Saraksts pa?laik pieejamo labojumfailu, dal?t?s failu sist?mas (DFS) tehnolo?ijas Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 968429 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir nor?d?ti labojumfailus, kas pa?laik ir pieejami lietot?jiem, kuriem ir instal?ta dal?t?s failu sist?mas (DFS) tehnolo?ijas datoram, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2 b?zes datoru.

IEVADS

?is pants sarakstus Microsoft zin??anu b?zes rakstus, kas Aprakstiet labojumi. Ja DFS tehnolo?ijas ir instal?tas Windows Server 2008 datoram vai dator? Windows Server 2008 R2, m?s iesak?m ka j?s p?rskat?t un instal?t labojumfailus, kas aprakst?ti "vair?k Sada?? inform?cija".

Piez?me Divas tehnolo?ijas DFS ir DFS replic??anas un DFS Nosaukumvietas.

PAPILDINDORM?CIJA

DFS Namespaces

Windows Server 2008 R2

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pievieno?anas datumsZin??anu b?zes rakstsNosaukumsK?p?c m?s iesak?m ?o labojumfailuLabojumfails tipa un pieejam?bu
8/17/20112512723DFS Namespace pakalpojumam ir nepiecie?ams ilgs laiks, lai apstr?d?tu NetDfsRemove piepras?jumu, ja nor?d?tais DFS saikne nepast?v Windows Server 2008 R2 SP1
?is labojumfails ir Dfssvc.exe uz Windows Server 2008 R2 SP1 jaun?ko versiju.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 R2 SP1 instal?t.
5/24/20112394849DACL DFS saite ir boj?ta Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, ja izmantojat util?tu Dfsutil.exe DFS konfigur?cijas datus eksport?t DFS saite
?is labojumfails ir jaun?ko versiju Dfssvc.exe uz Windows Server 2008 R2.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008 R2 SP1 instal?t.
2/3/20122647452Lapotais p?ls nopl?des, kad Kart?t t?kla disku un p?c tam atvienojiet to bie?i, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
?? klienta labojumfails ir jaun?k? versija dfsc.sys.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows 7, Windows 7 SP 1, Windows Server 2008 R2 vai instal?ts Windows Server 2008 R2 SP 1.

Windows Server 2008

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pievieno?anas datumsZin??anu b?zes rakstsNosaukumsK?p?c m?s iesak?m ?o labojumfailuLabojumfails tipa un pieejam?bu
11/29/20112619531"P?rd?v?t mapi" darb?bu, DFS Namespace MMC papildprogramm? nedarbojas Windows Server 2008, ja DFS nosaukumvieta ir m?rogojam?bu re??m??is labojumfails ir jaun?k? versija Dfssvc.exe.Instal?t ?o labojumfailu, j?b?t Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) uzst?d?tas. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei atsevi??i.
11/29/20112549311Nevar piek??t DFS da?a, izmantojot der?gu lietot?ja kontu Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Vista vai Windows Server 2008
?? klienta labojumfails ir jaun?k? versija dfsc.sys.Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Vista SP2 vai Windows Server 2008 SP2 uzst?d?tas. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei atsevi??i.

DFS replic??ana

Windows Server 2008 R2

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pievieno?anas datumsZin??anu b?zes rakstsNosaukumsK?p?c m?s ieteikt
?is labojumfails
Labojumfails tipa un pieejam?bu
11/29/20112604201Turi DFSR pakalpojumu skaits turpina palielin?t Windows Server 2008 R2?is labojumfails ir jaun?ko versiju Dfsrs.exe uz Windows Server 2008 R2.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) uzst?d?tas.
3/15/2010975763DFS replic??ana netiek izmantota Remote Differential Kompresijas (KDR), kad replic? ?oti lielus failus dator?, kur? darbojas Windows Server 2008 R2Ja jums ir instal?ta dfsrs.exe, kas ir jaun?ks par 975763 versija, jums nav instal?t ?o labojumfailu. Tom?r joproj?m ir j?iesp?jo re?istra mai?a, kas nor?d?ta 975763 jaunu uzved?bu, lai st?tos sp?k?.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 R2 uzst?d?tas. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei individu?lo un ir iek?auta Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.
2/3/20122639043Robocopy komanda atjaunina DACLs nepareizi Windows 7 vai Windows Server 2008 R2?is labojumfails ir robocopy.exe un Ntfs.sys, kas risina jaut?jumu, k?d? liel? DFS replic??anas rezerves tiek ?ener?ts, lietojot robocopy kop?t datus DFS replic??anas infrastrukt?ras versija.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows 7, Windows 7 SP 1, Windows Server 2008 R2 vai instal?ts Windows Server 2008 R2 SP 1.?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei atsevi??i.
3/15/2010976655Sist?mas valsts atjauno?anu nevar veikt, tikai las?m? dom?na kontrolleri, kur? darbojas Windows Server 2008 R2, ja DFS replic??ana tiek izmantota, lai pavairotu SYSVOL mapi direktoriju pakalpojumu atjauno?anas re??m??is labojumfails ir jaun?k? versija Dfsrro.sys.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 R2 uzst?d?tas. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei individu?lo un ir iek?auta Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.
3/15/2010979564DFS replic??anas Management Pack par?da br?din?jumus par klasteru t?klu nosaukumus, kas ir "vesel?gu" statusu uz Windows Server 2008 R2 k??mjp?rleces klasteru?is labojumfails ir jaun?k? versija Dfsrclus.dll.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 R2 uzst?d?tas. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei individu?lo un ir iek?auta Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.

