Straipsnio ID: 968089 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai bandote per?i?r?ti saugi? svetain? naudodami ?Microsoft Internet Explorer 8?, negalite pasiekti svetain?s.

Pastaba. Saugios svetain?s da?niausiai pasiekiamos naudojant URL, ? kur? ?trauktas ?https://? protokolas.

SPRENDIMAS

?galinkite ?Internet Explorer? suderinamumo rodin?

Gali b?ti, kad svetain? n?ra visi?kai suderinama su ?Internet Explorer 8?, tod?l ji rodoma netinkamai. Galite ?jungti svetain?s suderinamumo rodin? ir patikrinti, ar pavyko i?spr?sti problem?.

1 b?das: ?galinkite svetain?s suderinamumo rodin?

Nor?dami ?galinti konkre?ios netinkamai rodomos arba netinkamai veikian?ios svetain?s suderinamumo rodin?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Internet Explorer.
 2. ?veskite netinkamai rodomos arba netinkamai veikian?ios svetain?s adres? ir paspauskite ENTER.
 3. Spustel?kite de?in?je pus?je ?alia adreso juostos esan?i? piktogram? Suderinamumo rodinys.
  Pastaba. Suderinamumo rodinys n?ra b?tinas, o jei svetain? palaiko tik senesnes ?Internet Explorer? versijas, suderinamumo rodinio komandos yra negalimos.
 4. Kai ?galinsite suderinamumo rodin?, svetain? bus automati?kai atnaujinta, o j?s matysite prane?im?, nurodant?, kad svetain? veikia naudojant suderinamumo rodin?.
Jei ?is b?das pad?jo

Jei svetain? rodoma ir veikia tinkamai ? problema i?spr?sta. Ta?iau gali b?ti, kad tur?site naudoti ?? b?d? kiekvien? kart? kilus tokiai svetain?s problemai. Jei norite taikyti ?? veiksm? visoms svetain?ms, ?r. 2 b?d?.

Pastaba: kai naudojate ?? b?d? nor?dami i?spr?sti svetain?s rodymo problem?, ?Internet Explorer? ?ra?o tos svetain?s suderinamumo rodinio parametr?. Kiekvien? kart? apsilankius toje svetain?je bus naudojamas suderinamumo rodinys. Jei nebenorite, kad svetain? veikt? naudojant suderinamumo rodin?, per?i?r?dami t? svetain? spustel?kite suderinamumo rodinio piktogram?.

Pastaba. Be to, ? suderinamumo rodin? galite ?traukti arba i? jo pa?alinti konkre?ias svetaines jose nesilankydami. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite Suderinamumo rodinio parametrai. ?iame lange galite ?traukti arba ?alinti svetaines.

Jei ?is b?das nepad?jo
Jei svetaine neveikia arba rodoma netinkamai, tai rei?kia, kad ?is po?ymis susij?s su kita problema. I?bandykite kitus ?iame skyriuje pateikiamus sprendimus.

2 b?das. ?galinkite vis? svetaini? suderinamumo rodin?

Apsvarstykite toliau pateikt? ?vyki? sek?. Daugelis da?nai lankom? svetaini? yra netinkamai rodomos arba netinkamai veikia. Kai kuriose i? ?i? ?iniatinklio svetaini? i?band?te 1 b?d?, ir ?is b?das pad?jo. Tokiu atveju apsvarstykite, ar nevert?t? ?galinti vis? svetaini? suderinamumo rodinio. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Internet Explorer.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Suderinamumo rodinio parametrai.
  Pastaba. Jei Suderinamumo rodinio parametrai yra negalimi, gali b?ti, kad j?s? tinklo administratorius sukonfig?ravo j?s? parinktis naudodamas parametr? Grupi? strategija. Kreipkit?s ? administratori? arba pagalbos tarnyb?.
 3. Spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti visus puslapius suderinamumo rodinyje, tada spustel?kite U?daryti.
 4. Apsilankykite keliose netinkamai rodomose arba netinkamai veikian?iose svetain?se ir ?sitikinkite, kad problema i?spr?sta.

Panaikinkite nar?ymo retrospektyv?

Gali b?ti, kad ?Internet Explorer? naudoja sen? informacij?, kai bandote per?i?r?ti tinklalap?. Pabandykite panaikinti nar?ymo retrospektyv? ir patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Internet Explorer.
 2. Spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite Naikinti nar?ymo retrospektyv?.
 3. Dalyje Naikinti nar?ymo retrospektyv? spustel?kite Naikinti visk?.
 4. Spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? Taip pat naikinti failus ir parametrus, saugomus i?orini? pried? ir spustel?kite Gerai.
 5. Pabandykite dar kart? per?i?r?ti tinklalap? ir patikrinti, ar jis veikia tinkamai.
Jei tinklalapis veikia tinkamai, toliau ?io straipsnio galite nebeskaityti. Jei tinklalapis veikia netinkamai, i?bandykite kit? sprendim?.

Paleiskite ?Internet Explorer? re?imu be i?orini? pried?

