ID c?a bài: 968929 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ngày kết thúc 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? Windows Management Framework trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, và Windows Server 2008. Windows Management Framework bao g?m:
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • b?n ghi d?ch v? v?n chuy?n thông minh n?n (bit) 4.0

Thông tin thêm

Windows Management Framework làm cho m?t s? ch?c năng C?p Nh?t qu?n l? trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có s?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, và Windows Server 2008. Windows Management Framework có ch?a Windows Remote Management (WinRM) 2.0, Windows PowerShell 2.0 và n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v? (bit) 4.0.

WinRM 2.0

WinRM là vi?c th?c hi?n Microsoft WS-qu?n l? giao th?c, m?t tiêu chu?n đơn gi?n đ?i tư?ng truy c?p giao th?c (SOAP) –based, tư?ng l?a thân thi?n v?i giao th?c cho phép cho ph?n c?ng và h? th?ng đi?u hành t? nhà cung c?p khác nhau đ? interoperate. Đ?c đi?m k? thu?t giao th?c WS-qu?n l? cung c?p m?t cách ph? bi?n cho các thông tin hệ thống qu?n l? truy c?p và đ?i Ngo?i t? trên m?t cơ s? h? t?ng CNTT.

WinRM 2.0 bao g?m các tính năng m?i sau đây:
 • máy tính khách WinRM Shell API cung c?p ch?c năng đ? t?o và qu?n l? v? và v? ho?t đ?ng, l?nh, và các d?ng d? li?u trên máy tính t? xa.
 • WinRM Plug-in API cung c?p ch?c năng cho phép ngư?i dùng đ? vi?t plug-in b?ng cách th?c hi?n m?t s? API cho tài nguyên đư?c h? tr? và ho?t đ?ng.
 • WinRM 2.0 gi?i thi?u m?t khuôn kh? lưu tr?. Hai mô h?nh lưu tr? đư?c h? tr?. M?t là d?a trên Internet Information Services IIS và khác là d?a trên b?n ghi d?ch v? WinRM.
 • Theo cây Hi?p h?i cho phép m?t ngư?i s? d?ng l?y trư?ng h?p c?a Hi?p h?i các l?p h?c b?ng cách s? d?ng m?t cơ ch? tiêu chu?n l?c.
 • WinRM 2.0 h? tr? delegating các ch?ng ch? ngư?i dùng trên nhi?u máy tính t? xa.
 • Ngư?i dùng c?a WinRM 2.0 có th? s? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShell cho h? th?ng qu?n lí.
 • WinRM đ? thêm vào m?t t?p h?p c? th? h?n ng?ch mà cung c?p m?t ch?t lư?ng t?t hơn c?a b?n ghi d?ch v? và phân b? ngu?n l?c ph?c v? cho ngư?i dùng đ?ng th?i. Thi?t l?p h?n ng?ch WinRM d?a trên cơ s? h? t?ng dung lư?ng đư?c th?c hi?n cho các b?n ghi d?ch v? IIS.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WinRM 2.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

V? Windows Remote Management
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa384291 (vs.85).aspx)
M?i trong WinRM 2.0 là g?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ee309369 (vs.85).aspx)
Windows qu?n l? cơ s? h? t?ng Blog
http://blogs.MSDN.com/WMI

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell là m?t tr?nh dòng lệnh và ngôn ng? script đư?c thi?t k? cho người quản trị hệ thống và t? đ?ng hóa. Đư?c xây d?ng trên Microsoft Khuôn kh? .NET, Windows PowerShell cho phép nó các chuyên gia và nhà phát tri?n đ? ki?m soát và t? đ?ng hoá s? qu?n l? c?a Windows và các ?ng d?ng.

Tính năng m?i đư?c gi?i thi?u trong Windows PowerShell 2.0 bao g?m:
 • Remoting

  Windows PowerShell 2,0 cho phép b?n ch?y l?nh trên m?t ho?c nhi?u máy tính t? xa t? m?t máy tính đang ch?y Windows PowerShell. PowerShell remoting cho phép nhi?u cách k?t n?i. Nh?ng cách này bao g?m các tương tác (1:1), fan-out (1:many), và fan-in (nhi?u: 1 b?ng cách s? d?ng các mô h?nh lưu tr? IIS).
 • Tích h?p môi trư?ng k?ch b?n

  PowerShell tích h?p k?ch b?n môi trư?ng (ISE) cho phép b?n ch?y l?nh tương tác và ch?nh s?a và g? l?i các k?ch b?n trong m?t môi trư?ng đ? h?a. Các tính năng chính bao g?m ghép cú pháp, ch?n l?c th?c hi?n, g? l?i đ? h?a, h? tr? Unicode và context-sensitive tr? giúp.
 • Mô-đun

  Mô-đun cho phép nhà phát tri?n k?ch b?n và qu?n tr? viên đ? phân vùng và t? ch?c c?a h? m? Windows PowerShell trong đơn v? khép kín, tái s? d?ng. M? t? m?t mô-đun th?c hi?n trong b?i c?nh khép riêng c?a m?nh và không ?nh hư?ng đ?n nhà nư?c bên ngoài các mô-đun.
 • Nâng cao ch?c năng

