Identifikator ?lanka: 968929 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Podr?ka za operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1) obustavlja se 12. jula 2011. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje Windows Management Framework za operativne sisteme Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008. Windows Management Framework uklju?uje slede?e stavke:
 • Daljinsko upravljanje operativnim sistemom Windows (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • Uslugu inteligentnog prenosa u pozadini (BITS) 4.0

Dodatne informacije

Windows okvir za upravljanje omogu?ava instaliranje a?uriranih funkcionalnosti za upravljanje u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2 na operativnim sistemima Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008. Windows okvir za upravljanje sadr?i daljinsko upravljanje operativnim sistemom Windows (WinRM) 2.0, Windows PowerShell 2.0 i Uslugu inteligentnog prenosa u pozadini (BITS) 4.0.

WinRM 2.0

WinRM predstavlja Microsoft implementaciju stavke WS-Management Protocol, standardnog protokola zasnovanog na komponenti Simple Object Access Protocol (SOAP) koja je kompatibilna sa za?titnim zidom koji omogu?ava zajedni?ko funkcionisanje hardvera i operativnih sistema kupljenih od razli?itih prodavaca. Specifikacija usluge WS-Management Protocol omogu?ava da sistemi na uobi?ajen na?in pristupaju informacijama o upravljanju i da ih razmenjuju u celoj IT infrastrukturi.

WinRM 2.0 uklju?uje slede?e nove funkcije:
 • WinRM API klijentove ?koljke omogu?ava funkcionalnost za kreiranje ljuski i operacija, komandi i protoka podataka sa ljuskama kao i za upravljanje njima na udaljenim ra?unarima.
 • WinRM API dodatne komponente pru?a funkcionalnost koja omogu?ava korisniku da ispisuje dodatne komponente putem implementacije odre?enih API-ja za podr?ane resurse i operacije.
 • WinRM 2.0 uvodi mati?ni radni okvir. Podr?ana su dva mati?na modela. Prvi je zasnovan na usluzi Internet Information Services (IIS) a drugi na usluzi WinRM.
 • Transverzala za povezivanje omogu?ava korisniku preuzimanje instanci klasa povezivanja pomo?u standardnih mehanizama za filtriranje.
 • WinRM 2.0 podr?ava delegiranje korisni?kih akreditiva na vi?e udaljenih ra?unara.
 • Korisnici usluge WinRM 2.0 mogu da koriste Windows PowerShell cmdlet komande za upravljanje sistemom.
 • Usluzi WinRM je dodat poseban skup kvota koji omogu?ava bolji kvalitet usluge i dodeljuje resurse servera istovremenim korisnicima. WinRM skup kvota je zasnovan na infrastrukturi kvota koja se primenjuje u usluzi IIS.
Vi?e informacija o dodatnoj komponenti WinRM 2.0 potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:

Vi?e informacija o daljinskom upravljanju operativnim sistemom Windows
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa384291(VS.85).aspx
Novosti u usluzi WinRM 2.0
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ee309369(VS.85).aspx
Blog o infrastrukturi upravljanja operativnim sistemom Windows
http://blogs.msdn.com/wmi

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell je ljuska komandne linije i jezik za pisanje skriti koji je dizajniran za administraciju i automatizaciju sistema. Windows PowerShell koji je kreiran na usluzi Microsoft .NET Framework omogu?ava IT stru?njacima i programerima da kontroli?u i automatizuju administraciju operativnog sistema Windows i aplikacija.

Nove funkcije koje su se pojavile u usluzi Windows PowerShell 2.0 su slede?e:
 • Daljinsko upravljanje

  Windows PowerShell 2.0 vam omogu?ava da sa jednog ra?unara na kom je pokrenut Windows PowerShell pokre?ete komande na jednom udaljenom ra?unaru ili vi?e njih. PowerShell daljinsko upravljanje vam omogu?ava vi?estruke na?ine za povezivanje. Na?ini povezivanja uklju?uju interaktivno (1:1), spolja?nje (1:vi?e njih) i unutra?nje (vi?e njih:1 kori??enjem IIS mati?nog modela).
 • Okru?enje za integrisano izvr?avanje skripti

  PowerShell okru?enje za integrisano izvr?avanje skripti (ISE) vam omogu?ava pokretanje interaktivnih komandi, kao i ure?ivanje skripti i otklanjanje gre?aka u njima u grafi?kom okru?enju. Glavne funkcije uklju?uju sintaksu kodiranu bojom, selektivno izvr?avanje, grafi?ko otklanjanje gre?aka, podr?ku za Unikod i pomo? prilago?enu kontekstu.
 • Moduli

