, morate da imate korisni?ki nalog na ra?unaru sa administratorskim dozvolama. Da biste ovo uradili, kliknite na vezu ispod da biste prikazali ?lanak na Microsoft Veb lokaciji, a zatim sledite korake za svoju situaciju:
Kako znam da sam prijavljen kao administrator?
Kada budete prijavljeni kao administrator, poku?ajte ponovo da instalirate ispravke.

Ako ovo ne re?i problem, pre?ite na 2. metod.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
2. metod: Tra?enje malvera skeniranjem.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Do ove gre?ke mo?e da do?e i ako ste zara?eni malverom. Otvorite antivirusni softver i pokrenite skeniranje da biste otkrili i uklonili malver koji prona?ete. Ako nemate antivirusni program na ra?unaru, mo?ete da koristite Microsoft Safety Scanner. Da biste preuzeli i pokrenuli Microsoft Safety Scanner, sledite ove korake:
 1. Idite na Veb lokaciju softvera Microsoft Safety Scanner na adresi:
  Microsoft Safety Scanner
 2. Kliknite na dugme Preuzmi sada.
 3. Ako se od vas zatra?i, kliknite na dugme Pokreni.
 4. Pratite uputstva da biste preuzeli i instalirali Safety Scanner. Kada se od vas zatra?i, dodajte pre?icu za Safety Scanner na radnu povr?inu.
 5. Dvaput kliknite na ikonu Microsoft Safety Scanner na radnoj povr?ini. Kada se Safety Scanner pokrene, kliknite na Tip skeniranja, kliknite na Skeniraj ?itav ra?unar, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Nakon ?to je pregled dovr?en, uklonite sve otkrivene stavke malvera a zatim ponovo poku?ajte da instalirate ispravke.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Vi?e informacija

Za vi?e informacija o usluzi Windows Update, idite na slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Windows Update
Za vi?e informacija o administratorskim nalozima idite na slede?u Microsoft Veb lokaciju:
?ta je administratorski nalog?
Za vi?e informacija o spre?avanju i uklanjanju malvera kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga videli u Microsoft bazi znanja:
129972 Kako da spre?ite i uklonite viruse i drugi malver
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 968003 - Poslednji pregled: 29. mart 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Klju?ne re?i: 
kbrapidpub kbnomt KB968003

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com