Raksta ID: 968089 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot p?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer 8 skat?t dro?u vietni, neizdodas tai piek??t.

Piez?me. Dro??m vietn?m parasti piek??st, izmantojot vietr?di URL, kur? ietverts https:// protokols.

RISIN?JUMS

P?rl?kprogrammas Internet Explorer sader?bas skata iesp?jo?ana

Vietne var neb?t piln?b? sader?ga ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8 un var b?t par?d?ta nepareizi. Varat iesp?jot sader?bas skatu vietnei, lai redz?tu, vai ??di probl?ma tiek atrisin?ta.

1. metode: sader?bas skata iesp?jo?ana vietnei

Lai iesp?jotu sader?bas skatu noteiktai vietnei, kas tiek r?d?ta vai darbojas nepareizi, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Internet Explorer.
 2. Ievadiet t?s vietnes adresi, kura netiek r?d?ta vai nedarbojas pareizi, un nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Noklik??iniet ikonu Sader?bas skats, kas atrodas pa labi no adreses joslas.
  Piez?me. Ja vietne ir izstr?d?ta p?rl?ko?anai ar iepriek??j?m p?rl?kprogrammas Internet Explorer versij?m, sader?bas skats nav nepiecie?ams un sader?bas skata komandas neb?s pieejamas.
 4. Iesp?jojot sader?bas skatu, vietne tiek autom?tiski atsvaidzin?ta, un var tikt par?d?ts pazi?ojums, kas inform?, ka vietne darbojas sader?bas skat?.
Ja ?? metode darbojas

Ja vietne tiek r?d?ta un darbojas pareizi, probl?ma ir atrisin?ta. Tom?r ?? metode, iesp?jams, b?s j?atk?rto katr? vietn?, kur? ir ??da probl?ma. Ja v?laties to veikt ar vis?m vietn?m, skatiet 2. metodi.

Piez?me. Ja izmantojat ?o metodi, lai labotu vietnes par?d??anas probl?mu, p?rl?kprogramm? Internet Explorer attiec?gajai vietnei tiks saglab?ti j?su sader?bas skata iestat?jumos. Ikreiz, apmekl?jot ?o vietni, tiks izmantots sader?bas skats. Lai p?rtrauktu vietnes darb?bu sader?bas skat?, skatot vietni, noklik??iniet uz ikonas Sader?bas skats.

Piez?me. Varat ar? pievienot sader?bas skatam noteiktas vietnes vai no?emt t?s, ar? neapmekl?jot katru vietni. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Sader?bas skata iestat?jumi. ?aj? log? varat pievienot vai no?emt vietnes.

Ja ?? metode nedarbojas
Ja vietne netiek par?d?ta pareizi vai nedarbojas, radusies cita probl?ma. Izm??iniet citus ?aj? noda?? aprakst?tos risin?jumus.

2. metode: sader?bas skata iesp?jo?ana vis?m vietn?m

Apsveriet t?l?k aprakst?to scen?riju. Liel?k? da?a j?su bie?i apmekl?to viet?u tiek r?d?tas vai darbojas nepareizi. Da??s no ??m vietn?m esat izm??in?jis 1. metodi, un probl?ma ir atrisin?ta. T?d? gad?jum? j?s, iesp?jams, v?l?sities iesp?jot sader?bas skat?jumu vis?m vietn?m. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Internet Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Sader?bas skata iestat?jumi.
  Piez?me.Ja Sader?bas skata iestat?jumi nav pieejami, iesp?jams, ka t?kla administrators ir izmantojis grupas politikas iestat?jumu, lai konfigur?tu j?su opcijas. Sazinieties ar administratoru vai pal?dz?bas dienestu.
 3. Noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u R?d?t visas vietnes sader?bas skat? un p?c tam noklik??iniet uz Aizv?rt.
 4. Lai p?rliecin?tos, ka probl?ma ir atrisin?ta, apmekl?jiet vair?kas vietnes, kas netika r?d?tas vai nedarboj?s pareizi.

Dz?siet p?rl?ko?anas v?sturi

M??inot piek??t t?mek?a e-pastam, Internet Explorer, iesp?jams, izmanto vecu inform?ciju. Dz?siet p?rl?ko?anas v?sturi, lai redz?tu, vai ??di probl?ma tiek nov?rsta. Veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi.
 3. Sada?? Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi noklik??iniet uz Dz?st visu.
 4. Noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st ar? pievienojumprogrammu saglab?tos failus un iestat?jumus un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. M??iniet skat?t vietni v?lreiz, lai redz?tu, vai t? darbojas pareizi.
Ja ?? vietne darbojas pareizi, probl?ma ir atrisin?ta. Ja vietne nedarbojas pareizi, izm??iniet n?kamo risin?jumu.

