Khc phuc li nhc cho Windows Search khi ban nhp vao thanh ia chi cua Internet Explorer 8

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 968513 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn hoc tp va khc phuc s c b sung tai trang H tr Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban nhp vao thanh ia chi trong Windows Internet Explorer 8, mt ca s co th m va hin thi thng bao sau:
Tai xung Windows Search cai thin cac kt qua trong lich s va muc a thich

Nguyn nhn

Hanh vi nay xut hin nu mt trong hai iu kin sau ung:
 • Windows Search cha c cai t trn may tinh.
 • Windows Search cha c bt.

Gi?i php

Chn oan va khc phuc s c t ng

Trinh khc phuc s c Windows search khng hoat ng va tim kim chm hoc tt co th t ng khc phuc s c c m ta trong bai vit nay.
Trinh khc phuc s c nay khc phuc c nhiu s c.Tim hiu thmChay ngay

ti t khc phuc s c

dng nhn thng bao nay, ban co th s dung cac phng phap sau. Chon phng phap phu hp cho tinh hung cua ban.

Phng phap 1: Tai xung Windows Search

Nu ban s dung Windows XP, Windows Vista hoc phin ban Windows Server cu hn Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 (SP2), hay tai xung va cai t phin ban mi nht cua Windows Search.

thc hin vic nay, hay bm vao lin kt Tai xung Windows Search cai thin cac kt qua trong lich s va muc a thich trong ca s thng bao trong Internet Explorer.

bit thm thng tin v Windows Search, hay truy cp website sau cua Microsoft:

Windows Search 4.0 danh cho Windows XP (KB940157)

Windows Search 4.0 danh cho Windows Vista x64 Edition (KB940157)

Windows Search 4.0 danh cho Windows Vista SP1 (KB940157)

Phng phap 2: Kich hoat Windows Search

Nu ban s dung Windows 7, Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 (SP2) hoc Windows Server 2008 R2 thi Windows Search a c cai t trn may tinh cua ban. Tuy nhin, ban co th phai bt tinh nng nay. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc cho h iu hanh cua ban.

Windows 7
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm Chng trinh.
 3. Bm Bt hoc tt tinh nng cua Windows.
 4. Cun xung, bm chon hp kim Windows Search, ri bm vao OK.
Video: Cach bt cac tinh nng Windows trong Windows 7 (Video bng ting Anh)


Windows Server 2008 SP2 hoc Windows Server 2008 R2
M Trinh quan ly May chu, ri m rng Vai tro.

Nu vai tro Dich vu Tp khng c lit k trong phn Tom lc Vai tro, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Thm Vai tro.
 2. Chon Dich vu Tp, sau o bm Tip theo.
 3. Bm vao Tip theo bao nhiu ln tuy theo yu cu ti Chon Vai tro May chu.
 4. Trong danh sach Dich vu Vai tro sn co, hay chon Dich vu Tim kim cua Windows.
 5. B?m Cai t.
Nu vai tro Dich vu Tp a c lit k trong phn Tom lc Vai tro, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong Dich vu Tp, hay m rng Dich vu Vai tro.
 2. Bm Thm Dich vu Vai tro.
 3. Trn man hinh Chon Dich vu Vai tro, hay chon Dich vu Tim kim cua Windows, sau o bm Tip theo.
 4. Nu ban mun anh chi muc ia, hay chon cac ia ban mun anh chi muc ri bm Tip theo.
 5. Bm Cai t.

Thng tin thm

c tr giup khc phuc cac s c Windows Search b sung, hay truy cp website sau cua Microsoft chay trinh khc phuc s c Windows Search t ng:
Khc phuc Windows Search khi bi sp hoc khng hin thi kt qua

Thu?c tnh

ID c?a bi: 968513 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Chin 2012 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 8, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Premium N
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Starter N
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Ultimate N
T? kha:
kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent kbsmbportal KB968513

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com