  Moduli omogu?avaju programerima i administratorima skripti da kreiraju particije Windows PowerShell kodova i da ih organizuju u jedinstvene jedinice koje je mogu?e ponovo koristiti. Kod modula se izvr?ava u sopstvenom samostalnom kontekstu i ne uti?e na stanje izvan modula.
 • Napredne funkcije

  Napredne funkcije su funkcije koje imaju iste sposobnosti kao cmdlet komande i pona?aju se kao one. One su, me?utim, u potpunosti napisane na Windows PowerShell jeziku umesto na kompajliranom C# jeziku.
 • Pozadinski poslovi

  Windows PowerShell 2.0 dozvoljava asinhrono i ?pozadinsko? pokretanje komandi i izraza bez interakcije sa konzolom.
 • Obrada doga?aja

  Ova funkcija dodaje podr?ku infrastrukturi Windows PowerShell ma?ini za oslu?kivanje i upravljanje sistemskim doga?ajima.
 • Internacionalizacija skripte

  Ova nova funkcija omogu?ava Windows PowerShell skriptama da prikazuju poruke na jeziku koji je odre?en jezi?kom postavkom korisni?kog interfejsa na korisnikovom ra?unaru.
 • Otklanjanje gre?aka u skripti

  Usluzi Windows PowerShell su dodate nove funkcije za otklanjanje gre?aka koje vam koje vam omogu?avaju postavljanje ta?aka prekida na redovima, kolonama, promenljivama i komandama i koje vam dozvoljavaju da odredite koja radnja se izvr?ava kada do?e do prelomne ta?ke.
 • Nove cmdlet komande

  Usluga Windows PowerShell 2.0 uvodi preko 100 ugra?enih cmdlet komandi. Te cmdlet komade, isklju?uju?i druge zadatke, omogu?avaju izvr?avanje zadataka upravljanja u vezi sa ra?unarom, dnevnikom doga?aja i broja?em performansi.
Vi?e informacija o dodatnoj komponenti Windows PowerShell 2.0 potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:

Windows PowerShell veb lokacija
http://www.microsoft.com/powershell
Pomo? na mre?i za Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/bb978526.aspx
Windows PowerShell blog
http://blogs.msdn.com/powershell
Windows PowerShell Software Development Kit (SDK)
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa830112.aspx

BITS 4.0

BITS je usluga koja prenosi datoteke izme?u servera i klijenta. BITS pru?a jednostavan na?in za pouzdan i diskretan prenos datoteka putem HTTP-a ili HTTPS-a. Podr?ano je preuzimanje i otpremanje datoteka. BITS, po podrazumevanoj vrednosti prenosi datoteke u pozadini, za razliku od drugih protokola koji datoteke prenose u prednjem planu. Prenosi u pozadini koriste samo neaktivni propusni opseg veze kako bi se zadr?alo korisnikovo interaktivno iskustvo sa drugim mre?nim aplikacijama, na primer programom Internet Explorer. Prenosi u prednjem planu, ili tipi?ni prenosi su tako?e podr?ani.

BITS 4.0 uklju?uje slede?e nove funkcije:
 • Ke?iranje za potrebe ravnopravnih sistema sada koristi Windows BranchCache. Ovaj novi model za ke?iranje za potrebe ravnopravnih sistema zamenjuje model koji je kori??en za BITS 3.0.
 • Fleksibilniji model za pristupanje resursima dozvoljava aplikacijama da pove?u par bezbednosnih tokena sa BITS prenosom.
 • BITS Compact Server je samostalni HTTP/HTTPS server datoteka koji vam omogu?ava asinhron prenos ograni?enog broja velikih datoteka izme?u ra?unara.
 • Preciznije ograni?avanje propusnog opsega.
Vi?e informacija o dodatnoj komponenti BITS 4.0 potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:

Vi?e informacija o usluzi BITS
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa362708(VS.85).aspx
Novosti u usluzi BITS
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa363167(VS.85).aspx
Blog o infrastrukturi upravljanja operativnim sistemom Windows
http://blogs.msdn.com/wmi