  Ch?c năng tiên ti?n là ch?c năng có kh? năng tương t? và các hành vi như là l?nh ghép ng?n. Tuy nhiên, chúng đư?c vi?t hoàn toàn b?ng ngôn ng? Windows PowerShell, thay v? biên d?ch C#.
 • Các công vi?c n?n

  Windows PowerShell 2.0 cho phép cho ch?y m?t l?nh ho?c bi?u hi?n không đ?ng b? và "trong n?n" mà không c?n tương tác v?i giao di?n đi?u khi?n.
 • Ng?a

  Tính năng này cho bi?t thêm h? tr? cơ s? h? t?ng đ?ng cơ Windows PowerShell cho nghe, chuy?n ti?p, và hành đ?ng v? qu?n l? và h? th?ng s? ki?n.
 • K?ch b?n qu?c t?

  Tính năng m?i này cho phép Windows PowerShell k?ch b?n đ? hi?n th? thư trong ngôn ng? nói đư?c ch? đ?nh b?i các thi?t l?p văn hóa GD trên máy tính c?a ngư?i dùng.
 • K?ch b?n g? l?i

  Tính năng g? l?i m?i đ? đư?c thêm vào Windows PowerShell mà cho phép b?n thi?t l?p đi?m ngắt dòng, c?t, bi?n và l?nh, và r?ng cho phép b?n ch? đ?nh hành đ?ng x?y ra khi đi?m ng?t b? trúng đ?n.
 • L?nh ghép ng?n m?i

  Windows PowerShell 2.0 gi?i thi?u l?nh ghép ng?n đư?c xây d?ng trong hơn 100. Các l?nh ghép ng?n, không bao g?m các nhi?m v? khác, cho phép b?n làm liên quan đ?n máy tính, s? ki?n, và hi?u su?t truy c?p qu?n l? tác v?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows PowerShell 2.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

Trang Windows PowerShell Web
http://www.Microsoft.com/PowerShell
Tr? giúp tr?c tuy?n c?a Windows PowerShell
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb978526.aspx
Windows PowerShell Blog
http://blogs.MSDN.com/PowerShell
Windows PowerShell Software Development Kit (SDK)
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa830112.aspx

BIT 4.0

BIT là m?t b?n ghi d?ch v? chuy?n t?p gi?a m?t khách hàng và máy ch?. BIT cung c?p m?t cách đơn gi?n đ? đáng tin c?y và l?ch s? truy?n t?p qua HTTP ho?c HTTPS. T?i t?p xu?ng và t?i lên t?p tin đư?c h? tr?. theo m?c đ?nh, bit chuy?n t?p trong n?n, không gi?ng như các giao th?c khác chuy?n các t?p tin ? phía trư?c. Giao d?ch chuy?n n?n s? d?ng băng thông m?ng ch? nhàn r?i đ? duy tr? kinh nghi?m tương tác c?a ngư?i dùng v?i các ?ng d?ng m?ng, ch?ng h?n như Internet Explorer. Phía sau ho?c chuy?n đi?n h?nh c?ng đư?c h? tr?.

BIT 4.0 bao g?m các tính năng m?i sau đây:
 • căn ngang b? nh? đ?m bây gi? s? d?ng Windows BranchCache. Này peer m?i b? nh? đ?m mô h?nh thay th? các mô h?nh đư?c s? d?ng cho bit 3,0.
 • M?t mô h?nh truy c?p tài nguyên linh ho?t hơn cho phép cho các ?ng d?ng k?t h?p m?t c?p b?o m?t th? đ? m?t công vi?c chuy?n bit.
 • Các bit nh? g?n máy ch? là m?t máy ch? t?p tin HTTP/HTTPS đ?c l?p cho phép b?n chuy?n m?t s? gi?i h?n c?a t?p tin l?n không đ?ng b? gi?a các máy tính.
 • Chính xác hơn throttling băng thông.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? bit 4.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

V? bit
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa362708 (vs.85).aspx)
Nh?ng g? là m?i trong bit
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa363167 (vs.85).aspx)
Windows qu?n l? cơ s? h? t?ng Blog
http://blogs.MSDN.com/WMI

Yêu c?u h? th?ng

WinRM 2.0 và PowerShell 2.0

WinRM 2.0 và PowerShell 2.0 có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên hệ điều hành đư?c h? tr? sau:
 • Windows Server 2008 v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2008 v?i Service Pack 2
 • Windows Server 2003 v?i Service Pack 2
 • Windows Vista v?i Service Pack 2
 • Windows Vista v?i Service Pack 1
 • Windows XP v?i gói b?n ghi d?ch v? 3
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Windows nhúng cho đi?m c?a b?n ghi d?ch v? 1.1
Windows PowerShell 2.0 đ?i h?i phiên b?n 2.0 c?a ngôn ng? chung th?i gian ch?y (CLR). Các l?nh ghép ng?n đư?c xây d?ng cho Windows PowerShell 2.0 ph?i đư?c biên so?n cho CLR 2.0. CLR 2.0 là bao g?m trong các phiên b?n Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0, 3,0, ho?c 3.5 v?i Service Pack 1.

