Danh sách các hotfix có s?n cho các công ngh? h? th?ng t?p phân b? (DFS) trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 968429 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài này li?t kê các hotfix hi?n có s?n cho ngư?i s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các công ngh? h? th?ng t?p phân b? (DFS) trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mô t? các b?n s?a l?i. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t DFS công ngh? trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, chúng tôi khuyên b?n nên xem xét và cài đ?t chuyên bi?t các hotfix đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

Lưu ?: Có hai công ngh? trong DFS là nhân r?ng DFS (DFS-R) và không gian tên DFS (DFS-N).

Thông tin thêm

Không gian tên DFS

Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
08/20/20132639043C?p Nh?t Arobocopy l?nh DACLs không chính xác trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2
Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?aRobocopy.execho Windows Server 2008 R2.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows 7, Windows 7 SP 1, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
12/05/20132916267Không gian tên DFS tính đi?m cho m?c tin thư thoại m?c tiêu b? thi?u trong Windows Server 2008 R2
Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfssvc.exe cho Windows Server 2008 R2 (RTM).Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
02/06/20142916627Ngăn ch?n l?i 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) khi b?n c? g?ng truy c?p DFS trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
Hotfix này phía khách hàng có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a dfsc.sys.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows 7 SP 1, ho?c Windows Server 2008 R2 SP 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
2011/09/162619531"Đ?i tên thư m?c" ho?t đ?ng trong các không gian tên DFS MMC snap-in không ho?t đ?ng trong Windows Server 2008 n?u không gian tên DFS là trong kh? năng m? r?ng ch? đ?Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfssvc.exe.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân.
09/03/20112549311B?n không th? truy c?p m?t ph?n DFS b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng h?p l? trong Windows Server 2008 R2, trong Windows 7, Windows Vista ho?c trong Windows Server 2008
Hotfix này phía khách hàng có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a dfsc.sys.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Vista SP2 ho?c Windows Server 2008 SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân.

Sao chép DFS

Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên
hotfix này
Hotfix lo?i và tính s?n sàng
08/28/20132884176L?n backlogs trên các máy ch? D?a trên Windows Server 2008 R2 SP1 DFSR

Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfsrs.exe cho Windows Server 2008 R2 SP1.

Lưu ?: Cho 2008 R2 (RTM) áp d?ng: 2725170
Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
01/01/20122663685Thay đ?i không đư?c sao chép t?i m?t máy ch? h? lưu đang b? m?t trên đư?ng truy?n t?i lên máy ch? sau khi m?t quá tr?nh ph?c h?i t? đ?ng x?y ra trong m?t môi trư?ng DFS nhân r?ng trong Windows Server 2008 R2Hotfix này cho bi?t thêm kh? năng đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá t? đ?ng ph?c h?i b? máy cơ s? d? li?u DFSR thông qua m?t giá tr? ki?m nh?p trong Windows Server 2008 R2. (StopReplicationOnAutoRecovery )Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
18-11-2009975763Sao chép DFS không s? d?ng nén khác bi?t t? xa (RDC) khi sao chép các t?p tin r?t l?n trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2N?u b?n có m?t phiên b?n c?a dfsrs.exe cài đ?t chuyên bi?t đó m?i hơn 975763, b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t hotfix này. Tuy nhiên, b?n v?n ph?i kích ho?t s? thay đ?i ki?m nh?p (RpcContextHandleTimeoutMs) đư?c ch? đ?nh trong 975763 cho hành vi m?i có hi?u l?c.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân và đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.
05/21/20132851868 l?i d?ng "0x0000003B" khi b?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? DFSR trên m?t d?a trên Windows Server 2008 R2 Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfsrro.sys cho Windows Server 2008 R2 SP1.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
01/03/2010979564DFS nhân r?ng qu?n l? gói cho th?y các c?nh báo cho c?m tên m?ng có trong t?nh tr?ng "kh?e m?nh" trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008 R2Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfsrclus.dll cho Windows Server 2008 R2 RTM.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân và đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.
11/01/20122780453ID s? ki?n 4114 và t? ch?c s? ki?n ID 4008 đư?c ghi vào Nh?t k? DFS nhân r?ng trong Windows Server 2008 R2Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfsmgmt.dll cho Windows Server 2008 R2 và SP1.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
01/23/20132387778B?n t?m th?y m?t s? gia tăng r?t l?n trong nhân r?ng DFS backlogsHotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfsrs.exe cho Windows Server 2008 SP2.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân.
01/03/20132792165l?i d?ng "0x00000024" khi m?t ?ng d?ng bên th? ba unmounts m?t kh?i lư?ng lưu tr? b? h?ng trên m?t máy ch? lưu tr? d?a trên Windows Server 2008 SP2
Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Ntfs.sys cho Windows Server 2008 SP2.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân.
03/18/20112525064Tr?nh đi?u khi?n NTFS.sys m?t m?t th?i gian dài đ? g?n k?t m?t kh?i lư?ng l?n trong Windows Vista ho?c trong Windows Server 2008Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Ntfs.sys cho Windows Server 2008 SP1.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân và đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 SP2.
02/02/2009962969Thông báo l?i khi b?n ch?y Dfsradmin.exe đ?t thành viên thu?c tính trong Windows Server 2008: "B?t đ?ng s?n MemberSubscriptionReadOnly không th? đư?c s? d?ng"Hotfix này gi?i quy?t m?t v?n đ? v?i thi?t l?p thành viên thu?c tính b?ng cách s? d?ng công c? dòng lệnh Dfsradmin.exe.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân và đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 SP2.

