Raksta ID: 968513 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Ievadot adresi Windows Internet Explorer 8 adreses josl?, var tikt atv?rts lodzi?? ar ??du pazi?ojumu:
Lejupiel?d?jiet pakalpojumu Windows mekl??ana, lai uzlabotu v?stures un izla?u rezult?tus

Iemesls

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? k?ds no t?l?k min?tajiem nosac?jumiem.
 • Dator? nav instal?ta platforma Windows Search.
 • Platforma Windows Search nav iesl?gta.

Risin?jums

Autom?tiska probl?mas noteik?ana un labo?ana

?aj? rakst? aprakst?to probl?mu var autom?tiski labot, izmantojot probl?mu labot?ju Windows mekl??ana nedarbojas, un mekl??ana ir l?na vai tiek izsl?gta.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Uzzin?t vair?kPalaist t?l?t

Patst?v?g? labo?ana

Lai nov?rstu ?? pazi?ojuma turpm?ku r?d??anu, varat izmantot t?l?k nor?d?t?s metodes. Atlasiet situ?cijai vispiem?rot?ko metodi.

1. metode. Windows Search lejupiel?d??ana

Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows XP, Windows Vista vai Windows Server versiju, kas ir vec?ka par Windows Server 2008 2. servisa pakotni (SP2), lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko Windows Search versiju.

Lai to paveiktu, Internet Explorer zi?ojumu log? noklik??iniet uz saites Lejupiel?d?t Windows Search, lai uzlabotu v?stures un izlases rezult?tus.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par platformu Windows Search, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:

Windows Search 4.0 oper?t?jsist?mai Windows XP (KB940157)

Windows Search 4.0 oper?t?jsist?mai Windows Vista x64 Edition (KB940157)

Windows Search 4.0 oper?t?jsist?mai Windows Vista SP1 (KB940157)

2. metode. Pakalpojuma Windows mekl??ana iesp?jo?ana

Ja izmantojat Windows 7, Windows Server 2008 2. servisa pakotni (SP2) vai Windows Server 2008 R2, tad pakalpojums Windows mekl??ana j?su dator? jau ir instal?ts. Tom?r, iesp?jams, b?s j?iesl?dz ?is l?dzeklis. Lai to izdar?tu, veiciet savai oper?t?jsist?mai atbilsto??s darb?bas.

Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ? uz Vad?bas panelis.
 2. Noklik??iniet uz Programmas.
 3. Noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows l?dzek?us.
 4. Ritiniet uz leju un noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Windows Search, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Video: K? oper?t?jsist?m? Windows 7 iesl?gt Windows l?dzek?us (videoklips ir ang?u valod?)


Windows Server 2008 SP2 vai Windows Server 2008 R2
Atveriet servera p?rvaldnieku un papla?iniet Lomas.

Ja sada?? Lomu kopsavilkums nav nor?d?ta loma Failu pakalpojumi, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Pievienot lomas.
 2. Atlasiet Failu pakalpojumi un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Lai tiktu par?d?ts ekr?ns Servera lomu atlase, noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Pieejamo lomu pakalpojumu sarakst? atlasiet Windows mekl??anas pakalpojumi.
 5. Noklik??iniet uz Instal?t.
Ja sada?? Lomu kopsavilkums loma Failu pakalpojumi jau ir min?ta, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Sada?? Failu pakalpojumi papla?iniet Lomu pakalpojumi.
 2. Noklik??iniet uz Pievienot lomu pakalpojumus.
 3. Ekr?n? Atlas?t lomu pakalpojumus atlasiet Pakalpojums Windows mekl??ana un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Ja v?laties indeks?t diskdzi?us, atlasiet indeks?jamos diskdzi?us un noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz Instal?t.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu pal?dz?bu citu Windows Search probl?mu labo?an?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni un palaidiet automatiz?to Windows Search probl?mu risin?t?ju:
Windows Search labo?ana, ja platforma avar? vai netiek r?d?ti rezult?ti

Rekviz?ti

Raksta ID: 968513 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 21. augusts - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 8, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Premium N
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Starter N
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Ultimate N
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent KB968513

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com