K??da ?Internet Explorer 8 ir ?pa?? re??m? bez pievienojumprogramm?m, lai j?s var?tu atrisin?t sader?bas probl?mu ar Skype 3.8 IE spraudni?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 968129 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

J?su dator? ir instal?ta oper?t?jsist?mai Windows paredz?t? programma Skype 3.8. Start?jot p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 8, j?s sa?emat ??du k??das zi?ojumu:
P?rl?kprogramma Internet Explorer 8 darbojas ?pa?? re??m? bez pievienojumprogramm?m, lai nov?rstu Skype 3.8 IE spraud?a sader?bas probl?mu.
??s nesader?bas d?? p?rl?kprogramma Internet Explorer 8 p?rtrauc rea??t vai avar?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Skype 3.8 IE spraudnis ir Internet Explorer pievienojumprogramma, kas ir izstr?d?ta, lai p?rl?kprogramm? Internet Explorer nodro?in?tu papildu iesp?jas. Tom?r ?? pievienojumprogramma var b?t nesader?ga ar konkr?tu Internet Explorer 8 versiju.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o nesader?bu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m opcij?m.

1. opcija. Oper?t?jsist?mai Windows paredz?t?s programmas Skype atjaunin??ana uz jaun?ko versiju

Lai atjaunin?tu oper?t?jsist?mai Windows paredz?to programmu Skype uz jaun?ko versiju, instal?jiet jaun?ko Skype versiju

2. opcija. Skype 3.8 IE spraud?a atsp?jo?ana

Video: K? atsp?jot Internet Explorer pievienojumprogrammu (videoklips ir ang?u valod?)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=0cfe9a80-d7a0-44a7-bbe6-b1346eb91e0a VideoUrl=http://aka.ms/wgnkvx
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Lai atsp?jotu Skype 3.8 IE spraudni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus.
 2. Atveriet jaunu p?rl?kprogrammas Internet Explorer logu.
 3. Ja tiek sa?emts sada?? ?Probl?mas paz?mes? min?tais pazi?ojums, noklik??iniet uz Vienm?r atv?rt Internet Explorer bez ??s pievienojumprogrammas.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Noklik??inot uz Vienm?r atv?rt Internet Explorer bez ??s pievienojumprogrammas, Skype pievienojumprogramma netiks iel?d?ta p?rl?kprogramm? Internet Explorer 8. J?s joproj?m var?sit izmantot programmu Skype, lai sazin?tos ar kontaktperson?m. Tom?r j?s nevar?sit noklik??in?t uz vietn?s nor?d?tajiem t?lru?a numuriem, lai veiktu zvanus, izmantojot programmu Skype.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Lai diagnostic?tu un nov?rstu ?o probl?mu, varat izmantot ar? Microsoft autom?tiskos probl?mu nov?r?anas pakalpojumus. Papildinform?ciju par Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumiem skatiet sada?? P?rl?kprogrammas Internet Explorer pievienojumprogrammu probl?mu nov?r?ana, kad IE p?rtrauc rea??t vai sasalst.

Uzzi?as

 Lai ieg?tu papildinform?ciju par p?rl?kprogrammas pievienojumprogramm?m, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:

Rekviz?ti

Raksta ID: 968129 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 30. j?lijs - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbaddin kbhowto kb3rdpartysoftware kbFAQ kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent KB968129

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com