Windows Server 2008

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pievieno?anas datumsZin??anu b?zes rakstsNosaukumsK?p?c m?s ieteikt ?o labojumfailuLabojumfails tipa un pieejam?bu
5/24/20112450944Da?as mapes vai faili tiek negaid?ti dz?sti server? aug?pus p?c restart??anas DFS replic??anas pakalpojums Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2?is labojumfails ir visjaun?k? versija, Windows Server 2008 Dfsrs.exe.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 SP1 vai Windows Server 2008 SP2 uzst?d?tas. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei atsevi??i.
5/24/2011953325Windows Server 2003 vai 2008 balst?ta dator? k??st neatbild, jo paged pool atmi?as ir izsmelta, kad lietojumprogramma izsauc funkciju GetFileAttributesEx un MoveFileEx par daudz failu?is labojumfails ir versija Ntfs.sys, kas risina jaut?jumu, kur? pretv?rusu programmat?ru un NTFS var subsume USN atjaunin?jumus. ??d? gad?jum? DFSR p?rtrauc darboties. Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2003 SP2 vai Windows Server 2008 SP1 instal?t. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei individu?lo un ir iek?auta Windows Server 2008 SP2.
1/17/2009962969K??da zi?ojumu, palai?ot Dfsradmin.exe dal?bu rekviz?ti iestat?ti logos Server 2008: "?pa?ums nav izmantojams MemberSubscriptionReadOnly"?is labojumfails nov?r? probl?mu ar dal?bu rekviz?tu iestat??ana, izmantojot komandrindas r?ku Dfsradmin.exe.Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 SP1 instal?t. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei individu?lo un ir iek?auta Windows Server 2008 SP2.

DFS replic??anas - Sysvol migr?cijas

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pievieno?anas datumsZin??anu b?zes rakstsNosaukumsK?p?c m?s ieteikt ?o labojumfailuLabojumfails tipa un pieejam?bu
8/24/2009978994K??das zi?ojums, m??inot migr?t SYSVOL da?u no FRS Windows Server 2008 dom?nu pakalpojum? DFSR: "parametrs nav pareizs" ?is labojumfails ir visjaun?k?s versijas Dfsrdiag.exe un Dfsrmig.exe. Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2008 SP2 uzst?d?tas. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei atsevi??i.
1/17/2009967326Datu zudumu, kas rodas p?c tam, kad izmantojat r?ku Dfsrmig.exe migr?t SYSVOL da?u no FRS DFSR pakalpojumu jom?, Windows Server 2008?is labojumfails ir visjaun?k?s versijas Dfsrdiag.exe un Dfsrmig.exe, ja jums nav instal?ta Windows Server 2008 SP2. Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai instal?ta Windows Server 2008. ?is labojumfails ir pieejams lejupiel?dei individu?lo un ir iek?auta Windows Server 2008 SP2.

UZZI?AS

Pla??ku inform?ciju par pa?reiz pieejamo labojumfailu Dal?t?s failu sist?mas (DFS) tehnolo?ijas sist?m? Windows Server 2003 un Windows Server 2003 R2, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
958802Saraksts pa?laik pieejamo labojumfailu, dal?t?s failu sist?mas (DFS) tehnolo?ijas Windows Server 2003 R2

Rekviz?ti

Raksta ID: 968429 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 15. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB968429 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 968429

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com