Identifikator ?lanka: 968089 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Ne mo?ete da pristupate bezbednim Web lokacijama iz programa Microsoft Internet Explorer 8.

Napomena Bezbednim Web lokacijama obi?no se pristupa pomo?u URL adrese koja koristi https:// protokol.

RE?ENJE

Omogu?ite prikaz kompatibilnosti u programu Internet Explorer

Web lokacija mo?da nije u potpunosti kompatibilna sa programom Internet Explorer 8, pa se mo?da ne?e ispravno prikazivati. Mo?ete da omogu?ite prikaz kompatibilnosti kako biste proverili da li ?ete na taj na?in re?iti problem sa prikazivanjem Web lokacija.

1. metod: Omogu?ite prikaz kompatibilnosti za Web lokaciju

Da biste omogu?ili prikaz kompatibilnosti za odre?enu Web lokaciju koja se ne prikazuje ispravno, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. Unesite adresu Web lokacije koja se ne prikazuje ispravno, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Kliknite na ikonu Prikaz kompatibilnosti koja se nalazi sa desne strane trake adresa.
  Napomena Prikaz kompatibilnosti nije potrebno koristiti i njegove naredbe ne?e biti dostupne ako je Web lokacija napravljena za starije verzije programa Internet Explorer.
 4. Nakon ?to omogu?ite prikaz kompatibilnosti automatski ?e se osve?iti prikaz Web lokacije, a mo?da ?e se prikazati i poruka sa obave?tenjem da Web lokaciju pregledate u prikazu kompatibilnosti.
Ako je ovaj metod uspeo

Ako se Web lokacija ispravno prikazuje, zavr?ili ste. Me?utim, mo?da ?ete morati da ponovite ovaj metod za svaku Web lokaciju koja se ne prikazuje ispravno. Ako ?elite to da obavite za sve Web lokacije, pogledajte 2. metod.

Napomena Prilikom kori??enja ovog metoda za re?avanje problema sa prikazivanjem Web lokacije, Internet Explorer ?e sa?uvati postavke prikaza kompatibilnosti za tu Web lokaciju. Prikaz kompatibilnosti ?e se koristiti svaki put kada posetite tu Web lokaciju. Da biste prekinuli pregledanje Web lokacije u prikazu kompatibilnosti, kliknite na ikonu Prikaz kompatibilnosti dok pregledate Web lokaciju.

Napomena Web lokacije tako?e mo?ete da dodajete u prikaz kompatibilnosti ili da ih iz njega uklanjate bez potrebe za otvaranjem svake od njih. Da biste to uradili, kliknite na Alatke, a zatim kliknite na Postavke prikaza kompatibilnosti. U ovom prozoru mo?ete da dodajete/uklanjate Web lokacije.

Ako ovaj metod nije uspeo
Ako se Web lokacija i dalje ne prikazuje ispravno, u pitanju je drugi problem. Poku?ajte sa drugim re?enjima iz ovog odeljka.

2. metod: Omogu?ite prikaz kompatibilnosti za sve Web lokacije

Razmotrite slede?i slu?aj. Ve?ina Web lokacija koje ?esto pose?ujete ne prikazuje se ispravno. Poku?ali ste da primenite 1. metod na neke od tih Web lokacija i postigli ste ?eljeni rezultat. U tom slu?aju, mo?da bi trebalo da omogu?ite prikaz kompatibilnosti za sve Web lokacije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke prikaza kompatibilnosti.
  Napomena Ako stavka Postavke prikaza kompatibilnosti nije dostupna, administrator mre?e je mo?da podesio opcije umesto vas pomo?u grupnih smernica. Obratite se administratoru ili slu?bi za pomo?.
 3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Prikazuj sve Web lokacije u prikazu kompatibilnosti, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 4. Posetite nekoliko Web lokacija koje se nisu ispravno prikazivale kako biste se uverili da je problem re?en.