Sao chép DFS - Sysvol di chuy?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
01/11/2010978994Thông báo l?i khi b?n c? g?ng di chuy?n chia s? SYSVOL t? FRS b?n ghi d?ch v? DFSR trong m?t tên mi?n Windows Server 2008: "tham s? không đúng" Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfsrdiag.exeDfsrmig.exe cho Windows Server 2008 SP2.Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân.
02/12/2009967326M?t d? li?u x?y ra sau khi b?n dùng công c? Dfsrmig.exe đ? di chuy?n chia s? SYSVOL t? FRS b?n ghi d?ch v? DFSR trong mi?n d?a trên Windows Server 2008Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Dfsrdiag.exe Dfsrmig.exe n?u b?n không có Windows Server 2008 SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân và đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 SP2.

Robocopy

Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
06/07/20132680906Robocopy.exe Ti?n ích không chính xác b? qua m?t s? t?p tin trong các t?p tin sao chép ho?c quá tr?nh sao lưu trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2
Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a robocopy.exe.

Robocopy có th? đư?c s? d?ng đ? h?t gi?ng trư?c d? li?u Đ?i v?i m?i nhân r?ng m?c tin thư thoại và c?ng đư?c s? d?ng trong quá tr?nh di chuy?n c?a Sysvol t? FRS đ? DFSR.
Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
06/07/20132646454Robocopy.exe Ti?n ích không chính xác b? qua m?t s? t?p tin trong các t?p tin sao chép ho?c quá tr?nh sao lưu trong Windows Vista ho?c trong Windows Server 2008Hotfix này ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a robocopy.exe.

Robocopy có th? đư?c s? d?ng đ? h?t gi?ng trư?c d? li?u Đ?i v?i m?i nhân r?ng m?c tin thư thoại và c?ng đư?c s? d?ng trong quá tr?nh di chuy?n c?a Sysvol t? FRS đ? DFSR.
Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Hotfix này có s?n cho các cá nhân.


DFS liên quan khóa Registry đ? đư?c gi?i thi?u v?i hotfix ho?c b?o m?t thông tin C?p Nh?t:


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày Bài vi?t cơ s? ki?n th?cki?m nh?p
01/01/20122663685HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\StopReplicationOnAutoRecovery
18-11-2009967326HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\Settings\RpcContextHandleTimeoutMs


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfixes hi?n đang có s?n cho công ngh? h? th?ng t?p phân b? (DFS) trong Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
958802 Danh sách các hotfix có s?n cho h? th?ng t?p phân b? (DFS) công ngh? trong Windows Server 2003 R2


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfixes hi?n đang có s?n cho các công ngh? b?n ghi d?ch v? t?p tin trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2473205 Danh sách các hotfix có s?n cho các công ngh? b?n ghi d?ch v? t?p tin trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2


Thu?c tính

ID c?a bài: 968429 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 16.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB968429 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 968429

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com