Sistemski zahtevi

WinRM 2.0 i PowerShell 2.0

Usluge WinRM 2.0 i PowerShell 2.0 je mogu?e instalirati na slede?im podr?anim operativnim sistemima:
 • Windows Server 2008 sa servisnim paketom 1
 • Windows Server 2008 sa servisnim paketom 2
 • Windows Server 2003 sa servisnim paketom 2
 • Windows Vista sa servisnim paketom 2
 • Windows Vista sa servisnim paketom 1
 • Windows XP sa servisnim paketom 3
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Windows Embedded for Point of Service 1.1
Windows PowerShell 2.0 zahteva verziju 2.0 komponente standardno vreme izvr?avanja za jezik (CLR). Cmdlet komande napravljene za Windows PowerShell 2.0 treba da budu kompajlirane za CLR 2.0. CLR 2.0 je uklju?en u Microsoft .NET Framework verzije 2.0, 3.0 ili 3.5 sa servisnim paketom 1.

BITS 4.0

BITS 4.0 je mogu?e instalirati na slede?im podr?anim operativnim sistemima:
 • Windows Server 2008 sa servisnim paketom 1
 • Windows Server 2008 sa servisnim paketom 2
 • Windows Vista sa servisnim paketom 2
 • Windows Vista sa servisnim paketom 1

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon instaliranja komponente Windows Management Framework ?e vam biti zatra?eno da ponovo pokrenete ra?unar.

Jezici

Usluge WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 i BITS 4.0 su potpuno lokalizovane na slede?e jezike:
 • kineski (pojednostavljeni)
 • kineski (tradicionalni)
 • engleski
 • francuski
 • nema?ki
 • italijanski
 • japanski
 • korejski
 • portugalski (Brazil)
 • ruski
 • ?panski
Usluge WinRM 2.0 i BITS 4.0 su, pored ve? pomenutih jezika potpuno lokalizovane na slede?e jezike:
 • kineski (tradicionalni)
 • ?e?ki
 • danski
 • holandski
 • finski
 • gr?ki
 • ma?arski
 • norve?ki
 • poljski
 • portugalski
 • ?vedski
 • turski

Informacije o uklanjanju

Windows Management Framework Core

 • U operativnim sistemima Windows Vista i Windows Server 2008 kliknite na dugme Start izaberite stavku Kontrolna tabla zatim stavku Programi i funkcije a zatim stavku Prika?i instalirane ispravke. Kliknite na ispravku koja u naslovu sadr?i KB968930 a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 • U operativnim sistemima Windows XP i Windows Server 2003 kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim na stavku Dodaj ili ukloni programe, a zatim kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Prika?i ispravke. Izaberite ispravku sa nazivom Windows Management Framework Core a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

Windows Management Framework BITS

 • U operativnim sistemima Windows Vista i Windows Server 2008 kliknite na dugme Start izaberite stavku Kontrolna tabla zatim stavku Programi i funkcije a zatim stavku Prika?i instalirane ispravke. Kliknite na ispravku koja u naslovu sadr?i KB960568 a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

Informacije o preuzimanju

Za preuzimanje usluge Windows Management Framework izaberite instalacioni paket za odre?ene komponente koje ?elite da preuzmete.

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 i Windows PowerShell 2.0)Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework Core za operativni sistem Windows Server 2008.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework Core za 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows Server 2008.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework Core za operativni sistem Windows Server 2003.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework Core za 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows Server 2003.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework Core za operativni sistem Windows Vista.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework Core za 64-bitno izdanje operativnog Windows Vista.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework Core za operativne sisteme Windows XP i Windows Embedded.

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework BITS za operativni sistem Windows Server 2008.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework BITS za 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows Server 2008.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework BITS za operativni sistem Windows Vista.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows Management Framework BITS za 64-bitno izdanje operativnog Windows Vista.

Napomena uz izdanje za uslugu Windows Management Framework

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket napomena uz izdanje za uslugu Windows Management Framework.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Instalirane datoteke

Windows Management Framework Core

Paket Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 i Windows PowerShell 2.0) je instalirao slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File Name
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost
Assembly\Microsoft.powershell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Editor
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.powershell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.mof
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework BITS

Paket Windows Management Framework BITS (BITS 4.0) je instalirao slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File Name
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 968929 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Vista Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional N
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Windows Embedded for Point of Service
Klju?ne re?i: 
kbdownload kbtshoot kbhowto atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo KB968929

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com