Tabulas AsyncOperationBase un WorkflowLogBase k??st apjom?gas un rodas veiktsp?jas probl?mas, izmantojot daudzas darbpl?smas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 968755 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Izmantojat daudzas darbpl?smas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0. Tabulas AsyncOperationBase un WorkflowLogBase k??st apjom?gas un rodas veiktsp?jas probl?mas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, kad, aktiviz?jot darbpl?smas k?rtulas, MSCRM datu b?zes tabul?s AsyncOperationBase un WorkflowLogBase tiek izveidota darbpl?smas instance un darbpl?smas ieraksts. Tom?r, kad darbpl?smas instance ir pabeigta, darbpl?smas ieraksts paliek datu b?z?. T?d?j?di tabulu AsyncOperationBase un WorkflowLogBase apjoms palielin?s. V?l?k samazin?s veiktsp?ja.

Piez?me. Rekviz?ts AsyncOperationType ?iem ierakstiem ir iestat?ts uz 10.

RISIN?JUMS

?? probl?ma ir nov?rsta jaun?kaj? kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojum? programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 atjaunin?jumi un labojumfaili


Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Re?istra redaktor? atrodiet ?o apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Nosakiet, vai past?v DWORD re?istra v?rt?ba ar nosaukumu AsyncRemoveCompletedWorkflows. Re?istra ieraksta AsyncRemoveCompletedWorkflows v?rt?bas datiem j?b?t 1.
 4. Ja re?istra ieraksts AsyncRemoveCompletedWorkflows nepast?v, pievienojiet ?o ierakstu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz MSCRM, nor?diet uz Jauns, noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba un p?c tam lodzi?? Nosaukums ierakstiet AsyncRemoveCompletedWorkflows.
  2. Veiciet dubultklik??i uz AsyncRemoveCompletedWorkflows un p?c tam lodzi?? V?rt?bas dati ierakstiet 1.
  3. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet iisreset un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. Ja v?rt?bas datu lodzi?? redzam? AsyncRemoveCompletedWorkflows DWORD v?rt?ba tiek atgriezta uz 0, programmat?ra Microsoft Dynamics CRM turpin?s saglab?t darbpl?smas ierakstus datu b?z?, pat ja uzdevumi ir pabeigti.
Piez?me. ?is labojumfails ir tikai proakt?vs. T?d??, kad labojumfails ir instal?ts un aktiviz?ts, autom?tiski tiek dz?sti tikai jauni darbpl?smas ieraksti. Ja tabulas AsyncOperationBase un WorkflowLogBase jau ir apjom?gas ?o darbpl?smas ierakstu d??, j?veic ?o tabulu t?r??ana, izmantojot Microsoft SQL Server t?r??anas skriptu, kas ir ietverts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
968520 Veiktsp?ja ir l?na, ja tabulas AsyncOperationBase apjoms palielin?s programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Business Solutions CRM programmat?ras labojumfailu un atjaunin?jumu pakot?u terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
887283 Microsoft Business Solutions CRM programmat?ras labojumfailu un atjaunin?jumu pakot?u nosaukumdo?anas standarti

Rekviz?ti

Raksta ID: 968755 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 11. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbmbsworkflow kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe KB968755

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com