Izbri?ite istoriju pregledanja

Internet Explorer mo?da koristi stare informacije prilikom otvaranje Web stranice. Izbri?ite istoriju pregledanja da biste proverili da li ?ete na taj na?in re?iti problem. Sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Izbri?i istoriju pregledanja.
 3. U okviru Brisanje istorije pregledanja kliknite na Izbri?i sve.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Tako?e izbri?i datoteke i postavke koje su uskladi?tili dodaci, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Poku?ajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako se Web stranica ispravno prikazuje, mo?ete da zatvorite ovaj ?lanak. Ako se Web stranica ne prikazuje ispravno, poku?ajte sa slede?im re?enjem.

Pokrenite Internet Explorer u re?imu bez dodataka

Iako dodaci za pregleda? mogu da pobolj?aju iskustvo na mre?i, ponekad mogu da ometaju drugi softver na ra?unaru. Pokrenite Internet Explorer bez dodataka da biste proverili da li ?ete na taj na?in re?iti problem. Sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. Kliknite na Internet Explorer (bez dodataka). Internet Explorer ?e se otvoriti bez dodataka, traka sa alatkama ili dodatnih komponenti.
 3. Poku?ajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako onemogu?avanjem svih dodataka re?ite problem, trebalo bi da pomo?u menad?era dodataka onemogu?ite sve dodatke, a zatim da ih uklju?ujete samo po potrebi. Na taj na?in mo?ete da utvrdite koji dodatak izaziva problem.
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Kliknite na karticu Programi, a zatim na Upravljaj dodacima.
 4. Izaberite dodatak iz liste Naziv, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i.
 5. Poku?ajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
 6. Ako se Web stranica ispravno prikazuje, zna?ete da je dodatak izazvao problem. Ako i dalje ne mo?ete da prika?ete Web stranicu, dodatak nije izazvao problem, pa mo?ete ponovo da ga omogu?ite.
 7. Ponavljajte korake od 4 do 6 dok ne budete identifikovali dodatak koji izaziva problem. Nakon ?to ga onemogu?ite mo?ete da zatvorite ovaj ?lanak.
Ako nijedan dodatak ne izaziva problem, poku?ajte sa slede?im re?enjem.

Uverite se da su postavke datuma i vremena ispravno pode?ene

Neke bezbedne Web lokacije zahtevaju da postavka datuma i vremena na ra?unaru odgovara postavci datuma i vremena na Web lokaciji. Uverite se da su postavke datuma i vremena ispravno pode?ene na ra?unaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U kontrolnoj tabli otvorite Datum i vreme. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte datum i vreme, a zatim na listi Programi izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Kliknite na Promeni datum i vreme.
 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena podesite ispravne vrednosti za datum i vreme.
 4. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Poni?tite postavke programa Internet Explorer

Poni?tite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti. Na taj na?in ?ete poni?titi sve promene koje ste napravili u programu Internet Explorer od instalacije, ali ne?ete izbrisati omiljene lokacije niti feedove. Sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer i Windows Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 5. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 6. Kada Internet Explorer zavr?i sa vra?anjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.
 7. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo otvorite da bi promene imale efekta.
 8. Poku?ajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako se Web stranica ispravno prikazuje, mo?ete da zatvorite ovaj ?lanak. Ako se Web stranica ne prikazuje ispravno, poku?ajte sa slede?im re?enjem.

Izvr?ite oporavak sistema

 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Sistemske alatke.
 3. Kliknite na dugme Oporavak sistema. Ako se od vas bude tra?ilo da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, otkucajte lozinku ili potvrdite izbor.
 4. Poku?ajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako se Web stranica ispravno prikazuje, mo?ete da zatvorite ovaj ?lanak. Ako se Web stranica ne prikazuje ispravno, pogledajte odeljak ?Vi?e informacija?.

Vi?e informacija potra?ite u odeljku Oporavak sistema: naj?e??a pitanja.

DODATNE INFORMACIJE

Korisnici ra?unara sa po?etnim i srednjim nivoom znanja trebalo bi da za re?avanje sli?nih problema koriste vo?enu pomo?. Mo?ete i da se obratite podr?ci za Internet Explorer 8.

Da biste dobili vi?e informacija za napredne korisnike, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
949787 Napomene uz izdanje za Windows Internet Explorer 8 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 968089 - Poslednji pregled: 28. april 2010. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbsurveynew kbprb KB968089

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com