Raksta ID: 968136 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
Ja tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Google Toolbar pievienojumprogrammu var izrais?t Internet Explorer p?rst?j rea??t vai t? crash" vai nevar izmantot Google r?kjoslu, izmantojiet k?du no ?iem risin?jumiem.

Atjaunin?jums Google r?kjoslu

Atjaunin?t uz Google r?kjoslas jaun?ko versiju.

Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Atsp?jot Google Toolbar pievienojumprogramma (neoblig?ti)

Uzklik??in?t ?eit, lai autom?tiski atsp?jot Google Toolbar, vai lai manu?li to atsp?jotu, r?kojieties ??di:
  1. Aizveriet visus Internet Explorer logus un p?c tam atveriet vienu jaunu Internet Explorer logu.
  2. Kad tiek par?d?ts zi?ojums "Google Toolbar pievienojumprogrammu var izrais?t Internet Explorer p?rst?j rea??t vai t? crash", noklik??iniet uz vienm?r atv?rt programmu Internet Explorer bez ??s pievienojumprogrammas.


Papildu atbalsts

K? p?rl?ka pievienojumprogrammas ietekm? manu datoru?

Z?m?jumu p?rl?ks 8 pievienojumprogrammu p?rvaldnieku

K?p?c Internet Explorer blo?? da?as ActiveX vad?klas?

Vai vajadz?tu instal?t ActiveX vad?klas?

Internet Explorer pievienojumprogrammas: bie?i uzdotie jaut?jumi

Tre?o personu produktus, kas apskat?ti ?aj? rakst? tiek izgatavoti no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 968136 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 2. apr?lis - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbmatsfixme kbaddin kb3rdparty kbsurveynew kbprb kbcip kbmt KB968136 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 968136

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com