Palaidiet Internet Explorer re??m? ?Bez pievienojumprogramm?m?

Lai gan p?rl?kprogrammas pievienojumprogrammas var uzlabot darb?bu tie?saist?, t?s var mijiedarboties ar citu dator? eso?o programmat?ru. M??iniet palaist p?rl?kprogrammu Internet Explorer bez pievienojumprogramm?m, lai redz?tu, vai probl?ma tiek nov?rsta. Veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz Internet Explorer (bez pievienojumprogramm?m). P?rl?kprogramma Internet Explorer tiek atv?rta bez pievienojumprogramm?m, r?kjosl?m un spraud?iem.
 3. M??iniet skat?t vietni v?lreiz, lai redz?tu, vai t? darbojas pareizi.
Ja visu pievienojumprogrammu atsp?jo?ana atrisina probl?mu, varat izmantot pievienojumprogrammu p?rvaldnieku, lai atsp?jotu visas pievienojumprogrammas un p?c tam iesp?jotu tikai nepiecie?am?s pievienojumprogrammas. T?d?j?di var noteikt, kura pievienojumprogramma izraisa probl?mu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam ? uz Interneta opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Programmas un p?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t pievienojumprogrammas.
 4. Sarakst? Nosaukums noklik??iniet uz pievienojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Atsp?jot.
 5. M??iniet skat?t vietni v?lreiz, lai redz?tu, vai t? darbojas pareizi.
 6. Ja vietnes darbojas pareizi, probl?mu izrais?ja pievienojumprogramma. Ja skat?t vietni joproj?m neizdodas, probl?mu neizrais?ja pievienojumprogramma, un varat to atkal iesp?jot.
 7. Atk?rtojiet 4.?6. darb?bu, l?dz tiek identific?ta pievienojumprogramma, kas izrais?jusi probl?mu. To atsp?jojot, probl?ma b?s atrisin?ta.
Ja probl?mu neizraisa neviena pievienojumprogramma, izm??iniet n?kamo risin?jumu.

P?rliecinieties, ka ir pareizi datuma un laika iestat?jumi

Atsevi???m dro??m vietn?m ir nepiecie?ams, lai datuma un laika form?ts atbilstu dro??s vietnes datumam un laikam. P?rliecinieties, ka dator? ir pareizi datuma un laika iestat?jumi. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Vad?bas panel? atveriet sada?u Datums un laiks. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , log? S?kt mekl??anu ievadiet datums un laiks un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Datums un laiks.
 2. Noklik??iniet uz Main?t datumu un laiku.
 3. Dialoglodzi?? Datuma un laika iestat?jumi iestatiet pareizas datuma un laika v?rt?bas.
 4. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.

Atiestatiet Internet Explorer iestat?jumus

M??iniet atiestat?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer uz noklus?juma iestat?jumiem. T?d?j?di tiks atiestat?tas visas izmai?as, kas p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir veiktas kop? t?s instal??anas, bet netiks izdz?stas izlases un pl?smas. Veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visus Internet Explorer un Windows Explorer logus.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam ? uz Internet Explorer.
 3. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam ? uz Interneta opcijas.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?c tam ? uz Atiestat?t.
 5. Dialoglodzi?? Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus noklik??iniet uz Atiestat?t.
 6. Kad p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir pabeigta noklus?juma iestat?jumu atjauno?ana, noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 7. Lai izmai?as st?tos sp?k?, aizveriet Internet Explorer un atveriet to atk?rtoti.
 8. M??iniet skat?t vietni v?lreiz, lai redz?tu, vai t? darbojas pareizi.
Ja ?? vietne darbojas pareizi, probl?ma ir atrisin?ta. Ja vietne nedarbojas pareizi, izm??iniet n?kamo risin?jumu.

Sist?mas atjauno?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz Piederumi un p?c tam ? uz Sist?mas r?ki.
 3. Noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
 4. M??iniet skat?t vietni v?lreiz, lai redz?tu, vai t? darbojas pareizi.
Ja ?? vietne darbojas pareizi, probl?ma ir atrisin?ta. Ja vietne nedarbojas pareizi, skatiet sada?u ?Papildinform?cija?.

Papildinform?ciju skatiet sada?? Sist?mas atjauno?ana: bie?i uzdotie jaut?jumi.

PAPILDINDORM?CIJA

Ies?c?jiem un vid?ja l?me?a datorlietot?jiem, lai risin?tu l?dz?gas probl?mas un rastu risin?jumus, iesak?m izm??in?t vad?to pal?dz?bu. Varat ar? sazin?ties ar p?rl?kprogrammas Internet Explorer 8 atbalsta dienestu.

Lai pieredz?ju?i lietot?ji ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
949787 Inform?cija par Windows Internet Explorer 8 laidienu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 968089 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbsurveynew kbprb KB968089

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com