BIT 4.0

BIT 4.0 có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên hệ điều hành đư?c h? tr? sau:
 • Windows Server 2008 v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2008 v?i Service Pack 2
 • Windows Vista v?i Service Pack 2
 • Windows Vista v?i Service Pack 1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n s? đư?c yêu c?u kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Management Framework.

Ngôn ng?

WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 và bit 4.0 hoàn toàn b?n đ?a hoá trong các ngôn ng? sau:
 • Ti?ng Trung (gi?n th?)
 • Trung Qu?c (truy?n th?ng)
 • Ti?ng Anh
 • Ti?ng Pháp
 • Đ?c
 • ?
 • Ti?ng Nh?t
 • Cộng hòa Hàn Quốc
 • Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)
 • Nga
 • Ti?ng Tây Ban Nha
WinRM 2.0 và bit 4.0 hoàn toàn b?n đ?a hoá trong các ngôn ng? sau đây, ngoài các ngôn ng? đ? đ? c?p trư?c đó:
 • Trung Qu?c (truy?n th?ng HK)
 • Séc
 • Đan M?ch
 • Hà Lan
 • Ph?n Lan
 • Hy L?p
 • Hungary
 • Na Uy
 • Ba Lan
 • Ti?ng B? Đào Nha
 • Th?y Đi?n
 • Th? Nh? K?

Lo?i b? thông tin

Windows Management Framework c?t l?i

 • Trên Windows Vista và Windows Server 2008, nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, nh?p vào chương tr?nh và tính năng và sau đó nh?p vào Xem các C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t. Nh?p vào b?n C?p Nh?t có ch?a KB968930 trong tiêu đ?, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
 • Trên Windows XP và Windows Server 2003, nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, nh?p vào thêm/lo?i b? chương tr?nh và sau đó b?m vào đ? ch?n hộp kiểm Hi?n th? thông tin C?p Nh?t . B?m C?p Nh?t có tiêu đ? Windows Management Framework c?t l?i và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Windows Management Framework bit

 • Trên Windows Vista và Windows Server 2008, nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, nh?p vào chương tr?nh và tính năng và sau đó nh?p vào Xem các C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t. Nh?p vào b?n C?p Nh?t có ch?a KB960568 trong tiêu đ?, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

T?i thông tin

Đ? t?i v? Windows Management Framework, ch?n các gói cài đ?t chuyên bi?t cho các thành ph?n c? th? mà b?n mu?n đ? t?i v?.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm MicrosoftDownload:

Windows Management Framework c?t l?i (WinRM 2.0 và Windows PowerShell 2.0)Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Management Framework c?t l?i cho Windows Server 2008 gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các Windows Management Framework c?t l?i cho Windows Server 2008 x 64 Edition gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Management Framework c?t l?i cho Windows Server 2003 gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các Windows Management Framework c?t l?i cho Windows Server 2003 x 64 Edition gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m qu?n l? Framework c?t l?i cho Windows Vista Windows bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Management Framework c?t l?i cho Windows Vista h? th?ng d?a trên x 64 gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Windows Management Framework c?t l?i cho Windows XP và Windows Embedded bây gi?.

Windows Management Framework bit (bit 4.0)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Management Framework bit cho Windows Server 2008 gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng Windows Management Framework bit cho Windows Server 2008 x 64 Edition gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Management Framework bit cho Windows Vista gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Management Framework bit cho Windows Vista h? th?ng d?a trên x 64 gói bây gi?.

Ghi chú c?a đ?c b?n Windows Management Framework

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Management Framework phiên b?n ghi chú gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

T?p tin cài đ?t chuyên bi?t

Windows Management Framework c?t l?i

Các t?p tin sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i gói Windows Management Framework c?t l?i (WinRM 2.0 và Windows PowerShell 2.0):
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tin
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.PowerShell.commands.Management
Assembly\Microsoft.PowerShell.commands.Utility
Assembly\Microsoft.PowerShell.consolehost
Assembly\Microsoft.PowerShell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.PowerShell.Editor
Assembly\Microsoft.PowerShell.gpowershell
Assembly\Microsoft.PowerShell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.PowerShell.commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.PowerShell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.Resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.interop.dll
System32\Wsmpty.XSL
System32\Wsmtxt.XSL
System32\Wwsmpty.XSL
System32\Wwsmtxt.XSL
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.VBS
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.MOF
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework bit

Các t?p tin sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i gói Windows Management Framework bit (bit 4.0):
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tin
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll

Thu?c tính

ID c?a bài: 968929 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional N
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
T? khóa: 
kbdownload kbtshoot kbhowto atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo kbmt KB968929 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 968929

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com