Nors nar?ykl?s i?oriniai priedai gali pagerinti nar?ymo patirt?, kartais jie gali sukelti konflikt? su kita j?s? kompiuteryje esan?ia programine ?ranga arba trukdyti jai veikti. Pabandykite paleisti ?Internet Explorer? be i?orini? pried? ir patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Internet Explorer.
 2. Spustel?kite ?Internet Explorer? (be pried?). Nar?ykl? ?Internet Explorer? atidaroma be i?orini? pried?, ?ranki? juost? ir pried?.
 3. Pabandykite dar kart? per?i?r?ti tinklalap? ir patikrinti, ar jis veikia tinkamai.
Jei pavyksta i?spr?sti problem? i?jungus visus i?orinius priedus, apsvarstykite, ar nevert?t? i?jungti vis? i?orini? pried? naudojant pried? tvarkytuv? ir juos ?jungti tik prireikus. Tokiu b?du gal?site nustatyti, kuris i?orinis priedas kelia problem?.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Internet Explorer.
 2. Spustel?kite ?rankiai ir Interneto parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Programos, tada spustel?kite Valdyti priedus.
 4. Spustel?kite s?ra?e Pavadinimas pateikt? i?orin? pried?, tada spustel?kite I?jungti.
 5. Pabandykite dar kart? per?i?r?ti tinklalap? ir patikrinti, ar jis veikia tinkamai.
 6. Jei tinklalapis veikia tinkamai, ?inosite, kad problem? suk?l? i?orinis priedas. Jei vis tiek negalite per?i?r?ti tinklalapio, tai rei?kia, kad i?orinis priedas problemos nesuk?l?, tod?l galite v?l j? ?jungti.
 7. Kartokite 4?6 veiksmus, kol nustatysite, kuris i?orinis priedas kelia problem?. I?jung? pried? toliau ?io straipsnio galite nebeskaityti.
Jei problem? kelia ne i?orinis priedas, i?bandykite kit? sprendim?.

?sitikinkite, kad datos ir laiko parametrai yra teisingi

Kai kuri? saugi? svetaini? laikas ir data turi atitikti j?s? kompiuterio laik? ir dat?. ?sitikinkite, kad kompiuterio laiko ir datos parametrai yra teisingi. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Valdymo skyde atidarykite Laikas ir data. Nor?dami tai atlikti, spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite laikas ir data, tada s?ra?e Programos spustel?kite Laikas ir data.
 2. Spustel?kite Keisti laik? ir dat?.
 3. Dialogo lange Laiko ir datos parametrai nustatykite teisingas laiko ir datos reik?mes.
 4. Dukart spustel?kite Gerai.

I? naujo nustatykite ?Internet Explorer? parametrus

Pabandykite i? naujo nustatyti numatytuosius ?Internet Explorer? parametrus. Taip pa?alinami visi pakeitimai, atlikti nar?ykl?je ?Internet Explorer? nuo jos ?diegimo, bet parankiniai ir informacijos santraukos nepanaikinamos. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? ir ?Windows Explorer? langus.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Internet Explorer.
 3. Spustel?kite ?rankiai ir Interneto parinktys.
 4. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, tada spustel?kite Nustatyti i? naujo.
 5. Dialogo lange I? naujo nustatyti Internet Explorer parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.
 6. Kai ?Internet Explorer? baigia atkurti numatytuosius parametrus, spustel?kite U?daryti, tada dukart spustel?kite Gerai.
 7. U?darykite ?Internet Explorer?, tada atidarykite j? i? naujo, kad pakeitimai ?sigaliot?.
 8. Pabandykite dar kart? per?i?r?ti tinklalap? ir patikrinti, ar jis veikia tinkamai.
Jei tinklalapis veikia tinkamai, toliau ?io straipsnio galite nebeskaityti. Jei tinklalapis veikia netinkamai, i?bandykite kit? sprendim?.

Atlikite sistemos atk?rim?

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Visos programos.
 2. Spustel?kite Reikmenys, tada spustel?kite Sistemos ?rankiai.
 3. Spustel?kite Sistemos atk?rimas. Jei j?s? pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 4. Pabandykite dar kart? per?i?r?ti tinklalap? ir patikrinti, ar jis veikia tinkamai.
Jei tinklalapis veikia tinkamai, toliau ?io straipsnio galite nebeskaityti. Jei tinklalapis veikia netinkamai, ?r. skyri? ?Daugiau informacijos?.

Daugiau informacijos ?r. ?Sistemos atk?rimas: da?nai u?duodami klausimai?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pradedantiesiems ir pa?engusiems kompiuterio vartotojams: nor?dami pa?alinti pana?ias triktis, i?bandykite m?s? valdom?j? ?inyn?. Be to, apsvarstykite, ar nevert?t? kreiptis ? ?Internet Explorer 8? palaikymo tarnyb?.

Jei esate patyr?s vartotojas ir norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
949787 ?Windows Internet Explorer 8? laidos pastabos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 968089 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 3.1
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbsurveynew kbprb KB968089

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com